Teaching Blaze Koneski - Session #2

We trained a neural network with Blaze Koneski’s writings.

Each time we collected autogenerated texts in different phases of the training procedure.

You can read and see how the trained neural network is learning and accepting Koneski’s writing style, gradually.

# 01

се надвор од граници, и две главни задачи штојјтѕседѕѕѕспиѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕспиѕспиѕѕѕве пијалациѕфопроѕстапѕѕѕѕѕвеѕѕѕѕѕѕѕвелоѕзаоднетонерицѕри(ѕвереѕфонѕрасѕрасѕфорасѕспиѕѕѕѕѕѕѕрасѕѕѕѕѕрасѕѕѕѕзатѕѕѕспииизспиѕѕѕѕѕѕѕвеќеѕспискѕспитотѕѕќеѕѕѕтѕреѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕѕзѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕоѕѕѕзѕзѕѕоѕзѕзѕѕѕѕѕззѕоѕѕоѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕзѕсѕѕѕѕоѕѕоѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕѕѕѕззѕѕѕоѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕсѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕзѕсѕѕзѕѕоѕѕѕѕзѕоѕоѕоѕѕѕоѕѕѕѕзѕѕоѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕоѕѕ

# 02

досега, ги истакна и во ги во во во свет се претствува и во свет и во свет. Про во светот за свет, Про во Светот“ е во светотво што ги отвори во светот во земји. Про – Про за свет – Про на свет – Про како што свет – Про за светот – за себе – Про на светот – – Про – – Про како – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про – Про Про Про Про – Про Про – Про – Про Про Про – Про Про Про Про – Про Про Про Про – Про Про Про Про – Про – Про – Про Про Про Про – Про – Про – От Про – Про – Про – Про – Про – Про – Пре Про Про – Про – Про Про – Про – Про одделени – Про – Про – Про – Про Про Про Про Про Про – С Про Про совет Про – Прогол Про Про Про Про Про Про Извед Про Про Про – Про Про – Про Про хорајќи – Про – Про Про Про – Е Про про Про Про Про хорајќи Про Про Про Про Промот – Про Или Прост Про – Промија Про Про – – Про – До – Про Про Про Про Про – Про Про Про Про Про Про Изтер – Про на Про – Про

# 03

се во една природа: во него сили го донесуваат. Тие со очи светат: љубов, радост, мир, благо, љубов, спокојство, долготрпение, мир, благо, долготрпение, вистина, храброст, долготрпение. Во души ни се во срце; тие ни се од Бога: затоа, нека

 

# 04

се. На прва песна. На втора песна, пак, на четврта песна, пак, на трета песна. На трета песна, пак, прва песна. на втора, прва. на трета, втора, трета, четврта, четврта. на трета песна, седма, четврта, четврта, петта, петта, четврта, петта, петта, шеста, петта, петта, петта, четврта, четврта, петта, петта, седма, десетта, седма, петнаесетта, четврта, десетта, седма, последна, седма, петта, петта, петта, единаесетта, шеснаесетта, петта, седумта, петта, единаесетта, петнаесетта, тринаесетта, десетта, десетта, десетта, дваесетта, дваесетта, десетта, тринаесетта, десетта, десетта, седумнаесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, педесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, десетта, деветта, единаесетта, десетта, десетта, дваесетта, четиринаесетта, десетта, седумнаесетта, десетта, десетта, дваесетта, деветта, шестта, деветнаесетта, шеесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, деветта, седумта, десетта, шестта, десетта, деветта, педесетта, шеесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, петнаесетта, дваесетта, десетта, десетта, петстотинита, десетта, десетта, дваесетта, петта, десетта, петстотини, педесетта, шедесетта, десетта, десетта, педесетта, единаесетта, дваесетта, педесетта, шеесетта, дваесетта, четириесетта, дваесетта, десетта, седумдесет, десетта, десетта, петта, десетта, шедесетта, десетта, четириесетта, петстотинита, шеесетта, дваесетта, дваесетта, десетта, четириесетта, четириесетта, десетта, единаесетта, десетта, младост, десетта, десетта, седумта, шеесетта, младост, педесетта, десетта, десетта, стота, единаесетта, педесетта, шеесетта, шеесетта, деветта, шедесетта, десетта, дваесетта, десетта, петта, стр. седум, десетта, педесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, деветта, талешка, единаесетта, седумта, седна, сторина, десетта, младост, тажачка, шеесетта, десетта, тажачка, гушчице, петта, тажачка, лушка, лушка, регние, винце, петта, тажачка, кожениче, корнешка, втаена, кучка, трита, младост, петта, ќец, регние, ничка, трпаца, гуша, регние, ветре, попече, круша, ветре, тиња, тажачка, винце, гуша, шипаца, логаца, тешче, леганца, мадња, леманца, пирешка, сирена, мочва, тажачка, пире, костечка, брежачка, регачки, втаена, со тоша, лозаца, тиња, втаена, винце, кожена, лизна, муска, едноче, сиренце, та, тешчице, крчвач, кинат, сечка, пат, ветре, сирена, винце, тиња, макачка, регата, витре, секач, гокол, гушче, сецка, гушчиче, попечва, сака, патчиш, седна, јачичва, се загние, ги стенчува, јачи, сака, мучта, седна, му се напишти, се смее, муска, таа, ташкиц, јачичка, попече, сака, патчи, јани, гоколта, ќе рече: втаена, сиренце, ја сече, седел, мучта, не смее, му кажува, една, се фаќа, му кажува, теши, тага, патчи, се фаќа, на стенца, една, му дојде, се слуша, ги води, сака, да си рече, се врати, ја, мурка, семи, мулка, со да каже, тети, мушна, му ги чушки, мур, ја, ситенцечката, се сети, се враќа, гикол, се за лега, мишка, ја грабна, попе, им сечесена, сака, се води, му сече, седна, ја чека

 

# 05

е во многи шуми, се слуша од многу луѓе, се слуша само од тие луѓе, може само од нив да чуеш глас. Не дека, не дека ги има. Туку многу кажува, од нив само срце, многу глас, многу слуша. А

 

# 06

ги ги на да се рабат со нив, со нив се слуша, со нив се дели, се множи – насекаде има живот – онаму каде животот е живот – таму се борат – тука – онаму каде го нема – таму се борат – таму се носат тие луѓе – тука, таму се борат – таму – таму се борат – таму каде се борат – таму се борат – таму се оди – таму – таму се борат, таму се борат – таму гори – таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат, таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму се борат, таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму гори – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму е силата -…таму се борат… таму се боратѕ, таму е, таму се борат. таму се боратѕ, таму се борат – таму се борат – таму се боратѕ – таму се борат! Тие летаат, таму се боратѕ – таму се боратѕ – таму е силата – тука се борат и се борат – таму се борат – таму се борат – таму се борат… – таму се борат – тука се борат тие… – таму се борат: – таму се борат… – таму се борат тие што се боратѕ – таму се борат! – таму се борат! Тие се борат ѕверот, и летаат – таму се борат! Таму се борат: – таму се борат: – таму се борат тие? – таму се борат: – таму се боратѕ – таму се борат: – таму се борат: – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат? – таму се борат… – тука се борат! – таму се борат! – таму се борат… – таму се борат… – тука се борат! – таму се борат! – Таму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат: – таму се борат… – таму се борат: – онаму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат: – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат: – се борат! – таму се борат! – онаму се борат! – тие се борат! – таму се борат! – одат! – се борат! – таму се борат! – каде што! – се борат! – онаму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – велат – таму се борат! – велат – таму е силата! – таму се борат! – тие се борат! – велат – таму се борат! – таму се борат! – велат – тие се борат! – тука се борат! – надвор! – тука е борбата! – оние сили кои не ги… – се борат! – одат! – ветам! – Но тие се борат! – се борат! – одат! – ветам! – одат! – одат! – – оние кои се борат! – се борат! – велат

 

# 07

, ме жими ме да бидам како што сакам да те средам да ме ебам по те шам и по те шам – на таја земја да бидам, да бидам како што сакам да те имам, да бидам како што сакам – на таја земја да бидам, таја песна во себе, само да бидам што сакам – да живеам – на неа да бидам она место со многу ѕвездена песна – на таја земја да го љубам. – со песната да бидам што ти да бидам – на таја земја да бидам. – на таја земја да бидам, да бидам како што сакам да бидам, во те шам само да живеам – на таја земја да те љубам, да бидам како што сакам да бидам – на таја земја да ме љубам. – на таја земја да си бидам како што сакам – на таја земја да бидам, – на таја песна како мојо да бидам. – на таја земја да те љубам. – на таја песна таја песна – на таја земја да ме љубам. – на таја земја да бидам. – на таја земја да бидам како што сакам да бидам – на таја земја да се љубам. – на таја земја да бидам како што сакам – на таја земја да ми љубам. – на таја земја да ме љубам – на таја песна. – на таја песна. – на таја песна да бидам, да бидам како што сакам. – на таја земја да те љубам – на таја земја – на таја земја да го љубам, да бидам како што сакам. – на таја песна таа да бидеш, да бидам како што сакам – на таја земја да си бидам – на таја земја да ме љубам. – на таја песна сакам да бидам – на таја песна – на таја земја да бидам. – на таја песна – на таја песна сакам да си бидам. – на таја песна таа да бидам. – на таја песна сакам да те љубам – на таја земја да бидам, за таја песна – на таја земја да бидам – на таја земја да бидам. – на таја песна се сака – на таја земја да ме љубам. – на таја песна се сака да бидам како што сакам. – на таја земја – на таја песна се сака. – на таја. – на таја песна, на таја земја, на таја земја – на таја песна – на таја песна. – на таја земја – на таја песна се сака. – на таја земја. – на таја песна се сакам – на таја песна се сака – на таја земја да го љубам. – на таја песна за таја песна се сака, макар и да го љубам. – на таја песна се мрази – на таја земја се сака. – на таја земја да го љубам. – на таја песна се сака, младост ми – на таја песна се сака. – на таја песна се сакам – на таја земја да го љубам, не се сакам, за таја ќе го љубам. – на таја песна се сакам. – на таја песна се сакам. – на таја песна сакам да го љубам, сакам се сака. – на таја песна сум – на таја песна се сакам. – на таја песна – на таја песна се сакам, ми се љубам. – на таја песна сакам да бидам. – на таја песна сакам да љубам, таа да ја љубам, таа не можам да ја сакам. – на таја песна сакам да бидам. – на таја песна сакам да трае – на таја песна сакам да

 

# 08

Кршенчињата ти се само скришна песна испеана на
до
и со нас.
Сирота
и ги смирува во едно место сите да се оженат,но тие не смеат,не моат,не моат.

Во срце да ти се слуша сезазор од молкуст да те стиска,тој знае за срце,тој знае,кој и да те гледа,тој знае,тој да те слуша,тој знае да те слуша,тој знае,тој не сака,тој знае и со своја рака не мојт,тој знае,тој може да те види,тој знае,тој знае,тој знае,тој знае дека сиот негов единствен повик,тој знае.
Сирота
и ги смирува сите да се оженат,тој знае,кога и да те најде,тој знае,кога и да те чуе,тој ќе знае дека сиот негов повик,тој знае,тој знае,тој знае,ти сит е,ти сиот негов.

Навечер мојт ти се смири,ти си,ти си и ти да си го знаеш,кој и да си го гледа,ти сиот негов повик,тој знае дека сиот негов е мој,тој си ми,ти сиот негов поет.
Сирота
и те со нас,но тие не мојт,тој знае,
тој знае за срцевите,ти сиот негов ритам,и со неа ги храни,тој е сезазор на нас.
Тој ги смирува и тие мије.
Кај сте,ко се спремаш,тој ќе го земеш,јас ќе ти се смилувам.
И тој ќе се смилува,и ете како ти се смее,тој си,тој ќе се слуша.
За него ќе зборам,ти ќе го земам,мириса,ти ќe ја гледам,ти ќе му бидам,а тие ќе ми кажат.
Сиот мој,ти ќе ме разбере.
Те молам да си се смилуваш,од него не сум,но ќе бидам.
Ти,кој си,ти си ми,тој треба.
Јас како извор на солзи,ти во
довор ќе го земам,и ќе те потскокнувам,па ако те гледам,и колку би ме услишувал.
Пошто ќе ти кажам,ти ќе те земеш,тој ќе те најде.
Што и да си биде,како и тогаш,тој нема да те чуе,да те земе,но ако те праша,тој ќе те пушти.
Сиот мој живот,ти сиот негов.
Тој нема да го најде.
тој сака да те сака,но тој ќе те земе.
Јас сам нема да те сака.
Сиот негов е колку сака.
Во него не ќе може да те најде,но јас те сакам.
Кај те сакам,но нема да те грабне.
И само кога би сакал да те праша,и колку сакам да те видам,и колку те сакам!
Ти можеш да ти кажам,
дека

# 09

нека се
во
на во ѕидот на могирот
на еднородноста на песна
а се втаЗрнав в срцето
в в срце ми го гледам сетовите
а
што е срце на
во
со надеж дека ќе те сетам,
а што да мислам,
но за
што би рекол,
погрда да ме лаже…незрач да те заборавам –
ох!
а колку пати се скрив –
а што ќе ми се врати?
со среќа -со страв пред очи ме гледам!
јас што се скрив во ѕидот на могирот
и што ќе ме сетам –
што ќе срце да се втерам -до небо во самракот на
волината на могирот
а да те сетам –
тој во ѕидот на могирот
ти толку пати си се скрив -до земјата своја
тој да ме сонува –
а дали ќе сетам…но во могирот
ти толку пати ќе бидам -ох,но сепак,
од каде да синам -до ѕвездите во ѕидот на моето срце како бујно да те сетам
а како да те слушам -ох!
како ќе плачам,ох колку пати треба да бидам -ох,кога во могирот се скрив -како да те сретам -ох -јас -зашто не те заборавам -но сепак да те сетам -како и на оној човек…
и уште една тајна:
кога ќе те сетам -тој ќе ми биде само срцево
ох колку пати низ срце ми го гледал -ох!
ох!
со страв -до сега не ме знам.
со радост срце барам:
тој ќе плачам,од прва рака срце,на
ох.
што ќе рече,што ќе ми каже,ох!
и уште едно:
за тоа да го чуеш,ох,со солзи,некаков човек,ох.
но што ќе се запрам,ох!
ох!
но што ќе ми рече?
и како ќе се сетиш?
ох, колку пати ќе треба да бидам…само срцево една рака!
ох!

 

# 10

на ветрот на
в срце в срце ме ранат
вј се
вј со срце
в на срце в срце
вј се радувам што слушам срце ми сака.
ти таа песна
вј ме на срце в срце.
И еве, на срцево, на срцево, на душава песна
вх ми чука, на срцево ми чука.
вј срцево ми чука, на срцево, на душава песна в срце срце ми чука.
вх ми чука, на срцево, на срцево.
вх мене, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам што слушам срцево, на срцево ми чука.
вх, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ти го срцево да љубам.
вх ми чука, на срцево ми чука.
вх ми чука, на срцево ми чука, на срцево
вх се радувам, на срцево песнава ми чука, на срцево ми чука, на срцево ти го

вх.
вх се радувам, на срцево да љубам.
вх се радувам, на срцево ти го барам.

вх се радувам што сега сум тука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам што слушам срцево, на срцево ми чука.
вх се радувам на срцево.
вх се радувам, на срцево ти го барам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево се радувам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам што сега сум тука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево, на срцево ми чука, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука.

вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево.
вх се радувам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам.
вх се радувам.
вх се радувам.
вх се радувам.
а ми се радувам.
се радувам.
а се радувам, на срцево, на срцево.
а се радувам.
за се радувам, на тебе во срцево.
ти се радувам.

 

# 11

ти
агудат
и се вјеат
што тоќ се пишат
и со песна се леат
за да се вратат
и на
и се свиваат.
идат тие
и
и пак се леат
и рикаат
и во тишина тажи – се леат
и пак се рикаат
и на
и што
агудат тие тажи -се рикаат
и со песна се леат
за да се вратат
и пак се стуат
и рикаат
и тажи – со песна се леат
и колку и колку е широк
и рикаат
и рикаат
и се леат
и на
и пак се стегаат
и се раат
и се леат
и со песна се рикаат
и со песна се раат
и се леат
за да се вратат
и да се стопат
и – рикаат
и со песна се леат
и пак се леат
и се леат
и пак се леат
и се леат
и со песна се рикаат
и со песна се леат
и со песна се леат
и со песна се слеат
и раат
и со песна се рикаат
и раат
и пак се леат
и рикаат
со песна се леат
од песната се стегаат
за да се вратат
и рикаат
и рикаат
и рикаат
како тоќ се рикаат
и се смешкаат
и се креваат
за час тоќ се лутат
и пак се плашат
и пак се плашат да леат
и како жарат
и се стегаат
и како леат
и како стегнати им рикаат
и како стегнати им ја креваат
и на
заронатa им се рикаат
и како леат
и раат
како си играат
и како се стопат
и пак како се леат
и како стегнати им се рикаат
и како жарат
и.
и пак леат
со песна се леат
и пак се стегаат
и рикаат
и пак се леат
и како сте леат
и како леат
и се леат
и пак се рикаат
и со песна се лутат.
и како гламна и како да се плашат
и како се леат
и како што се лутат тие спремаат
и пак не си играат со песна се леат
и како
од нив не ги рикаат
ни.
и како гламна и како леат
и им леат
и рикаат
за своите куќи,
и како леат
и рикаат
и не рикаат
тие не рикаат
за да се вратат
и не гаснат
и за да си ги вратат
и своите дворовии стари куќи ги леат
и своите дворовии се леат
и пак се леат
со песна ги рикаат
и ги леат
и од нив не рикаат
и нив како леат
за леат
и пак како леат
и како си ги си играат
и, како ги вадат, се стегаат како леат.
и така сон се крева,
и како сон се дигаат
и ги леат
и во
од, тие сами се лутат.
и како леат
со песна леат
и се бунат
и како се леат.
од сон пак, тие не се вртат
и како леат со песна се плашат да ги рикаат
и леатворчињата ги газат.
и еве сега во ред сум
и сега
и тие како се борат.
и тие сега се збираат
и кога
и тие се вадат од буенцеи
и со песната ги учат тие плагаи.
во тие села
и каде летат, таа пак го рикаат
за себе, во
од да се вратат тие со едно шкаре,и кој ги гушат душите на тие кои нема да се вратат.
со песна се лажат тогаш, и

 

# 12

Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те стискам
и колку лесно се трудам,со твојот поглед да те следам.
Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те сретам
со твојот поглед да те сретам
и колку лесно те сретам
со твојот поглед да ти бапне.
Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те заборавам
и колку лесно те стискам
и колку лесно те спомнам.
Ти мајко,по твојот поглед да ти е многу близок,со твојот поглед да ти е колку лесно те следам.

 

# 13

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Буна се крева,
буна!


Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!

 

# 14

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.

Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.

И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.

 

# 15

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.