Full Log #2

Complete training session logs dump.

Taken with Ctrl-C/Ctrl-V from Notepad.

Ok, I know … Must confest. Training this under Windows … Guilty as charged!

Training from scratch with ../../models/mk-gpt2
checkpoint_steps: 100
Train inputs found: 86
Train 2 inputs found: 0


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

се надвор од можности и


===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се и треба да се одговорност


===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ќе и


===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ги,,,


===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

т,т,т,т… ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;, ;, ; ; ;, ; ;, ; ; ; ; ; ; ;, ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,, ; ; ;,, ;, ; ; ; ;, ;, ; ; ;, ; ; ; ;, ; ; ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ;, ; ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,, ;,, ; ;, ; ;, ; ; ;,, ;, ; ;, ; ; ;,,,, ; ; ; ; ; ; ;, ;, ;,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;, ;,, ; ; ; ;,,,, ; ;, ; ; ;, ;,,,,, ; ; ;,,,,,, ;,, ;,, ; ;, ;,, ; ; ; ;,, ;,,,,,,,,, ;, ;, ; ;,,,,,, ; ; ;,, ;,, ;,, ; ; ; ;,,, ;,,,, ;,,, ;,,, ;,, ;, ;,, ;,,,,,,, ;,,, ; ;, ; ; ; ;,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,, ; ;,, ;, ;,, ; ; ;, ; ; ; ;,,,,, ;, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,,, ; ;,, ;,,, ;,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ; ;, ;,,,, ;,, ;,, ;,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ;,, ; ;,, ;,,,,,,,,, ; ;, ;, ;,, ; ;,,,, ;,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,, ;,,, ;,,, ;, ;,,,,,,,,,, ;,,, ; ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,


===== CHECKPOINT 001 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се, и се, и со и можат нагстгстгтттгттгтгтгтгтгтгттдттгтгтгттгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгттгтгтгтгтгтгтгтдтгтгтгтгтгтдтгтгтгтгтгтгтдтгтгтгтгтгтдтгтгтгттгтгттгтгтгтгтгтгтгтдгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтдгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгтгвгтгтгтгтгтгтгтгт


===== CHECKPOINT 001 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

се се и на во и -и се на нан од нане во ј на дател на дател на ги има во – се од во се до ги од ги: „Денори“ – „Каков ми е од “ – од го се се на од од години „Во врска“ „Јас ме на друѓ ја сам“ – му „Во врска“ од „Лице во врска“ – од „Лице во соработка“ -ј „Во вода“ – вост нат „Девт-Сур“ – „Лице вошт“, „Свит вошѕу“ – „Лице вожгуу“ –луит „Лице вошѕуу“ – „Девт“ и „Настѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕуѕ


===== CHECKPOINT 001 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

што


===== CHECKPOINT 001 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

ги изја наја од на претттјаја


===== CHECKPOINT 001 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

се низ Република Македонија. Низ епизоди се поврзани и со на по. Во со сеа во многу со во вот на многу се во во во во едно на на во град се во светн на град војг надојв во земја 2013гја 2013гѕ 2013гѕ 2013гѕ 2013гѕ 2010гѕ 2011гѕ 2010гѕ 2009гѕ 2010гѕ 2009гѕ 2013гѕ 2013гѕ 2008гѕ 2013гѕ 2008гѕ 2005гѕ 2006гѕ 2007гѕ 2008гѕ 2007гѕ 2008гѕ 2007гѕ 2006гѕ 2007гѕ 2007гѕ 2008гѕ 2007гѕ 2008гѕ 2008гѕ 2008гѕ 2009гѕ 2008гѕ 2008гѕ 2008гѕгрѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

се. Во нив, во и вон. При се им сам сами. Го на свет сам. Гомно кога станте. Зборуваше. И. Про ги откри ги од,. Про. Спортал во име и во име на. Во име на во име на и на во име на. на во име на во име на, во име на, во име на. во име на во име на. во име на. во име на, во име на. во име на. во име на, во име на. во име на. во име на, во име на, во име на.во име на.во име на.во име на. во име на. во име на. во име на, како име. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на, во име на, во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на, или заради. во име на. во име на. во име на,. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. во име на. – –


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се надвор од граници, и две главни задачи штојјтѕседѕѕѕспиѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕспиѕспиѕѕѕве пијалациѕфопроѕстапѕѕѕѕѕвеѕѕѕѕѕѕѕвелоѕзаоднетонерицѕри(ѕвереѕфонѕрасѕрасѕфорасѕспиѕѕѕѕѕѕѕрасѕѕѕѕѕрасѕѕѕѕзатѕѕѕспииизспиѕѕѕѕѕѕѕвеќеѕспискѕспитотѕѕќеѕѕѕтѕреѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕѕзѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕоѕѕѕзѕзѕѕоѕзѕзѕѕѕѕѕззѕоѕѕоѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕзѕсѕѕѕѕоѕѕоѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕѕѕѕззѕѕѕоѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕзѕсѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕзѕсѕѕзѕѕоѕѕѕѕзѕоѕоѕоѕѕѕоѕѕѕѕзѕѕоѕѕзѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕоѕѕѕоѕѕ


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

досега се поврзани со, и, и. Името е инспирирано од во тоа време како во го ги нарече во во се да во но како -“.Во се вклучува кои во себе да.До 20 уште во за.Улицана во “Кога работи“(„Улица за утре“.Ида од меморијална колекција на споменици(„Улица за“).“(Синовите)„Кога во„(Во светот“)„( во 1963)„Кога“-„(Синовите)„(Во селото)“„Кога„(во паркот)„(во паркот).„Кога„(„Во градот)“,„Кога„( во паркот)…„(Во паркот)„(во паркот)“„(во Паркот)…„(во паркот)„(во паркот)“,„(во Паркот)„(каде)„(во Паркот)„(во паркот)„(каде)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)“„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во Парк)„(во паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Парк)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот).„(во Парк)„(во Паркот)„(во Парк)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во Паркот).„(во Паркот“„(во Парк)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот),„(во Паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во Паркот)„(во паркот)„(во паркот)„(во Паркот).„(заедно со


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

се во број еден. На


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ги птици и жирови растенија, жи, жерави, жирафи и други птици, птици и птици, птици, птици, птици, птици и цицачи, птици, цицачи, птици, птици и животни, цицачи, птици и птици, птици, птици и птици, птици, птици и птици, жаби, птици, птици, птици, птици, режи, птици, птици, птици, птици и птици, птици, птици, птици и птици, птици и цицачи и птици. Лични куќи, птици и птици: куќарки, фурни, жерави, птици, птици, птици, птици, птици и птици. Катраничките куќи и куќи за домашни птици ги сочинуваат, основни делови на, за дарување се во зависност и работи на дарување за дарување да


===== CHECKPOINT 002 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се од значајнорнонскоеје.Недвото се исви на се да и во не воое пријане.а го на с во то са сео де виет са тија е то сам го сам си поет во за це ло нуж ди лоа лог деж инд риин стрими фор ме годи јаг мо зиле е се у ди лог ди лог деж инд лог деж стану ва лог траг фид риин деж рие инд


===== CHECKPOINT 002 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

од пред


===== CHECKPOINT 002 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

тој ги има на воно за и е е по сам на му даде да направи нешто за без него сам да го даде да многу нешто сам сам себе си сам себе во на во светот многу повеќе сам од но ги има зад себе во светот без него во на но свои и сам себе и ја има сам сам својата татковина јас повеќе пати и повеќе пати секогаш во светот него повеќе пати повеќе пати во него во светот кога негови и негови но не го во Европа често негови слики слика или луѓе или во светот кога нешто те по ги има во во меѓу се и во во го во но секогаш во светот многу во континенти неговата сопруга на го знае и во во во во го но не вобуј го своите о кога со не за него си го според во во Светот светот во во се негови негови и во во во и вои воиј на го има како се повеќе не негови и во во во во во во за не како што да биде негов творечки а во во во го следат во во во во во во на. во во на во во во во во во, и во како и во во во во во во во во од во во во во на во во во во во на во во како во во во и во во во, во на во. во на во од во во во во во на во во на во во и на во во и во во.во на во во во и во во. Во на во во во од во во во во, во во во во во во во во во во во и во во и како на во во во.во во во, во и во во во во во во во во.а во на во во во и во во, во. во и во во во во во. во и во во во како во. во во во во. Во и во во во и во во во и и во и во.Во во на.во во во во. во во -нево во во во во во. во.за во во во во и.во во на.во на во вои го гледа на во и во.во наво во во и во,во.меѓу на во, и во во и во во и во 2018 во 2009 на во —какои многу многу пати и на во и вон.Во одбеле во воне наУ во и во 2018 во го има во И В како. во на.Во во 1998.На.за на во 2018 за од до на, и во во во од 2009 во и, 2008 во од. во на 2009 и 2009 во од во ии на во во до 2013-и на и и во 2008 на во и, и и 2010 во во и во во во и,и ире 2008 ие и. Во на во во 2008 во 2008 и 2008 и во во во вои. во во 2009 и,. и во какои во во во и во- во и и во и и


===== CHECKPOINT 002 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

на му се мал свет каде како сами да се на, вели


===== CHECKPOINT 002 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

за наукаби гојагорегодѕ цви катацецерецезе“цеди жи призмитцетцерецецрецерецетестезетонодецерецетрисетрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутритибутрибутрибтрибутрибутрибутрибутрибутрибутригустротрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибтрибутрибутри-ццрсаботрикутрикутрибутрибутрибутригутридотрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибтрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрибутрисидотрибутрибу


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

досега, ги истакна и во ги во во во свет се претствува и во свет и во свет. Про во светот за свет, Про во Светот“ е во светотво што ги отвори во светот во земји. Про – Про за свет – Про на свет – Про како што свет – Про за светот – за себе – Про на светот – – Про – – Про како – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про Про – Про – Про Про Про Про – Про Про – Про – Про Про Про – Про Про Про Про – Про Про Про Про – Про Про Про Про – Про – Про – Про Про Про Про – Про – Про – От Про – Про – Про – Про – Про – Про – Пре Про Про – Про – Про Про – Про – Про одделени – Про – Про – Про – Про Про Про Про Про Про – С Про Про совет Про – Прогол Про Про Про Про Про Про Извед Про Про Про – Про Про – Про Про хорајќи – Про – Про Про Про – Е Про про Про Про Про хорајќи Про Про Про Про Промот – Про Или Прост Про – Промија Про Про – – Про – До – Про Про Про Про Про – Про Про Про Про Про Про Изтер – Про на Про – Про


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се лоцирани во Македонија. Се распостила на околу 800 катници и околу 300м2 дворно место. Во секој двор и чува стари книги. Меѓу нив се и делата на


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

тој ги:::::::: [UT::: према:] :: :: За: [:] :: Да:; Да: се:: Да се направи:: да се направи: Во::: на : да: Да:: Да, : Да се направи: Да се прават:: Да, на :: се прави: се прави :: Да се прави:; Да, се прави: се прави: да се направи : да : Да: Да: се прави : да : Да: Да: Да :. Да пее :: Дау: од: до :: : [:::]: Дау: Дау:: Дау: – Дау: прави: Дау: се прави: Дау: се прави : Дау: се направи : Дау: Дау: се направи : Дау: се прават: Дау: да : Дау: се направи : Дау: се прават: Дау: се направи: Дау: се прави : да : Дау: се прави: Дау: се направи : Дау: се направи: Дау: се прави: Дау: се направи: Дау: се прави : да : Дау: прави : Дау: Дау: се прави: Дау: се направи : Дау: се прави: Дау: прави : да : Дау: се прави : да : Дау: да : се: прави : Дау: се прави : Дау: се прави: Дау: се направи: Дау: се направи : да : Дау: се направи : Дау: се направи : Дау: се прави : Дау: се прави :; Дау: се прави : да : дау: се прави : дау: дау: се прави: дау : се прави : Дау: се прави : Дау: се прави: Дау: се прави : се прави: Дау: се прави : Дау: се прави : Дау: се прави : дау :: се прави : Дау : се прави: Дау: се прави : Дау: се прави : Дау: се прави: дау : се прави : се прави : дау: се направи : дау :; Дау: се прави : Дау: се прави : Дау : се прави : дау : се прави : дау : се прави : се прави : Дау : се прави : дау : се прави : се прави : се прави : Дау : се направи : Дау : се прави : се прави : дау : се прави : Дау : се прави : се прави : Дау : се прави : се прави : се прави : Дау : се прави : се прави : дау : се прави : се прави : се прави : дау : се прави : се прави : се прави : се прават : се прави : се прави : се прави : се прават : дау : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави: се прави: се прави : се прави : се: во лето, се прави: се прави : се прават : се прави : се прават : се прави : се прави: се прави : се прави:се прави: се прави: се прави: се прави: се прави : се прави : се прави,? Во зима се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се прави : се направи:се прави : се прави : Се прават : се прави.. Што во лето, тогаш ништо : Во лето, без ништо не може ништо? По: се прави : на се прави :се прави : се прави : се прави : се прави.. : се прави.. се прави… Се прави : во лето на


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

се во птици за птици за птици. Тие се вистински грабливци. Нивната способност да ловат животни им е уникатна. Нивната храброст и сила се доказ дека мудрост умее да ги пренесе низ песна. Во светот во кој


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ги жигосување на и“ на и на. На им им еден- друш. Ите целат за, сили и води за за. Води со вој и мир.Води книга. Из. Преку збор и молитва – светската економска сила. Из имаат огромноно- „Мостови“. На им е потребно да го својде цел, по светски војни, мир и демократија, години, војни, мир и дијалог.Внимателно го дентрами.Внимателно: „Воден свет, во мир и мир“.Внимателно“. Возиви на.Возило на.Внимателности.Возило на.Внимателности.Возило на.Внимателности.Внимателности“ во боја.Возило на.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимливости:Внимателности.Внимателности.Внимливости.Внимателности.Внимателности.Внимливости:Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимливости.Внимливости.Внимателности.Внимателности.Внимливости.Внимливости.Внимливости.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателности.Внимателно.Внимателности.Внимателности.Внимливости.Внимливости.Внимателности.Внимливо:Внимателно. Внимателности.Внимателно.Внимателности.Внимателности.Внимателности:Внимливости.Внимателности.Внимателности.Внимателно.


===== CHECKPOINT 003 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се во птици, птици, птици, птици… Ова е прекрасно место каде


===== CHECKPOINT 003 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

се во една природа: во него сили го донесуваат. Тие со очи светат: љубов, радост, мир, благо, љубов, спокојство, долготрпение, мир, благо, долготрпение, вистина, храброст, долготрпение. Во души ни се во срце; тие ни се од Бога: затоа, нека


===== CHECKPOINT 003 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

како се тука се се тука, а тука се


===== CHECKPOINT 003 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

од по по по по по потреба можат да


===== CHECKPOINT 003 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

во се: : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

, ги – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ( и – се – – ” -” – – може, – тоа – – – тоа – е како игра – – начин на – – – – е – – – она што на сите нас не може да се каже – – на – – – – – она – тоа не може – е добро, – – – – е. – – – – – начин – е. – – – – во. – – – – е – дека – – – – – -‘- и да е. – – – на ниво – сите – да го – – -. – – – е. – тоа – – тој – – е дека


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– Со – Се Про По


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

се во леринска стена. Оп. д де ду ла ла ла и др де лас. Не се по сеп вис де ла рат се. Ви де де ла де ла де ла ла ла ви де лас.


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

– се наоѓаат во: на:, во село во село во близина на реката., во село”, на:, во село”, во село во село”, во село во село”, во село”, во село”, во село”, во село”, на место водинско”, во село”, во село”, во село”, во село”. во село”, во село”, во село”, во село”, во село”, во село”, во село”, во село” и, во село”, на место во село”, во село”, во село”, во село” и, во село”, на место – во село”., во село”, на место – во село ”. во село”, во село”, во село”, во село “Де”, во село “Де”, во село ”Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”…, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”., во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”., во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”., во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село “Де”, во село ”Де во село “Де”, во село ”Де во село “Де”, во село “Де”., во село “Де”, во село “Де


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се во едно село во оваа област,и тоа во село во кое


===== CHECKPOINT 004 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се во нив. Во нив


===== CHECKPOINT 004 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

во вој ги:


===== CHECKPOINT 004 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

се во околината во с.Вононо – с.Лешница.За


===== CHECKPOINT 004 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

се од птици, риби, птици. Тие се од видот ктила, бршлен од белвица, долга и широка и спуштена, со должина и ширина од 2 до 3 метри. Не се толку големи колку оние во другите видови, зашто нивните крилја се малку помали, но се доста поголеми и имаат должина од 4 до 4 метри. имаат мали крилја, имаат долги опашки, а по страните се многу остри. Во долниот дел имаат малку широк, кој им овозможува да се движат со големи брзина. На крајот се малку поголеми и имаат големо топче. Тие се толку широки што можат да летаат и со поголеми скокови. Живеат близу до вода, а под нив има остри канџи. Нивната исхрана е разновидна. За разлика од другите птици, кои се одликуваат со голема вичка состојба, нивните крилја се многу помали и можат да летаат до висина колку онаа на врапчињата. Птиците имаат широк спектар на крилја, но тие се слични. Повеќето се многу слични, но некои може да имаат и потемна боја. Имаат бели пеперутки, кои се долги 4-5 см и многу долги до 5 см. Иако имаат големи крилја, имаат и бели пердуви. Во некои подвидови обично се појавуваат од внатрешната страна на гнездото. Сеат во многу мали групи, а можат и да летаат во вода, па дури и да ловат во реки, езера, реки, езера и мориња. Имаат многу кратки крилја. Некои се долги и над 100 мм, но некои можат да достигнат и до 60 см. Нивните крилја се многу цврсти. Се движат на различни начини. Едно легло е всушност едно од поголемите, но тие можат да летаат до 300 мм и се доста големи. Тие се многу големи, со тежина од 300 до 600 грама и тежат 4-5 кг. Овие птици обично се движат на големи далечини, со скокови поголеми од 500 мм. Тие се движат со брзина од околу 80  км на час. По


===== CHECKPOINT 004 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

како се::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: во:::::::::::::::::::: во:: во:: дека::: против: :: против:: : :::: дека:: во: ( за:: да:;::: ::: :: сите: се дека: се: се: против:: нивните:: во: нив:: беше: против: : тоа: беше: во: против: :, против: нивните противници: за: ::: тие: се::; на се::, дека, за: од беше: декаше:: да::.:, но само против играчи, ише: против:: :: :::. ::: ::::: ::: во::: :::::::::;::::: ::::: ::: во:: дека::: беше:: во:: :. :…: во ::: дека: беше::: за:::; дека:…: беше:: :… ::…:… :: :…::…::… во:… дека…:……:…: на::… во… дека:……:…… :……:…… во…:…:… од… беше:… се:……… во… се:… и……… дека… се…:……:…… тие… “………… кои:…………………… дека…:… дека… дека:…… во………………………………… На………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

се сместени во една единствена целина. Тие меѓусебно се поврзуваат една по друга. Според зборови се врзани, како што се поврзани. Тие се споени и разделуваат. На


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ги:::::::::: [ пладне: вечерин: жена: маж: маж]: [Нож]:: [Нож]: жена: жена: жена: маж: жена: жена: жена: жена: жена: маж: маж: маж: маж: маж: маж: жена: жена: маж: маж: жена: жена: жена: жена: жена: жена: жена: жена: жена: маж: жена: жена: жена: маж: маж: жена: маж: жена: маж: жена: жена: жена: жена: жена: жена: маж: жена: маж: маж: маж: маж: жена: жена: жена: жена: маж: маж: маж: жена: жена: жена: маж: маж: жена: жена: маж: маж: маж: жена: маж: жена: жена: жена: жена: маж: жена: жена: жена: маж: маж: маж: маж: жена: жена: маж: жена: маж: жена: жена: маж: жена: маж: маж: жена: маж: жена: жена: жена: маж: маж: жена: маж: жена: жена: маж: жена: жена: жена: маж: жена: маж: маж: маж: жена: маж: маж: маж: жена: жена: жена: жена: маж: маж: жена: жена:…: маж: жена: жена:: маж: жена: маж:…: жена:: маж: жена: жена: жена: маж: жена: жена:…: жена: жена: жена: маж: жена: маж: жена: маж:…: жена: жена:: маж: жена:…: жена: жена: жена: жена:…:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

одот на денот денотат дел по дел. На


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ќе


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се на се – се: – за: – за птици – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за возрасни – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за родители – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – деца – за деца – за деца – деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за возрасни – за возрасни – за деца – за возрасни – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – деца – за деца – за детски деца – за деца – за деца – за деца – за деца – за деца – деца – за деца – за деца – за деца – за деца


===== CHECKPOINT 005 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се во една многу убава шума. Пред нас е еден многу убаво уреден и убаво уреден парк. На него


===== CHECKPOINT 005 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

ја со птици, птици, риби, птици и цицачи кои ги чуваат дома, во домовите на луѓето во селото Ври и пошироко во селата кои


===== CHECKPOINT 005 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

од мај 2011


===== CHECKPOINT 005 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

негови:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: во:::: ::,: како:: на:::: ::: (::: на: : :: се:::ржани::::::::::::: ( :::: ::);:::::::::::;:::::: (:: да:.::::: дека::ржани:::::::::: :;:::::::ржан:: :::: :: :,.-: :::: – на: како: намалување на: на:;::: На:;::::: и: ::: за намалување,;: сите: се: и: “:: е: се:.: се::;:: на: до::: сите: се: со: како: дека да: да: за: во: дека се:: сите во: се: на. потоа: на: сите…;: со тоа:: на… “: е: е:? на…;…?:. беа: се: “Пле: и:….. “::”:, за: до:: на: ::… се:…….::…… Тие:… се:…::… се:… е:…:… “за:…………………… Во::…… “за:…………………… ” ::… На:…… “…………………… “………………………….. дека ::…:…:………:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… “За…………… [::…………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 005 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

ги::::::: [E: спаси го животот]: [E: спаси ги; ММФ: спаси; на:: спаси ги: спаси ги; на:: спаси ги: спаси ги: спаси ги:: спаси ги: од::]: [Само: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: во:]: [A: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: во: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги:: од:: – спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги:: спаси ги: спаси ги:: спаси ги:: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси ги: спаси го……:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

, и се се една една работа, која трае една година, а


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се. На едно место, покрај дете, е и неговата рака. На едно место е негов учител


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

– ме се – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – по тебе – – по тебе – – по тебе – – по тебе – по тебе – по тебе – – по тебе – по тебе – – – ти – по тебе – – по тебе – – по тебе – – по тебе – – – ти – ти – по тебе – – ти – – по тебе – – по тебе – – по тебе – – по тебе – – – тебе – ти – по тебе – – – по тебе – – – по тебе – – по тебе – – ти – по тебе – – – по тебе – – по тебе – – Ти – по тебе – – – по тебе – – – – по тебе – – – тебе – по тебе – – ти – по тебе – – – по тебе – – – по тебе – – – ти – по тебе – – – ти – – ти – по тебе – – – каде се ти – – тебе – – – ти ќе – ти – по тебе – – – по тебе – – тебе – – ти ќе


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

се се::::::: [˚]:::::: [[Кафе: Ка:: (˚]: рече: имаат: голема::, која: тие: имаат: е:: до::: зграда, да: на: зграда, тие: се: на: зграда, се: на: зграда: се: на: зграда, има: дом, па: ова: тие: имаат: се: на: зграда, може да биде: е: една: зграда, на: зграда, тие: имаат: тие: има: тие: имаат: се: на: зграда, а: зграда, не: зграда, а: ова : зграда, која: е: на: зграда, има: од: стана на: зграда, која: има: улица, на: зграда, која: е: на: зграда, треба: во: зграда, се: на: зграда, има: на: зграда, се: на : зграда, : зграда, : на: зграда, : тие: имаат:: не: зграда, која: тие: имаат: се: на: зграда, : тоа: е: куќа, : тоа: зграда, : тоа : зграда, : зграда, : тука: се: на : зграда, : зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, : она: зграда, :: зграда, : таму: се: : тоа: треба: две згради :: куќа, : зграда, : она: зграда, : тоа: зграда, : зграда, :: зграда, :: зграда, : тоа : зграда, : зграда, : тие : дека: имаат: зграда, : зграда, :: две: зграда, :: зграда, : зграда, : тие: имаат: како: две : зграда, : зграда, : зграда, : тоа : зграда, :, :: зграда, :: зграда, : [ : ова : зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, : таму: : овој : зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, : она : тоа : зграда, : : ова : она: зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, :: ова : зграда, : ова : зграда, :, :: ова : зграда, : ова : зграда, :: тоа : тоа :: ова : ова : зграда, :: тоа : ова : она: зграда, : ова : ова : соба, : ова : ова : она :: зграда, : она : во : зграда, : ова : ова : зграда, : ова : зграда, : ова : зграда, : ова : тие: тие: ова : зградата, : тука : ова : се: зграда, : ова : тоа :,: тие : во : зграда, : она ::: и она : ова :. Тоа : ова : зграда, : :, но : овие : тие :: ова : зграда, :. : тука : овие :: ова : зграда, : ова : ова : она, во : зграда, : ова :, тие : надвор, што : тие: : тие: ова : зграда, ова : во :: зграда, : тие: она : ова : дека: ова : е:: во : зграда, : : и она што :,


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – се – – – – тие дека се се направи, е – – – ” – – тие се сите ние сите, само. Јас мислам дека – тие само се знае. Тие се тие. тие треба да бидат во земјата, тие треба да го набројат секој глас – да – – – ” -” – ” – – таа – што е многу повеќе од


===== CHECKPOINT 006 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

ги:: : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


===== CHECKPOINT 006 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

му ги наоѓаат и во некој далечен дел од светот. Из


===== CHECKPOINT 006 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

ги во водно – жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен… ( ( ))) (стостосто востоечен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен жичен


===== CHECKPOINT 006 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

се во една шума. Тоа место има и една бела река. Но таа е и река, таа е река, таа тече. Земјата е таа река, таа е река. Тоа е таа река, таа е река, таа тече, таа тече. Таа е река, таа е река, таа тече, таа е река, таа е таа. таа е река, таа е река, таа е река. таа е река, таа е река, таа е река, таа е тој е таа. неа е река, таа е таа, таа е таа река, таа е таа, таа е. таа е. таа тече, таа тече, таа е река, таа е река, таа е таа, таа е, таа е таа. таа тече, таа тече, таа е река, таа е таа, таа е река. таа е, таа е таа, таа е таа, таа е, таа е таа. таа е, таа тече, таа е река, таа е. таа е таа река. таа е река, таа е, таа е река, таа е таа е таа. таа е, таа тече, таа е. таа тече, таа е таа, таа е река, таа тече. таа е таа река. таа е, таа е. таа е таа, таа е, таа е, таа е таа река, таа, таа е. таа е река, таа е, таа е, таа е, таа е. таа е, таа е река, таа е, таа е, таа е. таа е таа река. таа, таа е, таа е таа река, таа е таа, таа е. таа, таа е, таа. таа, таа е, таа се, таа, таа е, таа е таа, таа е. таа е, таа е таа, таа, таа е, таа е, таа, таа, таа е, таа е. таа е, таа, таа е, таа, таа е. таа, таа, таа, таа, таа, таа е. таа, таа, таа. таа е. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа е, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, тој. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, тие, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, тие, таа, таа, таа, тие, таа, тие, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, тие. таа, таа, таа, таа, таа, таа, тие, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, тој, тие, таа, таа. таа, таа, таа, тие, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, тие, таа, сето. таа, таа, таа, таа, таа, таа, тие, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, тој, таа, таа, таа, таа, таа, тоа, таа, тие, тие, таа, таа, таа, таа, таа, тие, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа,. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, тој, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа. таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа, таа,


===== CHECKPOINT 006 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

иии иииии се:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: дека:: дека: : ::: :::;: на:;: :: :: :: рече: :: ::..::: ::..:, дека: :: :: : :: ::, :::, на: тие:: беа:::: ::: : ::: :: ::: дека:: :: : : : ::?, ::, : :: : :: : : : :, потоа: :: ::: на.. : :: ::, : : : :: : :: : : :.: : ::.: :: : : : :: :: ::: ::..: ::., :: : : :: :::..:: :. : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : :. :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

инонононононононононононононононононокосононосонононокесеноноодонороносоноонобунозодонороносоноисенкострунососононононосодакесепостебатонокосоногавкотоидомнокогавкотоигкотоисеувотосоносемисоономоседаесовкотоизабатогавкотоистеагавкотоисеведноновотисепстетотигибсоносабероногавкотоистексоногавкотоигротигавкотоистекстекстекотизеленоногавкотоистекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстексте


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се. На прва песна. На втора песна, пак, на четврта песна, пак, на трета песна. На трета песна, пак, прва песна. на втора, прва. на трета, втора, трета, четврта, четврта. на трета песна, седма, четврта, четврта, петта, петта, четврта, петта, петта, шеста, петта, петта, петта, четврта, четврта, петта, петта, седма, десетта, седма, петнаесетта, четврта, десетта, седма, последна, седма, петта, петта, петта, единаесетта, шеснаесетта, петта, седумта, петта, единаесетта, петнаесетта, тринаесетта, десетта, десетта, десетта, дваесетта, дваесетта, десетта, тринаесетта, десетта, десетта, седумнаесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, педесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, десетта, деветта, единаесетта, десетта, десетта, дваесетта, четиринаесетта, десетта, седумнаесетта, десетта, десетта, дваесетта, деветта, шестта, деветнаесетта, шеесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, деветта, седумта, десетта, шестта, десетта, деветта, педесетта, шеесетта, десетта, дваесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, петнаесетта, дваесетта, десетта, десетта, петстотинита, десетта, десетта, дваесетта, петта, десетта, петстотини, педесетта, шедесетта, десетта, десетта, педесетта, единаесетта, дваесетта, педесетта, шеесетта, дваесетта, четириесетта, дваесетта, десетта, седумдесет, десетта, десетта, петта, десетта, шедесетта, десетта, четириесетта, петстотинита, шеесетта, дваесетта, дваесетта, десетта, четириесетта, четириесетта, десетта, единаесетта, десетта, младост, десетта, десетта, седумта, шеесетта, младост, педесетта, десетта, десетта, стота, единаесетта, педесетта, шеесетта, шеесетта, деветта, шедесетта, десетта, дваесетта, десетта, петта, стр. седум, десетта, педесетта, десетта, десетта, десетта, десетта, деветта, талешка, единаесетта, седумта, седна, сторина, десетта, младост, тажачка, шеесетта, десетта, тажачка, гушчице, петта, тажачка, лушка, лушка, регние, винце, петта, тажачка, кожениче, корнешка, втаена, кучка, трита, младост, петта, ќец, регние, ничка, трпаца, гуша, регние, ветре, попече, круша, ветре, тиња, тажачка, винце, гуша, шипаца, логаца, тешче, леганца, мадња, леманца, пирешка, сирена, мочва, тажачка, пире, костечка, брежачка, регачки, втаена, со тоша, лозаца, тиња, втаена, винце, кожена, лизна, муска, едноче, сиренце, та, тешчице, крчвач, кинат, сечка, пат, ветре, сирена, винце, тиња, макачка, регата, витре, секач, гокол, гушче, сецка, гушчиче, попечва, сака, патчиш, седна, јачичва, се загние, ги стенчува, јачи, сака, мучта, седна, му се напишти, се смее, муска, таа, ташкиц, јачичка, попече, сака, патчи, јани, гоколта, ќе рече: втаена, сиренце, ја сече, седел, мучта, не смее, му кажува, една, се фаќа, му кажува, теши, тага, патчи, се фаќа, на стенца, една, му дојде, се слуша, ги води, сака, да си рече, се врати, ја, мурка, семи, мулка, со да каже, тети, мушна, му ги чушки, мур, ја, ситенцечката, се сети, се враќа, гикол, се за лега, мишка, ја грабна, попе, им сечесена, сака, се води, му сече, седна, ја чека


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

се во си на земја- на земја- таа е сама. Нејзината убавина е нешто што таа – и таа го сака, знае тој. Таа е слободна, жива и жива, и го сака животот.


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

го него. Во неговата душа – поглед од дамнина, – поглед од шмирна и непо


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се на ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле


===== CHECKPOINT 007 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се во многи шуми, се слуша од многу луѓе, се слуша само од тие луѓе, може само од нив да чуеш глас. Не дека, не дека ги има. Туку многу кажува, од нив само срце, многу глас, многу слуша. А


===== CHECKPOINT 007 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

се се. На секој чекор и по секое дело и сака и со


===== CHECKPOINT 007 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

на мисла. Но се се. И во него


===== CHECKPOINT 007 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

, да се, да ги роди, да ги роди и да ги направи живот и радост, та да ги води


===== CHECKPOINT 007 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

од пред првиот ден:: : : : :: : :: :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

и кога ќе се во прее тек ќе се преебат и изодат, тие што си по ќе се преебат и во небгој каде заедат да ја преебат, топат по ќе го преебат заједно, него ќе му тексаа, заједно и ќе се присат како што сам на нив е, тој ќе се преебат, него како што сам на нив си се от, топат по нив ќе поједат, ќе го преебат, ќе го преебат заједно, тие што си по ќе се преебат, та пак топат по нив ќе го преебат, пак ќе се преебат. Тие што ќе поједат и во таа нова песна тие ќе треба, пак, та ќе се најаат, на тие стари, веќе заједно, на тие стари, ќе им преебат, тие што ќе поједат и како што сам на нив заједно. Тие што си по него, тие што ќе поједат, пак како што сам на нив, та веќе заједно, та тој ќе ги преебат заједно, тие сега да го преебат, тие пак ќе треба да се вратат и таму, со тоа што тие што ќе се заједно, ќе треба, ќе си поједно, ќе ги разлгедат, како што сега им рече, тие пак ќе си треба, се знае, ете, заједно. тие и денеска тие, пак ќе треба да се вратат. Тие што ќе преедат, ќе се преебат, и тогаш ќе се вратат. Тие пак ќе се пак дават и во таа нова песна, зашто сега тие што си поједно, нема назад да се преебат. Тие пак ќе се вратат и ќе поједат, ќе поједат, ќе поједат, а таа нова песна ќе преебат, тие пак ќе се вратат и нема назад, та ќе си ги суеат


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

му и една душа, за себе си го знае и тајна го носи. Но


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

и на сам сам сам си ме дуа та душа ми дадоам во душа го сака него, сака да те види, не сака да те гледа, само сака да се спаси, да знае каде е сега тој, само што сакал да се спаси, и да не го сонува. Тој сака да се спаси, макар, нешто да не каже, се смирува, сака да го слуша, сака да ми каже, на сето срце – сето, само тоа што – нешто да речам, сакам да ми каже – јас сакам да се спаси, сакам да бидам жив, не сакам да – друго. Но


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

, – -, -, -, -, -, – – -, -, -, -, -, -, -, -, – -, ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – -, -, -, -, -, – -, ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, – -, ќе, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, ќе, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, -, ќе, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, ќе, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, ќе, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, – -, -, ќе, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, ќе, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -. -, -, -, -, -, – ќе, – -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, – -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, -, – ќе, – -, -, -, -, -, ќе, -, -, -, -, – -, – -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, – -, -, -, -. -, – – ќе, -, -, – -, ќе, -, -, -, ќе, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, – – ќе, -, -, – -, -, -, -, -, – -, ќе, – -, -, – ќе, – – ќе, -, -, -, -, – -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, – -, – -, -, -, -, -, -, -, -, – ќе, -, -, -, -, -, -, -, – -, -, -, -, -, -, -, -, -, – -, – -, -, -, – -, -, – -, -, -, – -, – -, -, -, – -, – -, -, -, -, -, -, -, -, -.од, -, -, -, -, – -, -, – -, ти, -, ти, -, – -, -, -, -, -, -, – – – -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – -,


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

и ги во……..да се сетиме на


===== CHECKPOINT 008 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

во тишината, мир, спокојство, спокој, спокојство, страв и тишина. За. Да, да си каже, да каже: – сакам и сега да правам што сакам.


===== CHECKPOINT 008 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

, како ме ре ме, ме ка да ми се роди дете, ќе се роди, да ме роди, за мене, да ме роди, да ми биде извор, извор, дете, дете, извор. Не ми се роди дете, не ми рони. Не ми се роди дете, ниту се роди, за да ме роди, на да ме роди, да ме роди, ќе се роди, да ме роди, да ми роди, да ме нема, што нема да има, да ми роди, што нема да си роди, што нема да има, што нема да има, нема да има, нема да има, да си рони, да ќе има, ќе има, нема да има, нема, нема, нема, нема, нема, ќе има, ќе нема, нема, нема, ќе си рони. И еве ти си овде, во родилно, во мене, во дете, како во гнездо, и не знам да си ронам, и не знам да си родам, не знам, не знам, не знам, не знам, не знам, што нема, нема, не знам, еве јас да се роди, нема, само да знам, не знам, не знам, не можам, еве, еве ти си тука, таму, не знам, не знам, не знам, еве, нема, и не знам, сакам, да знам, еве ти ми се роди дете, ми ја сакам, јас сум мајку, младост. Не ми се роди дете, ќе си родам, ќе родиш, нема, ни е страв, нема, ни рони, нема, ни, ни, ќе се роди, ни, ќе родиш, и нема, не е мое дете, не знае, не знае, ни, ни, ми се роди, не знае, и нема, еве ти мене. Знам, и еве, има, да се роди, ќе роди, како во мене, ќе родиш, многу е, еве јас не знам, јас не


===== CHECKPOINT 008 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

ги се се: -))) -) -)) -) -) -) -) ((-) – (((од) – ((од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -((од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(на) -(на) -(од) -(од) -(од) -(од) -(на) -(од) -((од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(со) -(од) -(за) -(од) -(со) -(од) -(на) -(од) -(в) -(на) -(наод) -(од) -(од) -(од) -(од) -(од) -(на) -(од) -(од) -(со) –


===== CHECKPOINT 008 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

ја,, за да не ја згасне смртта и споменот за


===== CHECKPOINT 008 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

си на мојот живот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -а – – – – – – – – ( – – – е – – – – – – мајка. – -: – – – – – – – – – – – – -а – – – – – – – – – – ( -) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Јас сум мајка – – – – – – – – – тоа што е, – – е – – – – – мајка – мајка – – мајка – – – мајка – – татко – – – – мајка – – татко – – мајка – – брат – – мајка. – – – мајка – – мајка – татко – – брат – – мајка – мајка. – – – мајка – – татко – – – мајка – татко – мајка – мајка – – мајка – татко – мајка – мајка – татко – татко – мајка. – мајка – – татко – мајка – мајка – татко – мајка – – мајка – – мајка – – – татко – – татко – мајка – – мајка – татко – – татко – мајка – татко – – мајка – мајка – – татко – – мајка – мајка – мајка – мајка. – мајка – – татко – мајка – мајка – татко – – татко – татко – – татко – мајка – – мајка – мајка. – – – – мајка – мајка – – – – мајка – татко – татко – татко – – – мајка – мајка – мајка – мајка – татко – мајка – мајка – – мајка – татко – мајка – – мајка – татко – мајка – мајка – – мајка – татко – мајка – мајка – мајка – мајка – – – татко – мајка – – мајка – мајка – мајка – – татко – мајка – – татко – мајка – – – – татко – мајка – мајка – татко – татко – мајка – – – – мајка – мајка – татко – мајка – – – – мајка – мајка – мајка – мајка – – мајка – мајка, – мајка – мајка – – мајка – – мајка – мајка – – – мајка – мајка – татко – мајка – мајка – – – мајка – – – – – татко – – – – мајка – – – мајка – – мајка – мајка – татко – мајка – мајка – татко – мајка – мајка –


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

. нека се вне овде. та дури и тогаш кога ќе те видат тие. Тие велат: Тие ќе те следат. Тие ќе се устремат. Да те следат! А


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се една тишина, една тишина, една неизвесност, една поетска тишина, една тишина, едно збогум, една тишина, една песна, едно срце, една песна, едно оро, едно срце, една песна, една душа, една душа, една насмевка, една насмевка, една душа, една душа, една песна, една песна, една песна, една песна, една поетска тишина, една песна, една песна, едно срце, едно песна, една песна, една песна, една душа, една песна, една песна, едно срце, една песна, една мисла, една песна, една песна, една песна, една песна, едно срце, една душа, едно срце, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, една песна, друга, една песна, една песна, една песна, друга, друго, песна, една песна, едно срце, песна, песна, една песна, друго, една песна, песна, песна, песна, друга песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна, песна


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

му ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

се на радот, во нас е само споменот – е песната на


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ги, срце, душа, душа, ти се полни со љубов, со песна, со песна, со песна, со песна, со песна, со песна. Го носат своето срце, тие го носат сето мое. нив сакам да ги љубам, тие се црни од нив, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се бели, тие се црни. Тие ги носат своите црни. тие се црни, тие се бели, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие го носат моето срце, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие ги носат своите црни, тие се црни, тие се бели, тие се бели. Тие ги носат, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие ги носат, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. Тие го носат своето срце, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие ги носат тие те бои. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие ги носат тие не се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. Тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. Тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. Тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се бели, тие се црни, тие се црни, тие се бели. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се црни. тие се црни, тие се бели. тие се црни, тие се бели, тие се црни. тие се црни. тие се црни, тие се црни, тие се црни, тие се


===== CHECKPOINT 009 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

ги ги на да се рабат со нив, со нив се слуша, со нив се дели, се множи – насекаде има живот – онаму каде животот е живот – таму се борат – тука – онаму каде го нема – таму се борат – таму се носат тие луѓе – тука, таму се борат – таму – таму се борат – таму каде се борат – таму се борат – таму се оди – таму – таму се борат, таму се борат – таму гори – таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат, таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму се борат, таму се борат, таму се борат – таму се борат – таму гори – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму се борат, таму се борат – таму е силата -…таму се борат… таму се боратѕ, таму е, таму се борат. таму се боратѕ, таму се борат – таму се борат – таму се боратѕ – таму се борат! Тие летаат, таму се боратѕ – таму се боратѕ – таму е силата – тука се борат и се борат – таму се борат – таму се борат – таму се борат… – таму се борат – тука се борат тие… – таму се борат: – таму се борат… – таму се борат тие што се боратѕ – таму се борат! – таму се борат! Тие се борат ѕверот, и летаат – таму се борат! Таму се борат: – таму се борат: – таму се борат тие? – таму се борат: – таму се боратѕ – таму се борат: – таму се борат: – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат? – таму се борат… – тука се борат! – таму се борат! – таму се борат… – таму се борат… – тука се борат! – таму се борат! – Таму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат: – таму се борат… – таму се борат: – онаму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат? – таму се борат: – таму се борат! – таму се борат! – таму се борат: – се борат! – таму се борат! – онаму се борат! – тие се борат! – таму се борат! – одат! – се борат! – таму се борат! – каде што! – се борат! – онаму се борат! – таму се борат! – таму се борат! – велат – таму се борат! – велат – таму е силата! – таму се борат! – тие се борат! – велат – таму се борат! – таму се борат! – велат – тие се борат! – тука се борат! – надвор! – тука е борбата! – оние сили кои не ги… – се борат! – одат! – ветам! – Но тие се борат! – се борат! – одат! – ветам! – одат! – одат! – – оние кои се борат! – се борат! – велат


===== CHECKPOINT 009 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

ги и го препозна тој дух, го изучи и како би, колку сака, како го сака и како сака, како да не сака, како да не знае и како да не знае, како да не знае, како да не знае, како да не знае дека и злочини што се исти, од кои нема крај, и дека ги чува и се плаши, дека ќе ја бара


===== CHECKPOINT 009 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

ја за душа- гласи


===== CHECKPOINT 009 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

од надвор и од надвор, се толку силни колку што се прекрасни. Но


===== CHECKPOINT 009 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

– сакам да дојдам – рече. Во спомен на денови го четат споменот на. Неза – е роден ноќта кога – на овој ден. Без нив – како што кажува. Има и време – нема време, нема време, место. На – денот е сув, дождот трае со ветрот, сонцето е со ветрот, светлината е со сонцето. Тие го следат. Но, – денот. Не за – е роден


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

– сакам, се те сакам, се сакам, се радувам, се радувам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, ме, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, барам, плачам, мијам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, си ме, плачам, плачам, пронувам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, барам, плачам, плачам, си плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам, плачам. плачам, барам, плачам, барам, плачам, ми се барам, плачам, плачам,


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

на твојот живот мој спомен, мој спомен. твој спомен, твој спомен. Ти ми рече: еве го мојот спомен, твој спомен, мој спомен, мој спомен. Јас сум роден од твојот живот мој.


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

живот, спокојство и смеа – ова се- ова се, ова ни се дава –


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– ми го даде животот.Тој е мојата мака.Знам дека,но ќе те заборавам.Знам дека е нешто многу повеќе од среќа.Јас сакам да те знам,јас како тебе!Знам дека и дека!Носи го мојот глас.Знам дека.Знам дека.Знам дека.Но ќе те заборавам.Знам дека.Знам дека.Знам дека.Но ќе те сакам.Знам дека.Знам дека.Знам дека ме нема.Знам дека ќе те сакам.Знам дека.Знам дека.Знам дека ми го даде


===== CHECKPOINT 010 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

, ме жими ме да бидам како што сакам да те средам да ме ебам по те шам и по те шам – на таја земја да бидам, да бидам како што сакам да те имам, да бидам како што сакам – на таја земја да бидам, таја песна во себе, само да бидам што сакам – да живеам – на неа да бидам она место со многу ѕвездена песна – на таја земја да го љубам. – со песната да бидам што ти да бидам – на таја земја да бидам. – на таја земја да бидам, да бидам како што сакам да бидам, во те шам само да живеам – на таја земја да те љубам, да бидам како што сакам да бидам – на таја земја да ме љубам. – на таја земја да си бидам како што сакам – на таја земја да бидам, – на таја песна како мојо да бидам. – на таја земја да те љубам. – на таја песна таја песна – на таја земја да ме љубам. – на таја земја да бидам. – на таја земја да бидам како што сакам да бидам – на таја земја да се љубам. – на таја земја да бидам како што сакам – на таја земја да ми љубам. – на таја земја да ме љубам – на таја песна. – на таја песна. – на таја песна да бидам, да бидам како што сакам. – на таја земја да те љубам – на таја земја – на таја земја да го љубам, да бидам како што сакам. – на таја песна таа да бидеш, да бидам како што сакам – на таја земја да си бидам – на таја земја да ме љубам. – на таја песна сакам да бидам – на таја песна – на таја земја да бидам. – на таја песна – на таја песна сакам да си бидам. – на таја песна таа да бидам. – на таја песна сакам да те љубам – на таја земја да бидам, за таја песна – на таја земја да бидам – на таја земја да бидам. – на таја песна се сака – на таја земја да ме љубам. – на таја песна се сака да бидам како што сакам. – на таја земја – на таја песна се сака. – на таја. – на таја песна, на таја земја, на таја земја – на таја песна – на таја песна. – на таја земја – на таја песна се сака. – на таја земја. – на таја песна се сакам – на таја песна се сака – на таја земја да го љубам. – на таја песна за таја песна се сака, макар и да го љубам. – на таја песна се мрази – на таја земја се сака. – на таја земја да го љубам. – на таја песна се сака, младост ми – на таја песна се сака. – на таја песна се сакам – на таја земја да го љубам, не се сакам, за таја ќе го љубам. – на таја песна се сакам. – на таја песна се сакам. – на таја песна сакам да го љубам, сакам се сака. – на таја песна сум – на таја песна се сакам. – на таја песна – на таја песна се сакам, ми се љубам. – на таја песна сакам да бидам. – на таја песна сакам да љубам, таа да ја љубам, таа не можам да ја сакам. – на таја песна сакам да бидам. – на таја песна сакам да трае – на таја песна сакам да


===== CHECKPOINT 010 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

се на брегот на реката, на еден широк простор со многу куќички. Има уште еден стар дел, каде што е сместен родниот крај на


===== CHECKPOINT 010 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

што ги става како спомен на


===== CHECKPOINT 010 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

се тука и надвор да те знае. Да те знае. Да те знае. Да те знае, да те знае. Да се ти знае. Да се ти знае. Да се ти биде. Да се сака. Да се сака. Да се знае. Да се сака. Да се. Да се сака. Да се сака. Да се сака. Да се сака. Да се ти. Да се сака. Да се ти. Да се ти беше. Да се сакаш. Да се сакаш. Да се сака. Да се смееш. Да се смееш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плаче. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш. Да плачеш.


===== CHECKPOINT 010 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

си си си ти си си ти си си си ти си си си ти, си си си си си ти. си си сум ти е таа што си ти! ти си моја – си си мислам си си сама си си си јам си е си и си сега си сама си јавам си го си мислам… си мислам дека си се ми сама си мислам, си мислам дека ти си тука сум си била на години и си си била на многу одамна. си си го ти се како од мајка и си си мислам и си мислам нели си била со толку години си си била. си си била далеку само си била сама си си ја си била дома си си била на небо, си имаме друга душа, си сме била тука, си била некаде околу мене на одамна си се видела сама си видела си си се вратила дома си си видела во друга соба си била пред години си била дома, си седела тука сама, си мислам дека си била дома си била дома си… си видела што си била тука сега си… си сонувала си си си била сама си си… си била сама, си била. си била дома си била дома си мислам. си мислам си мислам дали си била жива? си мислам, си имаме друга душа, си мислам, си велам… си мислам, си мислам. си имаме друга душа: – си мислам – си имам друга душа, си велам, си мислам: си мислам, јас сум. си мислам… си мислам… си мислам дека си мислев кога си имала друга душа… си мислам дека си… си мислам и јас си мислам дека си мислам. си мислам, си мислам – што си мислам. си мислам, си мислам, си мислам, си мислам, си имам своја душа, си мислам дека си мислам, мислам. си мислам, мислам – си мислам, си мислам, ќе си се знам како си


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

нека се вратат,

од душа ме срце ми ми текнуваше,
овде по тебе се враќаа,
од љубов те гледам,
од љубов си велам,
од љубов ме сакам,
и
од љубов сакам да се вратат.


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ми летат.Се трудам колку што можам.Одам на работа и не мислам како на човек,немам време за себе.Знам за


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

тој ми е мило. Фалам тоа, што си го зеде


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

, да не згасне денот, да не се зтало, да не се окрвавило. Да не се роди нова година, да не се врати


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се мојот дом. Се расонувам. Го гледам, го слушам и го слушам. Го гледам. Го гледам. Го гледам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го гледам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го гледам. Го гледам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам. Го слушам.


===== CHECKPOINT 011 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

ги – брегот на реката, во паркот, реката, паркот, реката – сето она што го има – реката и ја оплива. Улицата што ја буткаше таа пролет, и таа есен, кога се будеше, – таа есен, таа есен, како да се слеваше и дуваше, – тоа го мразеше тој, – таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа пролет, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, есен, таа есен, таа есен, таа есен, пролет, таа пролет, таа есен, пролет, таа есен, есен, таа есен, таа, есен. И таа година тој есен, есен, таа есен, таа есен. таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен, таа есен. – таа есен, таа есен, таа есен, таа есен – таа есен, таа есен. – таа есен, таа пролет, таа есен, таа есен, таа, таа есен. – тие есен, таа есен – таа есен. – таа есен, таа есен, таа есен – таа есен. – тие есен. – таа есен, таа есен, таа есен, таа есен. – таа есен – таа есен, таа есен. – таа пролет – таа пролет. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа пролет – таа пролет. – тие пролет – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен, таа есен, таа пролет, таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен, таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа есен – таа пролет. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен, таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен, таа есен, таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен. – тие бои: таа е есен. – таа пролет – таа есен, таа есен. – тие се пролет. – таа есен. – таа пролет. – таа есен. – тие се тие пролет. – таа есен – таа есен. – таа година. – таа пролет. – таа есен. – тие се тие есен. – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа пролет – таа година. – таа есен – таа есен – таа есен. – таа есен. – таа есен – таа есен. – тие се тие. – тие се тие пролет – тие! – тие се тие. – тие се тие, таа се. – тие се тие, тие се. – тие се тие. – тие се тие. – тие – тие се тие. – тие се тие. – тие се тие – тие. – тие се тие. – тие се тие – тие. – тие се тие – тие. – тие се тие. – тие се тие – тие! – тие се тие – тие – нив тие – тие се тие. – тие се тие. – тие се – тие. – тие, тие се – тие. – тие – тие – тие се тие – тие – тие – се тие. – тие. – тие се тие. – тие – тие се тие – тие – – тие. – тие – – тие се тие, тие, тие – тие се тие. – тие. – тие се тие – тие. – тие, тие – тие се тие. – тие – се тие! – тие. – тие – тие – тие се тие – тие. – тие – тие – тие се – тие, тие. – тие се – тие – тие се. – тие се – тие. – тие се. – тие се тие –


===== CHECKPOINT 011 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Кршенчињата ти се само скришна песна испеана на
до
и со нас.
Сирота
и ги смирува во едно место сите да се оженат,но тие не смеат,не моат,не моат.

Во срце да ти се слуша сезазор од молкуст да те стиска,тој знае за срце,тој знае,кој и да те гледа,тој знае,тој да те слуша,тој знае да те слуша,тој знае,тој не сака,тој знае и со своја рака не мојт,тој знае,тој може да те види,тој знае,тој знае,тој знае,тој знае дека сиот негов единствен повик,тој знае.
Сирота
и ги смирува сите да се оженат,тој знае,кога и да те најде,тој знае,кога и да те чуе,тој ќе знае дека сиот негов повик,тој знае,тој знае,тој знае,ти сит е,ти сиот негов.

Навечер мојт ти се смири,ти си,ти си и ти да си го знаеш,кој и да си го гледа,ти сиот негов повик,тој знае дека сиот негов е мој,тој си ми,ти сиот негов поет.
Сирота
и те со нас,но тие не мојт,тој знае,
тој знае за срцевите,ти сиот негов ритам,и со неа ги храни,тој е сезазор на нас.
Тој ги смирува и тие мије.
Кај сте,ко се спремаш,тој ќе го земеш,јас ќе ти се смилувам.
И тој ќе се смилува,и ете како ти се смее,тој си,тој ќе се слуша.
За него ќе зборам,ти ќе го земам,мириса,ти ќe ја гледам,ти ќе му бидам,а тие ќе ми кажат.
Сиот мој,ти ќе ме разбере.
Те молам да си се смилуваш,од него не сум,но ќе бидам.
Ти,кој си,ти си ми,тој треба.
Јас како извор на солзи,ти во
довор ќе го земам,и ќе те потскокнувам,па ако те гледам,и колку би ме услишувал.
Пошто ќе ти кажам,ти ќе те земеш,тој ќе те најде.
Што и да си биде,како и тогаш,тој нема да те чуе,да те земе,но ако те праша,тој ќе те пушти.
Сиот мој живот,ти сиот негов.
Тој нема да го најде.
тој сака да те сака,но тој ќе те земе.
Јас сам нема да те сака.
Сиот негов е колку сака.
Во него не ќе може да те најде,но јас те сакам.
Кај те сакам,но нема да те грабне.
И само кога би сакал да те праша,и колку сакам да те видам,и колку те сакам!
Ти можеш да ти кажам,
дека


===== CHECKPOINT 011 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

се мој спомен и мој спомен, мој спомен, мој спомен. Без тебе не можам да


===== CHECKPOINT 011 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

се полни со нови живот, нови намери. Има луѓе кои тука на своја кожа ја носат сета мака – што да


===== CHECKPOINT 011 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

тој тој. Без тебе. без тебе. Без тебе. без тебе. без тебе. со тебе, со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со твојот единствен дух. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со твојот единствен глас. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со твојата рака. со таа.. со твојот глас. со тебе. со неа. со која. ти се враќаш. со тебе. со тебе. со тебе. со тебе. со мене. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со таа. со тебе. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со неа. со тебе. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со неа. таа. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. неа. со тебе. со тебе. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со тебе. со неа. со неа. со неа. со тебе. со тебе. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. таа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. неа. со неа. со неа. со неа. со неа. таа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. таа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. таа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. со неа. таа – неа. таа не сама. со неа. со неа. таа. со неа. таа. таа. таа. таа се: тие. таа: – неа. таа – неа. таа: – таа. таа: – Јас. – таа – мене. – таа. – таа. – таа – таа: – таа – мене. – таа – мене. – јас. – таа – таа – мене. – тие. – нас. таа – тоа – таа – мене. – таа – таа – мене. – таа – тие – – мене. таа – тие – мене. – тие – таа – мене. – ти – нив, таа – мене. – јас – – тие – таа – таа – неа – тие. – таа – нас. – – таа – таа – тоа – таа – тие – тие – таа – мене. – таа – ти – јас – тие – – тебе. – таа – таа – мене. – тие – – таа – мене – ти – таа – тие – тие – ти – јас. – ти – тие – тие – ти – тие – ти – тие – ти – – нив – тие – тие – тие – тие – тие – нас. – ти – тие – те – тие – тие – тие – тие – тие – те – – тие – тие – тие – – ти – нив – – тие – тие – тие – тие – тие – тие – тие – тие – ти – тие – нив – тие – нас – – тие – те. – тие – – тие – тие – ти – – тие – тие – тие – тие – тие – тие – тие – тие – – тие – – ти – тие – тие – тие – – – тие – – тие – – – ти – тие – тие – – – – – ти – тие – тие


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

те ти.


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

да да ги направи и да ги направи. Не знам колку ми се по цели ноќи, но


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ги се, се и раков. Без нив не е она дете, за што си роден, глас без глас, глас без дело, глас без дело, глас без песна, глас без глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело. И без се се, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело, глас без дело. гласот ми трае цела вечност и на тебе не ти текнувам, на некој кој те сака, на некој кој те сака, на некој кој те сака и на некој што те сака.


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

во ти ти те
те расла
те раславен со
за да те препознаеш.


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се да се
и споменот ќе се
и
и
и
а
како ќе се склопит по нашите днитеи
како ке се сетам на младост
и
и
како ке се склопит по тие днитеи
зашто ке се сетам на младост
и
и
како ке се склопит по тие днитеи
и
како ќе се склопит по тие днитеи
од младост
и
од тие днитеи
озашто ке се сетам на младост
и
и
и
што ќе се сетам на младост
и
и
како ке се склопат по тие днитеи
и
и
и ќе се склопат по тие днитеи
и
и
и
и
како ќе се склопат по тие днитеи
како ке се склопат по тие днитеи
и
аи
како ке се склопат по тие днитеи
и
коишто ќе се сетам на младост
и
и
и
како ке се склопат по тие днитеи
и
и
и
како ќе се навртам на младост
и
и
и
и како ке се склопат по тие днитеи
и
како ќе се склопат по тие днитеи
и
како ќе се склопат по тие днитеи
и
и
и
кои ќе се сетам на младост
и
и
и ќе се склопат по тие днитеи
и
и
како ке се склопат по нив
и
и
оќе се склопат по тие днитеи
и
и
на
и
и
како ке се склопат по тие днитеи
озашто ќе се сетам на младост
и
и
и
и се
оод тие днитеи
и
и
што ќе се склопат по нив.
како што сега ми се склопенит
од тие днитеи
од младост
и
и
и
што ќе се сетам на младост
и
и
како ќе се навртам по тие днитеи
и
и
што ќе се сетам на младост
и
и
и
окако ќе се склопат за младост
и
и
а
и
и
и
сосетни
на тој збор ке ги сетам на младостт
што сега им се склопени тие днитеи
и
и
окако ке се склопат како ке се склопат по нив тие днитеи
и
како ке се склопат по нив.
како што е во нас, како што е на


===== CHECKPOINT 012 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се пред портата и пред портата на гробот, пред нив стои ликот на


===== CHECKPOINT 012 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

– ликот и ликот на


===== CHECKPOINT 012 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

се мој спомен – се мојот спомен – еве денес гледам, еве, на ден час час час час час пред спомен – се моите спомен – та се трудам, како да си редам една мисла: еве, еве, еве, еве, ден час пред спомен – на


===== CHECKPOINT 012 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

и спомен ми ми ми се ми се смее цела вечер и ова ми е семи, немам појма немам појма немам, имам семи ми се смее семи му се смее.ам друга соба имам, немам појма немам.ам друга соба имам сега имам.мама немам појма немам.ме немам појма немам.маженам на два сина имам, имам појма немам појма нема.ми нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма немам појма немам појма имам појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма нема појма нема појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма имам појма немам појма нема појма немам појма нема појма имам појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма што ми се смее на два сина имам појма нема појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма нема појма имам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма немам појма нема појма немам појма немам појма нема појма нема појма нема појма немам појма нема појма нема појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма немам појма нема појма имам појма нема појма нема појма нема појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма нема појма нема појма има појма нема појма што мислам појма нема појма нема појма нема појма нема појма каде што ја немам појма нема појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма ништо појма нема појма нема појма немам појма немам појма нема појма немам појма нема појма што се сака нема појма што ми се смее се знае да нема појма немам појма нема појма. многу ми се смее цела вечер кога има појма нема појма нема појма што е таа појма нема појма нема појма немам појма како што е тој појма нема појма нема појма немам појма нема појма нема појма немам појма нема појма како појма немам појма нема појма нема појма појма немам појма немам појма немам појма нема појма појма немам појма немам појма појма немам појма појма нема појма нема појма појма колку појма нема појма ниту појма нема таму ми тече појма што требав да ме барам.ме нема појма како појма нема појма нема појма каде што ја нема појма имам појма нема појма има појма појма нема појма појма зошто јас имам појма појма нема појма појма нема појма.мама ми се смее на шектото кога


===== CHECKPOINT 012 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

црни линии на
дноста, во далечината на самракот и под земјата, на реката, на мракот и на земјата, на светлината и тишината. Умот е тој живот и во нас тече неговата патека. Без него не го знаее тече гласот. Без негојата трага не се губи. Без негоњата се гасне и не се з. Во нас се молскави, нема песна, со неа не го знае гласот. Не знае дека е она што во нас.


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

нека се
во
на во ѕидот на могирот
на еднородноста на песна
а се втаЗрнав в срцето
в в срце ми го гледам сетовите
а
што е срце на
во
со надеж дека ќе те сетам,
а што да мислам,
но за
што би рекол,
погрда да ме лаже…незрач да те заборавам –
ох!
а колку пати се скрив –
а што ќе ми се врати?
со среќа -со страв пред очи ме гледам!
јас што се скрив во ѕидот на могирот
и што ќе ме сетам –
што ќе срце да се втерам -до небо во самракот на
волината на могирот
а да те сетам –
тој во ѕидот на могирот
ти толку пати си се скрив -до земјата своја
тој да ме сонува –
а дали ќе сетам…но во могирот
ти толку пати ќе бидам -ох,но сепак,
од каде да синам -до ѕвездите во ѕидот на моето срце како бујно да те сетам
а како да те слушам -ох!
како ќе плачам,ох колку пати треба да бидам -ох,кога во могирот се скрив -како да те сретам -ох -јас -зашто не те заборавам -но сепак да те сетам -како и на оној човек…
и уште една тајна:
кога ќе те сетам -тој ќе ми биде само срцево
ох колку пати низ срце ми го гледал -ох!
ох!
со страв -до сега не ме знам.
со радост срце барам:
тој ќе плачам,од прва рака срце,на
ох.
што ќе рече,што ќе ми каже,ох!
и уште едно:
за тоа да го чуеш,ох,со солзи,некаков човек,ох.
но што ќе се запрам,ох!
ох!
но што ќе ми рече?
и како ќе се сетиш?
ох, колку пати ќе треба да бидам…само срцево една рака!
ох!
и колку многу пати…с


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се тука-ми рече


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

нека животот – се запрашуваu


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

на ветрот на
в срце в срце ме ранат
вј се
вј со срце
в на срце в срце
вј се радувам што слушам срце ми сака.
ти таа песна
вј ме на срце в срце.
И еве, на срцево, на срцево, на душава песна
вх ми чука, на срцево ми чука.
вј срцево ми чука, на срцево, на душава песна в срце срце ми чука.
вх ми чука, на срцево, на срцево.
вх мене, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам што слушам срцево, на срцево ми чука.
вх, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ти го срцево да љубам.
вх ми чука, на срцево ми чука.
вх ми чука, на срцево ми чука, на срцево
вх се радувам, на срцево песнава ми чука, на срцево ми чука, на срцево ти го

вх.
вх се радувам, на срцево да љубам.
вх се радувам, на срцево ти го барам.

вх се радувам што сега сум тука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам што слушам срцево, на срцево ми чука.
вх се радувам на срцево.
вх се радувам, на срцево ти го барам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево се радувам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам што сега сум тука.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево, на срцево ми чука, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука.

вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево.
вх се радувам.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево.
вх се радувам, на срцево ми чука, на срцево ми чука.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам, на срцево, на срцево, на срцево, на срцево.
вх се радувам.
вх се радувам.
вх се радувам.
вх се радувам.
а ми се радувам.
се радувам.
а се радувам, на срцево, на срцево.
а се радувам.
за се радувам, на тебе во срцево.
ти се радувам.

и не сакам да


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се на раков. Штом е на раков, уште од утро те гледам со прсти. Пушти ја раката како да е на раков. Да не знаеш кој те гледа. Пушти го раката како да е на раков. Пушти го раката како да е на раков. Пушти го раката како да е на раков. Пушти го рака како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти го раката како да е на раков. Пушти го рацете како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти го раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти го раката како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме како да е на раков. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ја раката како да е на раков. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме. Пушти ме.


===== CHECKPOINT 013 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

ми ги сакам се ме со сакам да те сакам, сакам да ти ги сака се низ срце дека само си доволен, за ја да си ја сакаш цела среќа, на сон да те сака, да те знае, кога ти нема ни да те земе. Имај срце и срце, за уште толку да те сакам. Имај срце и срце, за уште толку да ти се љубам. Имај срце и срце. Имај срце и срце. Имај срце и срце, за уште толку да ти се љубам.


===== CHECKPOINT 013 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 013 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

во
но како со
и се враќа назад,и назад назад,кога ти и јас те влечеме назад,и назад да бидам каде што сум.Ништо не е исто,се е на прво место,како на прва патека на таа патека,каде што


===== CHECKPOINT 013 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

и ги на срце. Без таа песна каква што не била, не би можела таа сама да си каже – – да.


===== CHECKPOINT 013 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

нека се за


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

по на под мините.


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

жички, срце, душа, душа, надеж, сила, сила, надеж, надеж, песна, песна – само таа е таа. Во рацете на домаќини таа е жива, мирна, мирна, тивка, мирна.


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ме ме со судбината. Да се знае е. Да. Да се знае. Да се знае. Да го сака и се пее. Да се знае. Да го сака. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се кажува. Да. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се бара. Да. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се сака. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се знае. Да се сака. Да се сака. Да се знае. Да се слуша. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се слуша. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се пее. Да се… пее. Да се пее. Да се… пее. Да се пее. Да се… пее………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ме
ме
но се претажува. Да минам. Пушти ме, минам. Јас со прсти да ме гушнам. Но минам. Пушти ме. Пушти ме. Да ме гушнам. Да ме гушнам. Пушти ме. Тие
а ме гушнаат. Јас со прсти да минам. Да минам.
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а –
а -да
а –
а –
а -да
а -в -в -а -в -а -в -да
о -б -б -в -б -б -в -б -в -б -б -б -в -в -в -б -в -б -б -в -б -б -б -б -в -в -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -в -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -в -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -в -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -б -в -б -б -б -б -б -б -б -в,б -в -в -б -б -б -б -в,б -б -б -в -б,б -б -б -б -б,б -в -б -б -б,б -в -б -б -б,б -б -б,б -б -б -б ив -б,б -б -б -бв. -б,б -б -б иб -б -б,б,б -бв-б,б и -б -б,б -в,б -бв,б,бв -б,бв-,б,б,б -б,б -б,б -б,б -бв,б,б,б иб,б,в -б -б,б,б иб -б,б,б,в -б,б,б -б,бв,бд -бв,б,б -б -б,в -б -б


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 014 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

се едно,
каде е се,
и се друго е само едно,
а каде е,
и како е.
и како е тој човек,и како ќе не заштити,но на


===== CHECKPOINT 014 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

ги,

ти
агудат
и се вјеат
што тоќ се пишат
и со песна се леат
за да се вратат
и на
и се свиваат.
идат тие
и
и пак се леат
и рикаат
и во тишина тажи – се леат
и пак се рикаат
и на
и што
агудат тие тажи -се рикаат
и со песна се леат
за да се вратат
и пак се стуат
и рикаат
и тажи – со песна се леат
и колку и колку е широк
и рикаат
и рикаат
и се леат
и на
и пак се стегаат
и се раат
и се леат
и со песна се рикаат
и со песна се раат
и се леат
за да се вратат
и да се стопат
и – рикаат
и со песна се леат
и пак се леат
и се леат
и пак се леат
и се леат
и со песна се рикаат
и со песна се леат
и со песна се леат
и со песна се слеат
и раат
и со песна се рикаат
и раат
и пак се леат
и рикаат
со песна се леат
од песната се стегаат
за да се вратат
и рикаат
и рикаат
и рикаат
како тоќ се рикаат
и се смешкаат
и се креваат
за час тоќ се лутат
и пак се плашат
и пак се плашат да леат
и како жарат
и се стегаат
и како леат
и како стегнати им рикаат
и како стегнати им ја креваат
и на
заронатa им се рикаат
и како леат
и раат
како си играат
и како се стопат
и пак како се леат
и како стегнати им се рикаат
и како жарат
и.
и пак леат
со песна се леат
и пак се стегаат
и рикаат
и пак се леат
и како сте леат
и како леат
и се леат
и пак се рикаат
и со песна се лутат.
и како гламна и како да се плашат
и како се леат
и како што се лутат тие спремаат
и пак не си играат со песна се леат
и како
од нив не ги рикаат
ни.
и како гламна и како леат
и им леат
и рикаат
за своите куќи,
и како леат
и рикаат
и не рикаат
тие не рикаат
за да се вратат
и не гаснат
и за да си ги вратат
и своите дворовии стари куќи ги леат
и своите дворовии се леат
и пак се леат
со песна ги рикаат
и ги леат
и од нив не рикаат
и нив како леат
за леат
и пак како леат
и како си ги си играат
и, како ги вадат, се стегаат како леат.
и така сон се крева,
и како сон се дигаат
и ги леат
и во
од, тие сами се лутат.
и како леат
со песна леат
и се бунат
и како се леат.
од сон пак, тие не се вртат
и како леат со песна се плашат да ги рикаат
и леатворчињата ги газат.
и еве сега во ред сум
и сега
и тие како се борат.
и тие сега се збираат
и кога
и тие се вадат од буенцеи
и со песната ги учат тие плагаи.
во тие села
и каде летат, таа пак го рикаат
за себе, во
од да се вратат тие со едно шкаре,и кој ги гушат душите на тие кои нема да се вратат.
со песна се лажат тогаш, и


===== CHECKPOINT 014 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 014 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

се под нив, под нивна ѕвезда. Да не зборам дека


===== CHECKPOINT 014 EX # 010 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ме ме шараат, ме болат, ме штрепкаат, се лажат, ме вадат.


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– – –

– Сен


– Сен-
– –

-.
– – Сен-– –

– – – – — Гледаш-

– –– – – –
– –
– –
– – – – – – – Сен-– – – — – Сен-

– –

– –- – И –

– Сен-

– –
– У- – –


– – –
– И.  – Гледаш-– -:  – Гледаш-


– – Сен-


– Сен-


– Сен-– Сен-

– Сен-
– Сен-


– Сен-
– Сен-М. –
– Сен-М. –
-Ли- Сен-Жер-

-Еј-Жор--М. – У-Творба-И – Сен-Но- Сен-Жет-И-Зи- Сен-Твор-М… – Сен-Жер-Ле-Жер-Ле-Ли-Да-Ли- Сен-Лир-Ли-Да- Сен-Да, Сен-Ли-Симон-Вор-Л.В.В. – Сен-Жер-И-Те-Та-Фет, Сен-Жер-Да-Те-Ли-Сни, Сен-Да-Ле-Бе-Фет-Та-Да-Берика-Да-Ли-Те, Сен-До-Жор-Ле-Дота-Да-Ли-Чет-Да-До-Те-Ли- Сен-Ливе. – Сен-Лирика-Еј-Да-Да- Сен-Жер-М- Сен-Даут- Сен-ЕЖор-Они-А-Тера-Ти-Нова-Но- Сен-Мај-Тев-


===== CHECKPOINT 015 EX # 006 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

СиниСиниСиниСинитеСиниСиниСинитеСиниСиниСиттеСиниСиниСинитеСиниСинитеСиниСиттеСиниСинитеСиниСитриСинитеСиниСиттенитеСиниСиниСитрикаиСилитеСирниСиниСиниСиниСиниСинитеСиниСиниСинајСивиСиниСиротарСилитеСиниСиниСиниСинитеСиниСирискиСиниСиттеТтријтеСинитеСиниСиниСитСиниСинитеСиниСиниСиниСиниСинајСиниСиниСилитеСиниСиниСиниСиттеИУСинитеСиттеСиниСинитеСиниСиниСинитеСировиСинајСиновитеСинитеСиниСиниСиниСитритијИлСилитеСилитеСинитеСиниСиттрикаСинитеСиниСиниСиттееСиеСирот нивниСинитеСиниСиниСиниСиниСинитеСиниСиниСинитеСиниСиттеСинитеСивиСиниСинитеСиртаиСинитеСиниСиниСирноСинитеСинитеСиниСинајиСиниСилитеТпитарСинитеСинитеСиниСиниСиниСиниСиниСиниСиромаситовиСинитеСиниСинајинаСилитеСитниСинајСировиСиниСиниСиниСитрикаиСинитеСиниСиеЛивинајИлкаСилитеСирот нивниСинитеСиниСиротииЈалитетиСинитеСивиНаСинитеСиниСиниСировиСировиСинитеСирот нивниСиниСиниСиеЛиминитеСиниСинитеСиниСиниСировиСинитеСиниСиротарСинитеСивиСинитеСиниСиниСивиСинитеСиротјониСинајСинитеСинитеСиниСиниСиниСилСирИрАстаиСинитеСинитеСиниСивиСинитеСинитеСилланиСиновитеСиниСиниСиниСинитеСиниСиниСирниСирниСиниСиттениСинитеСиниСиниСиниСивикоинитеСиниСиниСинитеСиниСиниСивити синаиИрАстаиСилитеСинитеСиниСиниСиновиСирМириСирниСиротеСинитеСиниСиниСиниСирниСиниСиниСиниСилитеиСиниСилитеСинитеСиниСивитовиСинитеСинитеСиниСитЛиноСиниСирСинитеСиниСирИротеделитедекасинитеСиниСиниСиниСинитеСиниСиниСирИр девојчениСинитеСиниСинитеСиниСиниСинитеСиниСиниСинитеСиниСинитеСинитеСиниСинитеСиниСиниСивиСинитеСиниСинитеСиниСировиСинитеСиниСинитеСинитеСиновиСинитеСинитеСинитеСировиСинитеСинитеСиниСиниСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСинитеСиниСиниСинитеСиниСиниСинитеСиниСинитеСиниСинитеСинитеСиниСиниСинитеСиниСинитеСиновиНаСинитеСиновинитеСинитеСиниСиниСинитеСиниСилитеСитновинитеСинитеСинитеСиниСивиниСинитеСинитеСиниСинитеСиниСиниСиниСинитеСинитеСиниСиниСинитеСиновинитеСиниСинитеСиниСинитеСивиСиниСинитеСиниСиниСивинскиСинитеСиниСиниСиниСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСировиниСинитеСиниСиновикоилитеТониновитеТниСинитеСинитеСиниСинитеСиновиСинитеСинитеСинскиСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСиниСиниСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСивиСиниСиниСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСиниСировиниСиниСинитеСиниСинитеСиниСинитетовиСинитеСинитеАИТНИСинитеСиниСинитеСинскиСиниСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСиниСиниСинитеСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСиниСинитеСинитеСиниСиниСинитеСинитеСиниСиниСинитеСиновиниСинитеСиниСиниСинитеНаСинитеСиниСинитеСинитеСинитеСиниСинитеСиниСинитеСини


===== CHECKPOINT 015 EX # 009 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 015 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

, на

ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
и
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
и
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
де
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
де
ме
ме
ме
ме
и
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ни
ме
ме
ме
ме
ни
ме
ме
ме
ни
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
де
пе
ниме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
де
но се
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
ме
де
ме
ме
ме
ме
де
ме
ме
а
ме
ме
ме
а
ме
ме
ме
тога
се
ме
се
ниме
ме
ме
ме
ме
де
ме
ме
ниме
ме
и тие се
ме
ме
а што сме
ме
ме
обе
не сме
за лежиме
за
ме
ме
ме
но да сме
ме
ме
и јас сакам да бидам видови за мене сум јас сум само другариоколузанирам.Јас сакам да го знам какво да го следам.И тоа да го гледам.И никој нема по што да ме чуди да го сакам…како што по тебе ми е многу важно.Те молам, премирне си спомни ми е мене многу ми е жал.Ти се молам, дете.Ти се молам.Ти се молам, си ми, сине, да ми кажеш.Се молам да бидам само за мене.Ти си, мој, мое дете, мое дете, мој, мој. Знам сакам она да не го слушам!Но


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 минера3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 слабе3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3acca? Видел3.3
3
3
3
3 Мо Мо Мо Мо Мо Мо Мо Мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо тре стаб ста ијјјјјјјјјјјјјв о мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо молим то так мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мов мо мо мо мо мо мо мо мо мош ли мо моми мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо момо мош вс мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо да в вне што зна мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо бе мо мо мо мо мо мо зна мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мок мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо мо да се видат мо мо мо мо мо мо момо мо мо мо мо мо


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Тој со себе донесе толку многу љубов, љубов, радост, надеж, надеж,
и сето она што тој со своето срце го носеше.
од тој мигв една насмевка, надеж, надеж,
и ми се смеат.
до тие дни оттогаш секој мој поглед беше многу широк.
и уште оттогаш сакам да те спомнам.
од овој ден си ти верен сведок, да бидеш дел од


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ги дал во твојот живот, ти си многу многу, многу близок, близок, те љубувам и многу те сакам… имам многу со нив и немам многу мака… да те сакам и да те сакам, сакам љубов – се наведува во


===== CHECKPOINT 016 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Леб
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 кино3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 навр3 Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зоро Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо Зо


===== CHECKPOINT 016 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 016 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 016 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

сакам.

А како да ме
та…

Самата ми се смее…
А и мене ме гледа.

И ти си без збор.
И како не знае дека е без збор.
Сирота
како и мене ми е жал.
Леку ми е мило што,
низ малку ме стискаш,
но барем мене ме држиш.

И солзи се спремаат.Ми се чини како да ме стискаш,
но таа со трепет на лицето,
и уште една,
ме стискаш.

Со песна животот мој е пред тебе,
на една шир,
од еден век сега и таму е.
Знам дека не е лесно.
И ти си радост.

Сирота-доближувачката насмевка на
напиена во сон.


Со песна се смееш и ме смируваш,
одошто те љубам.

Одошто од дете плачам јас првпат плачам.
Во мојот живот немам друга љубов.
Со песна сакам да те чувам,
одошто срцево ми сака.
Одошто те заборавам тебе нема.
И твојот гроб е заѕидан.

Со песна не може да ме врати.
Јас би те грабнал,
те сакам.
Одошто би ме сакал.
Тие што се нажалуваа,
в срцево би ми било мил.
За нив
одошто


===== CHECKPOINT 016 EX # 010 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Лебјето,3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Лебјето:3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ич?3
Именување3
И3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Лебјето:3
3
3
3
3
3
И33 У333 Терење333
3
Лебјето:3
3
3
3
3
3
3
3
3 Молкунеско-Лебјето:3 минерал:3 Молкунеско-Лебјето:3
3
3 Молкунеско-Лебјето:3Д3р3 Молкунеско-Лебјето:3Д3 И3Д3 Молкунеско:3Д3 Молкунеско:3Д33 Молкунеско:3Д3 Молкунски:3Д3Д3 Молкунски:3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3ДД3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д3ДДД3Д3Д3ДД3Д4Д3Д3ДД3Д3Д3Д3Д3Д3ДД3Д3Д3Д3ДД3Д3Д3Д3Д3Д3Д3Д4Д3Д3Д4Д3ДДД3Д3Д3ДДДД3Д3Д3Д3Д3ДД4Д3Д3Д3ДД3ДД3Д3Д3Д3Д3ДДД3Д3Д3Д3Д3ДД3Д3ДД3Д3ДДДД4Д3ДД3ДД3ДДД3Д3ДД3ДДД3ДД4ДД3Д3Д3ДДД4ДД–


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

ми рече.


Јас не знам.
јас не знам.

Тој не знае.
Да не знам.
Другаков не знае.
Ти си настрвена,
и никој не знае.

Јас знам.
Јас не


===== CHECKPOINT 017 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Тој –

нивен,
навечер
и пак
и се
идат в парк.

и одат в парк –
и со своите градије –
и со светчињата в парк им се смее.
како да се
и како да се излезени од под во паркот.
во паркот се вртат,
и како веднаш да се вратат назад.
за тие вечери често одат надвор, се вртат, со главите горе горе – долу…
А пак


===== CHECKPOINT 017 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

се во мојот живот, со се и со мислата.


===== CHECKPOINT 017 EX # 009 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 017 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Тој е мојот живот. Пустина, радост, тишина, спокојство. Има нешто и за душата и за душата. Има нешто и за душата и за умот. Мојата мака и мака и мака и мака е таа. Има луѓе и од тага и мака: жалосна мака, мака и мака, мака и мака, мака и мака, мака и мака. Без неа и без утеха се простуваат. Има луѓе и во мака и мака. Мојата мака и мака е таа што ми нема. Има луѓе и од тага и мака. Има луѓе и од мака и мака и од мака. Мојата мака и мака и е таа. Има луѓе и од мака и мака. Мојата мака и е таа. Јас сум мака и мака и мислам дека таа да е мака и да ја имам. Мојата мака и е таа што ми ја мисли. Мојата мака и е таа што ме тажи. Мојата мака и е таа што ме чади, ми нема сила и сила да те кренам. Мојата мака и е таа. Мојата мака и е таа. Мојата мака и е таа што ме чади. Јас би ја дал. Мојата мака и е таа што ме жалосна, тага и мака ми е таа. Мојата мака и е таа. Мојата мака и е таа. Мојата мака и е таа. Мојата мака и е таа што ме чади. Мојата мака и е таа. Јас сум мака и вистина. Мојата мака и е таа што ми ја нема


===== CHECKPOINT 018 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 006 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

СиСимо
Си текста,
Симој си текста,
Симој си ревна,
Си ми ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,
си ме ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,
Симој си ревна,
што
се вели,
Симој си ревна.
Ти си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,
си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Ти си ревна,
Симој си ревна,
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,
си гласмаревна,
се сетив си ми ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
си пу ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Си текста ревна,
Симој си ревна.
Симон си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
се сетив си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна:
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна:
Симој си ревна,
симнојна,
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симон си ревна,
Симој си ревна:
симнојна,
Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна,
симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна,
ти ревна.
Симој си ревна,
Симој си ревна,

Симој си ревна,
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Ти ревна.
Си ја ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Осимој си ревна,
умој си ревна.
Осимој си ревна.
Симој си ревна.
Иронеј си ревна –симој си ревна.
Симој си ревна.
Симој си ревна.
Ироне си ревна.
Симој си ревна,
јас си ревна!
се крепи.
Симој си ревна.
И јас си ревнав.
Симој си ревнав.

се врамна.
Ами ревнав.
И сега…да си ревнав, си ја ревнав.Сими ревнав
И плавнав.


Солној си ревнав.

и сега сум ревнав.
Чо спи ревнав, јас си ревнав.
нашата речнав и си рековв, плавнав,
-ми направи
на
симој ја сега… Имој си ревнав, имам право ревнав како стои ревнав.
Симот мина ми ревнав
и ме да ревнав.
сој си ревнав.


===== CHECKPOINT 018 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 018 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Јас често слушам кога слушам песна.По


===== CHECKPOINT 018 EX # 010 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

СиниСиниСиниСиниСиниСиниСиниСиниСиниСинитеСиниСинитеСировиСинитеСиниСиниСинитеСивиСиновиСиновиСинитеСивиМобајОСинитеСировиСиротеСиниСинитеСировиСитриканиСинитеСивиСивиСиновиСиниСитриканиСинитеСиниСировиСиротеиСивиСиротеСиниСитраСинајСиниСивиСиниСиниСиниСиниСивиСитриканиСиниСиниСиниСиновиСиновитеСиниСитовиСинитеСировиСировиСивиСиниСиниСивиСитриканиСиниСиниСивиСитриканиСитриСиниСиротетајниСиниСиниСивиСилСитриканиСиниСивиСивиСитриканиСиновиСировиИракИрСиротеСитриканитеСивиСиниСитриканиСитријМобајОСириканиСивиСинитеСивиСиниСиракСилитетеСитриканиСивиТвитовиСиниСировиСировиСитриум-СиниСитритииСирниСиви,СитниСиниСиниСирниСивиНаСитСирниСивиСитражииСилитеСитриканиСивитовиСинајСитритиЈуниСитриканиСировиСирносивиСитриканиСитралезиСиниСири,СимонСитријИИлСирСиротоиСириаСирнаСимонСит-јрриканиСири -Сири,СинајСитниСитнициСилкиСири,СинајсивиСирискиСирискиСитриканскиСилајСири,Сири,СирниСитовиМири,СиротониСири,СиртанскаСирнаАСитриканиСитраиСирнаКасадаМриа-АСилај(Силај)Силите-Силите-Сири-Твитријјаг(Сирија)СинитеСилите-Сири се уште ги држат рацетеОСилите,Силите-Сири-Силите-Силите-Сири ги држат во ракаБилите се уште во ракаСилите наСилите,Силите наСинитеСинитеСивиСиви иСинитеСитриканскиСиниСиниСилитеНасилите-Силите-Силите,Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-СинитеСилите-Силите-Силите,Силите-Силите-болите-Силите,Сините-Силите-Силите-Силите,Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите,Силите-Силите-Силите-иглите-Силите-Силите-Силите-Силите,Силите-Силите-Силите-Силите-Силите–Силите-Силите-Силите-Силите,Силите-забесилите-Силите-Силите-Силите-Силите–Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите,Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силитебеи-Силите-Силите-Силите-Милите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Милите-Силите-Силите-дамелите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-белите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите, Силите-болителите-селава-болите,ќурлите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Силите-Милите-Силите-Силите се борат-Силите-сителите-Силите-Силитејлите-Силите-Силите-Силите-Си


===== CHECKPOINT 019 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Надвор се
што си збориш.
ме дарува.
И кај се смеј твојот татко.
Јас ке ти судам:
– дете да ми каже.
– дете да ми каже.
– дете да ми каже,
– дете да ми каже.
– дете да ми каже.
– дете да ми каже.


===== CHECKPOINT 019 EX # 006 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 009 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 019 EX # 010 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 020 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 020 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 020 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

И ти, што ми е
и ти песнава
и мојот глас

и мојот глас
и ти
и мене,
и твојот глас и мојот глас
и те сакам и
и твојот глас и мојот глас.

И ти, што ми е
и твојот глас и мојот глас
и твојот глас и


===== CHECKPOINT 020 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Го сакам и често барам.Тој ми е толку мигновен и често ми паѓа на срцебиење -би сакал ли нешто да си кажам.Си имаме душа и мило ми е.И сакам да се трудам и да си го сакам.И сакам да си го сакам.Знам дека солзи и игри се едно.Знам дека си ми го сака уште, ама сакам уште малку.Знам дека немам право да ми се лути.Знам дека


===== CHECKPOINT 020 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Си мина низ мојот живот.
На цветна мочурлива мочурлива дувнежна векилика.
И ми се чини дека срцево е пред тебе,
дождот на таа мочурлива мочурлива дувнежна векинка.
И пак ти се чини дека срцево е пред тебе,
по зелени лисја и со таа мочурлива дувнежна векилика.


===== CHECKPOINT 020 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Искакако е целата се иална, и се лее.По пат ве фаќа, в гради ти гори, в гради ти гори.И ми се чини,
што гори, и се наведува,
што гори, и се гласи, се гори, што гори, што гори, што гори, и се слева!
И како што е самрак кога се смирува, кога гори, како што гори, кога гори, како што гори, кога гори, како што гори, се слева!
Но, како што гори, –
во душата своја гори, кога гори, во душата своја гори,
од лошо, и гори, од лошо, и – кога гори, кога гори, во душата своја гори.
И ако гори, и рика, и се вува,
и гори, што гори, како што гори, во душата своја гори, што, и се лее, како што гори, и се в гради ти гори,
и како што гори, се лее, како што гори,
што гори, што, и се лее, како песна, и се слева!
Се лее, се лее, лее, се слева, глува, рика, и се лее.
А како што е самрак кога гори, како гори, се слева, зашто гори, како што гори, се лее, како лее, како глув си ја знае твојата мака.
А како што е самрак кога гори, што гори, што, како што гори, во ноќта своја гори, и се лее.
На рамо те носи, и се храни, и се лее.
На прсти те носи, лее, се слева, како цветно легло, и се лее, како жар што гори, што гори, како лее, што гори, како пламен што гори, како песната што гори, што, што, и како пламен гори, што, и како пламен гори, како правта гас што гори, како жар што гори, и како пламен што гори, како жар што гори.


И како што е самрак – се лее, што гори, и се лее, се лее, како пламен што гори, што гори, како извор што гори, како пламен што гори.
А како што е самрак – како пламен што гори, и се лее, како цветно легло што гори, како извор што гори, – сето полетен, и како пламен што гори – се лее, и како пламен што гори.
И како што гори, се разнесува, и како пламен што гори – гори – се лее, и како пламен што гори, и како пламен што гори – гас што гори.

И како силен ветер што гори, и како пламен што гори – гори, и како пламен што гори – се лее.

Како пламен што гори, и како пламен што гори – гори.
Во овој свет тие се лее.
Минува видот нивни – се лее.

И како лее.

И како лее таа песна гори, и како пламен што гори – гори.

И како пламен што гори – се лее.
Тие се лее.
Во мракот нивни се – гори, и како пламен што гори – гори.
А дали запалиш – гори пламен што гори – гори?
Не бој се, како пламен што гори – што гори, како пламен што гори, како гас што гори – што гори – не гори – гори!
Не бој се – гори – гори, гори – не гори.
А колку што гори, гас гори – гори, гори – гори, гори – гори, – гори, гори.

Кој гори – гори – гори во пламен.
И ако гори – гори – гори!
И ако гори – гори – гори – гори!
за да гори – гори, се лее!
А колку што гори – гори!
Зар – гори!
што гори – гори во мрак – гори во мрак.

Зар – гори.
Твојот – гори, гори.

Твојот гори – гори – гори во мрак.
Не гори – гори, гори, гори, гори.
Зар – гори во светлината гнев.А колку е гори – гори во други гори?
Но зошто гори – гори!

за гори – гори во тишина – гори!
да не гори – гори, зашто гори надвор – гори – гори, гори во светлината, гори – гори!
за тебе гори – гори.


Напиј – гори – гори надвор – гори, гори во темница, гори!
И ако гори – гори, гори во темнина, гори – гори.
Но надвор гори – гори, гори – гори, гори – гори надвор надвор – гори во темница.
На поле љубов гори – гори, гори надвор гори!
од сите гори – гори – гори, гори!
А дали гори –


===== CHECKPOINT 020 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 020 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

И
ПДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД


===== CHECKPOINT 020 EX # 009 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 020 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

јас сам сум сам.
јас сам сум сам.И еве срце да ми даде,
јас сам сум сам.Но сам сум сам, сама сум јас.Јас сам сум сам и сам сум сама.А ти нели?И мене сам сивило
аха!
ах -х -х -х -х -х -х -х -х -х -х -х-у -х -хо -хо -х -х-у -хо -х -хо -хо -хо -хо -хо -х -хо -хо -хо!
И еве срце да ми даде,
ах -хо -хо -хо -хо -хо -хо!
Ах -х -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо!
За себе сами по себе -хо -хо -хо -хо!
А јас сам сум сам. Јас сам сум сам. Боже?.
Јас сам сум сам, сам сум сам.А јас сам сум сам. Не сам сум сам.А ти ми сам јас сам сакам. Јас сам сум сам.лам -хо -хо -хо -хо -хо -хо -!
а -хо -хо -хо -х -хо -хо -хо -хо – -хо -хо -хо -хо!
Од самрак сам сум сама.
Но сам сум сам. Боже не сам сум сам. сакам сам да правам таква каква што сакам -хо -хо -хо -хо -хо!
а -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо!
А ти -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо!
И еве срце ми е сам.
Не сам сум сам! Боже да те бидам сам. Го сакам сам.Ти си ме сама, сам сум сам..А што? Зар јас сам те сакам? Боже! 
а јас сам. Сам си ме сам. Јас сам сум сам, сам. Јас сам сум сам.Кој ли сакаш?
Ти треба сам да те чувам,
случајно да го гледам.
А мене сами животот си го трошам.

Не сам.

но имај за себе душа, срце!
но срце!И зошто срце ми треба? Зар треба? 
-хо -хо -хо! 
Не сам!


===== CHECKPOINT 021 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 021 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

И јас сум тука -јас како и мене -знам -јас сакам да бидам овде -јас сакам да бидам тука -знам -знам -јас сакам да


===== CHECKPOINT 021 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 021 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Од кога знам,Древентура.Јас сум роден во Москва на 7 години.Јасв незнае каде се уште живеам.Но времињата многу ме стегаа.Не можев сега пак да знам.Ти ми дал еден стар живот.Не ме знаеш,одам таму.Јасв небо,со очи светнати.Ти ми даде простор за живот.Ти си мој верен војник и верен војник.Ти не знаеш каде се сегаш.Ти си мој војник.Ти си жив сведок на дни.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти не знаеш каде се сегаш.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти не знаеш каде се уште живеам.Јас првпат овој живот си го сетив на
од кога знам.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник,со дух, дух, жеден.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник,со дух, жеден.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник и верен војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник. Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник. Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник. Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник. ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти си војник.Ти


===== CHECKPOINT 021 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Си сам мојСи самСи сам мојСи сам мојСи сам мојТе сакам јас
Леку самОси меСрцевоСи сам,Ти си сам,Ти си сам мојСи сам,Ти си мојСи сам,Ти си сама своја,Ти си сама својаСи сам мојСи тиСи сам.Ти си сам,Ти си туѓСи сам,Ти си единствен,Ти си сам мојСи ти,Ти си единственСи сам,Ти си сама своја,Ти си сам твојТи си туѓТи.Ти си сам твојТи си сам,Ти си дел од менеСи самТи си јасламОси меСрцевоТи си сам,Ти си ми сама своја,Ти си сам,Ти си ми жив и божественСи Јас сум ти Сам.Ти си само неговТи си јасТи си единствен,Ти си ми ЈасламОси меСрцевоСи сам,Ти си сам твој,Ти си сам,Ти си ми сам,Ти си сам мој,Ти си сам,Ти си дел од менеТи си само мојТи си сам,Ти си туѓ,Ти си мал и божественСи јасрвОси меСрцевоСи ми сам,Ти си ми ЈАС,Ти си само твој веренТи.Ти си ми сам,Ти си мој, јас сам мој и мојСи јасТ кој сум пред тебе,Ти си ми сам.Ти си ми ЈАС.Ти си ми сам,Ти си мој,Ти си ми сам,Ти си мој си јас.Ти си ми сам,Ти си ми јаслам
Леку сам,Ти си сам,Ти си ми душа моја,Ти си ми сама своја.Ти си ми сам,Ти си ми јасламОси ме,Ти си ми ЈАС, јас си ми сам мој,Ти си ми јасламОси ме,Ти си ми Јас сам.Ти си ми сам,Ти си ми сам твој.Ти си ми сам,Ти си јас.Ти си ми сам,Ти си ми туѓ,Ти си ми јас.Ти си ми сам.Ти си ми сам, мој си.Ти си ми јас сам,Ти си ми јас те сакам и си ми сам мојСи сам,Ти си ми сам,Ти си ми сам,Ти си дел од мене.Ти си ми сам,Ти си ми сам, јас сум само твој верен.Ти си ми сам мој,Ти си ми единствен,Ти си ми сам,Ти си ми сам,Ти си ми сам.Ти си ми сам,Ти си ме, ти си ми сам,Ти си мелам,Ти си ми сам,Ти си ми сам.Ти си ми јас, мој си ми сам.Ти си ми сам,Ти си миот.Ти си ме сам, јас си ми сам.Ти си ми Сам мој.Ти си ме сакам, Боже мој си ми сам,Ти си ми сам,Ти си ми сам,Ти си јас.Јас си ми јас, сакам јас љубов, јас сакам и сакам многу да те сакам.Ти си ми сам, мој си ми сам.Ти си ме сакам, ти си ми сам.Ти си ми сама,Ти си ми сама своја.Ти си ми сам, јас сакам сакам да те овој сум јас. Јас си миот мој, си ми сам мој, јас сакам да те знам како те сакам, јас сакам многу.Ти си ми сам, мој си ми сам, јас сакам многу да те сакам, јас те сакам. Но јас сакам да те знам. сакам да те знам, јас сакам да те знам. сакам да те знам како те сакам и како те сакам. Да те знам, сакам да те знам те сакам, сакам да те знам, јас сакам љубов. сакам да те знам, те сакам многу да те сакам. Но


===== CHECKPOINT 021 EX # 006 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 021 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

И
На
МирноНоќта кога првпат чув заграбувuе
на мене
и ми е многу жал…”Сега сум тажен, сам сум свесен за


===== CHECKPOINT 021 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 021 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Не сакам да бидам човек…Не сакам даам ништо.Не сакам да бидам човек којшто нешто, сакам да бидам човек којшто си ја знае душата.Сакам дам нешто.Сакам дам нешто.Сакам нешто што нешто.Сакам дам нешто.Сакам нешто друго.Сакам дам нешто, сакам нешто што нешто.Сакам нешто дам.Сакам нешто дам.Сакам дам нешто.Сакам дам нешто.Сакам нешто.Сакам дам нешто. сакам дам нешто. сакам нешто. сакам нешто дам. сакам нешто да сакам нешто.Не сакам дам. сакам нешто дам.Сакам нешто дам. сакам нешто дам. сакам нешто што не. сакам дам нешто. сакам нешто што не.Сакам нешто што не


===== CHECKPOINT 021 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

СиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСи синаСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиБСиСиСаСиСиСи синаСиСиСиСиСиСиСиСиСиШСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСасиСиСиСиСисиСиСиСиСиСиСиСиСиСиСиДаСиСиБСиСитраСиСиСиСиСиСиСирнаСи синаСитуаСиСисиСиСиСириСиротСирСирсиАСиСиАСирикаМСиСириСирСирнаКаСириСиротСирнаСирнаЛеСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКаСирнаСирнаСирнаСирнаШСирнаКаланСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКарикаСирнаАСирнаСирнаКарикаСирнаСирнаАСирнаССирнаКаланСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКарикаСирнаСирнаСирнаЈужнаСирнаСирнаСирнаКаринаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаСирнаССирнаСирнаКаланСирнаСирнаСирнаСирнаЛирнаКаланСирнаСирнаЈужнаСирнаСирнаКаланСирнаКаланСирнаСирнаАСирнаМСирнаКаланСирнаКаланСирнаСирнаАСирнаСирнаКанарСирнаСирнаСирнаЛисирнаКастроСирнаЈужнаСирнаСирнаОСирнаСернаКамаринскаСирнаСирнаСирнаКаидаСирнаКастаСирнаСирнаКаринаСирнаСирнаКадСинаСирнаСирнаКастаСирнаСирнаКаменаСирнаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаСирнаЈунскаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаАСирнаКанадСирнаСирнаОСирнаКастаСирнаКаланСирнаСирнаАСирнаСирнаОСирнаКастаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаОСирнаСасаСирнаСирнаКаринаСирнаКаланСирнаЈунскаСирнаСирнаОСирнаСанарСирнаКаланСирнаСирнаЈунскаСирнаКастаСирнаЛиракЈужнаСирнаКаланСитраракСирнаЈунскаСирнаКаланСирнаСирнаКаланСирнаСирнаКарамСирнаКанарСирнаСирнаКаланСирнаСирнаТирнаОСирнаКаланСирнаСирнаКажирнаСирнаКаменаСирнаСирнаОСирнаАСирнаКарамТирнаКаленСирнаКаидаСирнаКастаСирнаСирнаКадрикаСоракСирнаСирнаКастаКаланСирнаКазниСирнаКазниСирнаОСирнаСирнаКаланСирнаСирнаОСирнаКаланСирнаСирнаСирнаКажирнаСирнаСирнаКаланСирнаОСирнаНирнаКазниСирнаСирнаКазнаЛилјарнаМајрнаКаланСирнаСирнаОСирнаСирнаКаланСирнаСирнаКаланСирнаСирнаКаракСирнаСирнаКитанскаСирнаКастаСирнаСирнаКаракарнаСирнаОСирнаСирнаОСирнаСирнаКарикаСовитаРракИИИКажирнаСирнаСирнаСирнаОСирнаСирнаКанарСирнаСиракСирнаКаланСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКаланСирнаСирнаСирнаСоракЛилјарнаСирнаКанадСирнаАтакарикаКаренСирнаКажирнаСирнаСирнаКабалаСирнаСирнаКаидароваКастаратракСирнаКаланСирнаСирнаОСирнаСирнаКароваCрнаСирнаСирнаСирнаСирнаКаракСирнаСирнаСирнаКароваСирнаОСирнаСирнаСирнаСирнаСирнаКаренТирнаСирнаКаринарикаСирнаКаратрикаСирнаСирнаСирнаСирнаКажирнаСирнаКарамрнаСирнаСирнаСирнаНилјаракСилјарнаСиренСирнаСиренаЈуракСирнаСирнаКарова градСирнаСирнаЛилаСирнаСилјарнаСирнаИСирнаКазнаСирнаСирнаКаренаСирнаСирнаСирнаСирнаКарактотраСирнаСирнаСернаСирнаАрнаСирнаСирнаОСирнаСирнаСирнаСирнаНирнаСиракСирнаКароваЈурнаСирнаСирнаНаЈурнаСировиСирна


===== CHECKPOINT 022 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Тој самотен живот во светлината на


===== CHECKPOINT 022 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 006 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 009 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 022 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Оган-Милозар-Милозар-Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар-Милозар–Милозар-Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Мило–Мило–Мило–Мило–Мило–Мило–Милозар-Милозар–Мило–Милозар–Милозар–Мило–МилоДлозар–Милозар–Милозар–Мило–Милозар–Милозар–Милозар–МилоДлозар–Милозар–Милозар–Мило–МилоДлозар–Мило–Милозар–МилоДлозар–Милозар–Милорам–Мило–Милозар–МилоДлозар–МилоДлозар–Милозар–Милозар–Мило–Милозар–МилоДлозар –Милозар–Мило–Милозар–Милозар–Мило–Милозар–МилоДлозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–МилоДлозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Мило–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Мило–Милозар–Милозар–Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар-Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Мило–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар –Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар –Милозар –Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар –Милозар–Милозар –Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар –Милозар–Милозар –Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар –Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар –Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар–Милозар –глозар–Милозар–Милозар–Ми


===== CHECKPOINT 023 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

3Како се измеша судбината?Аха…Си текнуј и се втасав за кученце

со моево палто
за да ти стават ракавица…бивша веда…со моево палто
за таа става да си се потиш и се да си ја стоплиш рачињата.А како се измеша ноќта,
со моево палто
за да ти стават ракавица…бивша и се стуткав…за да си ја стоплиш рачињата.А зар има уште нешто послатко?Откај се, лепо, машкум,
со моево палто
за да ти стават ракавица?Откај се, лепо, машкум, се да ти стават ракавица.А како се измеша судбината,
како се измешаја ѕвездите,
со моево палто за таа да ти биде жал?Колку време мина да ти стават ракавица…за да ти стават ракавица…бивша и се да ти стават ракавица, машкум, да ти стават ракавица…бивша ведаш за да ти стават ракавица…бивша и се да ти стават ракавица.
Откај се…потомѕуј, лепо, бацувај си се на чингелцето, нанивен, нанивен, нанивен,…со моево палче…и оди се спремање за чаламбата…бивша блиска грозна…бивша тетара…Но зошто тогаш дента се разбудија ликовите, штулите од сонот…Откај се спремаше да погледам…бивша магла намов кога таа се врати…но таа се поврати кај што застана…со моево палто.Така…се измешаа ѕвездите, се измешаа
а днии час -два,два…заради нив стана роса.
се разгоре бура, дождец – една пукотница, мрак се разгоре… и летнаа – мајкосата – мајкосата.
А зошто тогаш пак падна, таа жена, штулите, ѕунките, ѕунките, слатката, слатката…се споија околу нив, ѕунката, слатката, слатката… И зошто сега таа – мајка… се срами…за куќата… се срамиш… се срамиш… И како да се исправиш… оти многу…од кога човек ќе сети – зошто пак да не ги врати…Така…до небоДемпо… се срамиш…
кога падна мрак зиме, кога во тие час необичен есенски се плетат – тогаш како шум се крева бура, се срамиш… и се смееш… и плачеш… И слушаш… за сето ова се лутиш… зошто толку време трае, мака… И ако… сон не може…Но има нешто… Мајкосата –
за тебе – што сон не се слуша… Мајкосата – се срами… Мајкосата – се срами… И оди… Мајкосата – се срами… Мајкосата – се срами… Мајкосата – си ја криеш… Мајкосата – со моево палто и со моево чорапче… Мајкосата – си ја лапне… Мајкосата – се срами… Мајкосата – се срами… Мајкосата – од кога во срцево утро се срами… Мајкосата – се срамиш… Мајкосата – се срамиш… Мајкосата – се срамиш… Мајкосата – и плачеш… Мајкосата – од кога во сон ти си… Мајкосата – се срамиш… Мајкосата – на татко ти – се срамиш… Мајкосата – ми е… Мајкосата – многу често не те знам… Мајкосата – ми е жал… Мајкосата… Мајкосата – солзи и тагата… Мајкосата – си ја гледа… Мајкосата – таа – плаче… Мајкосата – на сон ми е… Мајкосата – се срами… Мајкосата – се срами… Мајкосата – се срами… Мајкосата – си ја слави… Мајкосата – се срами… Мајкосата – ја сетила… Мајкосата – дека


===== CHECKPOINT 023 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

И ми се мразеа
О
О
И ми се мразеа
во
навечер

што ми се мразеа
навечер
и ми се мразеа
о

во
навечер
и ми се мразеа

и ми се мразеа
што ми се мразеа
и се мразеа
како
о
и ми се мразеа

и ми се мразеа
и ми се мразеа
за вечер
по нив
и ми се мразеа
за ноќ
за ноќ
и ми се мразеа
за ноќ
и ми се мразеа
од
во
и ми се мразеа
и ми се мразеа
од
и ми се мразеа
о
и ми се мразеа
што ми се мразеа
и ми се мразеа
и ми се мразеа
о
за цела ноќ
и ми се мразеа
од
и ми се мразеа
како
за ноќ
и ми се мразеа
в
и ми се мразеа
од
и ми се мразеа
и ми се мразеа мене оти ми се мразеа
о
и ми се мразеа
а
на вечер
и ми се мразеа
и ми се мразеа
дека
и дека ми се мразеа
ни
ни
како
о
навечер
о ми се мразеа
дека
со мојот дух
ноќта ми се мразеа
и ми се мразеа
за ноќ
о
о
со силни вешчи
и
и ми се мразеа
о
како
и ми се мразеа
и ми се мразеа
за ноќ
и ми се мразеа
од
и ми се мразеа
о
како
и ми се мразеа
за ноќта
и ми се мразеа
како
во
ни
и ми се мразеа
за цела ноќ
со златест поглед.
Јас би ми се мразеа
а
за ноќите и ми се мразеа
и ми се мразеа
и ми се мразеа
и ми се мразеа
во
од
како
ти ми се мразеа
навечер
и ми се мразеа
како
о
внато ми се мразеа
навечер
о ми се мразеа
и ми се мразеа
и ми се мразеа
што ми се мразеа
одо
о ми се мразеашто ми се мразеа
со
како
о
и ми се мразеа
што ми се мразеа
со
и ми се мразеа
за вечер
и ми се мразеа
во
како
о
навечер
за ноќ.Никој не ми е жал зашто немам сила да го чувам.
Јас би ме згазил,знам дека ќе го слушнам тоа.

Но


===== CHECKPOINT 023 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Од кои срце сакам
Немој да те препознаеш,Ножи,Те сакам,Оган и не бегај,И ако ме препознаеш,Оган и не бегај,Жежок и грд,Помни,И ако ме препознаеш,Твојот дух и мисла не бегај,Ако ме препознаеш,Ножи,Сечи,Те сакам,Немој да ме стравот,Нехој,
зборови како
Нехој,Од каде срце нема,Ножи,Ништо не бегај,Оган и не бегај,Сугурен сум,Враже,Враже,Враже,Ножи,Со љубов


===== CHECKPOINT 023 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

И ти си се врати,
Јас те сакам

Но ти си уште жива,
случајно

Не си во мојот сон.

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Ти си уште жива,


Јас те сакам
Јас те сакам
Ти си уште жива,

А те сакам
Не сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакамЈас те сакам
Ти си уште жива,
Ти си уште жива,
А те сакам
А те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Ти си минам сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Ти си ми сакам
И сакам тебе те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Ти сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам

Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Ти си ме сакам
Јас те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам мене те сакам тебе,

Јас те сакам тебе,
Јас те сакам тебе,
А те сакам и те сакам
Јас те сакам
Јас те сакам тебе.
Јас те сакам тебе.
Јас те сакам тебе,
Јас те сакам тебе,
Јас те сакам тебе, Јас те сакам и сакам тебе,
Јас те сакам тебе.
А те сакам и сакам тебе.

Јас те сакам тебе,
Јас те сакам тебе.
Јас те сакам тебе, јас те сакам и сакам тебе,
те сакам и те сакам.

Не сакам
Јас сакам тебе, те сакам и сакам да те сакам.
И што?
Со многу други луѓе, мислам?
Јас те сакам и сакам тебе.
Не сакам да те сакам,
Јас сакам те сакам тебе, те сакам тебе.
Но јас те сакам и сакам да те сакам.
Со многу луѓе те сакам и сакам секој.


Одам да те сакам.

Не сакам солзи, само љубов да те сакам.
Не сакам да те сакам. Но сакам љубов да те сакам.


Да те сакам.

Како што ми е… Ви сакам да те сакам, те сакам!
Кажи ми се што те сакам:
И ми се молам.
Те сакам и сакам да те сакам.

Те сакам многу. Јас те сакам се што си ми сака.

А што? сакам да те сакам и сакам тебе.
Но не сакам љубов. Да сакам да те сакам.
Не сакам љубов. Без љубов те сакам. Длабоко сакам да те сакам!
И да те сакам.
Не сакам љубов. Тие љубов да те сакам. Јас сакам љубов, срце сакам да те сакам!

Не сакам да те сакам и сакам да те сакам.
Не сакам повеќе. Сега сакам да те сакам!
Не сакам да те сакам многу да те сакам и сакам да те сакам. сакам и да те сакам, сакам да те сакам тебе. Но сакам да те сакам и те сакам да те сакам и сакам.
Ти да сакам да те сакам!
Ти не сакам да сакам ништо. сакам да те сакам.
Те сакам уште повеќе да сакам да те сакам.

Срце сакам да те сакам! Да сакам и сакам да те сакам. Ќе ме сакам да сакам да те сакам


===== CHECKPOINT 023 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 023 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав глас од
тој глас:


===== CHECKPOINT 023 EX # 007 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 023 EX # 008 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 023 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Од
На стара Москва улица градската библиотека стара Москва, Москва улица, Москва улица улица бр. Москва улица улица Москва улица улица Москва улица бр. Москва улица Москва улица улица Москва улица улица бр. Москва улица улица улица улица. Москва улица улица улица бр. Москва улица улица мирна Москва улица, Москва улица улица улица бр. Москва улица улица, Москва улица улица улица улица бр. Москва улица улица улица. Москва улица улица улица улица улица улица улица Москва улица улица улица улица Москва улица калдрмисаа улица Москва улица, Москва улица бр. Москва улица улица улица Москва улица улица бр. Москва улица улица, Москва улица улица бр. Москва улица улица улица улица, Москва улица бр. Москва улица улица улица улица бр. Москва улица улица бр. Москва улица улица улица, Москва улица улица бр. Москва улица улица улица бр. Москва улица улица, Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица улица бр. Москва улица улица улица бр. Москва улица, Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица улица улица бр. Москва улица улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица, Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр.3. улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. 2 Москва бр. Москва бр. Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. 1 Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. 5. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. 10 Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва. Москва бр. Москва бр. 3 Москва бр. Москва бр. Москва бр.3. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москвабр. Москва бр. Москва бр. Москва, Москва бр. 2 Москва бр.3. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. 2-3. Москва бр. Москва бр. Москва бр.3. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр.3. У Москва улица бр. Москва бр. Москва бр. Москва бр. Москва


===== CHECKPOINT 023 EX # 010 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 024 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав едно разговорче и таа ми рече:3а ти стават по една нива една речна нива.3а ти зеде нива.3а ти зеде нива и живеј,
в прокопроќ да прошетам низ таа нива.3а ти зеде нива и живеј.3а ти си нива и живеј.3а ти си нива и живеј како итра.4а ти си нива и пуста нива.4а ти си нива и пуста нива.4а ти си нива и пуста нива и пуста нива,
здружи се во една нива ти си поганци,
в прокопроќ си градела,
близу си била нива и пуста нива и пуста нива.3ат те жита,
сум испутал,
сум испупил,
в амбар си ја исекол нива и нива си ја исекол.3ат си ја исекол нива си поганци.3ат пат нива и пуста нива и пуста нива си ја исекол,
а ти си поганцил, се исекол.3ат пат се тиче и нива и пуста нива и пуста нива се расекол,
а ти си поганци сачнал.3ат пат садат нива и пуста нива и пуста нива си ја исекол.3ат пат садат.3ат пат садат.3ат ти си поганци нива и пуста нива се исекол,
но нива нема да се исекол.3ат пат садат.3ат пат садат.3ат си поганци садат.3ат пат садат.3ат пат садат.3ат нива и пуста нива си ја расекол.3ат пат садат.3ат нива садат.3ат пат садат.3ат мака садат.4ат пат садат,
буна си ја исекол нива садат.4ат пат садат.3ат песна:3ат пат садат,
садат садат бешви си садат.3ат пат садат.3ат си пуста нива си садат.3ат пат садат.3ат пат садат.3ат садат нива садат.3атдат садат.3ат поганци садат.3ат садат.4ат макадат.3ат пат садат.3ат поганци садат.3ат пат садат.3ат садат.3ат макадат.3ат пат садат.3ат садат.3ат леки садат.4ат макадат.4ат макадат.3ат пат садат.3ат макадат.3ат пат садат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.Кога ке минат тие макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат.3ат макадат. Данаа душа за живот.3ат мака.3ат макадат. Да си кажеме:3ат мака.3ат макадат. Да се лечат.3ат макадат. Да си кажат:3ат мака.3ат мака. Да се лечат. Да се лечат! Да неќат мака.3ат макадат. Да родат!3ат макада не погалат.3ат макадат. Да си кажат:3ат макада живеј! Да си кажат:3ат мака. Да си кажат макана макадават!3ат мака. Да не можеш пак? Да си кажеме:3ат мака. Да си кажеме за помош!3ат макада преживееш? Да си кажеме:3ат мака. Да си кажеме макана макадават! Да си кажеме за помош.3ат макада земеме? Да не ни кажат мака. Да земеме пробеднице во првирот за час днеска? Да си кажеме макадаме. Да земеме живи на подвиг, тагоде? Да видиме? Да си кажеме мака да си крцаме? Да си кажеме како помош. Да си кажеме проскицаме.3ат мака животот. Да


===== CHECKPOINT 024 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 024 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава стапки водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор.Ивор на мојте водвор на мојте водвор, мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор.Идаме соколну да води водка при таа водка.Ијме да товор на мојте водвор на мојте водвор на мојте водвор.Да да се водевор со водвор да се водвор на мојте водвор. Да го водвор на мојте водвор да се водвор на мојте водвор, бор


===== CHECKPOINT 024 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

На сон ми се вртат
а денот беше кога седевме на Газибаба кај Газибаба кај Газибаба. Вечер седевме, седевме во паркче, седевме во паркче. Вечер седевме во паркче, првпат седевме таму.
седевме на корзо, си шетавме, си пиевме вино, си одивме во природа.
а навечер прошетавме низ паркчињата, првпат седевме, седевме на корзо, си шетавме в паркче, си шетавме, си шетавме.


===== CHECKPOINT 024 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Како се преградија куќички?
Иа тие ненат
но лудо мрежна
и
за јаткаста игра.
Сиракот ти се ори,
што во чудна игра се вкасапи
и сиротвор и се срамиш.Да видиш дали има
и зошто да се смееш.

Не иди, не иди.
А зошто?
Чудна е таа тишина тука,
а има една плавна насмевка,
од скинато чорапче,
а таа е молитвена!
И оди сега
што ги гледам
во дворот наш
и се радувам.
Не иди, нема ни небо, ни земја, ни небо, ниту небо, ниту месечинско поле, ниту градиба.
И зошто веднаш појасно, послатко и поздраво?
И јас како жена в чвор од некаков сон се трудам
за да бидам своја.
Јас би и дал верба.
Како што ми дал да бидам,
што ќе речеш тогаш?
И ете срце сака.
Но само мене да ми каже?
Знам – да бидам.

И што – ќе рече?
Да можев? – дете? – дете? – дете? – дете? – да го спомнам.

Тоа не е само сон!
Но има луѓе – едно! – сиротворци, што во крајна рака ја држат

како сладок опков – човек којшто се смее дури не сети нешто.
И кај се тие живи
што во душата своја се смешале
што било?
Знам – за нив не знае никој.
Тоа е поет на служба.
И кај е – песна!
Не иди за нив не знае никој…


Нити пак песна не е:

на сон не е!
Сиракот умрел.
Кај се тие кај што е – песна се слуша!

И кај е – песна се слуша?
Ти нели – се смееш? – пее.
Не иди, таму се – песна се пее!
Ти си – песна се смееш.
Те нема
а,
немам – песна се смееш.
Не иди.

Ти си само
за твој спомен.
Едно е поет –
но тие не ги сакам.
Јас те љубувам.
Не иди зашто те нема – песна не е.
Не иди, нема – песна нема.

Едно е поет – само песна да трае.
И само песна не е,
само песна – песна да трае.
Јас не сакам – песна да трае.
Јас дури не барам – песна да трае.
Не, нема.
Ти којштош – песна – песна да трае.
Но песната да трае – песна да трае.
Не – песна што трае.
Ти не – песна за тебе не е.
Не – песна не е!
Не – песна не е.
Не, не е песна – песна – песна – песна не е – песна не е.

Не е, скаменување не е.
А песната – песна не е. Да трае само – песна.

Јас не те познавам.
И само песна – песна да трае само – песна не е.

За тебе е – песна не е.

И само песна е – песна не е – песна не е.
Не – песна не е.
Не е.
Не – песна не е.
И песна – песна не е.

Ти не знае – песна да трае само – песна не е, песна не е.
Чувај се – песна е.

Не – песна.
Не – песна не е.
Не е. Има песна што може да трае само – песна.


– песна не е – песна не е.


На неа е – песна не е.
Не – песна.
Јас нема да зборам…
И само песна да трае само, песна не е. Сенка не е. И глас да трае само – песна.
А песна да трае само – песна не е.
И песна да трае само – песна да трае само, песна да трае само.
И глас да трае само – песна да трае само – песна.
На сказна да трае само – песна.
Да трае само песна.

Со песна се – песна е.
да трае само, песна не е.

Како песна секој глас е само песна…
Не песна без песна.
Сине – песна не е.Со песна нема песна.
И песна не е само песна. Има песна. Во глас си – песна се – песна, песна само не песна. Во песна не е.

Ли песна нема песна. Во песна не е. Но глас песна е – песна – песна.
Не песна се – песна е. Јас не пее песна е
а песна само песна да трае.
И само песна да трае само песна.
Не е


===== CHECKPOINT 024 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав тропање.
Ноќеска слушав забрзан забрзан шепот.
Ноќеска слушав забрзан шепот.
Јас вueв
и долго каченце слушав.
очите ме грабале.

На некој чудесен глас ми се свичи.

Слушав забрзан шепот.
Во летна ноќта на некој силен ветар.
взорив рачињата
и во мојот срце
и -пролетни прсти –
наведна ми се влажел трепетот на шир.
Сиротот мој заграб беше пред мене,
нивната немош -не иди зашто мене ликот ми беше непознат,
тој -наведна.
Јас немам сила да се потиштам
што ќе рече
а таа:

јас немам сила да се потиштам
и пред очи да гледам.
Со сета сила сум се прелаил, в очи да гледам.
Оган во срцево е -мојата гробенка.
Ти пошто мене ликот ме гушна
јас страсно плампоти со рацете -знам -што било -дајно.
Зар жалам што ми се згасна видот,јас немам сила да те грабнам.
Ноќеска слушав забрзан шепот.


===== CHECKPOINT 024 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Притивна.
Мајчинска улица мирна.
Лептир -Минам улица мирна.
Од Калемегдан сум тиквешки двор.
Притивна.
Куќата е мирна.
Јас барам тивко и тивко место.
Јас барам тивко место.
И ти си истата улица тука.
Јас барам тивко место.
На друга улица мирна.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Во играта се вливаш низ течињата.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.

Јас барам тивко место.
Притивна.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.


Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.

Си барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.


Јас барам тивко место.

Јас барам тивко место.
Јас барам тивко место.
Не сакам друго место.
Јас барам тивко место.
Се трудам.
Во играта


===== CHECKPOINT 024 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

повев стаја
и поминујхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


===== CHECKPOINT 024 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна,
мостови,
мостови,
метеори,
на стара Москва улица.

Компири,
ѕидови,
машнина старици.

И покрај ѕидот на стара Москва улица мирна,
во старицински дом.
Чудна е таа тишина тука.
Некаде во паркот под старици,
и таму е се – само не тишина.
Но таму не е се – само не тишина.
Улицата под старици води назад во живот – ова не е само нова улица, ова не е само нова улица, ова не е само нова улица, ова не е само нова, ова не е само нова улица, ова не е само нова, ова е само нова, ова е нова улица, ова не е само нова, ова не е само нова, ова не е нова, ова е само нова улица, ова не е нова, ова не е само нова, ова не е нова, ова не е само нова, ова не е нова, ова не е само нова улица, ова не е нова, ова не е само нова, ова е нова, ова не е само улица, ова не е нова, ова не е нова, ова не е само улица, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова е нова, ова не е нова улица, ова не е само нова, ова не е нова, ова не е нова, ова е нова, ова е нова улица, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова не е нова, ова е нова улица, ова не е нова, ова е нова, ова не е нова.


===== CHECKPOINT 024 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна и мирна. градската бука беше тука.
Но таму брзот, брзот, штрекнаа незнаењата, шепотот и немирот.
И еве пак се врати.
Си текни една младост и се спремаат нови домаќини.
И пак топола селата
идат низ сокаци, вpaќe диво се збираат.
Чуј каков дар носат тие селски гравџиски домаќини.
Четири петли се
што се борат – се знае.
И пак топола е целата таа игра.
Си текни една младост и се спремаат нови домаќини.


===== CHECKPOINT 025 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Јас тебе те те сакам, сакам солзи да ти минат низ мене
за твојот дух, зашто љубов
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух…
Јас те сакам, сакам солзи да ти минат низ мене
за твојот дух, за мојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух. Јас те сакам, сакам солзи да ми минат низ мене
за мојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух…
Јас те сакам солзи да ти минат низ мене
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух…
Сакам солзи да ми минат низ мене
за твојот дух, за твојот дух, за мојот дух, за твојот дух, за твојот дух…

сакам солзи да ми минат низ тебе
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух… сакам солзи да ми минат низ мене
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух… сакам солзи да те гледам.
Те сакам, сакам солзи да те ми минат низ мене
за твојот дух, за мојот дух, за твојот дух… сакам солзи да те ми мине низ мене
за мојот дух, за твојот дух… сакам солзи да ти минат низ мене
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух… сакам солзи да ти минат низ тебе
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух… сакам солзи да ми минат низ тебе
за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за твојот дух…
Ти мене те сакам тебе, сакам солзи да ми минат низ мене
за мојот дух, за твојот дух, за твојот дух, за мојот дух, за твојот дух… сакам солзи да ти минат низ мене
за твојот дух, за твојот дух, за мојот дух… сакам солзи да те сакам
за


===== CHECKPOINT 025 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна на час во дворот на едно девојче, таа пламна и мирна, таа се поткрева, таа е тука да се роди. Гледав како се крева, таа се смее, таа се смее, јас сакам да трае. Јас не сакам таа да трае, јас сакам таа да трае. Има тука и песна за спомен и тука е топол ден. Ќе си слушнам. Не може една проста песна да трае цела. Јас сакам таа пламна да трае. Јас сакам таа пламна да трае. Јас сакам таа пламна да трае. Јас сакам таа пламна и мирна. таа се поткрева, таа е тука да се врати, таа се смее, таа се поткрева, таа се смее, таа е тука да трае. Не може една проста песна да трае. Јас сакам таа пламна и мирна, таа се поткрева, таа се поткрева.


===== CHECKPOINT 025 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас сум на чело на


===== CHECKPOINT 025 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Притивна поетска заденце –Притивна –

Ноќта меѓу
и

кога в поле се
засвире
од молскав талас.
А ти си текла?
Јас немам зазор –
машничен –
со твојот поглед,
со твојот поглед,
но твојот поглед.

Но кога ќе бидам јасна
што се крие
во срце,
се крие
на срцево -скриј го –
како в соне -како таен пламен –
и соне -како таен пламен –
соне -како таен,
како в поле за плискање.

Некаков израз
Од Калемегдан до Калемегдан
со мојот поглед,

соне -како таен,
по убост како в поле в поле,
соне -како таен,
како в поле за плискање.

Ти се губиш –
од овој плашт
и соне како во глуждот на
соне -соне,како во глуждот на
соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне, соне!


===== CHECKPOINT 025 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

На пр пр страни страни страни мрестести водоотпорни на допир, прсти круша, прсти прсти лепени пеперуги во прав, прсти стегната коса рачињата, прсти свилени прсти на прсти, прсти лепени прсти кај тихињата, прсти кај тигарот, прсти кај тигарот, прсти свиткани прсти кај вас, прстички кај сините прстички кај вишни, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите, прсти кај тилите…Си тече реката реката реката реката реката струјна, штрака, Вардар текжува реката струјна, црвеника потена, прстињата не се надлетуваат, рика водата се слева, рика вода тече реката струјна, таа тече реката струјна, таа тече под реката, Вардар текпува во Скопско… И пак тие сами тонат, прстињата не им се пулат, рика не им е плиска, сами тонат, рика мајчинско срце нема, само не во Скопско рика. Тие само си ја пулат водата во реката, вие не сте сами, само не сте рикале, вие сте рикале вие сами. Викаат рикале тие таму… вие сте тонат, ви капат рикале вие рикале… вие сте тонат… Викаат рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале тие рикале рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале… Ви рикале рикале вие рикале, рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале…И еве пак рикале вие рикале рикале вие рикале, рикале вие рикале рикале вие рикале тие рикале рикале ви рикале тие, рикале вие рикале вие рикале вие рикале вие рикале тие рикале вас, рикале вие рикале вие сме рикале вие рикале тие рикале рикале тие рикале вас рикале тие рикале сега тие рикале вие рикале тие рикале тие рикале вие рикале рикале вас рикале, рикале вие рикале вие рикале тие рикале тие рикале тие рикале тие рикале тие рикале тие, вие сме рикале тие рикале рикале тие, ви рикале тие рикале, тие рикале тие сте па тие рикале


===== CHECKPOINT 025 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

СиСиСиСиСиСиСиСиСиТеСиСиСиНоуСиСеСиТиСиТиСиЕјСиСеСиСеСиСиЈуСиЕјСиЈуСиИСиIIIСиСиЕјСиЕјСиМајЈуСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиСиЕјСиЕјСиЕјСиСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиБиЕјСиЕјСиЕјСиЕјСиЕјсеЕјСиБиЕјСиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјЕјСиЕјЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјсеЕјмиЕјСиБизарЕјмиЕј’ЕјСиБиЕјСиБиЕјСиБиЕјСиЕјСиБиБиЕјСиЕјЕј-ЕјСиБистраЕј-Еј-ЕјСиЕј!БиЕј-Еј,Еј,Еј,Еј,Еј,Еј,Еј -Би-Еј!Еј!БиЕј,Еј,Еј!Еј,Еј,Еј,Еј!Би сиЕј,Еј,Еј!Еј,Еј,Еј,Еј -Еј!Еј,Еј -Еј!Еј,Еј,Еј!Еј,Еј,Еј,Еј!Би и -Еј!Еј!Еј!Еј -Еј,Еј,Еј!Би се…Еј,Еј!Еј,Еј,Еј!Еј!Еј!Еј!Еј,Еј -Еј -Еј – ова е – – – ова е – – – ова е – – – – чекор- чекор- чекор – чекор – чекор – чекор – чекор назад.Еј!Еј!Еј,Еј,Еј – ова е – – ова е – – чекор – пат.Еј – ова е – чекор – пат – чекор – пат – назад – назад – назад назад.Еј,ај – ова е – пат – назад – назад,ај назад – назад!Еј!Еј – ова е – патот – пат – назад, назад – назад – назад, назад, назад.Еј,Еј!Еј,Еј – ова е – пат – назад,ај назад – назад…Еј – кажи – ова не е – пат назад!Еј – ова е – пат – назад – назад назад, дојди – дојди – нас бе – назад – назад, пеј – дојди – ова не е – назад – кажи – нови!Еј, ова е – ова е – пат – назад – назад брзо – назад, страшно – овој пат – назад, како и – назад назад – само уште – назад – назад – и како што се – веќе – ова е – – пат – назад назад, назад – назад – назад, ова не е – ова е – ова не – ова не е – ова не е – ова не е – ти – јас јас – ова – ова не е – ова не е – ова е – ова е – – и –


===== CHECKPOINT 025 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Тој
и помирна
и таа
и како да минам.
Јас поздрав!
и минам тука се да ти кажам.
јас поздрав.

Мило ми е:
јас поздрав.
Јас поздрав.
И минам тука се да ти кажам.
Јас поздрав.


Минам тука се да ти кажам.
Јас поздрав.
Јас поздрав.
Немој да те баам, мислам.
Си оди.
И покорен на мене
јас поздрав.

Јас поздрав.
Јас поздрав.

Ноќеска овој пат

со твојот поздрав.
Јас поздрав.
Се што да те баам, велат

и како да минам овде се да ти кажам.
Да не те баам – ред.
Ти што ќе видиш тогаш
како в рака ќе ти стават бели реда мраз студена.
Јас поздрав.
Со мојот поздрав.
Јас поздрав.
Очи!

Јас поздрав.
Се што да ти кажам.
Јас поздрав.
Јас поздрав.
Ти си минам тука се да ти кажам.
Ти што ќе видиш тогаш
а како в рака ќе ти стават мраз студена.

Да не те баам, велат
и како да минам овде се да ти кажам.
Ти што ќе видиш сега
за знајна, далечна, мила, мила, далечна.
Јас поздрав.
И на тебе се давидам.

И со трепет како во златест рачињата

за знајна.
Туку – ми се губи ликот.
Туку – ми се губи ликот.


јас поздрав.
јас поздрав.
Мој претходник.
Јас поздрав.

Јас поздрав.


И еве како на врата да те сретам:
Јас поздрав.
Си текла човек – минам тука се дави, јас поздрав.А сега – на врата да ти пратам.


Ти си од таа пуста есенска, од таа младост тажена.
И еве како на врата да си земам:
јас поздрав.
И еве како по ред. Јас поздрав.
И како по ред.
Со тебе поздрав.
И како по ред.

И еве како по ред.
Со тебе поздрав.
Не бој се!
И јас поздрав.
Со вас зборам.
И еве како одглас
за тебе глас да минам.

И само жалам.
А како по ред.
нашата душа
дачува:
Со вас поздрав.
А еве како одглас да ме име


и не само да ме слави.

Игро, како одглас да ме гори,
силно да те слави,
а со мене да ме слави.

И еве како одглас да ме слави.
За тебе поздрав.
Очи.
Очи.
Игрознен.
И еве како одглас да ме слави.

Со тебе сум, жив.
Илга да те слави твојата светаОчи.
да не минам.
Очи.

Со тебе да те бацам.
Очи.
За сé да те роди.
Од срце да те чувам
за твојот спомен.
јас да те бацам.
Не да те бацам.
Ти да те љубам.

За тебе да не те бацам.
Зар вue да ме носи
очи.

Игрознен. Не да те бацам.
Не тврдам, земјо да те бацам.
Не бој се, речи:
да сети.
И зокумон.
да сетив како да те бацам.
Не бој се!

Очи.
Очи. Јас поздрав.
Игрознен.
Очи.
Очи.
Очи.
Игрознен.
Очи.

Очи.
Игрозно.Игрознен.

загубен.
Очи.
Очи.

Наздравен.

Игрознен.
Очи.
Со твојот дух да те кријам.
Очи.Игрознен.
Очи.Очи.
навечер да те бацам.
Игрознен.
-со твојот дух да те чувам.
Не бој се само ти.
Игрознен.
Игрозно и строго

детен.

Игро да те стискам.

Игрознен.
јас да те чувам
во таен име
Игрознен.
Очи.Игрозно свешт да те чувам!
-сти помошм срце да те изнесат.
Очи.Игрозни од нас
од ѕвездено


===== CHECKPOINT 025 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта на сон.Тој падна во сон.Беше расплакана,и качен на сон.Го разбудија надвор од сон.По вечер вечер стана и заспа.Беше сам и дробен.Беше сам и дробен.Беше сам уште во сон.Беше без глас жив.Умираше.Силуваше,па зошто да не.Силуваше,а сега не го гледам.И сонце и светлина.Оган застана на пуст предел покрај Саваското море.Тој застана на прагот на таа пустелија.Беше мртов човек,а таа стара му жена беше стара,со умна става,паевтина,со виор,паевтина.Беше мртов човек,со умна става,со златест поглед,со сува коса;паевтина од таа пустелија остана без збор.Беше без збор,со сува рака,паевтина од таа пустелија.Тој мртов човек падна пред сон.Тој застана на лешнички сон.Тој застана пред сон.Влезе во темницата пред него и застана пред него.Тој застана на прагот на таа пустелија.И прошета дента се врати назад во родниот град.Беше сам.Беше сам и дробен.Тој падна во сон.И златест предел беше мртов.Со зимен сон.Влезе во прасето во тремот на таа пустелија.Тој застана пред сон.Тој падна во сон.Тој застана на сон.Тој застана пред сон.Тој застана пред сон.Тој заспал.Тој застана пред сон.Тој застана на сон.Тој застана пред ноќта.Со зимен сон.Беше мртов.Но кога падна, заспа.Тој застана пред сон.Тој падна во сон.Тој застана на сон.Тој застана на сон.Умирен човек,но мртов човек.Тој застана пред сон.Го разбудија надвор од сон.Тој застана пред сон.Тој заспа,но јас не го гледам.Ја сакам таа пустелија.А сега кога падна,тој застана пред сон.Тој застана на лешнички сон.Тој застана пред сон.Тој застана пред сон.Тој застана на сон.Тој застана на сон.Тој застана пред сон.Се врати кај мене како губен,пограб,беше на лешничката.Тој застана пред сон.Тој застана на сон.Тој застана пред сон.Силно застана пред сон.Тој застана пред сон.Тој застана пред сон.Тој застана на сон.Се разбудија заспал пред сон.Тој застана на сон.Тој застана пред сон.Тој застана пред сон.Тој застана на лешнички сон.Го донесе сонот.Тој застана пред сон.Тој застана пред сон.Беше жив човек,но видовит.Мртвиловен човек во сон.Тој застана на сон.Посвечен човек во сон.Тој стои во сон.По зеленицата и магли.Како сон.Го донесе сон.Тој беше лекиот,и човекот што го донесе сон.Тој застана пред сон.Силен.Се разбудија заспал.Детински сон.Го донесе човекот.Тој застана пред сон.Ја донесе пред сон му рече таа младост.А кога падна,тој се разбудија на сон.Да можев човек којшто се разбудил тогаш ќе можев.Тој застана пред сон,тој застана пред сон и му рече:Што имаш,имаш право да имаш право да бидеш.Ти нема да имаш право да имаш право да бидеш име.Да не те познавам.Твојот сон не беше сон,тој не беше, велат тие.Тој се свиткал сам.Беше само сон.Твојот сон не беше.Тој беше сон не мој.Тој се разбудија дента кога човек се разбудија од сон.Тој не се разбудија тогаш.Тој беше само сон.Тој беше.Тој застана пред сон и сон,тој се исправи во сон.Тој се разбудија во сон.Тој стана,беше жив.Беше човек со вас.Тој сон се сонува.Тој не беше сон,нивната насмевка зрачеше од сон.Тој загина во сон.Тој сон не беше само сон, пчели сина,тој беше само сон.Тој сон остана само сон.Тој сон беше сон.Тој беше само сон.Тој не беше сон.Тој беше сон.Тој не сон.Тој беше само сон.Тој сон.Тој беше сон.Тој беше само сон.Тој беше сон, само сон, сон.А сонот беше сон.Тој сон.Тој не беше сон, сонот.Тој не беше сон.Тој беше сон.Тој сон.Тој беше сон.Тој беше сон, сон, таа вечер, мисла, сон. Синот сон.Но сон не беше сон.Тој беше само сон.Тој беше.Тој сон. Тие беше дел, мисла.Тој беше сон.Тој не сон, мисла.Тој беше сон. Ќе можеше.Тој беше сон, заден ден сон, сон.Тој беше само сон.Тој беше сон.Тој беше негов сон.Но сон.Тој беше сон.Тој ден, сон тој беше само сон.Тој беше. Ќе


===== CHECKPOINT 025 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Од срце ми е жал штов црна дупка покрај мене
Јас идам црна дупка на земјата.Надвор ли сум од гушнати очи
јас немам сила да те чувам
јас не барам утеха.Откај се во темница
јас не барам, јас барам спас.Со сонце ми е жал, љубов барам, со дните зори и ноќ се трудам.Сакам љубов.Знам дека ми треба и повеќе среќа, повеќе тага и’ треба мојот живот да го сакам.Се плашам дека нема кој да ме доведе во неизвесност.Сакам љубов и’ треба мој живот.Сакам љубов и’ треба на земјата
Јас барам.Сакам и’ треба на таа земја да те чувам
јас немам сила да барам.
Јас не барам утеха, сакам љубов и’ треба барам спас.Сакам и’ треба мое место.Се плашам дека ќе траам низ мрачната векојска дупка.Сакам љубов и’ треба на таа земја.Знам дека ми е жал што немам сила да те барам
Јас барам, ти не барам утеха.Сакам љубов и’ треба да барам, ти нема да барам спас.Сакам љубов и’ треба барам.Со сонце ми е жал, далечна судбината.Се плашам дека…би сакал да те знам. сакам да те знам.Сакам да те спомнам дека си ми ноќта…ти си…би сакал да те знам. сакам да те знам.Сакам љубов и’ треба на таа земја.Се плашам дека ќе те чувам
како темно црна дупка.
Јас немам сила да барам.Се плашам дека ќе те чувам
в’ место.Се плашам дека ќе те заборавам.Но само твојте стреилни очи

не ми се доволен дар…би сакал да те знам.Тоа е…би сакал луѓе…мој си ми срце… сакам и’ треба срце… сакам да те чувам
по тебе.Сакам љубов и’ треба на таа земја. сакам љубов и’ треба на таа земја.Сакам љубов и’ треба на таа земја. сакам љубов и’ треба на таа земја.
Се плашам дека те заборавам.Се плашам дека ќе те земам тебе и дека ќе те чувам
со тебе – велат.Јас барам само ти да си ми биде среќа.Сакам да те чувам
со мене – велат


===== CHECKPOINT 025 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

ТојОганКаковОганИ домаќинОганЗа менеТојОганЗа


===== CHECKPOINT 026 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Оган од облаците,
Од Калемегдан сум јас ти ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
зар од облаците,
од моево дламо,
на едно место
за твојтеСине,на друго место
за твојтеСине,нивната есен
од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да си биде ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да си ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да си ти се молам за мојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо,
од моево дламо да си биде ти се молам за мојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,
од моево дламо да ти се молам за твоитеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да ти се молам за мојтеСине,Оган од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците.
Како си јас ти се молам за мојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо,
од моево дламо,
од моево дламо да си ми се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да си ти се молам за твојтеСине,Оган од моево дламо да си ми се молам за твојтеСине,Оган од моево дламо да си ми се молам за неговтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо за мојтеСине,
од моево дламо да ти се молам за мојтеСине,Оган од моево дламо за твојтеСине,Оган од моево дламо да ти се молам за твојтеСине,Оган од облаците,
од моево дламо да си ти се молам за мојтеСине,Оган од моево дламо да те молам за моетеСине,Оган од моево дламо да ти се молам за мојтеСине,Оган од облаците.
А јас тебе те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам те сакам


===== CHECKPOINT 026 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
и прошета дента
и прошета дента пак во мојот град,
се врати назад,
се врати в куќите во Карадаг.
Четири години во тие влажни села се плетат платна,
и стари и искинати стари,
и дека се тука,
и дека тука е друго, друго место.
и прошета дента се врати пак во Карадаг,
се врати пак во Карадаг,
и прошета дента во село,
и прошета дента во Карадаг.


===== CHECKPOINT 026 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Копачката3Оче
ЕчиСиаОчиНаАстајСеиСеиСиаОчи…АстајСеиСеиСеиСеиСеиСиаОчиЗаСеиСеиСеиСиаОчиЈасЈас сакамСеиСеиСиаОчиДозабиСеиСеиСиаОчиИСеиСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиСеиСеиСеиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиСеиСеиСеиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСеиСеиСеиСиаОчиИСиаОчиНаАстајСеиСиаОчиДозабиСеиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиНаАстајСеиСеиСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиЈас сакамСеиСеиСиаОчиИСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиИСеиСеиСеиСиаОчиНе сеиСиаОчиЈас сакамСеиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиОчиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиНаАстајСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиИСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиЈас сакамСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиСеиСеиСиаОчиДостапнисеиСијеДостапниСеиСибСеиСиаОчиСеиСиаОчиСеиСибСеиСиаОчиИнасеиМистраСеиМајнатаСеиОваИставетеСеиНе се велиКој го сака.
Што да се кажи?…Тој што ќе рече, -„да кажи, кажи, еј, еј, еј!„Зошто до толку не е, – не е,?“Кажи, кажи, кажи, рика…”, што ми е? – Без укор сум, – Без укор можам да те знам… Сенка на мисла. – Без укор сум – Без укор сум – Без укор сум – Јас сакам се и ќe те знам. – Без укор не ќе бидам – Сенка без укор сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум, Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум, Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум – Сенка на мисла сум. Знам на сон си г тешка, Сенка на мисла сум – Сенка ти е доста. Сенка те чувам дека си ме сети, ти и дека те ќе те знам и дека ми дал нештом, и дека сакам. – Сенка ти се смееме брзо луѓе и како ми е да те бакамшме како што си и мајка се, и на мисла ќе те земам, – Сен што ми е, Сен ќе те к се молам – Сен нема да те ми се згаже ме


===== CHECKPOINT 026 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган на стаена стаена пролет,
аван со ѕвезден трепет,
а навечер кога во дните слага се дига ритамот на стапките се слева.

приквечер зимно време се реди, се смирува,
и макар мрачен неврат се дига.
Оган од стаена пролет се дига,
од меко единство се дига,
се дига,
и макар мрачен неврат се дига.
Со глас се дига,
и оној што прв го изусти плашт го дига.
Тагата се дига, се дига,
и оној што прв го изусти плашт го дига.
А јас му се дига, таговно му се дига,
со глас се дига.
Оган од стаена есен се дига,
тој што прв го изусти плашт го дига,
се дига,
и макар мрачен неврат се дига.


===== CHECKPOINT 026 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

И ми се смеат.

Ми се смеат.
Јас не ми се смеат.
Јас сакам црнила, црнила, црнила.

Јас не сакам црнила.
Јас сакам црнила, црнила, црнила.
Да не се жалам.

Да не се жалам.

Да не се жалам.
Да не барам црнила.
Да барам црнила.
Јас сакам црнила, црнила, црнила.
Не ми се смеат.
Да не се жалам.
Не барам црнила.
Јас сакам црнила.
Да не се жалам.
Да не се жалам.
Да барам црнила.
Да барам црнила, црнила, црнила, црнила.
Сиракот го сакам.
Да не барам црнила.
Не барам црнила.
Јас не барам црнила.
Да не барам црнила.
Да не се жалам.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Јас сакам црнила, црнила, црнила.
Да не се жалам.
Да барам црнила.
Како да не ми се смеат.
Да не се жалам.
Јас барам црнила, црнила, црнила.
Јас сакам црнила.
Не ми се смее.
Не ми се смеат.
Јас сакам црнила, црнила.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Да не се жалам.
Јас барам црнила.
Јас сакам црнила.
Не ми се смеат.
Јас барам црнила.
Јас сакам црнила.
Како да не ми се смеат.
Јас сакам црнила.
Да не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Јас не сакам црнила.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Да не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Да не се жалам.
Да не ми се смее.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.

И луѓе што ми се смеат.
Да не се жалам.
Да не барам црнила.
Да не се жалам.
Не барам црнила.
Не ми се смеат.
Да не ми се смеат.
Да не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Не ми се смеат.
Сиракот го сакам.
Да не се жалам.
Да не ми се смеат.
Не ми се смее.
Да не се жалам.
Не ми се смеат.

Не ми се радувам.
Јас сакам црнила.
Не ми се смеат.
О пеј ми се, пеј ми се.

Не ми се смее.
Твојот сон треба да го спомнам.
О пеј ми.
О пеј ми!

Не е за нив.
Зар взива ме,олјо,олјо,
чувај ме,олјо,олјо,олјо,жолт,олјо,олјо,жолт,олјо,олјо,зелено.
Учи ме.
О пеј ми!
Не бој се.

Нани ме.

И тој го ова!
Зар в поле да видиш – ми збори.
В полетен сум,
Чекам, добер да ме викне,
ти ми иде в поле да го чувам.

Да те сетам – ми е арно.О пеј ми. Сенка в поле нема,
се што ми треба.
О пеј ми, црнила, душа ти црно.
Јачи ми – ми треба.
А зар има уште луѓе таму, – ми рече, – ми е жал. Сега цибрина – ми нема.


Сиракот умрел.
Јачи ме, само да те бацам.
Па живеј ми, љубов да те знам.
Сиракот не е во овој живот.
Те сакам!
Но што?Ти не можеш да ме зачуеш,
ти ми, цибрина, мое дете си.
О пеј ми!Ти чекај ме, сине, младост те сакам.
О пеј ми!
Ми требаш.
О пеј ми.

А како животот си ме сака.
Не бој се.
Срце, младост те да минеш.
– сакам да ме спаси, Мајчи ми,
ме, и уште срце да ми каже.

О пеј ми!
Засти ми се веќе.
Ми треба многу малку за мене.

Не сакам многу време.
Излези да те чувам.
И ми треба уште нешто.
Не сакам.
Исти ми се, сакам да те чувам.
И макар срце да те име Мајјоеш.
И нема. Мај ми се смее.

Немо да те чувам.
Не сакам другар минам.

Не те заборавам, дојди нас, сакам да те заборавам


===== CHECKPOINT 026 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Јас
Јас те сакам
Јас те сакам и сакам
Јас те сакам
Јас те сакам и те сакам
Јас те сакам многу те сакам тебе-Надвор ем твој
Јас те сакам тебе, сакам те сакам и те сакам тебе,
Јас те сакам и те сакам многу те сакам тебе –
Јас те сакам многу те сакам
Јас те сакам тебе -Надвор ем мој
Јас те сакам те сакам многу те сакам -Надвор ем мој те сакам ти сакам тебе -Надвор ем твој
Јас те сакам те сакам те сакам те сакам тебе -Надвор ем твој ближен -Надвор ем – ти сакам те сакам -Надвор ем твој
Јас те сакам те сакам многу те сакам -Надвор ем мој
Јас те сакам многу те сакам те сакам тебе -Надвор ем твој
Јас те сакам те сакам многу те сакам
Јас те сакам те сакам многу те сакам те сакам -Надвор ем твој
Јас те сакам многу те сакам многу те сакам тебе -Надвор ем твојот
-Надвор ем – сакам те сакам те сакам те сакам те сакам многу те сакам -Надвор ем твој те сакам -Јас те сакам те сакам те сакам -Надвор ем твој
Ти те сакам -Надвор ем твојот
Јас те сакам те сакам те сакам –
Јас те сакам те сакам многу те сакам тебе -Надвор ем твој
Јас те сакам те сакам многу те сакам те сакам -Надвор ем – сакам те сакам те сакам те сакам тебе –
Јас те сакам те сакам те сакам те сакам -Надвор ем -Јас те сакам те сакам многу те сакам -Надвор ем твој те сакам –
сакам те сакам те сакам многу те сакам -Надвор ем твојот
Јас те сакам многу те сакам многу те сакам -Надвор ем твој
Јас те сакам те сакам те сакам многу те сакам тебе –
Јас те сакам многу те сакам -Надвор ем – сакам те сакам те сакам те сакам -Надвор ем те сакам -Надвор ем – сакам те сакам те сакам -Надвор сакам те сакам –
Јас те сакам многу те сакам -Надвор ем те сакам те сакам многу те сакам -Надвор е сакам те сакам – Јас те сакам те сакам многу те сакам тебе -Надвор сакам те сакам те сакам тебе –
Јас те сакам те сакам многу те сакам.
Јас те сакам те сакам многу те сакам тебе -Надвор ем твојот

– сакам те сакам те сакам -Надвор ем мој ближен – Јас те сакам многу те сакам – сакам те сакам те сакам многу те сакам. -Надвор ем мој
Јас те сакам те сакам многу те сакам -Надвор е мој
Јас те сакам многу те сакам тебе – сакам те сакам те сакам многу те сакам тебе. Јас те сакам многу те сакам -Надвор сум сакам те сакам тебе – сакам те сакам многу те сакам – мое ми е те сакам многу те сакам -Надвор ем – сакам те сакам многу те сакам – сакам те сакам многу те сакам
Јас те сакам и те сакам – сакам те сакам те сакам многу те сакам.Надвор е мој

Јас те сакам –

Јас те сакам ти –
Не сакам те сакам те сакам мене многу.
Јас те сакам многу.
Те сакам многу –
Т мој сакам и те сакам многу.
Јас те сакам многу –
Јас те сакам многу – сакам многу те сакам многу – сакам ти да те сакам многу, сакам многу – сакам многу сакам се – сакам многу те сакам – сакам многу те сакам многу те сакам – сакам многу те сакам многу сакам – сакам те сакам многу – сакам твојот сон да те сакам многу – сакам многу те сакам многу. сакам те сакам многу – сакам многу те сакам многу, сакам многу те сакам – сакам многу сакам многу те сакам – сакам се – сакам се – сакам многу те сакам и те сакам многу сакам – сакам многу те сакам – сакам многу те сакам – сакам многу сакам да те сакам многу – сакам многу сакам да те сакам. сакам многу – сакам да те сакам многу – сакам многу. сакам многу те сакам многу и сакам да те сакам – сакам многу те сакам – сакам многу да те сакам – сакам многу да те сакам. сакам многу да те сакам – сакам многу – сакам да те сакам. сакам многу да те сакам многу, сакам многу – сакам да те сакам многу – сакам да те сакам многу. сакам многу и сакам многу да те сакам – сакам многу да те сакам! сакам многу да те сакам – сакам многу да те сакам – сакам многу сакам да те сакам, сакам многу те сакам – сакам да те сакам – сакам многу сакам многу да те сакам – сакам многу сакам многу и сакам да те сакам – сакам многу да те сакам – сакам да те сакам многу сакам – сакам да те сакам многу да те сакам – сакам многу сакам – сакам да те сакам многу да те сакам, сакам многу да те сакам – сакам да те сакам се да те сакам – сакам многу да те сакам


===== CHECKPOINT 026 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава,.Го сакам ова место покрај Сава, Сава – родниот крај.Сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам.Далеку тука, редум во иднината!Сакам ова место покрај Сава да го разм. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам.Го сакам ова место покрај Сава. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам.Далеку тука, редум во иднината. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – му велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – ми велам. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава. сакам ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава – вели Сава….- Сака ова место покрај Сава да го дарувам и на Сава…- му велам..- Го сакам ова место покрај Сава да дарувам и на Сава…- му велам…..- му велам….- му велам….- ти црно – ти ќе дарувам….- ми рече….-…- таа не дарувај ме…- ми рече Сава.- ми рече….- ми рече..- ми рече таа.- ти ќе дарувам, – ми рече.- ти ќе дарувам и на Сава…- ми рече.- ти ќе дарувам и на Сава и на Сава – ми рече таа.- ми рече таа.- ми рече…- ми рече..- ми рече.- ти ќе дарувам…- ми рече…- ми рече!…- ми рече.- ми рече.- ми рече таа….- ми рече.- ми рече.- ми рече.- дете ми е да се дарувам..- ми рече.- ми рече….- ми рече…- ми рече.- ти ќе дарувај ме, знам и нас, – ми рече таа.- ми рече Сава, ми рече!- ми рече Сава.- ми рече таа, ми рече.- ми рече: Мај ми е денеска да дојдам пак.- ми рече.- ми рече дека.- ми рече.- ми рекол на Сава, ми ветува…- ми рече.- ми ме ви кажувам дека си тука да дарувам тука.- ми рече. Да помине.- ми рече пак да дарувам тука да дарувам.- ми рече тука.- ми рече, сакам ова место да си ќе дарувам. – ми рече ми каже. – ми рече Сава – сакам да се и да дарувам овој


===== CHECKPOINT 026 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
лам ти сакам да те знам
јас сакам да те знам
а сакам да те знам
сакам да те знам
лам ти сакам да ми бидешм мила и мила.
Јас сакам да те знам
сум сакам и те сакам
сакам да те знам
лам ти сакам да ми бидеш мила.
Јас сакам те сакам да те знам
лам ти сакам да те сакам
лам те сакам
како сакам да те знам

сум сакам да те сакам
лам те сакам само те сакам тебе.
Јас сакам да те знам
лам те сакам
Јас сакам да те знам
лам ти сакам да те знам
сум сакам и да те сакам
лам те сакам те сакам срце сакам да те сакам
сум сакам те сакам те сакам како сакам
сакам да те знам
а те сакам
сум сакам да те знам
сум сакам ти сакам да те сакам
а сакам те сакам
сум сакам да те сакам
сум сакам ти сакам да те сакам
сум сакам многу сакам да те сакам
сум сакам да те знам
сакам да те сакам
сум сакам многу сакам да те сакам
сум сакам многу те сакам
сум сакам да те сакам
а љубов сакам да те знам
сум сакам многу те сакам.
Јас сакам те сакам да те знам
сум сакам многу те сакам
сум сакам да те сакам
сум сакам да те сакам
сум сакам многу сакам
сум сакам многу те сакам.
Јас сакам да те знам
лам ти сакам те сакам
сум сакам многу сакам да те знам
сум сакам многу, сакам те сакам само сакам те сакам тебе.
Јас сакам те сакам да те знам
сум сакам многу те сакам
сум сакам многу, те сакам многу.
Не сакам љубов, сакам љубов
сум сакам многу и сакам многу.
Се што сакам е да те знам.
Сакам љубов и многу се сакам, сакам да те знам.
Не сакам да те знам и сакам многу сакам да те знам
сум сакам тебе. сакам љубов и се што сакам е да те сакам многу и сакам многу да те знам
сум сакам многу.
А ти си ми мила и мила, сакам многу да ми е мило, сакам многу да те знам.
лам те сакам многу.
Си ми мила и драга.
лам те сакам многу и сакам многу да те знам
јас сакам.
Ти многу сакам многу.
те сакам многу и сакам многу сакам многу.
Тоа не е само љубов.
сум сакам многу, сакам многу да те сакам. сакам многу повеќе. Мојата љубов не е само љубов, сакам многу да те сакам. Јас сакам да те знам и сакам многу повеќе.
сакам многу сакам да те сакам многу.
сакам многу и сакам да те знам.
сакам многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам да те знам и сакам многу повеќе од што било друго. Јас те сакам многу повеќе од што сакам и сакам многу да те знам.
О дали би ми дал?
Како може љубов и што било друго да ми каже?
Со што ќе те знам? – сакам многу. те сакам многу. сакам многу. сакам многу повеќе и сакам многу повеќе, сакам да те знам. сакам да те знам. – сакам многу. сакам се што сакам. сакам многу повеќе. сакам да те знам и сакам многу повеќе. сакам да те знам. сакам да те знам се. сакам многу повеќе од се што сакам, сакам и сакам многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам да те знам. сакам да те знам и сакам многу повеќе. сакам многу повеќе, сакам се да те знам. сакам многу повеќе. сакам да те сакам многу повеќе од се, сакам да те знам многу повеќе. сакам да те сакам многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам да те сакам. сакам многу повеќе. сакам да те сакам многу повеќе. сакам многу повеќе, сакам да те сакам многу повеќе и сакам да те сакам. сакам многу повеќе. сакам да те сакам и сакам да те сакам како личност. сакам многу повеќе од се што сакам. сакам многу повеќе. сакам многу да те сакам, сакам да те сакам и да те сакам. сакам да те знам како срце сака многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам многу повеќе. сакам да те сакам. сакам да те сакам многу. сакам да те сакам многу, сакам многу повеќе, сакам повеќе. сакам да те сакам. сакам уште многу, сакам да те сакам многу повеќе. сакам уште повеќе, сакам да те сакам многу повеќе. сакам многу повеќе од се – сакам да те сакам многу и сакам многу повеќе. сакам се што сакам многу повеќе. сакам многу. сакам да те сакам се, сакам многу повеќе. сакам повеќе, сакам да те сакам се – сакам се да те знам секој те сакам. сакам уште позлува многу. сакам многу, сакам се


===== CHECKPOINT 026 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава Газибаба, Сава Газибаба, Сава Газибаба, Калемегдан… сакам ова место покрај Сава да го знам – вели старицата. Вечер се реди – велат таа е чудна, тука ќе си го земеш. Вечер уште појќе ти земе… велат тие – дојди… си кубе… си ределе еден час… и наздравица ставале… си кубе… си идела на гости… си ределе леб… си пустела… си ределе грав, грав, грав… си ределе грав… си ределе грав… си редлаламирале… си кубе… си ределе грав… си имаме редум… си спремале храна… си редевме грав… си пустел грав… си пустела… си пустел грав… си пустел грав… си пустел грав… си пустел грав… си пустел грав… си пустел… си пустел… си пустел грав… си пустел грав… си путел грав… си пустел грав… си пустел грав… си пустел… си пустел грав… си пустел грав… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел грав… си пустел… си пустел грав… си пудел… си пустел грав… си пустел… си стемл грав… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел грав… си пудел… си пустел… си пустел… си пустел и си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си турил… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си го пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си турил… си пустел… си пустел… си пустел… си стевал… си пустел… си пустел… си пустел… си пустелл во вирни зиб… си пустел… си сте стемувал… си пустел… си пустелл… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел – си пустел… си пустел… си пустел… си пустел… си пустел – си пустел… си заспал, си пустел… си пустел… си пустел… си тестел… си пистелл на вратастел… си пустел… си турил… си пустел… си


===== CHECKPOINT 026 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Да се биде имеДа се биде имеДа се збориДа се има имеДа се биде имеДа се знаеДа се биде имеДа се стоиДа се сетимеНемојте да си пустамеВо сонцеИставете се на сонцеДамеОва е прво да си кажемеКако животот се крие Да си кажеме свилаДа видиме како животот се криеВдахновенЈас сум подлараДа почнеме со старицаСи текнујмеАбмеОздравиДа бидеме едно местоСо привлекувањетоКој ќе ме доведеДа се ослободимеЗа себеСимојмеДамеНа цветна жедДа почнеме со старицаДа го почнеме поетското одделениеДа ронимеТезмеДа лажешНемојмеНемојмеСи минемеДа го почнеме живототДа се позлататМи требашДа го почнеме живототСо привлекувањетоЗа себеМи требашНема да ме вратотДа се свиткамеДа го почнеме живототТој ќе ме доведеНемој да се лутамНа цветна жедДа ронимеИставете сеНа цветна жедДа име да се стоиСимојмеДа име да се сретамДаме тишинаДосадна ми е рекатаДа ги почнеме куќитеКо огништеДа ги видиме куќитеВреваНемојме да се сетимеДа се штрекнемеНикому да ги почнеме куќитеВреваМој да почнеме со старициНа цветна жедДа почнеме со старициИставете сеНа цветна жедКој ќе ми кажешКога ќе ми кажешТезмеАмојме…Ми требашДа се гушнемеНикога не кријНемој да се гушнемеКога ќе загрмеНа цветна жедДа појдеме со старициДа преминеме низ водаКој ќе ми каже таенЗа прстиЗемјоделеОганЗа прстиСи текнујмеСе самаНемој да изорамОд ракавСе самаВинамеЗа прстиКога некој ќе загрмеСо погледГо заборавамТезмеТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требаш зазор за ракаВтешки погледТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требаш ти требашТи требаш ти требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требашТи требаш ти требашТи требаш нештоТи требашТи требашТи требаш да бидеш зазорВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ


===== CHECKPOINT 027 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

И
Оган

На пат –

И

Уморна
Д.Неоддалечен видичен поглед.


Оган

Тага
И
Оган
И
Уморна
Оган

Оган
Уморна

Аоган
Аоган
Аоган
И
Уморна
Комбе,Оган
И
Тага
Уморна


Уморна
Јас сакам
И
за игри со луѓе.

Оган
Уморна
Мр.Јас сакам
Игрозно

Неморна
Соба –
Модрино
Оган
Уморна
Тагата
Јас сакам
оган
Игрозно
Јас сакам
Игрозно
Јас сакам
Јас сакам
Неморна
Јас сакам
Соба –

Ноќеска
Јас сакам
да живеам в мрак.
Јас сакам
да живеам со судбината.
Јас сакам
во дворот да запрам –
да живеам со судбината.
Јас сакам со сето срце.
Игрозно
Јас сакам
во дворот да запрам –
да живеам со судбината.
Јас сакам љубов,да живеам со судбината.
Сиромашна
Надвор јасна


оганАоган
Јас сакам да живеам со судбината.
Јас сакам да живеам со судбината.
Јас сакам на
во дворот да минам строго живеам, јас сакам љубов,да живеам со сништа.
Но ти не се каам!
Јас сакам се што ќе сторам,да живеам со тебе.
Си одиМр.Ти се смееш
НеморнаОган
Јас сакам се што ќе ти кажам.
Да животот мој е
Даровил
Оган
Д.Неморна
Д.Неморна
Чудна

Аоган
Соба –
да живеам со.Кој ли ќе ме доведе мене?
Твојот дух да го засити со песна, песна, песна
со живот.
Игрозно
Ти ќе ме доведеш в кино.
Ти ќе ме доведеш во кино.
Игрозно
На пат –
Си оди.

Кој ли ќе ме доведе нас,
со себе понекој – деца?
Ти си само мој верен верен војник.
Игрозно
Неморна
Си тече реката,
ОганЗасвир ја –

со смртта.
Во светлината на
сонцето се слева мојот живот.

Ти мајко наша, попусто те заборавам.
Те сакам многу.
Не бој се, пеј ми.
Те сакам многу, те сакам.

Се шириме во темен свет.
Игрозно
Те сакам многу.
Оган Мајко наша, Мајко наша, Мајко наша.
Оган не е на светов,
Не ни е.
Демнеме.Демнеме.
Зошто те сакам
Срцево,
Неморна.Зошто те заборавам.
Не те заборавам.
Ти што ќе ме знаеш?
Ти нема да ме знаеш?
Не. Ќе те знам.
Игрозно
Ти треба другар.
Со многу сакаш.
Игрозно
Твојот дух да го изумам.
Ти треба другар.
Во овој поглед да не сетам.
Оган доста да те сакам.
Не да те заборавам.
Игрозно да те сакам

Што ќе ми каже.
Јас сакам да те знам.
Листот е мој верен војник.
Што младоста, таа тешка.
Не да те спомнам? Ќе те следам. Без спомен си Ноќеска
Засвирна

Игрозно.Ноќе треба да живеам со тебе.
Со сонце, смири со сонце, строгост.
Ти ќе се молам, ти ќе ми се молам
Не бој се.

Со љубов како што ми е денеска
со тебе ќе те чувам.
Не сакам солзи да те следам.
Те сакам многу, сакам да те чувам.
Не сакам ни едноличен.

Те сакам да те кријам
сонувам.
Но ти не е сон тешка, таа ќе те спомнам. Ќе те знам. Без тебе животот мој гори. Сенцево не сјае, сине ќе те чувам. Без спомен да те чувам.

Со тебе близок треба да те чувам.
На сон ќe те заборавам.
Не кријам љубов. Без спомен да те чувам. Мо сон ќе те спомнам.
Не тврда, сакам да те спомнам.Со тебе си се, мајка ми сака,
оган..
Срце мое, сакам да те познавам.
Со сонце сакам!
сакам да те клам, сакам да те чувам.Те молам сакам.
Те сакам


===== CHECKPOINT 027 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган на сон.
И ми се врати умот.

Но пред мене маглен и студен ветер,
мечен и разлет,
но сепак засилен,
а сепак свесен дека уште прва мисла ме чека.

И еве пак пак во самрак, истиснат од сонот,
но сепак доволен говор
на:
Чук, чукu кuгuгu, чукu, чукu.

И јас од некаков сон го гледам само мојот живот.


И ете пак во самрак сега
та спрема видокругот,
навечер светелјето,
и ноќни пролетни водuри
и ноќни пролетни водuри
зачинети со сонце.


===== CHECKPOINT 027 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас те сакам многу и сакам многу и сакам многу.Очи на срце ми се многу.Очи на срце ми се и драга и мила.Се и ти си ми мила, мила.Надвор е бура.Се и се и се и ќe ти се погодат,никому нема да му биде.Се и си се владар.Се и ти си ме свила.Се и си оди.Девојки ми се и јер ти се и минат времињата.Се и времињата се друго.И се мразев во светов со тебе,очи на срце ми е денеска -мојата младост.Се и си се идам овде кај тебе.Се и си ме сака многу.Се ми е многу мила.Се и ќе ти се погодат.Се и се ми е многу мила.Се и се и се и сешто,по се и се и се.Се и се и се и се и сешто.Девојки ми се и се и се и си и се и ти се и се и сешто.Се и си и се и ќе ти се радувам.И си се и ќе ти се радувам многу.И не сакам солзи да минам,очи на срце ми се и ќе ти се радувам.Се и ќе ти се радувам многу, се ми е многу мила.Се и ќе ти се погодат и си твални.Се ми е многу.Се и ќе ти се радувам многу.Се ми е многу арно, сакам многу да те сакам и ќе ти кажам се.Се и се и ќе ти се радувам.Се ми е многу мила, мила, мила, сакам многу и сакам многу и сакам многу и сакам многу.Се ми е многу мила.Се и се и ќе ти се погодат.Се ми се многу и ќе ти се погодат.Се ми се многу многу и ќе ти се погодат, ми се треба да ти се погодат.Се ми се радувам многу и си се сакам многу сакам многу и многу сакам многу сакам многу.Се ми е многу мила.Се ми е многу мила.Се ми се многу и многу се ми е.Се ми се многу мила, мила, сакам многу и си ме сака.Се ми се многу…Се што сакам сакам многу и сакам да ти се погодам.Се ми се многу сакам.Се што сакам ќе ти се погодам.Се што ќе ти треба многу и се ќе ти треба е да имаш време да ја изустиш оваа служба.Се ми е многу лесно.Се ми е многу мило…се што сакам ќе ти се радувам.Се ми е многу…Но се ми е многу… сакам многу и што уште ми треба.Се ми треба другар да те чувам многу повеќе.Се ми е многу…Се што треба да знам.Се што сакам може да ти се допадна, се што треба да знам -се што треба да ти треба е…се што те гукам.Се што треба да знам…се што треба да знам…се што треба да знам -се што треба да знам -се што да знам…се што треба да знам -се што треба да знам…се што треба да знам -се што да знам…се што треба да знам -се што треба да знам…се што сакам…се што треба да знам…се што треба да знам…се што да знам…се што треба…се да знам -се што сакам…се што сакам…се што треба…се што треба…се што треба…се што треба…се што треба…се…се…да знам.Се што треба…се…би што да знам…се што треба…се што сакам…се…се што треба…се…се што ќе ми кажатм -се што треба…се што треба…се да знам.Знам -се што можам…се што сакам…се што треба…се што сакам…се…се што сакам…се…се…се што треба…се…би ми треба…се…би сакал…се…се што можам…се…се што треба…се…би…би сакал…би сакал…се…се…би сакал…се што знам…се сама…се што треба…се…би сакал…се…би сакал…да знам…се што сакам…би…би сакал -се…би сакал…се што треба…се…би сакам…би сакал…се што сакам…се да знам…би сакал…би сакалм…би сакал…се што можам…би сакам…би сакал…би сакам…би сакал…би сакам…би сакал…би сакал да


===== CHECKPOINT 027 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна цела.

Ноќеска слушав песна.
И подзамижував.
Се слуша.
Ноќеска слушав песна цела.

в срмена песна.
Мигновен сум, поглед ми се влажнеше.
О време, сето брановито, се влажнеше,
се плена едно – друго.
О време, сето брановито
поен се плена.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до меѓата на сцената се преливала
од момирокот,
по скалите под стари влажни сводје
и кај момирокот се преливала
и се преливала незнајно
со неврат и со неврат.
О време, сето брановито, се преливала
со неврат, се преливала во мракот.
И мигновен сум, поглед ми се влажне,
во сето брановито и неврат, се преливала.
И се преливала, се преливала како сестра да ми се свива.

Неврат се лепела, далеку некаде заспала.
Ноќеска слушав песна цела.
Јас бран сум ја гледал – ми се чини,
саноќ на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот…

И ете срце ми сака
на шалот да си позлататататен.
Се сретам кај момирокот кај момирокот кај момирокот, кај момирокот и тој со горка проста песна
и со песна се прелива.


И мигновен сум, поглед ми се влажне, се прелива, се прелива!
Иста песна!
И пак тие ридје наоколу се преливале
во тремот,
далечно се преливале
во езеро,
далечно е на врвот од тие страни.

И ми се чини,
јас бран сум ја сетил.
Си тече реката,
таква, далечна, пуста.
О време, сето брановито, се преливала
и на таа страна издишувала
како во златест прелив,
но и на таа страна издишувала.

И само таа
помна кога сум ја сетил,
беше таа – таа – таа – таа – таа – таа – таа – таа – со таа – таа – таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – таа – со таа – таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – со таа – таа – таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – со таа – таа – со таа – таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – таа – таа – со таа – со – таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – со тие – тие – со таа – со таа – таа – таа – таа – со – таа – таа – со таа – таа – со – таа – со таа – со таа – таа – со таа – со таа – таа – таа – таа – со таа – со – таа – со таа – таа – со – таа – таа – со – таа – со – таа – со – со таа – таа – таа – со – таа – таа – со – со таа – со – таа – таа – таа – со – таа – со таа – со таа – таа – таа – со – со таа – таа – со таа – таа – со – со – со таа – таа – со – таа – со таа – со – таа – таа – со – таа – таа – со – таа – со таа – таа – со – со таа – таа – со – со – таа – со таа – на – со таа – со таа – со – таа – со – со таа – на – таа – со – таа – таа – со – со таа – таа – со неа – со таа – со – со неа – со – со таа – со – со – таа – со – таа – со неа – со таа – со неа – со неа – со – со неа – со таа – со таа – со неа – со неа – со таа – со неа – со таа – со – со неа – со неа – со неа – со таа – со таа – со неа – со – со неа – таа – со неа – со неа – со таа – со – со неа – со неа – со неа – со неа – со – со таа – со неа –


===== CHECKPOINT 027 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Оган за менебеше мојот дух и душа.Тој мој дух се слеа со мојот дух и јас го гледам мојот дух, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн.Оган за мене беше живот – црн и црни, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн.Иста беше мојата снага и мојот дух со кој јас понесов среќа и ми полував дека во световв дека таму ќе бидам, црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн и црн.Како црна и црна женалa таа ми ја кинеше душата,таа ми ја кинеше душата, таа ме бакна ракавица дури јадевме уште заскита по скалите под скалите под скалите под скалите под скалите под скалите под скалите под скалите под скалите.Иста беше таа вечер кога ми се смееја рацете.Тој мој дух се слеа со дух – црни и црни, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн.Вера ми беше младост и младост, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн.Со вас би сакал да те знам како црноносач, младост и младост, јас би те видел како црн и црн и црн, јас би рекол – црн и црн и црн, јас би рекол – црн и црн, јас би рекол – црн и црн.Вера ми беше низ порта мразеше – црна и црна, јас би рекол – црн и црн – таа би сакал да ти кажам дека таа би те видел како црн и црн, јас би рекол – црн и црн и црн, јас би те видел како црн и црн и црн, јас би те видел како црн и црн и црн, јас би рекол – црн и црн и црн.Иста беше таа вечер кога ги слушав звуците на песната на гласворката: ти ќе те знам како бел и црн, јас би те видел како црн и бел и црн.”Твојот дух се слеа со мојот дух и ме бакна.Тој ми се радувам како црн и црн.Сакам да те знам како црн и црн, јас би те видел како црн и црн.Ти ќе ми се фрлиш в гради – црни и црн, јас би те видел како црн и црн.Бели ми се смеат, црни и црни, јас би те видел како црн и црн, јас би те видел како црн и црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црни и црн, јас би те видел како црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црни, јас би те видел како црн и црн и црн и црн – црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црни – тие се смеат – црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црн и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црн и црн.Бели ми се смеат – црни и црни – тие се црни – црни и црни – тие се – црни и црни.Бели ми се смеат – црни и црни.Бели ми се – црни и црни, тие се – црни и црни и црни – црни – тие се – црни и црни.Бели ми се – црни и црни – тие се – црни и црни.Бели ми се – црни и црни.Бели ми се – црни и црни – тие се – црни и црни и црни.Со црни му се – црни се – црни, црни и црни.Бели ми се – црни ми се – црни. црни ми се – црни ми се – црни – црни и црни. црни ми се – црни и црни. црни ми се – црни ми се – црни и црни, тие се – црни и црни – црни, црни.Бели ми се – црни и црни – црни се – црни – бели и црни.Во црни ми се – црни ми се црни – црни, црни ми се – црни и црни и црни – црни ми се – црни – црни, црни ми се – црни, црни – црни – црни и црни и црни.Црвено ми се – црни и црни – црни ми се – црни ми се – црни – црни.Си црн ми се – црни ми се – бели и црни – црни ми се – црни и црни.Бели ми се – црни ми се – црни – црни и црни, црни и црни ми се – црни и црни и црни – црни – црни ми се – црни.Сон ми се – црни ми се – црни, црни ми


===== CHECKPOINT 027 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Од КалемеНа УлицаНа УлицаСемеСемеАстиЈас те сакамДруга
Јас те сакам само
Јас те сакам тебе,
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само

Ти си само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
А дали овој повик ќе биде само
Немој…
Си станал само
Јас те сакам само
Јас те сакам само

Немој… Јас те сакам само
Јас те сакам само
Со малку радост и со многу љубов.
Немој… Јас те сакам само
Со малку среќа и со малку среќа.
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Игро сакам тебе,
Јас те сакам само
Симон… Јас те сакам само
Игро сакам ти да знаеш.
Со малку среќа и со малку среќа,
Со малку среќа и со малку среќа.
Јас те сакам само
Немој! Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Со малку среќа и со малку радост.
Немој… ти треба само
Немој… Јас те сакам само
Со малку среќа.
Немој… Јас те сакам само
Игро сакам ти да знаеш
Игро сакам ти да си тука.
Немој… Јас те сакам само

Немој!Симон… Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Те сакам само
Ти си самоСимон! Јас те сакам само
Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Јас те сакам само
Со малку среќа…
Ти се сакам само
Немој… Јас те сакам само
Со малку среќа и со малку среќа…
Те сакам само

Немој… Јас те сакам само
Твојот татко,
Те сакам само
Те сакам само
Јас те сакам само
Немој! Јас те сакам само
Немој! Јас те сакам само
Те сакам само
Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Јас те сакам само
Јас те сакам само
Со малку среќа и со малку среќа. Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само
Улица… Јас те сакам само
Да те сакам само
Јас те сакам само
Ти си само
А… Јас те сакам само
А знаеш – Јас те сакам само
Срце, мајка, мајка, мајка… Јас те сакам само
Ти си ми – Јас те сакам само
Ти треба и само љубов.
Немој… Јас сакам само
Немој… Јас сакам само љубов… Јас те сакам само

Немој! Јас те сакам само
Немој… Јас те сакам само

Со малку среќа и со малку среќа.

Немој!


===== CHECKPOINT 027 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Оган ја зеде раката своја и се фрли в гради.


Оган застана на Газибаба,
пушки немирници ѕунат ѕунат
потени,
бунапушки немирна,
и се стутка в гради,
пушки немирници ѕунат
и се фрли в гради.


===== CHECKPOINT 027 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Јас нејќам близок да те знам,
јас нејќам близок да те знам.
Но ете срце –
на стара Москва улица мирна.
Не бој се!


Засвире виолината,

а ти си ми – тука
овде сум – сега
а пред век станувам.
Ти пошто в срце те следам,
јас тебе како и на твојот роден крај
не – на стара Москва улица мирна.
Јас нејќам срце – таму стоиш,
се шириш – назад.
Јас нејќам близок да те знам.


===== CHECKPOINT 027 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава,Оган,Радост и надеж,би сакал да те сретам често,но нема да сетам за колку време ќе бидам пајак,пак сега сакам да те сретам често,по убост како да те сретам често,по убост како да те сретам често.Оган и надеж дека ќе те сретам често,по убост како да те сретам често,но


===== CHECKPOINT 027 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Нетвор е најо стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану стану


===== CHECKPOINT 028 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Од Калемегдан сум слегувал често
и сум слегувал често
за нешто да не бидам луд!?
Од Калемегдан сум слегувал често
со силни сумњи,
и со смешки
до едноличен ритам на брегот.
И ти во искреста игра некој ритам на брегот,
до шепотот на една песна
што некој ја
кодош ја пее,
за нешто гушнато.
Јас би рекол:
овде сум си пазел,
овде си сега.
И ми се чини – еднаш
подруго да те баам!


Јас тебе те баам,
јас тебе те баам.


===== CHECKPOINT 028 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
пушки немирници ѕунат ѕунатѕунатѕунатѕунатѕунишнатѕунатѕунатѕунишнатѕунатѕунишнатѕунишнатѕунатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунатѕунишнатѕунишнатѕунатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнемеѕунишнатѕунишнатѕуниш,
ѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕунишнатѕуниш,
ѕуниш,
и впѕунишнетѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕунишнетѕуниш, вгрѕунишнатѕунишнатѕунишнетѕунишнетѕунишнатѕуни


===== CHECKPOINT 028 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
голаКарпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
беше
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,

Карпош – Карадаг слезе,

Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
ноКарпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,

Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе,

но Карпош – Карадаг слезе,
-Карпош – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но кар-бонатнаа – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг – Карадаг – Карадаг – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг – Карадаг слезе,

Карпош – Карадаг – Карадаг – Карадаг,Карпош – Карадаг – Карадаг слезе,
но Карпош – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг – Карадаг – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг – Карадаг слезе,
Карпош – Карадаг – Карадаг слезе,
на Карадаг – Карадаг слезе.Карпош – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг – Карадаг слезе,
магла – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг.Карпош – Карадаг – Карадаг – Карадаг. Карадаг – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг. Карадаг – Карадаг – Карадаг, Карадаг – Карадаг – Карадаг – Карадаг – Карадаг – Карадаг, Карада


===== CHECKPOINT 028 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган се роди.
И кај и да си,

од кај и да си,
од кај и да си.
Од кај си ти,
од кај си ти,
од кај си,
од кај си ти,
од кај си ти,
оган – си.
А сега цибрина ти си,
оган!
Оган,
од кај си ти,
од кај си –
оган.


===== CHECKPOINT 028 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна, мирна, спокојна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Од Калемегдан сум слегувал често
и сум кршел прсти.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје,
пее и корзо,
но видовидноста и ми се смеат.


Јас ке го чувам од некаков мрачен свет,
од самотен вик од самотен даб.
Си текла, реко, в далечина
и в далечина
в скоро не сум пазел.
И ми се чини – не сум пазел!
Јас ке го чувам.
Јас ке го чувам како и сите ведановски и реко,
од мрачни теткици –
и како во таен свет.
Јас ке го чувам како и сите вас –
со рачињата и ножињата
и со шепот,
од соба в соба,
со рачињата и ножињата
ноќта кротки сенките од облаците.


===== CHECKPOINT 028 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Оган и
Оддалечен,

Чувари на
на
на
и пак
взори на
на
тажна и
на
оддалечен,
на
тажна и
апопасна.

Оган и
ни се на
на
и се лупи.
И ако се мразни
пошто лупи се
взори на
и се лупи,
но се лупи,
сами процовцани,
взори на
оддалечени.
Оган и
останати се
со опашот,
и ако се мразнипошто лупи се
пелкани.
Оган и
Оган се лупи,
оддалечен и
оддалечен.

И ако се мразнипошто лупи се
со,
оддалечен и
оддалечен.
И ако лупи се
и лупи,
оддалечен и
оддалечен.


И лупи се
и лупи,оган и
оддалечен.
Ти нема што да трпиш!
Оган и
Јас сакам
со сета си
си
со
во немир и
и со
и со
во немир,
јас барам
и со сите сили се трудам
во овој поглед.
Оган и
Идат низ град,
под старици
ме,
оставете ја
ога проста
и пак
заприквечер со
и со вити се фаќаме,
јас барам
ога ќе те сретам.

И јас барам
од
од
на
во мисли потулен да те сретам.

И пак си велам,
јас барам
ога


===== CHECKPOINT 028 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Копачката на Москва: Без да те знам
Јас те спомнам
Не те знам!
И јас те знам
Јас те знам.
Јас те знам.
Јас те знам.
Јас те знам.
Јас те знам.
Јас те знам.
Не те знам.
Јас те знам.
Јас те сакам.
Јас те сакам.
Јас те сакам.
Не те знам.
Јас те знам. Јас те сакам
Јас те знам.
Јас те сакам.
Јас те знам.
Јас те сакам
Јас те сакам.
Јас те знам. Јас те сакам тебе.
Јас те сакам тебе.
Јас те сакам.
Јас те сакам и јас те сакам тебе.
Јас те знам.
Јас те сакам и сакам

И сакам те знам.
Не те знам.
Јас те знам.


===== CHECKPOINT 028 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

ННЈас сум роден во село таткоми, полетен сум од кога и да бидам роден. Длабоко в дупка речен на стаена веда се
и дека уште во младоста мојте дни сињи да ги слушам,
со песна да втанам.
И еве пак во самрак сега сум, се поти првак и сињи врашки да
зборувам.

Јас сум роден на пуст брест ведно, пред очиве ми се
и дека уште во младоста мојте дни сињи да ѕуни,
и дека уште во младоста мојте дни сињи да ѕуни.


===== CHECKPOINT 028 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
а пладнина
засти ми се склучa.А по тебе
се в срце
и некаква ширна песна
засти ми се склучa
како ти си се свихла
а пред мене
како се срети мојот живот
со твојот,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
в срба
со мојот, се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед се склопил,
со твојот поглед се склопил,
како се склопил,
очите се склопил,
со твојот поглед се склопил,
со твојот поглед се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед се склопил,
очите се склопил,
како се склопил,
со твојот поглед се склопил, како се склопил,
со твојот поглед се склопил, како се склопил,
со твојот поглед се склопил,
со твојот поглед се склопил,
како си склопил,
како се склопил,
како си склопил, како се склопил,
како се склопил,
како се склопил,
како се склопил, како се склопил,
како се склопил, како се склопил, како си се склопил,
што си нашол на таа разделеност.


И првиот сум спомнил,
само ми е жал

штов во моево плод да те сетам
со твојот поглед
што те сум спопил,
очи го,
со твојот поглед како се преѕрен викпив во мовни жили
што
со мојот поглед
како си се склопил,
со твојот лик се


===== CHECKPOINT 028 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,остана во паркот.Оган ја разгоре ноќта,остана во паркот.Оган застана пред портата,остана на тврдокорна рака,остана уште прва,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.Сега,кога е целата вневера во паркот,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.Сега,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.Сега, останаа само сонца кај што заспал,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.Мило ми е да те спомнам само за твојот сон,остана само да ја заштити.
А зошто сега не те спомнам уште една,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.
Како и да е,остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити,остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја заштити.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја заштити.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси,остана само да ја спаси.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана само да ја заштити.остана сама да ја заштити.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси.остана само да ја спаси,остана само да ја спаси.остана без спомен.остана само да и се згаси.остана само да ја спаси.остана само да и го спаси ликот.остана само да ја спаси,остана само да ја спаси.остана сама да ја спаси.остана само да ја спаси.остана сама да ја спаси.остана сама да ја спаси,остана само да ја спаси.остана сама да ја спаси,остана само да ја спаси,остана никој да ја спаси.остана сама да ја спаси.остана сама да се спаси,остана сама да ја спаси.остана сама да ја спаси.остана сама да си ја спаси…остана сама да ја спаси,нема ни да ја спаси.остана сама да и се фрли.остана сама да ја спаси,остана сама да ја спаси.остана сама да и се поврати.остана сама да ја спаси,остана сама да ја спаси.остана сама да ја спаси.остана сама сама да се спаси.остана сама да и се фрли.
Не може сега да ја спаси. Без и тивка,остана неа жива да ја спаси.остана живот да и се вратат.остана сама да ја спаси.остана сама да и се врати жива.остана срце жива да ја спаси.
Ога во нас жива, жив да се ни сака.
И срце да ја спаси.остана онаму жива, жива во нас жива, жива да ја сака.
Но што нема ништо друго да и ништо и ништо друго да ја спаси.


===== CHECKPOINT 029 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
како да е настрвена покрај Сава
во час на самрак.Јас би те видел
во час на самрак.
Јас би те видел
во час на самрак.
И би те видел
во час на стаена тишина.


===== CHECKPOINT 029 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Притивна игра -Оган и љубов:
Листот е мојот татко, и јас треба да му се молам, јас треба да се молам.
И ти си ми татко.
СиротаОган и љубов:
Не сум јас татко, и јас треба да те следам.
И само љубов – ќе речам.


===== CHECKPOINT 029 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева, на стаена врева, на стаена врева.
Но место на стаена врева, на стаена тишина, на стаена тишина.
Ко огниште на стаена врева, на стаена тишина, на стаена тишина.


===== CHECKPOINT 029 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
и се збирех
пушки немирници ѕунат
и вика,
пушки немирници ѕунати в песна
како
и в песна
и в песна
на тихи солзи,
пушки немирници ѕунати како река бучат
и капат стреи немирна песна:
Слушашчице,
голапушки немирници ѕунати капат стреи капат стреи капат стреи капат стреи проштална песна:
Пролетни очи!
Крмна ведашче,
и капат стреи проштална песна:
Слушашчице,
тихи солзи,
и капат стреи проштална песна:
Слушашчице,
пишто крварат
и капат стреи проштална песна:
Слушашчице,
пи што крвават.


===== CHECKPOINT 029 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта. ура!
А сега, зар може сега? Што и зошто? Зар зори се лее и растажува?

Четири години се талкаше, шуми, в песна се будел, в песна се ширеше
за белината на шипје напласти јаростара.Н’остана само едно место – кутра, пуста, в песна се сипалеа сите тихи солзи,
пушки
за малку надеж дури не најде зазор од видокруша,
за малку надеж дури не најде зазор од видокруша,
и зошто веднаш штом падна мрак,
тој застана мрачен мрачен, мрачен,
и никој не најде зазор од видокруша,
и веднаш штом падна мрак,
бувуј во искреста нива,
жарта пуста.


Во час необичен човек се вкрал во пуста нива и мрак – таа приквечер мрета,
и штом падна мрак,
удри го превезот,
и се фрли в мрак.


Но, сега, зар може сега! Зар може сега,
од тука,
од тука, трепетен, в бескраен неврат да се врати?

Но зошто веднаш штом падна мрак,
од тука,
и ако веќе падна мрак,
тој застана мрачен и мрачен?

Никој не најде зазор од видокруша,
и човекот сети дека таа приквечер бледнала в мрак,
а таа веднаш штом падна мрак,
и оти трептем веќе десет стапки,
и отила сува, в бескраен мрак
и – никој не најде зазор од видокрушата,
од таа веднашун талас жална, смртно ранета?
А сега
а, зар може сега
во ова место ‘
од коприна да се втаса,
оган – да се стопли?
Сирота – што и зошто да викне?
Како да стравотен неврат да го снема?
Кој ќе викне?
Ах да, таму е,
во правје – и мрак ќе запали.
И срце ми сака
на една вечер да се крене,
и некаква трева да се лее.

И само звуците трепетни
и в бескраен мрак да в бескраен мрак,
од Калемегдан да би бидел – едно место,
и час необичен да би бидел – друго.


III век се мрачи
и како во ковчегот се крева,
во видокрушата да би била.

И ете срце сака

од сите страни да види
и како в бескраен мрак се слева пламен.
Милозлива повеќе биди,
како во ковчегот да си вникна –
о дете!

Милозлива повеќе биди,
а
и колку да си спомниш
о што било – минете
што да викне,
но барем сиот живот ќe ти се крене.
Со задуман дух –
од ветрот ќe се лее,
од сите страни да се лее,
и како душите што низ мрака ќе минат
со тажна верност
со смешка да би газел.


А сега
како во ковчегот ќe зајме
што се знае
што треба сега
во твојот живот
почини
со смртта
со малку надеж и верност да се лее,
со иста мака да би живеел.

Со малку надеж се
навечерта

што се лее,
и како сачука да те гали.
И еве срце сака
на тебе
солно да те сака,
со привкус да те сака,
со твојот дух да се срети.


===== CHECKPOINT 029 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Си текла, реко, в далечина сина
и мојот дух со спокојство се слева.
И час на самрак сега идам
во час на самрак.


===== CHECKPOINT 029 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетам
јас нејќам близок да те сетам
нејќам близок да те сетам


===== CHECKPOINT 029 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Очиве ми се смеат,
со поглед некој го гледа.
И покорен на таа речна става
се знае – со поглед некој ја следи.
Си текла, реко, трешти црна веда,
и ми се смее.
Си текла, реко, ко љубов,
очиве ми се смеат.

Си текла, реко, самрак.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Јас го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак.
Очиве ми се смеат,
со поглед некој го гледа.


===== CHECKPOINT 029 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
и помиреност со судбината.
Истакна градската бука,
и човекот се врати во живот,
и човекот застана,
и човекот застана.
И прошета дента на речен по патека знајно.
Си текла, штрекнала пуста нива,
и човекот се врати жив.
И прошета дента на нива,
и човекот застана,
и човекот застана.
И човекот се врати жив.
И прошета дента на речен по патека,
тој застана,
и човекот застана,
но пред сето поле,
и човекот застана,
се исправи,
и човекот застана.
И човекот застана,
а минеме,
сетеввај шуга в гради,
со ритамот на стапките што
се сипалеа по калдрмата кубе.
И човекот застана,
се исправи,
и човекот се врати жив.
И прошета
и човекот се врати жив.
И прошета дента на речен по патека,
и човекот застана,
и човекот застана,
се врати жив.И човек остана жив.

И човекот застана,
тој се врати жив.

И човекот застана,
тој се врати жив.
Си текла, штрекнаа матно -златно.
И човекот остана жив.
и човекот се врати жив.

И прошета дента на речен по патека,
се врати в парк.


И човек застана,
тој се врати жив.
И човек застана, човек застана,
а в небо -златно
и помиреност со


===== CHECKPOINT 029 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Од Калемегдан сум слегувал често, макар колку омразен, мрачен,
и колку да те гледам –
јас сакам да те сретам како ранета.
Се сетив на твојот поглед –
како да те гледам –
со поглед малце премрежен,
како да те гледам –
како да те гледам –
како да те следам –
како да те следам –
со поглед малце премрежен,
и колку да те гледам –
со поглед малце премрежен, како да те следам –
како да те следам –
како да течам –
како да те следам –
како да те следам –
како да течам –
како да те следам –
како да те следам –
како да течам –
како да те следам –
со поглед малку премрежен, ближен -потом колку да те гледам –
како да те љубам –
со поглед малце премрежен, како да те следам –
со погледмалку премрежен.


===== CHECKPOINT 030 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева, на стаена врева, на стаена врева.
Се повратив тука и сега сакам пак да бидам тука.
Но колку време, какво време мина, какво време мина, какво време мина?
Но вечери во Сава
налудничава не се мигновени
од силата на таа силна и мека, на таа плавна, на таа штурка есен.
Но колку време мина, какво време мина, какво време мина, какво време мина, какво време мина, какво место какво потскокнува, какво време мина, какво место не мина.
Нели сум за толку време, какво време мина, какво време мина, какво време мина, какво време мина, какво место не ми дозволува, какво време мина, какво време не милато, на стаена врева.
И мигновено цвеќе, какво време мина, какво време мина, какво време мина, какво место не мигновено, на стаена врева, на стаена тишина.


===== CHECKPOINT 030 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Јас го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.


===== CHECKPOINT 030 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
и немирници ѕунат ѕунат ѕунат ѕунат ѕунат,
збирај се војско,
бунапотурувај се војско,
буна!
Буна се крева,
нашата свадба е на видок,
матуранти на снагата,
бунапотурувај се војско,
рипај машчи со нож,
здружи се со трепет,
сиромашчи се војско,
сумртувај се војско,
гола-боса!
Грабај повик за твојте битки:
Буно Карпошова–Буна,
селанска веселбо!

Оган ја разгоре ноќта,
буна
бунабунасумртувај се војско,
бунасумртувај се војско,
сумртувај се војско,
здружи се војско,
ти трепте пролет!

Кој нема да сепобеди
со нож,
сумртувај се војско,
сиромашчи се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сиромашчи се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сиромашчи се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
утај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сум тајно,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сум тајно се војско,
сумртувај се војско,
сумртувај се војско,
сум тајно се војско,
сумртувај се војско,
сум тајно се војско,
сум тајно се војско,
сумртувај се војско,
сум спомни се војско,
нашата младост е тешка.
Оган ја разгоре ноќта,
сумртувај се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сиромашчи се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
сум пред неврат и нема да се војско,
оган – жалосна и ненадносна,
со ужас нема да се војско,
-сум пред нема да се војско,
со таен повик – сепобеден, само да се војско, се војско, и нема да се војско,
со ужас нема да се војско,
со ужас нема да се војско, само да се војско, зашто може да се војско, само да се војско, и ништо друго,
со ѕвезда слабее, строгост и со живот.


===== CHECKPOINT 030 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Чудна е таа мирна улица што се ределе кулите на кулите.
Јас би те познал веднаш, мислам.
Јас би те познал веднаш, мислам, мислам.
И еве пак во Скопско поле се сретихме, мислам, еве ти текнуј, редно време.
И ете пак во Скопско поле се ределе кулите, и така се вика – в Скопско поле.
И еве пак во Скопско поле се вика – в Скопско поле се вика тиквешкото.
И ете како се вика тиквешкото.
И ете тука е тиквешкото.
И тие ти се вика тиквешките калдрми,
а тие ти се вика тиквешките калдрми.
Јас би те познал веднаш, мислам, мислам, мислам,
но твојот град е некако попаднат, истинат, истинат.
И ете како се вика тиквешките калдрми,
и како се вика тиквешките калдрми,
но тие ти се вика тихитнати, мислам, си само штура, штура, штура, сивило.
И еве како се вика тиквешкото Калемегданганско.

И еве како се вика тиквешкото поле, вие како се вика тиквешките калдрми:
Туку ти е денеска – жив!
И што дека се вика тиквешките калдрми? –
Јачи околу тебе викота – ти си од Карадагданско.
Ти се вика тиквешките калдрми.
Си пустелинско! -Ти си уште жива, младост, младост! –
од Калемегданско те препозна,
дош тура по речен пат.
И ете срце ми сака
на твојот роден крај да дојдам,
јас би те познал веднаш, мислам.
И еве како се вика тиквешкото поле се вика тиквешките калдрми – ти се вика тиквешките калдрми, ти се вика те како тебе –
од Карадагданско.
И еве како од Карадагданско ти е ова,
од Карадагданско.
Ох – Сенка, ти си тука, јас сум само негов верен војник,
но ти си само негов верен војник.
И ти си – жив и верен војник,
– таа лика што ми се губи –
а ти – младост! –
од Карадагданско! –
од Карадагданско.
Ти што ми носиш од Карадагданско
донско,
од Карадагданско,
од Карадагданско.
И што? – ти си уште жива, младост, младост! –
од Карадагданско, талас –
од Карадагданско.
И јас сум само негов војник.
Ти што те познавам –
јас тебе те познавам.
јас те познавам –
но тебе те познавам –
овде и те познавам –
јас те знам – те знам –
по твојот пат.
Туку што си –
овде е –
од Карадагданско,
детинско.
И ти си – жив и верен војник,
– ти си – жив и жив –
од Карадагданско…И јас те знам –
очи како и ти – што е нашево:
јас те знам –
а твојот живот е неизвесност,
секому е –
јас те знам –
но тебе те знам –
се што е –
очи.
А ноќе те заборавам – си -о, ко тебе –
очи!
Си станал – ти – окрвавен и мрачен,
но ти си – жива душа, и душа ти е -очи.
А ноќе расна болест, -нема да мине.

тој ќе мине – жив и мрачен,
само клнам – жив ќе мине.

И ти – клнам,
ме стега со сонце, -со твојот дух –
и како жив ќе се врати.


И ти – клнам, – клнам, – дојди –
си ми – дојди пак –
и како мртов и јасен
-ти што се губи,
со твојот дух –
кој се лени, –
како што е –
и како знат,
со твојот дух –
со твојот дух –
со твојот дух –
како што и јас ќе те знам –
со твојот дух –
со твојот дух – јас – си – жив и жив –
а што те познавам, – и глас те познавам –
со тебе сум – жив и…

И што да ми кажат – и што уште појарен –
си спокенет и глас
како мене –
за тебе си – жив и мртов.


Сирен,
, по твој пат – едно да те


===== CHECKPOINT 030 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Компири, сепобеди, сепобеди, сепобеди, сепобеди –
засвире виолината, сепобеди, сепобеди –
!
Притивна назад градската тишина,
никому не му е жал.
Нити каде сон не е,
некогаш сон не е,
и каде сон не е,
тој сон не е,
затоа што сон не е,
таму нема да минете пред очи –
и каде сон не е,
но сонот нема да минеме,
ти каде сон не е,
ти каде сон не е,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ни таму нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
каде нема,
каде нема,
о нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти каде нема,
ти нема,
каде нема,
ти каде не е,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
о нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
о нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти нема,
ти каде мир нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти нема,
ти нема, нема,
ти каде нема,
о нема, нема, ти нема,
ти каде што нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти нема,
ти нема,
ти нема,
нема, ти нема,
ти каде мир нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти каде нема,
ти нема,
ти нема,
ти нема, втио нема,
ти нема, нема, в нема,
ти нема, ти нема, втио нема, ти нема, в нема,
немаш, ти нема,
ти каде што, што, нани, таму нема,
ти каде мир нема,
ти каде нема, в нема,
ти каде мир нема, таму нема,
ти каде мир нема, в нема, ти нема,
ти нема,
ти нема,
ти нема, нема, ти нема, ти нема, ти нема, таму нема, таму нема, ниту, ти нема, ти нема, ти нема.
Излези, спиј, излези, се поврати,
ме, в нас не, ти нема, нема, ти нема, ти нема, таму ќе видиш, таму нема, таму нема, ти нема, ти нема, ти нема.


===== CHECKPOINT 030 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам да те спомнам
јас нејќам да те спомнам
јас нејќам да те спомнам
јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнамЈас нејќам да те спомнам нејќам да те сетам
јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те сетам нејќам да те спомнам нејќам да те сетам нејќам да те спомнам
нејќам да те сетам нејќам да те спомнам
Јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те сетам
што нејќам да те сетамќам нејќам да те сетам нејќам да те спомнамлкуќам да те спомнам нејќам да те сетам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
нејќам да те спомнам нејќам да те сетам
нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
Јас нејќам да те сетамќам да те спомнам нејќам да те спомнамЈас нејќам да те сетамќам да те сетам нејќам да те спомнам нејќам да те сетам
да нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
што ке те спомнам
јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
с нејќам да те сетамќам да те спомнам нејќам да те сетам
јас нејќам да те спомнам нејќам да те сетам
јас нејќам да те сетам.Јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам близок да те спомнам
што ке ти спомнам нејќам да те сетам
нејќамќам да те спомнам нејќам да те спомнам
јас нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам нејќам да те спомнам
јас немам да те сетам.Ти што ќе се сетиш на твојот прамен лик,јас ќе знам како и на твојот живот.Ти нема да знае никој.Ти нема да знаеш дали да ги знаеш


===== CHECKPOINT 030 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам,
од кога ми е мил!
Јас сакам да те знам!

И ти си минел, и како сач си ја крив твојата мака и твој живот.
И твојот живот мој е
како љубов.
Јас сакам да те знам.
Со збор страшен и смирен како шалот,
и со песна ти пее,
како љубов со збор страшен.


===== CHECKPOINT 030 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта
и пак в соне,
и пак се врати
и пак се врати назад.Чудна е таа тишина тука,
и дека тука се гласи
и дека тука се дипли сè талас по талас
и дека тука е нова нива –
и дека тука ќе рика в парк.
И ете тука е нова нива –
и што да ти кажувам,
и дека тука ќе рикаш
и нова нива!И дека тука е нова нива,
и дека тука ќе рикаш
и нова нива,
и дека тука ќе рикаш
и нова нива!


===== CHECKPOINT 030 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
И еве како да не бидам луд!?

Ко огниште,
на стара Москва,
на стара Москва,
на стара Москва,
на стара Москва,
на стара Москва,
на стара Москва.


Јас минам низ Москва, минам низ Москва, лутам, течам…
Јас сакам ова место покрај Сава
во час на самрак да минам.


===== CHECKPOINT 030 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнамО другари и другари,
јас нејќам да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам да те спомнам
што нејќам да те спомнам,
нејќам близок да те спомнам.
Јас нејќам близок да те спомнам нејќам да те спомнам
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам
нејќам да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам да те сетам.
нејќам да те сетам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
Јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам,
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
Јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам,
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам,
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнамќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
Јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те сетам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
Јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те сетам.
Јас нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.
нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.

нејќам близок да те спомнам.
Си оди да те спомнам како се смеша со очи како се смешаш.
Јас се спремам со тебе како се смеша.
јас како да те спомнам како се срами,
јас сакам да те спомнам како се сака.

нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам
кога те заборавам.

нејќам близок да те спомнам како се смеша.
се што си, жив, жив да те сетам како се смешаш,
јас нејќам близок близок да те спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам.
јас нејќам близок близок близок да те спомнам тебе близок.

јас ќе те спомнам таков како се смешаме,
јас да те чувам како се смешаме како си се смешка,
јас љубов да те сетам како ми се смешала.

Јас нејќам да те спомнам близок што те заборавам.
од срце ќe те спомнам.


Не жив да те спомнам,
а како се смешаме нас да те спомнам.
Не те да те чувам како те спомнамме, жив близок да


===== CHECKPOINT 031 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
како се измеша веков,
како се измеша веков,
косата да си ја испее,
како да се бакна,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да се гушне,
како да си ја стегаат рачињата,
како да си ја гушне рацете,
како да си ја гушне,
како да си ја гушне,
како да си ја гушне вратот,
како да си ја гушне,
како да си ја гушне!
Како да стравот се гушне,
како да си ја гушне рацете,
како да си ја гушне?
Како да стравот се гушне,
како да си ја гушнам раката?
Со ужас сум:
Со задуш, како да стравот се гушне?
Некаков смрзнат гнев мој
г
очи во мене
како да те гушне!
А сега болен и безгласен ветер сум,
како да те гушне
како идам,
но како да те гушнечам.
Со ужас сум, и без усмев,
но барем ќе те гушнемнувам,
како да те гушнам,
како да те гушнам.
Загубен сум, оти ми се гушне,
како да те гушнам?
Што младоста ме гушне,
како да те гушне
како идам,
како да те гушнам?
Но зар има будно срце
што ми е жал
со толку смевнато толку љубов?
Некаков сум
мој, таков сум само јас,
да те гушнам.
Со сонце ми се молам, сине ми се молам,
со ужас ми дал,
не да те гушнем,
со ужас сум уште жива,
не, како да те стискам
што ми се губичам
со тебе близок ми сркам ми,
со тебе си ме стиска,
со ужас ме стискам,
прости ми се молам ми, жив ќе ми се згамам


===== CHECKPOINT 031 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Минам – и минат матно
а в небо – кубе темно-златно.
Јас сакам тука и сега – и што?
Јас сакам тука и сега
по исти пат
да се сретам.


Јас како и на секој друга младост и на исти начин како и на мене
си немам право да те спомнам
а в небо – кубе темно-златно.
Јас барам тука и што?
Од овој час
јас тебе те заборавам
а тебе – кубе темно-златно.
Јас барам тука и што?
Ти минам овде…
Јас те знам како и што си минел тука
кога те заборавам
кога те заборавам.
Јас барам тука и каде си минел тука
очите мајчиничке – ми нема кој да ги разбере
а
што.

О таа проста… љубов
ти си само мој верен војник
но мој верен војник
а по многу патје
што ми го вкралми.
Јас минам тука… и минам овде…
мем – на врата клепалки сенките ги газат
штом пајажинаво глува душа
а в срце
и капат стреи проштална песна
на


===== CHECKPOINT 031 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам сакам да те знам
со твојот дух и дух.
Ко огниште и’ е
како цвет,
и ако си во соне,
јас сакам да те знам
со твојот дух.
Јас сакам да те знам
со мојот дух и дух.
Си тече реката –
и кога е таа,
со мојот дух е
по зелени цвеќиња.
Јас сакам да те знам
со твојот дух и дух.


===== CHECKPOINT 031 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
кога сум се гушнал често
во дните кога се срел.
Јас минам низ град и јасна
за сетоОган сум јас
во таа речна става
и се жалам дека макар мрачен и грд самрак ќе бидам
како човек што има толку немошнато.
И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
како човек којшто наслушува тајна.
Од самрак сега идам, на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потихо да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.
Јас не барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам. Тие ми годат, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам, барам.
Јас барам го барам од мене она што ми го бара оној којшто ми го бара.
Јас барам го барам од мене она што ми го бара, барам, барам го барам го барам го барам го барам, барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го сакам го барам го барам го барам го барам го барам го барам го барам како го барам го барам го барам


===== CHECKPOINT 031 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
затоа весел сум јас.
Јас Скопје го љубам.
Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

Јас Скопје го љубам.
Како да ми е мил!
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Сирот твој е
авантура на мојте гради.

Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Небо го љубам!
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Се што сакам е
проѕирна, гласи стапка секавица:
Чук, чук!

Со поглед малце премрежува!
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Очи, очи гледам.
Очи, очи гледам.
И песна
до небо се влива,
а денот беше пролетен.
Со поглед малце премрежува,
до небо денот беше пролетен.
Се што сакам е
сполај му го на мене ова –
проѕирна,
сирена –
како пламен.


Очи, очи гледам.
Очи, очи гледам.
Очи, очи гледам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Се што сакам е
проѕирна,
проѕирна,
како пламен.
Ти што ќе ме -надвор,
на пат ќе ме -закраен.

Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Од поле децата мој го љубам.
Се што сакам го љубам.
Истај ме, таа –
на сон ќе ми биде.
Со поглед малце премрежува.
Се што сакам е
м –
на сон ќе бидам.


Со поглед малце премрежува.
И згинално се што ми се намери и што ме будел:
но мене сега
од врвот ми се мрачи.
Со поглед малце премрежува.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Сирот мој го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Од срце ми е

проѕирна,
но тие двајца – со смешка
се што ми се вкрал не ми се –
со поглед малце премрежува.
Јас Скопје го љубам.

Јас Скопје го љубам.
Со поглед малце премрежува.

Јас Скопје го љубам.
Од срце ми е мил.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
од врвот ми е мил.
од поле го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Со поглед малце премрежува.
од врвот ми се мрачи.
од поле го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Со поглед малце премрежува.

Јас Скопје го љубам.
од врвот ми е мил.
Не сум јас Скопје го љубам.
Сирот мој го љубам.
Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.

Јас Скопје го љубам.
Да можев да љубам.
Со поглед малце премрежен сум јас Скопје го љубам.
И јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.

И покорен сум јас Скопје го љубам.

Услучајно!

Јас Скопје го љубам.
Јас Скопје го љубам.

Се што сакам го љубам.
Со поглед малце сакам да те љубам.
лам ме сака.


Со сета душа да живеам.
ноќто го љубам.

Со поглед малце сакам да те љубам.
Услувам дека ми е мил.
Со поглед малце сакам да ме љубам.
да живеам со тебе.
Со поглед сум се што сакам!
Со очи сум се викам
до ме свила.
Јас сакам да живеам со тебе.
И само да те љубам.
со срце сакам да те љубам.
Не сакам љубов да те љубам.
Со срце сакам да те љубам.
јас да те љубам.
Се што сакам не го сакам.
И ти не сака повеќе.
Срчи со тебе сакам да те љубам.
Не сакам љубов да те љубам.
Ли ми.
Срчи со сонце
на ме –
се што сакам да те знам.
Со очи сакам да те љубам.
Со срце сакам да те љубам.
Во срце сакам да те минам.
И ѕвезди.
Не да те љубам.
ме љубов да те љубам.

Не


===== CHECKPOINT 031 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева, на стаена врева, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
на морентинска шир е таа тука.
Јас те сакам многу, сакам и те сакам многу.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.


===== CHECKPOINT 031 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
јас сакам да те знам
сакам да те знам
сакам да те знам
да те сакам
да те сакам
сакам да те знам
с сакам да те знам
да те сакам
сакам да те сакам
сакам да те сакам

сакам да те сакам
до сакам да те знам
а колку сакам
сакам да те знам
сакам да те знам
но сакам да те знам
да те сакам
с сакам да те знам
да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам
с сакам да те сакам
сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам сакам
с сакам да те сакам
с сакам да те сакам
с сакам
с сакам да те сакам
с сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам колку сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам
с – сакам да те сакам како те сакам – сакам да те сакам толку сакам. сакам да те сакам како те сакам, сакам да те сакам како те сакам – сакам да те сакам. сакам да те сакам како те сакам, сакам да те сакам како те сакам, сакам ти сакам – сакам да те сакам како те сакам, сакам те сакам како те сакам, сакам те сакам многу, сакам да те сакам многу. сакам да те сакам многу, сакам да те сакам како те сакам многу, сакам да те сакам многу, сакам да те сакам многу – сакам да те сакам многу, сакам многу и сакам многу. сакам многу, сакам да те сакам и сакам многу и сакам многу. сакам да те сакам многу – сакам да те сакам многу и сакам многу, сакам многу и сакам да те сакам многу, сакам да те сакам многу и сакам многу. сакам и сакам многу, сакам многу и сакам да те сакам многу, сакам многу и сакам многу и сакам многу повеќе. сакам да те сакам многу, сакам многу сакам многу сакам многу и сакам да те сакам многу. сакам да те сакам многу, сакам да те сакам многу и сакам многу, сакам многу повеќе. сакам многу, сакам да те сакам многу и сакам многу повеќе. сакам да те сакам многу сакам многу – сакам многу повеќе. сакам многу и сакам да те сакам многу: сакам многу сакам се, сакам да те сакам многу, сакам многу, сакам многу. сакам многу повеќе сакам да те сакам многу. сакам многу и сакам многу. сакам да те сакам многу сакам многу, сакам многу сакам многу повеќе. сакам многу луѓе да те сакам. сакам многу, сакам да те сакам многу. сакам да те сакам многу, сакам се да те сакам многу. сакам многу, сакам да те сакам многу, сакам се да те сакам многу – сакам многу да те сакам и те сакам многу сакам. сакам многу да те сакам многу: сакам многу, сакам многу да те сакам. сакам многу, сакам многу повеќе. сакам да те сакам многу и сакам многу да ми сакам. сакам да те сакам многу и сакам многу сакам многу повеќе. сакам многу да те сакам многу, сакам многу да ми е, сакам многу да те сакам многу и сакам многу да те сакам – сакам многу сакам да те сакам многу. сакам многу и сакам да те сакам многу. сакам многу да те сакам многу. сакам многу, сакам многу да те сакам многу, сакам многу и сакам да те сакам многу да те сакам. сакам многу. сакам многу да те сакам многу, сакам многу сакам многу и сакам многу да те сакам многу да те сакам многу. сакам многу сакам многу да те сакам. сакам многу да те сакам многу и сакам многу да ми се сакам – сакам многу да те сакам. сакам се што ми е уште многу. сакам многу да те сакам многу, сакам многу да те сакам многу сакам, сакам многу како тебе сакам многу сакам многу да те сакам многу многу како сакам! сакам многу. сакам


===== CHECKPOINT 031 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те стискам
и колку лесно се трудам,со твојот поглед да те следам.
Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те сретам
со твојот поглед да те сретам
и колку лесно те сретам
со твојот поглед да ти бапне.
Јас нејќам близок да те спомнам
и колку лесно те заборавам
и колку лесно те стискам
и колку лесно те спомнам.
Ти мајко,по твојот поглед да ти е многу близок,со твојот поглед да ти е колку лесно те следам.
Ти мајко,со


===== CHECKPOINT 031 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна в песна.

далечен поглед.
далечен, пред се, како поглед на
што јас денот го љубувам.
далечен, пред се, јас би рекол.
Но зошто веднаш појасно да гледам,
далечен, пред се, јас би рекол.


===== CHECKPOINT 031 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам пламен
Очи,
од коприна те ткам,
и како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува.
Од коприна те ткам,
од коприна те ткам,
како пламен се разнесува,
од коприна те ткам.
Од коприна те ткам,
од коприна те ткам.
од коприна те ткам.

И како пламен се разнесува,
очи,
и како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува.
Јас сакам да те знам пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
и како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува.
А како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
и како пламен се разнесува.
И како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
очи,
очи,
очи,
и како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
очи како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува,
како пламен се разнесува.

За тебе кажи:
Јас сакам
да те знам


но


од коприна те ткам,

како пламен се разнесува,
ти реков,
ти кажува

очи,
јас сакам
очи,
јас сакам
да те знамочи,
ти реков,

очи,
и ми зборида бидеш роден иАнгел, јас сакам
очи,
очи,
да бидеш роден иАнгел, јас сакам
очи,
да си бидеш роден
од коприна те ткам,
јас сакам
од таа убост да знам
и колку да те знам
ти дека
како пламен се разнесува
јас.И еве што животот мој те гледам
јас сакам
очи, сакам
ти ми да те знам
да те знам
јас.

За сé те сакам
лам
јас
јас сакам
очи ми,
очи,
јас те сакам
очи да те знам
очи во час
номој ми,
очи,
но ми нема мајстор
соне да те знам.

Јас сакам
да те знам в рака
ме,
очи ми,
со твојот срце те сакам
си ми,
нани ми да те знам
и ѕвезди да те чувам,
јас сакам твојот
со ужас да те знам,
да те чувам тебе ми


===== CHECKPOINT 032 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Јас би рекол – ова мирно предвечерно место, покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.


===== CHECKPOINT 032 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буназбирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.
Народе стануј,
збирај се војско!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
буназбирај се војско!
Грабај
се војско!
народе стануј,
рипај машчио,
сиромашчио,
-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе…
Зора зазорува,
самота да се крене,
цел народ нека го земе…
Зора зазорува,
и ако е ова борба на
темник нека го земе…

Каде поганци од кулите,
удри го- бејското племе,
темник нека го земе…

Каде поганци од кулите,
планински вилни полиња,
планински вилни полиња?
Каде поганци од кулите
потурнати!

Каде поганци од кулите
до небо се сретиле,
сосе пискулите на
замаклениле!

Кој нема – кременарка нека го земе,
ти каде поганци ги бранеа?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница.

Лије трешница се крева,
виор в гради –
и плаче,
удри ја жената!
Зора зазорува,
удри ја,
удри ја,
крвави се војско!
Зора зарипнат,
бунавиор в гради –
удри ја,
удри ја,
виор ја,
а ти – лешни се војско!

Зора зарипнат,
удри ја,
удри ја,
!
буна


буна
бунаКаде поганци од кулите
потурнати!
Каде поганци од кулите
умирале,
удри пак –
оноќе угасени!
Каде поганци од кулите
умирале?
Каде поганци од кулите?
Каде поганци од кулите?
Немале страв од
зазоруваат,
удри пак –
далечно го газат,
сосе пискулите на
умирале!
Нели се тие страдна
што унечки креваат,
заради нив
ние – лути се!
Зора зазоруваат,
далечно се разгоре,
безуморни се во далечината,
цел народ
умира.

Каде поганци од кулите,
ни крст на чело газат?
Каде поганци од кулите?
Еј, таму се пука!
Не бој се,
ни се!
Не бој се,
ни се!
Јачи околу мене!

Навечер јасна
Кој чука,
удри ја,
висок се крева,
грее.

И ти се смееш
со рацете малиБезумец
загубен,
стресена од гнев,
загубен е,
удри ја,
удри го, удри ја,
удри ја,
стресна е,
-боса!


===== CHECKPOINT 032 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
косата да си ја почнеме
стара,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
косата да си ја почнеме
стара и проста
косата да си ја почнеме
стара.
И ти се смееш ѕунливо ко сребро,
си тече некаква тивка и мека песна
како сепееј и игри со
алите.
А пак мене – дете ме смееш како изворче,
ти се смееш како изворче:
Чук, чук!
Туку тебе – дете ми се смее!
Си имал тогаш поетска става
на
на
за тебе се штрека,
си имал тогаш поетска става
на
како изворче,
ти се смееш како изворче:
о дете,
а со него се храниш.

И слушаш само песна:
нашата игра да си ја почнеме
нашата игра да си ја почнеме
како изворче.


Кој ли ќе те гушне
како изворче:
Јас сакам и прасипан да те спомнам.
Како изворче да те сетам:
а денот беше пролетен, истинат како изворче:
семеа, корзото што се корзото се корзото се корзото се корзото се корзото се корзото се корзото се корзото,
а ти – дете, јас сакам и прасипан да те спомнам.
А како изворче:
нашата игра да си ја почнеме
косата?

Кој ли ќе те гушне
на?
Ти по толку време
како си се штрека?
А како изворче:
како изворче:
аспинашата игра да си ја почнеме
стара и проста
како проста
солна.
А како изворче:
нашата игра да си ја почнеме
како изворче:
а како изворче:
како изворче:
а со таа игра да си почнеме
арии.
Како изворче:
Тињата си ја почнеме
како изворче:
а како изворче:
а како изворче:
а со таа игра се храниш
алите со
алите.

Тињата се смееш како изворче:
а како изворче:
како изворче – дете штрека.
А како изворче:
како изворче:
а како изворче:
а со таа игра се корзото,
очи.

Како изворче:
Тињата се смееш како изворче:
очи.
Како изворче:
Тињата се корзото,
и она што го криеш – се смешкаш како изворче:
како изворче:
а како изворче:
како изворче,
како изворче:
како изворче:
како изворче:
како изворче:
а.
А како изворче:
очи.
Очи.
Како изворче:
Очи.Како изворче:
Малото прсте – малесорче.
Со него се храниш.
Со него се храниш.
Со него се храниш.
Очи.
Очи.
Игро проста.
Тињата се леат.
А дали има будно срце
што да те гушне?
Од таа игра секој миг
се креска, се леат, разластуваат.
Не е можно со дете:
очи.
Очи.Но тие нема да те викотат.
Па кај е оној бран
како во ‘ржта
од мрачни зори
кога во ноќва те следат,
очи.
Туку зар има срце – дете,
а ти чекаш – дете?
И кај е оној бран, кај е оној бран што те стиска
кога со него си спомнил.
Учи.
Очи.Колку ненадно да те стиска некаква тивка песна
како сестра ти, настрвен,
жолт,
како изворче:
како првно чедо.
И првиот бран ти е,
како пламенче.
И првиот бран те стиска како пламен и прв вик
како пламен.
од овој вик ти е:
очи, младост!

Јачи.
О дали има срце?
И првиот бран
очи.И прв и прв издишува,
очи.О дали има срце – дете?
Очи, како човечкото – дете, младост?
од овој вик човек секој има душа,
со твојот дух се да плаче?
како пламен?
Очи, излези се тие тука се живи.
да бидеме будни, како во гнездо љубов!
Зашто од овој вик секој опиен сон
штоме, како жива.
од овој повик ќe минеме,
јас имаш


===== CHECKPOINT 032 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Јас те сакам многу,
јас те сакам многу,
јас те сакам многу,
јас те сакам многу.
Јас сакам да те сакам многу,
во час на самрак.
Јас сакам многу,
сакам да те сакам многу,
сакам многу,
љубов – се вели во честитката.
Како да си жив и спомни сам?
Како да си спомни сам?
И прв ме води во нејасна, нејасна, веселба.
И прв ме води во нејасна, нејасна, јасна мака,
и прв ме води во чудна, мила игра.
И прв ме води во нејасна игра.
И прв ме води во чудна, нејасна, јасна мака –
во час на самрак.


===== CHECKPOINT 032 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
и твојот претходник, и твојот претходник, и твојот претходник, и ти мене и твојата мила, и младоста и младоста и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младоста и младоста и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младоста и младост и младост и младост и младост иќ и младост и слава и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младоста и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младоста и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и слава и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младоста и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и младост и ска.


===== CHECKPOINT 032 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Јас го сакам ова место, ова мирно место, ова место покрај Сава
во час на самрак.
Од Калемегдан сум слегувал често, често пати и сонувам.
Од Калемегдан сум слегувал често, често и сонувам.
Ко водјето на Сава
во час на самрак е под мене.
Јас го сакам ова мирно место, ова место покрај Сава
во час на самрак.
Од Калемегдан сум слегувал често, често и сонувам.
Од ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена тишина, ова мирно место, ова мирно место, ова мирно.
Од Калемегдан сум слегувал често, често и сонувам.
Од Калемегдан сум слегувал често.
Сонувам.


===== CHECKPOINT 032 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место.
Јас сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Се потихо се гласи стапка сека
а песната:


Со збор страшен се губам.
Јас жалам дека на брегје темен не е,
ме сили нешто се потих да бидам
во таа ширна река.
Јас жалам дека на брегје таго мојава би газел,
јас жалам дека на брегје темен не е,
се плискам дека плачам.
И што да сторам, си мислам.
Одам пак на брегје таго моја!
И оди си таму сам,
се потихо се плиска,
се плискам в гради,
јас жалам дека на брегје црни не е,
срамота моја шедбата да ја постелам.

Одам назад во јасна насока,
каде што ќе треба да бидам
со мојот дух.
Се плискам горе па брегот го љубам.
Јас жалам дека на брегје црни вечерни ветреца се влажни,
па ми се смее.
Одам пак назад во јасна насока,
јас жалам дека на брегје црни ми се вити,
не ни е жал!
Се потихо се потихо се гласи стапка сека
како во мигновна река штуро се плиска,
зар да тече.
Јас жалам дека на брегје црни ми се ветреците,
низ прозорец како во глуждот,
но надвор не се потихо се потихо се потих да бидам
од силата на таа плавна песна.
Со поглед малце премрежен сум
ах колку што можам
но да те знам.
И покорен на таа плавна песна
се потихо се потихо се гласи стапка секао колку што може да си сетам.
Се потихо се потихо се гласи стапка секао колку што може да си сетам.
Се потихо се потих да трае,
се потихо се гласи стапка секао колку што може да си сетам.

Се потихо се потих да трае.
Се потихо се потихо се гласи,
се потихо се гласи,
одошто скован си од соне,
одошто скован си мрхов во крвав трк.
Одам назад во мојот сон.
Се потихо се гласи
и јас барам тивко и скришно место.

Се потихо се плиска,
низ прозорец како во гнездо,
и ми се оригами.

Јас жалам дека на брегје црни ми се мрачи,
но тој сепак е тука,
со мојот дух којшто е на брегје,
со твојот дух којшто е на брегот.

Одам назад во мојот живот.
И оди викотно таму каде што срце ми сака,
се потихо се потихо се гласи.
И оди викотно таму каде што си ти –
се потихо се гласи,
се плиска, мине.

Се потихо се потих да те земам таму каде што си,
и таму каде што си ти – се плиска.

И јас го сакам ова место,
но само жалам дека овој повик мој
во мој сон не е,
но видовит и јас го сакам.
Одам таму каде што си ти – соне, и сонет сум,
но само жалам дека си уште жива.

Одам назад веќе час на брегот,
се потихо,
јас те сакам.
Јас те сакам.
Одам таму каде што си – соне, и сонет сум,
соне, јас сакам да те кријам како галаба в рака.
И ти си ми народен,
како и јас сакам да те кријам.
И како да те кријам
ме
како да те кријам.
И те молам Мајс по исти пат
соне,
соне, јас сакам да те кријам.
Соне, сакам да те кријам како итра срна онаму каде што си ти –
и колку што те заборавам.
Но ти имаш верба дека те сакам
но онаму каде што си –
се потихо, јас сакам да те земам,
се потихо што си ти –
но твојот општен,
-соне како во гнездо
силно да те чувам.

Одам таму каде што си ми дал.
Не, на брегме
ме,


===== CHECKPOINT 032 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам да те спомнам нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам
с нејќам близок да те сетам
кога близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетам
даќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам
нејќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те сетамЈас нејќам да те спомнам нејќам близок да те спомнам
нејќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те сетам нејќам близок да те спомнам
Јас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетамЈас нејќам близок да те спомнамЈас нејќам да те сетам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетамќам близок да те сетам нејќам близок да те спомнам
нејќам близок да те спомнам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетамќам близок да те спомнам
кога близок да те сетам близок да те спомнам нејќам близок да те сетам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам
лам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнамќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам
с близок да те сетам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнамќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те сетамќам близок да те спомнам
што ќе ти спомнам.
јас нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам јасќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам мене близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам да те спомнам.

Јас нејќам близок да те спомнамќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам мене близок да те спомнам да те спомнам те заборавам како си те спомнам.
Не дека сакам близок да те спомнам тебе близок да те спомнам тебе близок да те спомнам, близок да те спомнам да те спомнам тебе, близок да те спомнам близок да те спомнам, близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам.

И што да ти спомнам мене тебе близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам.


јас нејќам близок да те спомнам близок да те спомнам твој близок да те спомнам другар.
И јас кај да те спомнам близок да те сетам близок да те спомнам близок да те спомнам близок да те спомнам близок близок да те спомнам срце близок да те спомнам близок близок.
И ти да си некој близок близок да те спомнам.
Не пристај за близок да те спомнам, дојди да те спомнам близок да те спомнам блиска.
Што да те спомнам близок ќе те спомнам.
А како си, близок близок близок да те спомнам близок.
О другари, мајка, близок ќе те спомнам другар.
Не си ми близок близок близок близок близок близок да те спомнам близок близок близок близок да те сретам близок.
Не може близок да те спомнам близок близок близок да те спомнам, близок близок близок да те спомнам близок да те сетам близок.
Си близок срце да те спомнам, близок да те знам близок да те спомнам.
ти си близок да те спомнам близок.

јас близок.
при срце близок близок да те спомнам, близок ќе те заборавам близок да те следам близок близок близок.
Не близок да те спомнам близок близок да те спомнам близок близок да те спомнам близок.
близок близок да те сетам кај нас близок близок близок близок близок.
Не блиска


===== CHECKPOINT 032 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен на шалот,
но сепак таа разделеност крајна,
и како небо што грее,
но сепак таа разделеност крајна,
па зошто трешти црна веда в рака?
И зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 032 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих,
тој плавен в библиотека,
тој блесок на самотен даб,
тој блесок на самотен даб,
на самотен даб.
тој мигновен в очи
тој блесок на самотен даб,
но сепак,
нескладно се потих,
нескладно се потих И
како да не бидам тажен
како да не бидам тажен.
Но колку време, какво време мина
како да не сетам.
И еве пак во самрак сега гледам
како се потихИ
со задуман вик,
како да не бидам тажен,
како да не сетам.
Јас не барам од тебе чуда,
со задуман повик да те наспиам,
те молам запри, не,
не, нема среќа.
Но колку време мина
како да не бидам тажен.
И час сега болен в душа
во окрвавено затинај,
не, нема среќа.
Не може никој друг да ми каже
како да не бидам тажен.
Но ете како да не е.
И еве како да не бидам тажен!
Нити со мерак најаден, напиен,
пред ноќта слепа
во дните кога со пупки сенките во ноќите се збираат
но песната не гасне,
не песната не е на сон.
Не, нема среќа.

И само жалам дека немам сила да те следам.
Јас немам сила да те банам.
Јас жалам што те уште барам,
проѕирна си само,
не, мила,
не иди, младост.
Не, мила.
Се плашам дека немам сила да те чувам.
О другари, јас жалам што те уште те немам,
од кога си мил.
Не, тоа не е вистина.
И еве како одглас в душа
од врвот на ноќта
од дните кога се мрачи самотен даб,
се кревам,
се кревам, се молам само запри.
О тоа не е можно,
сум темно жеден да ме стопли.
Сирота роса во мене,
во мојот сон.
Јас не барам од тебе чуда,
о тоа не е можно.
А јас немам сила да те банам.
Но колку време, какво време мина
за твојот гроб да мине,
о тоа не го


===== CHECKPOINT 033 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога те следат,
јас нејќам да те спомнам
кога те следат,
јас нејќам да те спомнам.

нејќам да те спомнам
кога те следат,
кога те следат,
кога те следат.


===== CHECKPOINT 033 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
ти вистина бесна –
о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –
и тоа не е можно,
те мори вистина бесна – о таа крие глува вистина бесна –
о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –
како вистина бесна – баш не е можно,
те мори вистина бесна –о таа крие глува вистина бесна – темно-златно-златна –како вистина бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о таа крие бесна –о тоа не е можно,
о тоа не е можно,
бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
ти вистина бесна –о тоа не е можно,
ти тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
бесна –о тоа не е можно,
о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
бесна –о тоа не е можно,
бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
бесна –о таа крие глува вистина бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о таа крие глува вистина бесна –о таа крие бесна –о таа крие бесна –о тоа не е можно,
о таа крие глува вистина бесна –о тоа не е можно,
бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о таа крие бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о таа крие бесна –о таа крие бесна –о тоа не е можно,
– бесна –о тоа не е можно,
о тоа не е можно,
о тоа не е можно,
о тоа не е можно,
о тоа не е… Гледаш, мразно таму таму дрвја се молскани,
портата им е сива –о таа се топела, што трешница ја носат бесна –о таа се топела.
А тие – деца тогаш се скромни, поплукани –тие се скромни, поплукани –оноќ ги нема –
низ корзото не се скромни –низ тоа се скромни, напити не се, таа се лениз ја носеле не за нив ни прамен, оти тие не се скромни –нема да се ленизме ни за нив ни за нив ни за нив ни за нив ни за нив ни за себе.
Инаку3атворницата: Не бесна –о тоа не е можно,
те мори вистина бесна –о тоа не е можно,
грамот не е можно,
оно бесна –о тоа е можно,
како вистина бесна –о тоа не е можно,
срамотлива –о тоа е можно.


===== CHECKPOINT 033 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
За тебе зборам
што е потез на човек,
како да те стиска,
како да те стиска
косата да ти се крене!
Јас течам како во глуждот на самотен даб,
како во глуждот на самотен даб.
Јас течам како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 033 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,тој очаси од сон,тој застана мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен во мракот,тој застана мрачен и грд,тој застана мрачен,тој застана мрачен и грд,тој застана мрачен, мрачен и мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и темен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и мрачен,тој застана мрачен и грд,тој застана мрачен и слаб,но сепак ништо, застана мрачен и мрачен,зад мене широк и широк,но пред мене широк, сива насмевка,со силни,низ широк и широк,невесел,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор,некаков говор црн и слаб,некаков говор на лага,некаков говор на лага,некаков говор црн и грд,но ниту,што споулав со лага,некаков говор,некаков говор црн и слаб,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,а во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор,некаков говор во лага,некаков говор во лага,некаков говор во лага,не,не,во лага,некаков говор во лага,не,некаков говор во лага,не,не,не,не,а во лага,не,не,не,не,не,колку говор во лага,не,не,во лага,не,не,не,колку говор во лага,не,не,не,не,да лаже,не,не,да лаже,не,во лага,не,не, нема,не,нема,нема,нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, никој, нема, нема, никој, никој ништо, ништо друго, ништо, ништо друго, никој. Длабоко, без спомен, ништо, ништо, ништо друго, ништо. Има, ништо!


===== CHECKPOINT 033 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

3атворницата:

„Да лажеш не е можно,
Не сум сива,
грамот не е во дневниот ред,
Не е можно,
Да лажеш не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е можно,
Не е… го сакам ѕидот,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно!
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно!
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не,
Не, не е можно,
Не е можно,
Не е можно.
Не е можно,
Не е,
Не,
Не!
Не, не, не, тоа е… Но, може, не,н… Во овој поглед – мислам, може, се, вие не, се, вие не, тоа не, може, не, вистина, тоа е…


===== CHECKPOINT 033 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 033 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.

Оган ја разгоре ноќта,
засвире виолината,
од сонот се разгоре.
Но надвор во темнина остана,
во мракот остана само сон.
Но надвор во тишина остана,
и в простор се вилеше,
сами си,исти песна.


===== CHECKPOINT 033 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.


===== CHECKPOINT 033 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
Карпош,
Карпош,
селанска веселбо!
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Грабај
Карпош,
Народе стануј,
сиромашчио,
збирај се војско,
збирај се војско,
рипај машчио,
буна!
Грабај
Зијо,
гола!
Грабај
Грабај
Зијо,
народе стануј,
рипај машчио,
буна!
Грабај
!
Грабај
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 033 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам и да те спомнам.
Очи, пеј!
Напи си, речи!
Спомни си дека си минел, си сетил.
Но, кикиригаат
и како се смеат,
здружи се со дете, и сетил си – и сетил си –
и со мерак
и со викум ти се смее.
Враже, смеј се,
ти бледо чедо!

За пусти вечерни села
за селски пат.
И ти се смееш ѕунливо на шалот,
со очи како жар што горат,
со очи како жар што горат,
со очи како жар што горат.
Нели си мрдна
како
што се срамиш од нив
и како што сињи си ја газат,
за себе кажи си:
„Сињи, пеј, лешни си,
јас можам се да ти кажам.

Истај ја, пеј, речи!
Не бој се со дете, сетил си – и сетил си –
ти со него си шетал!


===== CHECKPOINT 034 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам,јас нејќам близок да те спомнам, нејќам близок да те спомнам, нејќам близок да те спомнам,Јас нејќам близок да те сетам,
нејќам близок да те спомнам,Јас нејќам близок да те спомнам,кога близок да те спомнам, нејќам близок да те спомнам,
нејќам да те спомнам, нејќам близок да те спомнам, нејќам близок да те спомнам, нејќам близок да те сетам


===== CHECKPOINT 034 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
И минам овде сега
а пред век станува ова,
а в небо – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те познал веднаш
по твојот опул мрачен,
ко земја расла,
не златест прелив на тага и тага.


===== CHECKPOINT 034 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.
Јас не сакам да те грабнам,
да те грабнам,
не како изворче –
како изворче.
Јас сакам да те грабнам,
но само да те грабнам.
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.


===== CHECKPOINT 034 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност, спокој, спокој, спокој, спокојство, спокој, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокој, спокојство, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, веселба, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, веселба, спокој, веселба, спокој, спокојство, веселба, спокој, спокој, спокој, спокој, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, веселба, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокој, спокојство, спокој, спокој, спокој, спокој,закрајност, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој, спокој,
спокој, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, веселба, спокој, спокојство, спокој, тишина, спокојство, спокој, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој.
Нужна спокојност, спокој, спокој, спокојство, спокој, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, тишина, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокојство, спокој, спокојство, спокојрис…Но место, ви чека, таму кубе, таму кубе, таму кубе.
Мртвило, вилнијата бујно се вкрал.
Сонченце зимно, ѕвездено
, црнинато
грее, јас виор, јас виор сињак, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор.
Од овој ритам на виор да се стопли, сињак, јас виор, јас виор, јас виор.

Од овој ритам на виор да се вкрал, јас виор тихи виор, јас виор и сестра ти, јас виор.
Сонце зимно, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор.
Сонце зимно, јас виор и јас виор.
Сонце зимно, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор.
Јас виор, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор, јас виор.
Сонце зимно, јас виор, јас виор, јас виор.
А тебе – виор, јас виор, јас виор, јас виор.
Сонце зимно, јас виор, вие виор, јас виор, вие миор.
Сонце зимно, јас виор, јас виор.

Како виор, јас виор, јас виор.
Ах, ти ќе ти кажам.

 Ти ќе те чувам како тир, јас ќе те спомнам.
 
На тиха полноќ те земам за рака, јас ќе те чувам како тиња.

Со глас ти ќе се слуша:

да љубов, да те чувам како тиња, јас тебе како ти, сакам, да те знам.


===== CHECKPOINT 034 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.


===== CHECKPOINT 034 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Што сакавме – си имаме, си имаме, си имаме, си имаме.
Н’остана живот за нас,
за се’ и што не ни се мразеше,
за се’ и ништо…
Си имаме, си имаме, си имаме, си имаме, си имаме, си имаме…
Си имаме, си имаме, си имаме…


===== CHECKPOINT 034 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
со твојот живот
со твојот живот
со твојот живот
со твојот живот
со


===== CHECKPOINT 034 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Што се тажи,
како се топела,
како се топела,
како се топела,
како се топела,
косата да ти се крене!
И како се измешале
косата да ти се крене!
И како се измешале
косата да ти се крене!
А како се измешале
косата да ти се крене!
Нити не сум сива,
а пред тебе сум сива,
како да те сретам – праам црна.

Јас немам прашна душа
што е,
сум темно жедна,
мракот мој го нема,
сум горко морен,
сум горко морен.
Јас не барам од тебе чуда,
сум горко морен.
Јас барам од тебе чуда,
сум горко морен.
Јас барам од тебе чуда,
те молам за едногданце
што ми го дал,
сум горко морен.
Јас барам од тебе чуда,
те молам за едно место на светов,
јас ќе ги знам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Но кој нема да ме чуе мене,
кој ќе ме доведе таму?
Кој ќе ме доведе таму?
Никој…
Никој…
Јас не барам од тебе чуда,
те молам само за едно.
Никој…
Нити не барам од тебе чуда,
те молам само за едно.
Ти што ќе ме сетиш
во…
простено ми е –
простено ми е –
простено ми е – имам право да те спомнам.


===== CHECKPOINT 034 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти е пуста,
косата да ти е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да нема збор
дека е срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да нема збор
дека си ја сака,
како да не е срце,
како да нема збор
како да не е срце,
како да нема збор

дека си ја сака,
како да нема срце.


Како се измеша веков,
косата да ти е на срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е срце,
како да не е срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да нема збор
како да не е срце,
како да не е на срце,
како да нема збор
како да не е на срце,
како да нема збор
како да не е срце,
како да не е срце,
како да нема збор
како да не е на срце,
како да не е срце,
како да нема збор
како да не е срце,
како да нема збор
како да не е срце,
како да нема збор
како да не е на срце,
како да нема збор
како да нема срце.
Како се измеша веков,
косата да ти е на срце,
како да не е срце,
како да не е на срце,
како да не е на срце,
како да не е срце,
како да нема збор
како да сетев,
како да не е срце,
како да не е срце,
како да нема збор
како да семата да ми е жал,
како да не е срце, какво да не е,
како да нема збор
како да ми е срце, какво да не е,
како да не е,
како да не е.
Како да не е срце, како да не е крв, како да не е крв, како да не е живот, како да не е крв.
Со животворните стапки


Како да не е ова неврат,
како да не е ова неврат, како да не е оваа
задавеност на
не, ломен, како да не е оваа,
не да нема мајстор.

Јас би рекол,
јас би рекол,
не, ова неврат е, пчелини се тие
и што се, само не сакам љубов.
И пак љубов не е, тоа е само неврат.
Но само не љубов, тоа е љубов, тоа е љубов.


И ако љубов не е, тоа е љубов.
И само не љубов, тоа е само да си љубов, тоа не љубов!
Во искрената љубов, таа е само, сказна, тоа е љубов.


===== CHECKPOINT 034 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
затоа весел сум јас.
Како да не бидам луд!?

Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

Како да не сетам мака
за твојот поглед и рака!

Спомни ме,
од поле децата првпат
од поле децата
од поле децата првпат
од поле децата
и пак
од поле децата првпат
од поле децата
сосекојпатен бран.
Си текла, реко, се сретиле
од поле децата
сосекојпатен бран.

Милозлива се спрема
во тие дни
како во глуждот на сонцето.

И што сега
навечер кога ќе бидам луд
сосе сама,
за песна пет, пет, седум
за песна пет

за песна
од поле децата првпат
од поле децата
сосекојпатен бран.


===== CHECKPOINT 035 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
голаде стануј,
збирај се војско!

Буна се крева,
буна!
Народе стануј,
!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.
Грабај
кој има – кременарка!

Кој нема – ластегарка,
удри го- бејското племе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!


Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
идат чесни домаќини.
Крвав ви иде Еремија –
в левица гламна горешница,
а гламна горешница.

Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватујчии,
удри угаси,
удри ја раката
замаглицата на гламна горешница.
Зора зазорува –
под два покрова
идат лути сватујчии -шатуранти.
Зора зазорува –
удри го- бејското племе,
удри го- бејското племе,
а гламна горешница.


===== CHECKPOINT 035 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
и мигновна,
со ужас таен,
мигновен мир.


===== CHECKPOINT 035 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога ти се молам
јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнам
со збор страшен и со мисла ужасна.

Немој да те спомнам како се смеша ведав при рака, дојди при рака и чекај, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојдам при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, мислам – дојди при рака, пеј при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, мислам – дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, таа што си ти, таа што те заборавам, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, пристапи при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, таму при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, таа при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, таа, дојди при рака.
Но како ќe те познавам кај себе имаш, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, дојди при рака, ќе видиш при рака, дојди при


===== CHECKPOINT 035 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
јас нејќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те спомнамЈас нејќам близок да те спомнамЈас нејќам да те спомнам нејќам близок да те спомнам нејќам близок да те спомнам.Јас нејќам близок да те спомнамСикога те познавам.Си станал, велат, велат, велат, велат, во царски дом и таму се вишат
јас нејќам да те спомнам.Си имал, велат, близок да те спомнам.Си имал, велат, близок да те сетам.Си имал, велат, близок да те сетам


===== CHECKPOINT 035 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Ко водјето на таа речна става
до шепотот на тие тихи водје.


===== CHECKPOINT 035 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.
Јас ми се чини –
се шириш пред мене,
сум пламен,
сум плашт,
по твојот дух –
се шириш пред мене
со смешка.

И ти се смееш
со смешка,
со смешка,
со стегнати гради,
со стегнати гради.


И ти се смееш со смешка,
со стегнати гради.
Со смешка се смееш
со смешка,
со стегната рака,
со стегнати прсти
и со смешка.


===== CHECKPOINT 035 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

3атворницата: Не сакам солзи,
грамот и
грамот

Од срце да те следам!


Очи,

Си збиркал,
грамот и
да живеам со тебе
и в соне,
јас нејќам
штом да те кријам
соне,
соне,
јас нејќам да те следам.
Очи,
Ти не си само мој верен војник,
сум темно морен,
в амбар и
на чингел пастрмца
соне,
јас нејќам да те следам.


===== CHECKPOINT 035 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:


Чук, чук!
Влези,
земи си!
А пак мене – зошто сега веднаш? –
Мисли, ти не ми се смееш! –
Ох! –

Чук!
Кој ли – зошто сега веднаш? –
Чук, чук!
Кој – зошто веднаш? –
Тагата!
Влези внатре,
земи си.
Јас жалам дека немам сила да те бацам!
Јас жалам дека ќе можеш мирно да се згасиш,
но зар ќе можеш брзо? –
Тагата.
Јас жалам дека немам сила да те бацам? –
Па кај е, кажи ми – зошто веднаш? –
Па кај е, кажи ми – зошто веднаш? –
Тагата.

Ох! – пат е.
Тагата.
Ти криеш вземи благо сека ноќ и амбарче,
ох! – ти си минел,
се кревам горе па брегот го љубам.
Ох! –
Ти криеш вземи благо сека ноќ и амбарче.
И јас жалам дека немам сила да те бацам.
Па што дека твојот живот е на пуста нива,
а тебе – на гради?


===== CHECKPOINT 035 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

3атворницата:Дај ми ги рачињата
нашата игра и
здружи ги прстињата:
Дај ми ги рачињата и рачињата и
да гледам како се галат
вочињата.
Дај ми ги прстињата:
Дај ми ги рачињата и рачињата.
Дај ми ги рачињата и
здружи ги прстињата:
Дај ми ги рачињата и рачињата.
Дај ми ги прстињата:
Дај ми ги рачињата и рачињата и
да гледам како се галат
вочињата и
здружи ги прстињата:
Дај ми ги рачињата и рачињата.
Дај ми ги прстињата и рачињата да гледам како се галат
вочињата и
да гледам како се галатвочињата и
да гледам како се галат вочињата ичињата.


===== CHECKPOINT 035 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
проѕирна, далечна:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.
Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 036 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!

Буна се крева,
бунабуна!
Грабај
Карпош од Карадаг слезе,
Карпош од Карадаг слезе,
здружи се војско!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Грабај
кој има – кременарка!
Каде е,
во Карадаг слезе,
удри го- бејското племе,
– кременарка!

Си збиркал,
си пустел,
си пустел,
виул,
в амбар си штурил!


Зора зарипнат,
в амбар си заспал,
како да не обгрнал!


Страшна е раката
пито плаќа,
еве ти зазорува!Грабај
кој нема – кременарка!
Зора зазорува,
удри го- бејското племе,
од Карадаг слезе,
рипај машчио,
оган ја разбере твојата мака!

Зора зазорува!
Зора зазорува!

Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај
кој има – кременарка!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај
у,
а зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај

Животна!
Грабај
на се крева,
буна!


Грабај
!
Буна се крева,
буна!буна!
Грабај
!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај

Карпош од Карадаг слезе,
буна!

Грабај
буна!
Кој има – кременарка!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Грабај
врато!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Животна се крева,
жарува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Животна се крева!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Зора зазорува!
Излези,
Животна се крева!
Зора зазорува!
Грабај!
Животна се крева!
Животна се крева!
Дематa!
Зора зазорува!
И ти пусто, земјо,
Животна,
жедна!
Животна се крева!
Што младоста ти направи,
Каква песна!
Животна е,
во песна не тврда –
не бој се крева,
на ти е:
скриј,
грее се крева,
!


===== CHECKPOINT 036 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност, спокојност, спокојност.НавечерНужна спокојност на подведени старици, спокојност на подведени старици…Навечер кога се будиш, со поглед се слева
и те стиска како песната да не е таму.
Но кога се будиш,
не сети се што те стиска и веднаш сетиш како те стиска…Но кога сетиш дека сивило ти паѓа,
сети се што те стиска – сети се што те стиска и сети се што те стиска.
Јас те сакам многу, сакам да те знам – те сакам многу, сакам многу, сакам многу – велат.
Ненадоштоподжолтнато девојче – и веднаш се сетив за ликот твој –
веселба в рака!

Со поглед се вкрал,
сета на стара Москва,
сета на Москва.

Јас барам тивко и скришно место.
Но таму стои трепетлика
во чудна тих на врата од некаков мрачен и мигновен град,
далечен на ниту една станица…
Јас барам тивко и скришно место,
во мисли потопат,
далечно се минам
со силни вилни ветришта и мрак.


===== CHECKPOINT 036 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Јас можам да те грабнам како пламенко земја,
како изворче – мисла од кој сум луд!?

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

Јас можам да те грабнам како пламенко земја,
како изворче – мисла од кое сум луд!?


===== CHECKPOINT 036 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога седевме во здивен трк,
кога на некој пир си се нашол,
кога во меко палто седевме,
ме бакна,
со сува рака седевме,
со смешка седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
само на рака седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
ме бакна, седевме,
ме бакна седевме,
за прсти седевме,
како да ни се мразеше гласот,
со смешка седевме,
за рака седевме,
за рака седевме,
ме бакна седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
седевме, се ни стана,
седевме, се ни стана,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
ме бакна седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
а со стенка седевме,
со стенка седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
со стенка седевме,
да седевме,
со стенка седевме,
а со стенка седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
за прсти седевме,
како да си се мразеше ветрот.


Сиротнодевме, седевме,
ме бакна седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
со стенка седевме,
за рака седевме,
како да си се мразеше,
да се стемнаме,
со стенка седевме,
како да ни се мразеше мене,
со стенка седевме,
не ни се ни се мразеше гласот,
ти јадевме,
не ни се мразеше некаква
нежна тешчинска песна
со стенка седевме,
да седевме,
ме бакна се смееш.Сиротно стегање,
низ крчма залипан,
ти се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти,
не како сестра ти,
ти си само сенка само
нолна,
ти се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти,
по лицето што те гали.
Ти се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти,
се смееш како сестра ти,
се смееш како сестра ти,
се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти,
ти си само сенка што се смееш како сестра ти,
кога се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти,
ти се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти,
не како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смее како сестра ти, како сестра ти и се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смее како сестра ти, се смееш како сестра ти, како сестра ти, се смееш како сестра ти, се смееш како сестра ти, и се смееш како сестра ти, како сестра ти, како те стиска, како те нема да те заборавам.
Со сонце ме стискаш како сестра ти!
Со сонце како сестра ти се смееш, како сестра ти, со неа се смееш.
Со неа те заборавам како сестра ти се смееш како сестра ти, што те гледа како близок те заборавам и се смее како сестра ти, како што те сакам, со неа се да те кријам.
Со неа се радувам како сестра ти.


===== CHECKPOINT 036 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 036 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
затоа весел сум јас.
Јас тебе те сакам многу,
мој си ми меѓу двајца цвеќиња
со твојот поглед,
мој си ми меѓу двајца момирокот и кажи ми ги прстињата.

Од поле децата првпат
донесле врбов цут.


Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

И еве пак во царски дом
на трошка вистина
на сон си минел.Јас тебе те сакам многу,
Од поле децата првпат
на сон те сакам многу,
Си минел.


===== CHECKPOINT 036 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Народе стануј,
збирај се војско!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
бунаи се склучка –
збирај се војско!
Буна се крева,
буна-Буно Карпошова!


===== CHECKPOINT 036 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.


Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.
Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Зора зазорува –
за прсти се лее,
удри ја жената,
и на прсти лепка го расее,
век го грее.

Зора зазорува –
и плаче,
небаре дете на гради не го лапне!

Зора зазорува –
удри ја жената,
ти ја разгоре,
удри ја жената!

Буно Карпошова,
од село в село ита,
од село ита,
шумичка јари,
удри ја,
буна!


===== CHECKPOINT 036 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место,
до ова мирно предвечерно место.


===== CHECKPOINT 036 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Беше расплакана, кална приквечер со силни ветрот,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско,
бунабуна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село ита,
збирај се војско,
збирај се војско,
бунабуназбирај се војско,
збирај се војско,
буна!


Буна се крева,
буна се крева,
буна!

Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
и булите?
Сирота…

Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
идат…
Црвено вино
–црвена крв–

на пат се лее,
јуначка песна се пее:На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!


Зијо, кoj пат е на пустелија,
еве ти за белите магли
што ни ги чинеше,
еве ти за беделите,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
Зијо,
змијо,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 037 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Но има уште еден, чудесен, чудесен, час.
Но зошто веднаш?Ништо. Некаков говор:
Но кога ветрот ќe задува:
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон,
и како радосен ѕвон,
и како радосен ѕвон,
како радосен ѕвон,
и како радосен ѕвон,
како радосен ѕвон,
и како радосен ѕвон,
и како радосен ѕвон,
како радосен ѕвон,


===== CHECKPOINT 037 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.
Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 037 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Си текла, се склопил,
си кренал и ти поздравна чаша.

Си текла, се склопил,
се склопил,
портата да ти се крене!Како се измеша веков,
косата да ти се крене!

Си текла,
косата да ти се крене!
Си текла, си се склопил,
косата да ти се крене!

И како се измеша веков,
косата да ти се крене!
А како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Си текла, се склопил,
одвај шушо сум јас – си ја стопил,
а сега и ти мене ми се крене!
А како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Си текла, се склопил,
се склопил,
косата да ти се крене!
Ти ми се крене!
Си текла, си текла, си ме легната,
со срам ми е.

Ти ми се крене!
Си текла, се склопил,
се склопил,
косата да ти се крене!
Си текла, си текла, си стегната,
а сега и ти мене ми се крене!
Ти ми се крене!
Јас си стегната,
а сега и ти мене ми се крене!
Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Туку ти се крене!
Јас си ја стопил,
а сега и ти мене ми се крене!
Ти ми се крене!

Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Ти ми се крене!
Си текла, си стегната,
од срце ми се крене!
Со срам ми се крене!
Ти ми се крене!
Туку ти се крене!

Со срам ме стежна…
Надвор е бура!
Ти ми се крене!
Туку ти се крева!
Ти се крене!
Туку ти се крене!
Ти ми се крене!
Ти се крене!
Туку ти се крене!
Ти пошто мене ме вpaќa,
о дете,
од срце ми лекиот,
нашата игра си се склопил.
А како се свиткал,
косата да ти се крене!
Со срам ме стешка,
а мене срце ми сака
од срце да ме склопи!


Туку ти се крене!
Туку ти се крене!
Туку ти се крене!
Туку ти си ми, се крене!
Туку ти се крене!
Туку ти се крене!
Како се склопил,
косата да ти се крене!
Туку ти се крене!
Кој – пат ќе ми каже,
кој ќе ме доведе во умот
со срам, кој ќе ме доведе во скршен порив?

Туку ти си од нас
со срам, кој ќе ме доведе таму,
со срам, кој ќе ме доведе таму?
Туку ти си уште жива, младост!

Со срам ме стенка,
од срце ми е!

Туку ти си уште жива, младост!
Јас жива сум веќе
од дните кога во меко ме стопли!
Со срам ме стежна,
некого да ме стопли!


Ти пошто уште жива во сон те заборавам,
кога во сон те гледам
што те нема,
со срам ме стиска
што те заборавам!
Туку ти си уште жива, младост.
И ѕвезди од Гари
до небо што пие
со срам ме стиска
што те заборавам.


Си текла, спиј, бацуј ме, страшно ме,
си ми!


Каква песна!

Со срам ме стиска!
Нити со срам ме стиска, и со подбив ме стискав
очи со трепет ме стиска.Не бој се веќе,
нани ми е:
од кога во сон те вкрал?
Не бој се веќе
но поле низ мрачни битки
Ти си уште жива,
како животот други ќе ме стопли!


Ми треба другар да ме стопли!


Не бој се веќе,
нани ми,
си ми, само
исти луѓе да те чувам.Си ми, мило, клнам, мајка ми!


===== CHECKPOINT 037 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
бунаде стануј,
!

Грабај
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.
Грабај
кој има – кременарка!
Листот на твојте плeќu се крева,
бунаи ако кажуваш тогаш
удри како сте,
зар ти е,
и ако кажуваш тогаш
удри како сте,
и ако кажуваш тогаш
удри како сте,
удри пак удри,
удри,
удри,
удри,
удри,
удри!

Каде си,
од село в село ита,
од село в село ита,
удри,
од село в село ита,
?

Сирота…
Сирота…
И мрак над село ита,
овде удри,
и над село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Каде си ти,
удри,
а?
Нема да куртулите!
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте плeќu,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:
На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
буна!


===== CHECKPOINT 037 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Јас би рекол – два воза во мојот живот да минат
и да се вратат.

И ти се губиш печална, зашто јас љубов немам,
што младоста луда да ти вријам.
Не тврдам пред тебе, таа разделеност на шалот
и глува смрт.
И час необиченИ час мртов и таен,
срети ја на шалот
не цвеќе.

И згинал споменот негов
и никој не идел веќе
таму каде што заспал
тој – заден мртвенски сон.
И час таен и таен,
срети ја на шалот
не цвеќе, на стаена врева.


===== CHECKPOINT 037 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
бунаде стануј,
буна!

Грабај
кој има – кременарка!


Кој нема – ластегарка!

Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.
Каде поганци од кулите
сосе пискулите
на булите?
Нема да куртулите!


Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
На крала кралство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Зијо,
земја ке ослободиме!
Зијо, груби ни се в пустелија,
земја ке ослободиме!
Идат…

Грабај
на
!

Идат…
Зијо,
змијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат
народе стануј,
буна!


===== CHECKPOINT 037 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Некаков говор тих, едноличен, скржав,
зборови сосем секидневни
шепотени од суви усни.
Но кога ветрот ќe задува:
потресуван е со главите,
и колку да се широк, колку да се широк,
но тие не се нажалувачки, лековни тонови.
Но кога ветрот ќe задува:
но кога ветрот ќе задува:
и ако ветрот нема,
нема да задува.


===== CHECKPOINT 037 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!

Буна се крева,
буна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Крмна веда в поле жита,
сор и koca –
гола.
Каде поганци од кулите
сосе пискулите
удри го расеија,
бунана споменот за твојте дни и игри,
за крвав векој изгрев
на споменот за твојте дни и игри,
за крвав пролетенце.


А крај пат,
кај е,
кај е оној смел и широк чекор,
кај сте нади,
кај сте слатки Нади.
зар да трае само горчлив прекор,
далеку од очај,
како во ковчегот Ноев:
Од соба в соба
сега
има само тага и есен.
Оган ја разгоре ноќта,
бунаи глас ви
и
ѕунат
ѕунат


народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 037 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Си текла, се измешала!
Си текла, се измешала!
А сега брзо
вондина:)

Како се измешала веков,
косата да ти се крене!
Си текла, се измешала!
И еве како се измешала!
Си текла, се измешала!
Ни срце нема, нема збор да ти каже.
Како се измешала веков,
косата да ти се крене!
Не сум видела сега
што се измешала!
Како се измешала веков,
косата да ти се крене!

Јас не сакам солзи да те изнесат,
те молам само за едно.
Не ми е јасно зошто ми се пати!
Одам ноќе зимна, в поле,
ме граба веднаш,
јас на друга страна.
Нели сум видела дека те гледам
косата ти се крене!
Знам – велам.
Не велиш!
Мислиш – ме стискаш мене,
ти си уште жива,
ти си уште жива,
сум жива.
Знам – зазорувај ме,
ти си уште жива!
Не велиш – можеш ли срцево – да ме фатиш
како сте паднале,
како сте ми го знâт,
некого да го чапне,
сум тајно да ме викне,
умира како глувче,
како стеќa,
кутрата, сосебај го, боже, оној килим,
но лудо, лудо, мачно!
Си текла, се измешала!
Ех, се стуткала!
Ја нема!
машката ука и бука!

Ја нема.
мислата и мислата не се буен гнев,
мислата и срцево е:
од овој дар на
одредок остана само споменот
аспил –
од овој дар на
одредок,
од овој дар на
напиен!

Не! Тие стапки во иднината
но се веќе, само спомен буен –
одовде во паркот учат,
одошто невратно се измешале.

Тие стапки во иднината
оно се веќе, само спомен буен.

И одат во иднината
каде што никотен бран не дели.
А тие стапки во иднината
но се веќе, само спомен буен
и зокуј ја,
но ништо,
не знâт, само спомен буен.

И тие стапки во иднината
се веќе.И тие стапки во иднината
ноќта о сине,
одошто невратно се збираат,
одошто невратно се збираат.


И тие стапки во иднината
но се веќе, само спомен буен,
но не спомен буен.

Си текла, штуроре, штуроре,
од Калемегдан сум палас.
И тие стапки во иднината
се веќе.
Јас во иднината
јас во иднината
на брегот
поминувам.
И тие стапки во иднината
што треба да ги сретам
во иднината
со надеж за уште една младост.

И јас во иднината
за јат, што по темен пат се
однесува,
но тие стапки во иднината
со смевнато чело.

И јас во иднината
јас би можел да те сретам.

И ти во иднината
заради штуроре,
од шепотот на
век.
И еве како животот другиден
дални
дални
дални
дални
дални
со смртта во иднината
со надеж за уште една младост.
И ти во иднината
на
одредок.
И оди веќе во иднината.

И ти во иднината
како во векој час
со сонце в рака да си идеш,
како во гнездо
што те стиска,
со измамна,
со викум, со подбив, со подбив, со подбив, со подбив, со подбив, со подбив!


===== CHECKPOINT 037 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

Јас минам овде сега
каде што ти си минел,
јас тебе те сакам
за дружба.

Јас те сакам многу,
јас тебе те сакам многу,
овде те гледам –
дош тура.

Јас минам овде,
каде што течам,
по твојот опул мрачен,
но нас со црни далги
не дели еден век.

И ете срце ми сака
на твојот гроб да дојдам,
над гробот твој да запрам
во мисли потулен.

Јас ќе те чувам како таен спомен
како пламен таен,
како пламен таен.

Но кој – пат ќе ми каже,
кој ќе ме доведе таму?
Сиракот умрел
в туѓина, в матен ден
и згинал споменот негов
и никој не идел веќе
таму каде што заспал
тој – заден мртвенски сон.

По вечер гаснел,
се нова трева расла,
и ноќни пролетни водје
срамниле незнаеи гроб.


===== CHECKPOINT 038 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:

Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Тагата.
Чук!
Тагата.
Влези внатре.


Што бара?
Тагата.
Влези внатре.


Јас жалам дека сивило ми паѓа.
Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам,
одошто жалам дека немам сила она да го чувам
што ќе го бараш.
Очи, очи на моето дете!
Но зошто веднаш не го зеде?
Тагата.
Очи!
Очи!громна, искината, умојница,
в кревет се лее,
в кревет се лее,
пее,
пее…
Ко огниште коледарско е умот!


И се мрачи,
се смееш како сребро,
како изворче.
Очи!
Очи!
За цела година
има да кркаат.
Тагата.
Кај се дните кога песна
се лее?
Тагата.
Влези внатре.

Јас жалам дека немам сила она да ја чувам
што ќе го бараш,
што ќе го барам.

Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што ќе го бараш.
Игромно дете,
ти трешти ме,
ти трешти ме,
ти трешти ме,
ти трешти ме,
ти трешти ме,
ти трешти ме,
ти диво гушче.
Очи!
Очи!
Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам,
ти што ќе го барам.
Очи!
Очи!
Јас жалам дека немам сила она да го бараш,
одошто жалам дека ќе го барам.
Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам,
одошто жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам.
Ти жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам,
одошто жалам дека немам сила она да го барам.

Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го чувам
што го барам,
очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Јас жалам дека барам.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.громна.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.громна.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.громна.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.громна.
Јас жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.громна.
Очи.
Ти жал дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.
Ти жалам дека немам сила она да го барам.
Очи.
Очи.громна.
Ти не си само мој верен верен војник,
но уште еден мој верен војник.
И ти си само негов верен војник,
само еден,
навесиромашен,
сиромашен,
одговорен, и да сакам се да го барам.
А дали има сила она да го барам?
Не! Тие не го


===== CHECKPOINT 038 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Грабај
Карпош од Карадаг слезе,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.
Каде поганци од кулите
и булите
сосе пискулите
и булите?
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!


Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:
На крала кралство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат
и качен на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Бегаше возот наврнат, жално рикаше,
бегаа селата есенски од мене
и ридје голи тонеа во далечината.

Беше расплакана, кална приквечерина,
чад ми влегуваше в гради.
Беше расплакана, кална приквечер
чад ми влегуваше в гради.

Беше расплакана, кална приквечерина,
чад ми влегуваше в гради –
за тебе мислев, земјо татковнино,
тага се склучка во тебе.
Како да не бидам тажен штом гледам
што е нашево сега, нашено минато:
бакалски носеј пробесени, унечки измацани;
селански очи тресливи, умој исчукани, умој исчукани.
вратој наструпени,
глави ничкум наведени…
Идат…
Бегаше возот наврнат, жално рикаше,
рикаше мака,
чад ми влегуваше в гради –
за тебе мислев, земјо татковнино,
тага се склучка в гради.
Како да не бидам тажен штом гледам
што е нашево сега, нашено минато:
бакалски носеј пробесени,
глави ничкум наведени…

…А тие – деца пргави
на света борба ветени –
потурнати, поплукани,
на раскрсници крвави
и со смртта пролетни дни
за себе – гинеа тие,
за себе мислев, земјо песочлива,
од кои
накај тебе ечинско оро,
тага се склучкаше во мене
за тебе жал од кои
за тебе мислев,
за тебе мислев, земјо песочлива,
тага се склучен вик –
од тебе мислев, земјо песочлива,
со таен повик се склучв,
од нас
и зошто сега пак љубов ме вpaќa
со таен повик да ме вpaќa:
од кога, зошто сега брзо не сакам љубов да ме лапне,
што треба сега, нанкаша ни, нанкаме, нанкај нанкај, нанкај нанкај наструпени,
за тебе жал смела, нани.


===== CHECKPOINT 038 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.


Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.


И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 038 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

3атворницата:


Сега е друго. Не може сега.

Но ете и мене мислата често ми бега
во дните кај вас водвор кога седевме,
за тие смеи,
за игри, за се и
за тоа со каква надеж животот си го редевме
Ти после замина,
јас на друга страна.
Јас не сум само човек,друго ми е да те спомнам
што многу сакаш,
јас на друга страна.
И оди, речи си:
јас тебе те познавам.


Јас те познавам.
Јас те познавам.
Јас не сакам ни за нив ни за мене.


===== CHECKPOINT 038 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:


Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.

Тагата.
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри.
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
о дете мое!
Сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
о дете мое!
О дете мое!
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
а правам свадбари и прасето.
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
о дете мое!
О дете, мило!
Ти минам кај што си минел,
а сега идам кај што си минел.
О дете, мило!
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
о дете мое!
Кажи ми:
За тебе жал!
Пред портата на срцево
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
о дете мое! Знам – ти си минел!
Знам – зошто сивило ми паѓа,
о дете мое! – ќе речеш.
Знам – зошто сте слатки!
Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.
О дете, мило!
Туку ти си минел, попусто си го редам.
Знам – зошто сивило ми паѓа.
Знам – зошто сивило ми паѓа,
о дете мое! – можеш да ме судиш мене,
а правам таква изневера страшна:
о дете мое! – да го чувам,
а не да го барам.
Не, баш послатко!
Ти криеш – зошто се вртат опашките
за прстињата
а толку малку? – тажи насекаде – на светов,
каде в бескраен шир е споменот за твојте дни и игри.
А како животот мој
се сама ќе ме гушне,
со мојот живот ќe видиш,
како човечкото во тебе си ја скрила тагата, зашто јас жалам дека немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
со твојот живот ќe се згаси.
Не! Ќе траам – празно.
Ти криеш –
а толку малку, до дно ќе си го бараш.


О дете, тоа ќе го барам.
Со твојот живот ќe се згаси,
со таен повик ќе се згаси.
Во светов
срцето
жолт пајак ќе мине.
Ти мајко наша, попусто расна!
Во овој свет секој есенски ден
жолт
на пат
на река буна,
на земи ме,
нашата игра што ја игра твојата игра.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Срцево е денеска
детенце – денеска е едно.

Лекуј ме, сја те молам!
Ти мајко наша, попусто расна!
А јас љубов ме носи,
нашата игра да си ја гледам,
не како галаба в рака да си ја гледам.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Срцево е едно.

Со вас зборам – сакам се да знам.
Срцево е едно.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Срцево е едно.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Игромен сум, и срцево е едно.

Игромен сум
од овој свет сум јас.
Јас сакам се да знам.
Со вас зборам – сакам се да знам.
Игромен сум…Игромен сум, сакам се да знам.
Усмали ми се ликовите машки
со сонце,
мој ми ги рачињата,
не цвеќево е едно.
Со вас зборам.
Јас сакам се да знам.
Со вас зборам, сакам се да знам.
Со вас зборам, зорови, смири ми е.”


===== CHECKPOINT 038 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
утрово сонце ме бакна,
затоа весел сум јас.Очиве ми се смеат,
како да не бидам луд!?


Јас сакам
како да те чувам,
како да те спомнам.

Како да не сетам мака
за твојот поглед и рака!
Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

Спомни ме и ти мене
со привкус од срце
за твојот поглед и рака.


===== CHECKPOINT 038 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 038 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Буна се крева,
буна!
Буна се крева,
буна!


!

Грабај
з!
народе стануј,
!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Грабај
!
Грабај
!
Народе стануј,
!
Грабај
!
Народе стануј,
збирај се војско!!
Грабај
!
буна!
Грабај
!
Буна се крева,
!


!

Грабај
!

!
Грабај
!


Непобеден војско!

!

Грабај
!
!
Буна се крева,
!
!

Грабај
!
!
Непобеден војско!
Зијо!
Грабај
!
народе стануј,
!
!
Грабај
!
!
Зора за песна
!
Листот е на тапет.А учителката?
Оган ја разгоре ноќта,
остана,
и
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!


===== CHECKPOINT 038 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Грабај
Буна се крева,
буна!


буна!
Буна се крева,
!
буна се крева,
!
!
А сега
кај се крева,
кај се крева,
!И јас сум самоГрабај
!

Јас не сакам солзи и пискоти,
в боса и пискоти,
арно ми е!

За цела година
има да кркаат дечињата
со многу љубов и со многу игра
за куќата.

Јас ке кркаат,
кај се крева,
кај се крева,
за куќата се крева,
за куќата се крева.

Јас ке кркаат,
како се крева,
што по ред не ред не ред не ред не ред!

Јас ке кркаат,
со многу љубов и со многу песна
за куќата се крева,
со многу песна за куќата се крева,
колку да се радувам!


Јас ке кркаат,
со многу мака,
со многу песна за куќата се крева,
колку да се радувам!


Си текла, кална е раката
со рацете мали
и со златна коса
саноќ да падаш!


И ти си ја стекла ноќта,
со силни вилни ветришта
и со црни зрна
и кално-косата,
со викум ти се смееш.


И ти се смееш!

А сега
кај се крева,
се крева,
!бунасе крева,
и кално-косата се крева,
со златна коса
а ти се смееш.


И ти се смееш како изворче!
Игро проста и млака –
умираш
со студничава песна!

И кално-косата ти се смее!
Ти се смееш како изворче!
Ти се смееш ѕунат
со ужас од
за прсти
со ужас од
асо ужас од
што рони лисја,
и кално-косата ја премрежува
пињата!


Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна.
Со привкус од
јас зборам –
јас ке кркаат,
со златна коса
со златни зрна,
ти се смееш како изворче!

Со златни зрна
за прсти се смееш како изворче.


Ти се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!


Со златни зрна се смееш како изворче!

Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Во тие дни е Сенка без спомен.


Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Во овој поглед
како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Игро проста се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Во овој поглед
се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Игро проста се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Ако некој сака
со златни зрна да ја храни,
со златни зрна се смееш како изворче!
Игро проста се смееш како изворче!
Со златни зрна се смееш како изворче!
Игро се смееш како изворче!
За тебе жал
со привкус од Сенка без спомен,
со златни зрна се смееш како изворче.
Но таа имаш верба ужасна,
не лути се смееш како изворче.
Игро се смееш како изворче!


===== CHECKPOINT 038 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 039 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.


===== CHECKPOINT 039 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.
И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.
Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 039 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
Јас течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 039 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 039 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!


Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.
А тие – деца пргави
од село в поле жита
од село в поле жита
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита
од село в поле жита
!


===== CHECKPOINT 039 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 039 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.
Во нејасна песна се пее зарипнат на ѕидот.
Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
срамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.


===== CHECKPOINT 039 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.
И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.

И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 039 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Буна се крева,
буна!


Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 039 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.


Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Ти ми немај зазор од лага
дека е лага, штуро расна, штуро-тага.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива.

Ти ми немај зазор од лага!
Ти ми нема зазор од лага!

Ти си минел, си сетил, си кренал и ти поздравна чаша.
Јас нејќам близок да те спомнам!
Ти си имал тогаш поетска става,
од јасна, проста, штуро-тажна.
Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в: ти се свил гласот, поглед се влажел,
в боен, поглед се влажел,
и за лошо дело се до солзи чисто, си сетил.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си сетил.
Јас тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си нашол,
и за едно место сетил да се сети.

Ти ми немај зазор од лага, си сетил за лага, си сторил, си сетил, си сторил.


Ти ми немај зазор од лага!

Туку ти реков, ти нели, што пати си рекол, си ми дал зазор од лага да се жалам.
Ти нели в кална ноќ се врати
со срам, си сетил.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в ти е, спремална, штуро-тага.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си сетил.
Јас тебе те гледам стаја
со срам од лага, си нашол,
а што пати не знае.
Ти ми немај зазор од лага, си сетил за лага, си нашол.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си сетил за лага, си нашол,
а мене како да не те сетам.
Ти ми немај зазор од лага, си сетил за лага, си сторил.
Ти ми немај зазор од лага штуро-тага.

А тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сторил.

А тебе в мрачна те гледам стаја
и ми се губи.
Јас нејќам близок да те спомнам.
Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, си кажал, си сетил за мене.

А тебе в мрачна те гледам стаја
со срам од лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага.
А тебе – жив и јасен!
Твојот – жив и јасен, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага и си сетил за лага и си сетил за лага.
И ти во лага си сетил за лага и си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага, си сетил за лага.
Па ти имаш верба ужасна, си сетил за лага и лага, си сетил за лага и лага, си сетил за лага, си сетил за лага и лага.
Викам, на чело тебе те гледам
и што уште понемирен, во домата срце си сетил за лага и лага.
И ти како човек, што докревал лаги си сетил дека си сетил за лага.
Твојот, спих, што ми кажува, на сон си, си сетил, си сетил за лага и лага, си сетил за лага и лага.
А Жинзифов како остра вистина жива и ви нема, жива од лага ти е лага, си сетил за лага, си сетил за лага и лага, си сетил за


===== CHECKPOINT 040 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.
Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.
И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 040 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 040 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.


Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.
И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?

Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам.
Ти нели в мрачна те гледам,
се плашам дека ќе те спомнам.
Јас тебе в мрачна те гледам.
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
а со срам од лага, што пати.

Ти нели в мрачна те гледам стаја
под два покрова
со срам од лага, човек – што пати.
Не велиш, сонот не е,
ти нема да можеш.Ти нели в мрачна те гледам,
ти нема да можеш.
А тебе в мрачна те гледам, сива.
Јас тебе в мрачна те гледам.

Ти не в мрачна те гледам.
Ти не знаеш каде си заспал
кога видел,
ти неш каде те запрел,
ти нема ни каде да те најдам.
Ти нели в мрачна те гледам.
Ти нели в мрачна те гледам.
ти си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
од лага, човек – што пати.
Ти нели в мрачна те гледам.

Ти не знаеш каде те најдам,
ти не знае никој, ниту ќе знае.

Јас нејќам тука да те спомнам.
Ти што си минел,
ти нема да знам.

Ти немај на светов
што се знае
што да си спомниш.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот.

Ти што ќе стоиш на Газибаба,
пред портата на срцева,
под два покрова
ми
ти
не, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот, на шалот.

Ти нели в мрачна те гледам стаја
не, слепа.
Туку ти сега спрема мене жива.
Ти нели в кална ноќ се врати
со срам од лага, си имал тогаш,
и за славјанска дружба и слава
со празна душа и за слава
си станал.

А тебе в мрачна те гледам.
Ти си имал тогаш,
кога во царски дом се нашол,
по два мрака.


А тебе те чекал тогаш,
тој бил жив.
Ти нели од некаков гроб те чекал тогаш.


А сега болен јас те гледам жив.
Ти ми носиш спомен,
ти си уште жива.


И еве срце ми сака
на твојот гроб да дојдам,
над гробот твој да запрам
во мисли потопат.


О Жинзифов, зар од нас секој
што ќе стои
над гробот твој,
ти си уште жива.И ти си уште жива,
не тврда, младост,
и дека тука стои трепет
како што горат.
О Жинзифов, зар од нас секој
во немир ликот не дели
со иста мака?
Видело, страшно ми сака
на твојот гроб да дојдам,
со очи како што јас те познавам.
Но тебе зар, зар од нас секој
во немир ликот не го будел
на оние
што носеле на шал.

Не бој се тие што си тука,
тие низ мрачни векој носеле на подвиг удел.
А како берен,
јас како што си видел,
јас тебе сакам да те сетам.
А Жинзифов, ко љубов жива, ко љубов ми нема,
не лути
на твојот гроб
со жизнен на илјади да те познавам.
Засти ми, попусто ми нема мајстор


===== CHECKPOINT 040 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:
На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 040 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:

Чук, чук!
Кој чука?
Стојанче.
Што бара?
Тагата.
Влези,
земи си.
Дај ми ги рачињата.

Враже, таму кученце си скрило
и се смешкаш лукаво ко сребро,
и се смееш како изворче!


А пак мене – зошто сега веднаш? –
пред портата на срцево
сенка ми застанува,
со студни прсти некој тихо тропа:


Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.


Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри,
о дете мое!
А како животот другиден
по твојте дни и игри,
о дете мое!
Знам – можеш да си ги вратиш,
о дете мое! – едно содруго си се смееш.
А како животот другиден
за цела година
да се намножи пак:


Ти се смееш како изворче!
Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.

Ти криеш вземи благо сека ноќ
што ќе го барам јас – со горка жед.
О расипник!
Ти криеш вземи благо сека ноќ
а дента веќе забораваш каде.
Ко огниште коледарско е умот:
взори напуштено,
снег го премрежува,
жарта пишти и гасне,
жарта пишти и гасне,
и јагленче е споменот.
Па кај е, кажи, оној блесок прв
на првно запче?
И кај е, токму каков беше гласот
на она слатко гугање?
Знам! Знам!
Но зошто веднаш појасно ги гледам
во утро пролетно
во дворот наш
двете гугучки на кајсијата?


===== CHECKPOINT 040 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 040 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога те спомнам
кога се сетив на
кога те спомнам
кога те познавам.
И слушаш, и сетив дека си сетил за
кога те гледам
кога те следат со тажна верност:

кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,

кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,

кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,

кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
те следат со смешка,
кога те следат со стешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
те следат со смешка,
те следат со смешка,
кога те следат со смешка,
те заборавам со смешка,
те заборавам со смешка,
а те следат со смешка,
јас со смешка,
јас со смешка,
јас со смешка,
со смешка,
со смешка,
со смешка, со смешка,
со смешка,
со смешка,
со смешка, со смешка,

а те следат со смешка,
ти со смешка,
со смешка, со смешка,

ти со смешка, со смешка, со смешка,
со смешка, со смешка,
а со смешка, со смешка, со смешка,
ме следат со смешка,
јас со смешка, те заборавам со смешка,
јас со смешка, со смешка, со смешка,
ти со смешка, со смешка, со смешка,
со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка,
со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со смешка, со сме


===== CHECKPOINT 040 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога во очи ми се
и помиреност со судбината.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.
А сега болен вик те давел,
со малку лустри домот светел.
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.
Но зошто сега јад ме стиска?
Ти нели в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива?
Ти ми се свил гласот
пред очи ми се склопил,
нешто, до солзи чисто, си сетил.
А сега болен вик те давел,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
тој давал, поглед се влажел, поглед се влажел, поглед се влажел,
а сега кална песна
пред очи ми се
и со срам од лага, си кажал.

Ти си имал тогаш – шушо, си сетил.
А сега болен вик те давел,
тој што ќе пати.
Ти си ме стекол,
простено си, си сетил.
Ти нели од лага сум заклал, си сетил.
Јас тебе в мрачна те гледам.
Ти си мивал, си турил, си заспал,
сретил, си сторил таква проста, страшна, страшна.Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти си се свил на тврдо легло, си сетил – си сторил, си сторил.Ти си имал тогаш поетска става,
се што било – се вити, си сторил.

Јас нејќам тука да те спомнам
кога во очи ми се
ти со судбината.
Ти си се свил на тврдо легло, си сторил.
Ти си се свил на тврдо легло, си стекол, си стекол, си стекол,
по сека жилка мраз ти стегло,
си стекол, си стекол, си стекол, си стекол, си стекол, си стекол.

И ти си се свил на тврдо легло,
дош тура стекол, си стекол, стекол, си стекол, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат.

Ти си се свил на тврдо легло, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат, си распнат.
А сега што? Зар може смртта стара
тој до дно да си ја најде,
над гробот твој да си ја спаси,
над гробот негов да си ја земе,
над гробот негов да си ја земе,
над гробот негов да си ја земе,
над гробот негов да си ја земе,
како што јас ти си минел, си распнат, си распнат.
А сега болен, зар може смртта во темен неврат скрила
со смртта своја да си биде,
како што ни јас не сум сакал да те спомнам?


Твојот до дно срце жива в постела жива,
јас тебе ќе те спомнам
над гробот твој ќе те сретам,
над гробот твој ќе те земам.


А Жинзифов, што животот мој те стиска
со измамна сила како во гнездо
лист
од мрачни зори на подвиг
и некаква мака да ти е:
од немир, мраз ликот не тврда, крв жива в срце ти ќе ти мине?


О Жинзифов, зар може
на твојот гроб удел
со смртта ужасна жива сила да си се ви,
како таен,
си мр,
јас тебе ми нема љубов?


===== CHECKPOINT 040 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 040 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 041 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Н’остана живот за нас,
за берокуќници,
за прокопсаници,
за прокопсаници,
луѓе чесни домаќини…

Си збиркал, се вели, еднодруго,
си пустел, си штурил –
в бочва винце си турил,
сиренце в каченце,
в амбарче брашенце,
в амбарче брашенце,
на чингел пастрмца,
на чингел пастрмца,
си робувал да си пригодувал –
како берокуќник,
како прокопсаник
и домаќин човек.

Крмнак сум заклал,
колбаси сум наклал,
сполај му на бога,
гревота да се жалам –
арно ми пушти прасето,
стопив три канти сало.
Компири, грав,
ти реков – ми рече,
од немачка, далеку била,
немам страв.
За цела година
има да кркаат дечињата.
Откај комшиите, богме, сосе черга
кај нас ќе минат глувчињата.

И слобода чекавме,
и слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна милееш
можеш да си испееш.
И слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна милееш
можеш да си испееш.


И слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна ти лепела
можеш да си испееш.

Што сакавме – си имаме,
се ни е арно и погодено.
Си збиркал, си имаме,
се ни е арно и погодено.
И пак тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
заради нив сега
цел народ да страда.

И пак тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
за себе си се винце,
за себе си се винце,
а сега од страв водвор да не можеш
асолно да си се исекнеш.

Како се смеша веков,
косата да ти се крене!
Си збиркал, си пустел, си стекол,
а сега од страв водвор да не можеш
асолно да си се исекнеш.

И слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна милееш
можеш да си испееш.

Нити тие пци
за песна не се ни наведени.


Си збиркал, си стекол,
а сега од страв водвор да не можеш
асолно да си се исекнеш!
Нити тие пци
и нити над споменот
и над гробот им паднале.

И што сега тие пци
метеори и нити над гробот им паднале,
очите си ги вадат –
за тебе нема,
немам страв.

Нити тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
за себе си се винце, нити со мерак најаден,
со смешка в душа
и со смешка,
со очи полни прекор,
ноќта очаена,
со очи полни прекор,
и со смешка,
со очи полни прекор,со очи полни прекор, со подбив тоа да го песнам.

И тие пци
бунтови креваат,
но тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
за себе си се винце,
со очи полни прекор, строгост,
но песна минеме:
од кога ќе згасне,
со очи полни прекор, со очи полни прекор,
со очи полни прекор, со подбив, со подбив тоа да го песнам?


Идат тие пцибунтови ни се на пустелинско чело:
да се нажалуваме,
но тие пцибунтови креваат
за песна се винце,
очите си ги вадат.И тие пцибунтови ни се на пустелинско челоме,
очите ни се ничукаат на пустелинско челоме,
очите ни се ничкум тој очаено ко љубов
за тебе!


===== CHECKPOINT 041 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.
Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 041 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 041 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 041 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
утрово сонце ме бакна,
затоа весел сум јас.

Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

Како да не сетам мака
за твојот поглед и рака!

Спомни ме и ти мене
в срмена пролет и драга –
навечер кога со пупки
се реди твојата снага.


===== CHECKPOINT 041 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 041 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.
Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 041 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.


Јас минам низ град, лутам в поле,
јас барам тивко и скришно место.

Јас барам тивко и скришно место.
Но таму стои трепетлика
некаква тишина.


===== CHECKPOINT 041 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Некаков говор тих, едноличен, скржав,
зборови сосем секидневни
шепотени од суви усни.
Но кога ветрот ќe задува:
потресуван е со главите,
нескладно мавтање со рацете,
и некаква песна длабинска, молитвена,
тажна како музика
во летна пладнина – на селска станица.


===== CHECKPOINT 041 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!


Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

А тие – деца пргави
од село в село ита,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Тие – деца пргави
од село ита,
од село ита,
буназбирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 042 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.
Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:


На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!

Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 042 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.
И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 042 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Буна се крева,
буна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!

На крала кралство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
буна!


===== CHECKPOINT 042 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Некаков говор тих, едноличен, скржав,
зборови сосем секидневни
шепотени од суви усни.
Но кога ветрот ќe задува:
потресуван е со главите,
нескладно мавтање со рацете,
и некаква песна длабинска, молитвена,
тажна како музика
во летна пладнина – на селска станица.


===== CHECKPOINT 042 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 042 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.
И ако кажуваш тогаш
за пусти вечерни села
– два воза во здивен трк
како се сретиле в мрак –
и ако кажуваш тогаш
за крвав месечев изгрев
над темен планински врв
за црвен зрак,
во чудна сказна се слуша
тага на ранета душа.
Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
срамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.


===== CHECKPOINT 042 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.
И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 042 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 042 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.
И ако кажуваш тогаш
за пусти вечерни села
– два воза во здивен трк
како се сретиле в мрак –
и ако кажуваш тогаш
за крвав месечев изгрев
над темен планински врв
за црвен зрак,
во чудна сказна се слуша
тага на ранета душа.
Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
срамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.


===== CHECKPOINT 042 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.
Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.


Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

И мрак над споменот негов
очите мајски лисја се слуша
како в соне,
и дека тука ќе те сретам
век.


И мрак таму ќе те сретам

ко земја се мотка.


Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

И пак тие низ мрачни ветени
умирања
во стреи низ мрака огневита трагаме
за судбината што ни се крие.

И мрак таму ќе видиш,
како да овдека не можеш
ноќ да си спомниш.


И мрак таму ќе видиш,
како да овдека не можеш
со привкус да се спомниш?Не бој се,
далеку,
пред тебе ќe стои трепетлика
со молскав трепет на твојте плeќu,
но таа лика што ми се згасна
од гнев и тага што се свила вкрал се сипали.И мрак таму ќе се склуче,
како да овдека не можеш
очи во мракот своја
скрита борба да ја земеш.


И мрак таму ќе се крева,
како да овдека не можеш да се спомниш.


И мрак таму ќе светне,
ако во тебе се сипа споменот,
како да овдека те сретам
штом срце ми сака
ти со ужас таен,
но ти си мрхов одамна веќе, веќе знам.

О време, сето брановитост свесени
и нешто што се крие
но низ темен мрак тој ќе мине,
и како далечен, и како
од мрачни страни на сама птица дална ќе мине.


И мрак таму ќе запали,
во нас ќe запали силен гнев.

Но надвор во темницата,
во тремот на самотен даб,
но надвор во темница ќе запали силен гнев.

Но надвор,
во тремот на тремот,
во темницата,
во тремот, на подвиг ќе запали силен гнев.


И мрак таму ќе запали силен гнев.

Но надвор во темницата
во темницата
и некаква тивка тага една младост што се знае
со силни,
и со смешка,
со сува рака како сестра ти ќе се фрли.Но надвор
во темен ден се диплат лути
и нажалени како душите што ни се
дека во крвје тонеме.О време, сето брановитост свесени
и нешто што се знае
мирно и гордоти,
о времето ми е денеска
детенце неповиено
од светлина незнае,
од овој есенски ден
со сонце позлатен.
О време, зар од овој есенски ден
со сонце позлатен!
Загубен, в небесни страни,
и кај нас се гласи самотен пат
што орачен,
како човечкото скршен и мрачен вик:
во нас гори,
и ако си спомниш
како што те познавам –
од нас секој
над гробот твој
како таен спомен,


===== CHECKPOINT 043 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 043 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.


И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 043 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Некаков говор тих, едноличен, скржав,
зборови сосем секидневни
шепотени од суви усни.
Но кога ветрот ќe задува:
потресуван е со главите,
нескладно мавтање со рацете,
и некаква песна длабинска, молитвена,
тажна како музика
во летна пладнина – на селска станица.


===== CHECKPOINT 043 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.
Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

Јас сум само човек – и ништо друго не барам
и само в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне.
И пак тие
соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне.

јас соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне.
асоне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне!

Си текла, реко, в соне, в соне, в соне!
Си текла, реко, в соне, в соне, в соне, в соне!
Си текла, младост
ма молкум ја слушам веќе
маќa
а штура.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
како в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне!

Си текла, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне, в соне!
Си текла, младостма нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост згасна, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост.
Јас сакам да те знам
што сакам, младост нема, младост, младост нема, младост, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост нема, младост!

Јас сакам да те знам, младост, младост, младост, младост, младост, младост, младост, младост…

Јас сакам да те знам
проѕирна, младост, младост, младост, младост, младост… Но јас го сакам и твојот дух и мојот дух.


===== CHECKPOINT 043 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.
Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 043 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 043 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.
И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 043 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 043 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 043 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.
Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.


И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 044 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.
И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.
Се потихо се гласи стапка секавица:
Еј, смете ветрот лански лисја,
за тие што се намножени
и со смешка
за тие смеи,
за тие што ни се смеат
и со смешка се намножени
но со смешка
и со смешка се намножи пак во приквечерно сам сум шетал.
И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.
Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.
И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?
Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти си уште жива, младост! – велам.


И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 044 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 044 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 044 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.
Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.
Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Ти си се свил на тврдо легло,
офтика гради со нож ти сече.
Но таму дрвја си се свил,
и ако шум се слуша,
офтика гради со нож ти сече.
И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!
Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”
– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.

О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?


И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 044 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:

Чук, чук!
Кој чука?
Стојанче.
Што бара?
Оганче.
Оганче.
Влези,
земи си.


Враже, таму кученце си скрило
и се смешкаш лукаво ко сребро,
и се смееш како изворче!

А пак мене – зошто сега веднаш? –
пред портата на срцево
сенка ми застанува,
со студни прсти некој тихо тропа:Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.


Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри,
о дете мое!
Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.

О расипник!
Ти криеш вземи благо сека ноќ
а дента веќе забораваш каде.
Ко огниште коледарско е умот:
взори напуштено,
снег го премрежува,
жарта пишти и гасне,
и јагленче е споменот.

Па кај е, кажи, оној блесок прв
на првно запче?
И кај е, токму каков беше гласот
на она слатко гугање?
Знам! Знам!
Но зошто веднаш појасно ги гледам
во утро пролетно
во дворот наш
двете гугучки на кајсијата?


===== CHECKPOINT 044 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Н’остана живот за нас,
за берокуќници,
за прокопсаници,
луѓе чесни домаќини…

Си збиркал, се вели, еднодруго,
си пустел, си штурил –
в бочва винце си турил,
сиренце в каченце,
в амбарче брашенце,
на чингел пастрмца,
си робувал да си пригодувал –
како берокуќник,
како прокопсаник
и домаќин човек.

Крмнак сум заклал,
колбаси сум наклал,
сполај му на бога,
гревота да се жалам –
арно ми пушти прасето,
стопив три канти сало.

Компири, грав,
ти реков – ми рече,
од немачка, далеку била,
немам страв.
За цела година
има да кркаат дечињата.
Откај комшиите, богме, сосе черга
кај нас ќе минат глувчињата.
И слобода чекавме,
и слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна милееш
можеш да си испееш.
Што сакавме – си имаме,
се ни е арно и погодено.
И пак тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
заради нив сега
цел народ да страда.

Си збиркал, си пустел, си стекол,
а сега од страв водвор да не можеш
асолно да си се исекнеш!
Нити со мерак најаден, напиен,
нити човечки наспиен:
ноќе, што било ова
саноќ да се пука –
кутрата, се стуткала жената,
а мене срцево тапан ми чука.

Знаеш богдачува што бидува?
Никој не те праша: прав си ја крив.
Туку ти рикнала пред порта мечка:
денес ундисуваш,
утре те нема жив.
(Надвор е бура, кој да ја разбере темницата
налудничава, вие ветрот и можеби кажува
утеха:)
Јачи околу во темницата,
можеби таму дрвја се корнат
и со ветрот, и со дождот, со темницата
ноќта очаена издишува,
остаена, смртно ранета.

Не бој се,
висок е ѕидот,
портата и на жапка заклучена,
в кревет
под два покрова
не затинај ги ушите –
ние над друг плачеме,
со смртта што се знае,
со ѕвезда роден на чело.
Тебе во домата ти е
како во ковчегот Ноев:
крвава пена што се знае,
тој докрепува јак.
Инаку како животот другиден
да се намножи пак?!
Јачи околу во темницата,
можеби таму дрвја се корнат
и со ветрот, и со дождот, со темницата
ноќта очаена издишува,
остаена, смртно ранета.


===== CHECKPOINT 044 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Грабај
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Грабај
кој има – кременарка!

Нема да куртулите!

Буна се крева,
бунабуна!

Грабај
кој има – кременарка!

Зора за песна се крева,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!
Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора за песна се крева,
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Зора за песна се крева,
буна!
Страшна е раката
пито плаќа за маката!


Зора за песна се крева,
буна за твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се крева,
јуначка песна се крева,
јуначка песна се крева,
буна се крева,
буна!


===== CHECKPOINT 044 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?
О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!
Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”
– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.

О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?
И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 044 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Нужна спокојност на подведени старици
и помиреност со судбината.
Некаков говор тих, едноличен, скржав,
зборови сосем секидневни
шепотени од суви усни.
Но кога ветрот ќe задува:
потресуван е со главите,
нескладно мавтање со рацете,
и некаква песна длабинска, молитвена,
тажна како музика
во летна пладнина – на селска станица.


===== CHECKPOINT 044 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.


Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!
Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”
– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.


О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?
И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 045 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!

Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”

– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.

О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?
И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 045 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 045 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.

Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.

И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 045 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 045 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 045 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 045 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Како се измеша веков,
косата да ти се крене!
Н’остана живот за нас,
за берокуќници,
за прокопсаници,
луѓе чесни домаќини…
Си збиркал, се вели, еднодруго,
си пустел, си штурил –
в бочва винце си турил,
сиренце в каченце,
в амбарче брашенце,
на чингел пастрмца,
си робувал да си пригодувал –
како берокуќник,
како прокопсаник
и домаќин човек.

Крмнак сум заклал,
колбаси сум наклал,
сполај му на бога,
гревота да се жалам –
арно ми пушти прасето,
стопив три канти сало.

Компири, грав,
ти реков – ми рече,
од немачка, далеку била,
немам страв.
Откај комшиите, богме, сосе черга
кај нас ќе минат глувчињата.


За цела година
има да кркаат дечињата.
Откај комшиите, богме, сосе черга
кај нас ќе минат глувчињата.

И слобода чекавме,
и слобода ни дојде:
напи си се винце,
и што песна милееш
можеш да си испееш.

Што сакавме – си имаме,
се ни е арно и погодено.
И пак тие пци
бунтови креваат,
очите си ги вадат –
заради нив сега
цел народ да страда.

Како се смеша веков,
косата да ти се крене!
Си збиркал, си пустел, си стекол,
а сега си пустел, си стекол,
а сега од страв водвор да си пригодувал –
а сега од страв водвор да не можеш
асолно да си се исекнеш!

Нити со мерак најаден, напиен,
нити човечки наспиен:
ноќе, што било ова
саноќ да се пука –
кутрата, се стуткала жената,
а мене срцево тапан ми чука.

Знаеш богдачува што бидува?
Никој не те праша: прав си ја крив.
Туку ти рикнала пред порта мечка:
денес ундисуваш,
утре те нема жив.


(Надвор е бура, кој да ја разбере темницата
налудничава, вие ветрот и можеби кажува
утеха:)

Јачи околу во темницата,
можеби таму дрвја се корнат
и со ветрот, и со дождот, со темницата
ноќта очаена издишува,
остаена, смртно ранета.

Јачи околу во темницата,
можеби таму дрвја се корнат
и со ветрот, и со дождот, со темницата
ноќта очаена издишува,
остаена, смртно ранета.
Не бој се,
висок е ѕидот,
портата и на жапка заклучена,
в кревет
под два покрова
не затинај ги ушите –
ние над друг плачеме,
со смртта што се знае,
со ѕвезда роден на чело.

Инаку како животот другиден
да се намножи пак?!

Јачи околу во темницата,
можеби таму дрвја се корнат
и со ветрот, со темницата
ноќта очаена издишува,
остаена, смртно ранета.


===== CHECKPOINT 045 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:


Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.


Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри,
о дете мое!

Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.

О расипник!
Ти криеш вземи благо сека ноќ
а дента веќе забораваш каде.

Ко огниште коледарско е умот:
взори напуштено,
снег го премрежува,
жарта пишти и гасне,
и јагленче е споменот.

Па кај е, кажи, оној блесок прв
на првно запче?
И кај е, токму каков беше гласот
на она слатко гугање?
Знам! Знам!
Но зошто веднаш појасно ги гледам
во утро пролетно
во дворот наш
двете гугучки на кајсијата?


===== CHECKPOINT 045 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 045 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 046 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Ноќеска слушав песна
далечен топол глас,
утрово сонце ме бакна,
затоа весел сум јас.

Очиве ми се смеат,
како да не бидам луд!?
Од поле децата првпат
донесле врбов цут.

Како да не сетам мака
за твојот поглед и рака!

Спомни ме и ти мене
в срмена пролет и драга –
навечер кога со пупки
се реди твојата снага.


===== CHECKPOINT 046 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога овде сам сум шетал!
Си текла, реко, в далечина сина
и една младост текла без да сетам.

И еве пак во самрак сега идам
на брегот речен по патека знајна;
ме сили нешто се потих да бидам
ко човек којшто наслушува тајна.

Се потихо се гласи стапка сека
и како бран се слева мојот живот
со ритамот на таа ширна река,
на таа мирна приквечер со дивот.

И јас сум само бран што леко тече,
се плиска, шуми, се смирува, трае,
и макар мрачен неврат да го влече,
но сушноста тој сепак си ја знае.

Јас течам, течам… И своите стапка
јас сам ги слушам на брег како в соне,
јас бран сум студен од гушнати капки
и тонам како песната што тоне.

И покорен на таа плавна песна
се кревам горе па брегот го љубам.
О време, сето брановитост свесиа,
зар зеде нешто и зар нешто губам?

Не! Тие стапки во приквечер јасна
ги слушам веќе една вечност цела
и не велам: ти пусто, младост, згасна
а – ти си уште жива, младост! – велам.

И само жалам дека немам спомен
што појарко во свеста да те роди
од овој ритам на стапките, ломен,
од шепотот на тие тихи води.


===== CHECKPOINT 046 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 046 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!

Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”
– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.

О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 046 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 046 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!

Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:
На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!

Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 046 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Тој повев тих и плавен на шалот,
тој блесок црн и мигновен в очи,
но сепак таа разделеност крајна,
ах сепак таа случајност на сето –
па зошто трешти црна веда в срце
како во глуждот на самотен даб.


===== CHECKPOINT 046 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.


Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!

Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!

Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна се крева,
буна!


===== CHECKPOINT 046 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!
Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!

Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 046 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.


Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?

О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!
Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”

– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.


О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?
И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 047 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!
Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!

Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!

Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.
Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.
Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.
Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна!


===== CHECKPOINT 047 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Оган ја разгоре ноќта,
пушки немирници ѕунат
народе стануј,
збирај се војско!
Буна се крева,
буна!

Карпош од Карадаг слезе,
од село в село ита,
планински виор ги разлулеа
зрелите в поле жита.

Народе стануј,
збирај се војско,
рипај машчио,
сиромашчио,
гола-боса!
Грабај
кој има – кременарка!

Кој нема – ластегарка,
сор и koca –
удри го- бејското племе,
темник нека го земе,
виор в пустелија нека го расее,
пчошкото семе.

Каде поганци од кулите
сосе пискулите
и булите?
Нема да куртулите!

Крвав ви иде Еремија –
в десница сабја му трешница,
в левица гламна горешница.
Страшна е раката
пито плаќа за маката!
Зора зазорува –
а по сите патје
идат лути сватје,
чекај, кумановски граде,
ќе тропнат на твојте вратје,
отворај визби, амбари,
токми дарови –
Карпош ти води свадбари.

Буно Карпошова,
селанска веселбо!
Црвено вино
–црвена крв–
на пат се лее,
јуначка песна се пее:

На крала кралство ке земеме,
на цара царство ке земеме,
земја ке ослободиме!
Идат…
А крај пат,
на сув брест качен,
Зија-бег – на високо.
На рамо гаргач држи
место сокол.

Зијо,
змијо
на капина префрлена,
еве ти за белите
што ги чинеше,
душата што ни ја кинеше,
еве ти за беделите,
за кулуците по неделите.

Идат…
Бајрак крвавее,
пушки ѕунат –
народе стануј,
збирај се војско,
буна се крева,
буна!


===== CHECKPOINT 047 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:
Чук, чук!
Кој чука?
Стојанче.
Што бара?
Оганче.
Влези,
земи си.

Враже, таму кученце си скрило
и се смешкаш лукаво ко сребро,
и се смееш како изворче!

А пак мене – зошто сега веднаш? –
пред портата на срцево
сенка ми застанува,
со студни прсти некој тихо тропа:

Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри,
о дете мое!
Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.

О расипник!
Ти криеш вземи благо сека ноќ
а дента веќе забораваш каде.
Ко огниште коледарско е умот:
взори напуштено,
снег го премрежува,
жарта пишти и гасне,
и јагленче е споменот.
Па кај е, кажи, оној блесок прв
на првно запче?
И кај е, токму каков беше гласот
на она слатко гугање?
Знам! Знам!
Но зошто веднаш појасно ги гледам
во утро пролетно
во дворот наш
двете гугучки на кајсијата?


===== CHECKPOINT 047 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.
И ако кажуваш тогаш
за пусти вечерни села
– два воза во здивен трк
како се сретиле в мрак –
и ако кажуваш тогаш
за крвав месечев изгрев
над темен планински врв
за црвен зрак,
во чудна сказна се слуша
тага на ранета душа.
Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
срамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.


===== CHECKPOINT 047 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 047 EX # 006 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 047 EX # 007 K 50 P 0.9 =====

Јас нејќам близок да те спомнам
кога на некој пир си се нашол.
Си станал, велат, во царски дом и
си кренал и ти поздравна чаша.

Си имал тогаш поетска става,
ти трептел гласот, поглед се влажел,
и за славјанска дружба и слава
здравица дури во стих си кажал.

Слушале царски генерали,
со многу лустри домот светел.
А тебе в грло вик те давел,
нешто, до солзи чисто, си сетил.

Јас нејќам тука да те спомнам!
Ти нели в кална ноќ се врати
со празна душа и снагa ломна,
со срам од лага, човек – што пати.

Јас тебе в мрачна те гледам стаја
в приквечер зимна, сива; слепа.
Надвор е бура. Див ветар лае
и некој гробно на врата клепа.

Ти си се свил на тврдо легло,
по сека жилка мраз ти тече,
со сува рака зло те стегло,
офтика гради со нож ти сече.

Од таа немош – плач те стиска
дека си распнат, сам и дробен,
и скршен дозив в гради писка
пред ноќта слепа на прагот гробен.

И што да спомниш сега спрема
оваа проста, јасна мака?
Видело нема, ближен нема
на чело да ти сложи рака.

Далеку твојот роден крај е,
далеку, матно Вардар тече,
остана само спомен таен,
мирис на летна, штуркава вечер.

Но зошто спомен, солзно-трепкав,
пред очи како жар што горат
и споро длабат во мракот лепкав
за малку надеж дури се борат?
О, смете ветрот лански лисја
и никој нема да ги врати.
Зар твојот живот треба исто
по пусти патје пуст да фати!
Та срцето се праша, тажи
во часот суров на судно време:
„Што животот те дари, кажи,
што смртта, кажи, ќе ти земе?”

– Без радост овој живот мина
кон слобода во скршен порив –
мој дален роде, еве гинам
а толку малку, малку сторив.

О зар ќе згасне мојот спомен,
мојата мака и подвиг буен?
Кажете. Сам сум… Викам. Молам.
Зар никој нема да ме чуе?

И оди викот твој низ мрака,
цел век се талка тој вик од очај,
цел век ја гласи твојата мака,
цел век не дели. Но јас го дочув.


===== CHECKPOINT 047 EX # 008 K 50 P 0.9 =====

На стара Москва улица мирна.
Минам – и минат матно
два сиви реда уморни куќи,
а в небо – кубе темно-златно.

Притивна назад градската бука,
приквечер мрежна се фаќа.
Чудна е таа тишина тука,
времето назад го враќа.

И ми се чини – ова не сега
а пред век станува ова,
и дека тука ќе те сретам
за дружба чудесно нова.

Јас би те познал веднаш, мислам,
по твојот опул мрачен,
по одот брз и литото палто
по ликот сув и мачен.

Јас би те познал и би те запрел
ко земјак стар и добер,
но ти си мрхов одамна веќе,
стемнет во мракот гробен.


===== CHECKPOINT 047 EX # 009 K 50 P 0.9 =====

Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
грамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.
И ако кажуваш тогаш
за пусти вечерни села
– два воза во здивен трк
како се сретиле в мрак –
и ако кажуваш тогаш
за крвав месечев изгрев
над темен планински врв
за црвен зрак,
во чудна сказна се слуша
тага на ранета душа.
Да лажеш не е можно,
те мори вистина бесна –
срамот и тагата своја
скриј ја во нејасна песна.


===== CHECKPOINT 047 EX # 010 K 50 P 0.9 =====

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.

И ти во искреста игра
со виор и сињак, сеи и светлина
минеш низ приказен крај,
ти бледо чедо месечинско
минеш низ приказен крај,
и како далечен, и како трепетен,
како радосен ѕвон
ѕуниш во мојот сон.

Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила:
од коприна те ткам,
од јасна ѕвездена свила.


===== CHECKPOINT 048 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Го сакам ова место покрај Сава
во час на самрак, на стаена врева.
Ко водјето на таа речна става
и мојот дух со спокојство се слева.

Од Калемегдан сум слегувал често
по скалите под стари влажни сводје
до ова мирно предвечерно место,
до шепотот на тие тихи водје.

Но колку време, какво време мина
од дните кога о