Teaching Aco Shopov - Session #2

We trained a neural network with Aco Shopov’s writings.

Each time we collected autogenerated texts in different phases of the training procedure.

You can read and see how the trained neural network is learning and accepting Shopov’s writing style, gradually.

# 01

роектиран. Според чл. 8 став 1 алинеја 4 од Уставот, во секое поле се утврдени правата и обврските на сите органи, а не само на поединците, со цел за нивно остварување и за остварување на нивните права. Согласно чл.6 од Законот, доколку во случај кога лицето има статус на потчинет или кога има договор со кој се повредуваат основните права и слободи на граѓаните, по исклучок, може да има дискреционо право да бара од судот да ја отфрли можноста за негово изрекување, бидејќи тоа се однесува и на правото на судење во разумен рок. Доколку лицето има статус на потчинет или ја оствари таа улога, судот ќе ја прифати можноста за изрекување. Според чл. 7 од Уставот, законодавецот има право во секое време да определи дали се работи за кривична одговорност или за некоја правна мерка. Во секоја правна или материјална полза на лицето, во однос на слободата на изразување, може да биде предвидена друга судска одговорност. Во оваа смисла, законодавецот има обврска да ја анализира слободата на изразување, па согласно со тоа, во тој случај има обврска да оцени дали е потребно да се преземат мерки и да утврди дали се потребни мерки за да се спречат можните казни. Во однос на слободата на изразување, судот има надлежност да одлучува во спорови меѓу јавни функционери и јавни службеници, доколку тие органи имаат правен статус на јавни службеници, а тие имаат право на одговор. При тоа, Судот има надлежност да одлучува за жалби и да поднесува барања до судовите. Ако тоа не се случи, судовите може да решаваат и за жалби по тужбите, додека доколку тоа не е возможно, може да се одлучи за тужби од политички или економски карактер, по барање на судот. Исто така, Судот е должен да обезбеди сигурност на лицето и да ја утврди одговорноста на неговите правни и физички лица за она што го направил. //м.Р.С. Во поглед на заштитата на правото на изразување, Судот може да расправа за кривични дела од интерес за обезбедување на заштита на здравјето и безбедноста на луѓето, како и за кривични дела од индустриска сопственост. Ако се однесува на заштитата на приватниот имот, Судот е должен да обезбеди дека со поднесување барање за заштита на приватниот имот се повредени основните права и слободи. Во тој поглед, во членот 6 став 1 од Уставот јасно стои дека “ Државното правобранителство има обврска да обезбеди заштита на јавниот имот од кривична одговорност и да обезбеди судска заштита на приватниот имот. Со други зборови, со поднесување на барање за заштита на приватниот имот, кој се наоѓа на подрачјето на Скопје, може да се бара заштита и на приватниот имот, а особено ако во некои случаи и тоа се смета за кривично дело од индустриска сопственост.” Во поглед на заштита на приватниот имот, Судот има должност да обезбеди сигурност на имотот што се бара од него. Во членот 6, став 2 од истиот закон, каде се предвидува дека државата, а не државните органи имаат право на заштита на приватен имот и да го продаваат на приватни лица, и тоа на јавни личности, како што е случај со другите органи, органите и субјектите на државната управа. Во поглед на заштитата на државниот имот, Судот ги утврдува правата и обврските на граѓаните и правните лица, што може да се оствари доколку тие органи, или приватни фирми не го продадат и продаваат во рамките на државната управа. При тоа, потребно е да се потенцира дека законодавецот има право, а тоа се: правото на учество на приватниот сектор во орган на државната управа, како и правото на државна администрација. Со други зборови, ако се утврди дека државниот орган располага со државен имот, а не приватните компании, органите и субјектите на државната управа можат да го продаваат на приватни лица, државни органи или јавни претпријатија, и правни лица, тогаш кога тоа е сторено од државно орган, органот кои во најголем дел се наоѓаат во рацете на јавните службеници, може да го продаваат и на приватни лица, јавни и други приватни лица, со цел да се заштитат правата и обврските на приватни сопственици и други правни лица. Според чл.2 од Уставот, ако државните органи располагаат со државен имот кој се наоѓа во сопственост на државен имот, како и државните органи, државните органи, јавни претпријатија, друштва и други приватни сопственици, државните органи и други правни лица, тогаш државните органи мора да обезбедат заштита на приватниот имот, приватниот и други лица од приватен и јавни службеници, а ако не го продаваат и на приватни лица. Во однос на правото на учество во јавни, тие приватни и други приватни правни лица, судот мора да обезбеди гаранции за заштита на државниот имот, кој може да го бара државата, како и да обезбеди заштита на имотот на имотот. Во однос на правото на правото на правото на учество во правото на сопственост на правото на граѓаните, не е предвидена обврска за ослободување на државата на имотниот суд, или некој приватен субјект. Во член 6 став од Законот, државниот кој нема законска сила, односно, државата може да ја утврди законитоста, а не да го бара правото на некој државен орган на државен институција, државни или државна институција, бидејќи тоа може да биде предмет на тој орган да побара да донесе судска заштита на државата која државна институција, а со цел да ја земе законитоста за што му се наметнува или да го обесобрачи. Законот на кој било граѓанин

# 02

Овој производ овозможува да се избегнат непријатните емоции кои се јавуваат кога ќе бидете повредени. Многу е важно да се напомене дека не секој човек, без разлика на возраста, има доволно сила и кондиција да се направи тоа. Тоа зависи од типот на човекот како ќе реагира на него, од неговата форма, од тоа дали тој има проблеми со срцето. Ако е неопходно, ако неговата одлука да направи нешто е донесена поради страв од повреда, тогаш сигурно веќе сте имале можност да ја посетите неговата продавница. Исто така, за да се ослободи од овие грижи, треба да се земе предвид можноста за посета на продавницата. Треба да се има на ум дека ако сте за купување облека, тогаш тоа е едноставно прашање на избор. Во оваа насока, треба да се забележи дека тие имаат голем потенцијал за да го направат вашиот вкус помалку примамлив. Треба да се забележи дека во продавницата се нудат само најдобрите производи, ако е потребно. Сепак, ова не го обврзува купувачот да купи нешто од него, туку тој самиот треба да одлучи дали ќе купи нешто од него. Ако е потребно, тогаш во продавницата треба да се купи облека. Исто така, ако некој има недостаток на искуство, тогаш можете да се потпрете, ако тоа е причината за тоа, тогаш ќе го направи тоа многу полесно. На пример, можете да купите облека од домашни дизајнери, но тие сакаат да купат нешто и да го носат. Исто така, можете да направите некои промени во начинот на кој се работи, но некои имаат повеќе успех. Можете да очекувате дека производителот е заинтересиран да купи нешто од дома. Покрај тоа, во продавницата ќе биде забележано и одредени идеи што му стојат на располагање, бидејќи тие треба да се разгледа и да се направи некои прилагодувања. Можете да направите избор на облека од домашно производство или некои други работи. Постојат некои опции за купување кои ќе им помогнат на купувачот да се ослободи од товарот на неговото его. На пример, можете да купат облека од домашно производство, од продавница, или од продавница за убавина. Не треба да се менува стилот на продажба – дури и да ви даде впечаток на вистинска компанија со сите свои посебни карактеристики, која е на располагање за вас. Можете да направите сите видови на облека. И секој ден треба да ги набавите најдобрите парчиња облека – тоа не значи дека имате лош квалитет на вашите производи, бидејќи на крајот, без разлика на тоа дали се наменети за вашиот џеб, да се каже, треба да бидете сигурни дека не се занимаваат со тоа. Ако вашиот буџет е таков, тоа е да се купи сè што имате од вашите пари, можете да почнете да ги продавате, да ги собереш од дома и да ги купите и да се жалат на што сакате. Во овој случај, ако некој може да побара да купи нешто, можете да ги купите или да купат нешто што се смета за квалитет. Ова е еден интересен начин да се создаде квалитетен вкус. Се што треба да знаете за една облека е да знаете што треба да се случи за вас, која ќе биде соодветна. Прво, не заборавајте дека кога треба да се купи една продавница за нега, можете да ги купите и да ги купите за вас, и да почнете да го користите. Ако не постои можност да купите облека од домашно производство, тогаш можете да ја купите за вас. Само тогаш можете да изберете облека од домашно производство или од продавница со добар квалитет. Тоа е одлично за да започнете да го користите, и да ги купите и продадете, така што ќе треба да ги купите. Доколку сте заинтересирани за купување дизајнер, не двоумете се да се купи скапи работи. Така што може да се купи облека од домашно производство – тоа е подобро. Но, ако имате време да започнете сами во продавница за убавина, тогаш не заборавајте дека вашата работа и не треба да биде завршена, и покрај тоа што ќе се бара вашата иднина. Се разбира, и во текот на еден ден ќе биде достапен за купување на нешто. А од друга страна, исто така, може да се најдат добри финансиски инструменти, како што се производи од домашно производство. Можеби подобро е да се купи само облека со добра финансиска вредност, па дури и да купат и на друг начин. Ако не сте заинтересирани за купување на нешто друго, ако не сте во можност да купите нешто што ви е доволно скапо. Па така, можете да купите нешто што најмногу од вашите пари – тоа не оди за купување. Сепак, можете брзо да купите нешто што го купите. Ако сакате да купите нешто и да купите нешто што ви е бесплатно, веднаш да се добие нешто. Ако не сакате да го купат нешто што го продадете, не мора да имате друг избор, туку едноставно, ќе треба да го купите. Ако се разбере понуда, можете да го купите со кредитна понуда на интернет продавница, каде што ќе ви се купи и купите нешто кое ќе го купите. Сепак, не треба да го купите веднаш и да купите на вас, бидејќи тоа е во сите производи. Ако го купите во која било време. Со купување или не сте ги продаваат своите производи, што ќе го купите со цел. Но, за купување само што ќе најдете нешто од вашите пари. Ако купувате на вашата вашиот план треба да го купите. Можете сигурно тоа

# 03

Неверојатниот иден подем на руската економија ќе се случи и со растот на бруто домашниот производ, при што обемот на извозот е релативно мал, земајќи предвид дека увозот на стоки од Украина ќе се зголеми значително. Бидејќи порастот на бројот на вработените лица ќе расте, увозот на основни стоки од Украина мора да бележи пораст. Освен тоа, постојат знаци на растечка потрошувачка и поради големата зависност на Русија од Европа: високата стапка на инфлација, зголемување на цените на прехранбените производи, забавување на економскиот раст, губење на довербата кај населението, влошување на состојбата на пазарот на труд. Како што покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, стапката на пораст на БДП по жител во второто тримесечје од 2011 година изнесува 2%, што претставува скок во однос на претходното тримесечје годинава за 3 процентни поени, при што бруто домашниот производ изнесува 8707 милијарди динари. Сепак, најголем ризик од масовна руска рецесија претставуваат немирите од 10 јули 2012 година. Голем дел од немирите се поврзани со украинската криза која може да предизвика масовна граѓанска војна, која треба да го уништи политичкиот живот на граѓаните. Најпосле, Русија продолжува да забележува раст на економијата надвор од земјата, предизвикувајќи нестабилност и недостиг на економски активности. Голем број граѓани сметаат дека ситуацијата во земјата ќе се промени. Но, не е познато дали Кремљ ќе се промени. Од друга страна руската економија е сиромашна. Во врска со политичкиот живот Русија се движи кон инфлација во износ од 3%. Ова е последица на тековната инфлација предизвикана од порастот на платите од буџетот. Во последниве години Русија одигра централна улога во економскиот живот, обезбедувајќи вработување, плати и пензии, додека во последно време ситуацијата во Украина е далеку подобра одошто дотогаш, и економијата бележи негативен развој. Така, просечната плата на државните службеници изнесувала околу 9 милиони рубли (во 2012 година изнесувала 4 милиони рубли!) годишно, иако економијата се движи во минус. Меѓутоа, последниве неколку години ситуацијата покажува благ пораст. Сепак, овие тенденции се изразени и во облик на намалување на приходите на државните службеници. Имено, државниот буџет ги зголемува платите и пензиите и, како резултат на забавувањето на економскиот раст во земјата. Во 2014 година се забележа негативен раст на економската активност, додека платите од буџетот скокнаа за 9%. На крајот од септември 2014 година, државната каса забележи позитивен раст на руската валута на 4 000 рубли (во 2013 година беше 630 милиони долари), при што просечната плата изнесуваше 46 милиони рубли. Како резултат на тоа, руската економија во 2014 година се задржа на ниво од 1 950 милијарди долари. На почетокот од 2012 година руската валута порасна на 1 425 милиони рубли (во 2015 година изнесуваше 910 милијарди долари). Ова е делумно продолжение на владината акција за зголемување на платите за 13 дена во 2014 година, при што руски компании беа принудени да продадат стоки од Русија на руските претпријатија, наместо да се обидат да продаваат стоки од Украина. Иако увозот на стоки од Украина ќе се зголеми на приближно 10 мл долар на ден сè додека инфлацијата не достигне рекордно ниска стапка, економскиот раст е умерен. Во 2012 година земјата беше погодена од последиците од кризата со глад, недостаток на девизи, влошување на довербата кај домаќинствата и помала потрошувачка. Како резултат на тоа, Русија остана без долгови и кредити во странство. Покрај тоа, Украина се враќа на стариот пат. Со оглед дека украинскиот бруто домашен производ се зголемува постојано, рубљата се враќа назад на нивото од 2014 година, и таа изнесува околу 1 595 милијарди рубли (вклучувајќи ги депозитите на населението). Дополнително, инфлацијата се зголемува за 15% во 2016 година и изнесува -15%. Владата планира да ја зголеми стапката на БДП на годишно ниво за 0.2% во 2016 година, наспроти зголемените цени, со цел да ги исполни своите цели за зголемување на продуктивноста. Оттука рубљата расте бавно – при што БДП на земјата надминува 60%. Руската валута во 2014 година остана во стабилна состојба, а руската економија продолжува да се шири, благодарение на зголемените барање од Русија на странство за понатамошно зголемување на увоз на одделни стоки и услуги што може да помогне во зацврстувањето на економијата. Во исто време, руската економија забележува подобрување и опаѓање. Покрај тоа, инфлацијата на приходите на домаќинствата расте и растот на населението од сегашните договори во БДП на земјата од страна на владата. Руската економија брзо закрепнува. На пример, околу 44% од населението во 2008 година доживеа пад на тековната стапка на БДП, а сега порасна на околу 4 милиона долари, додека руската валута е намалена на околу 22% во 2017 година. Зголемувањето на увозот на земјоделски претпријатија во земјите од руската сопственост и БДП, додека инфлацијата во земјите опаѓа само за речиси една третина. Централната банка продолжи да слабее надолу, а инфлацијата паѓа на ниво дури и за 5 проценти. Само во првите две квартали оваа година, додека цената година се зголеми на 3,5 милијарди. Рускиот намалување на цените во 2015 година. За време на економскиот раст овој раст може да се намали на ниво уште повеќе од петкратно. Сепак, порастот на инфлансот на БДП падна на БДП во голем прилив на БДП, а размената на БДП изнесува 728 милијарди поени. Сепак, Русија остана година ќе слабее како втора економија во 2015 година, што е бавно ниско влостена на стапки на ниво 1,5 милијарди, додека просечната стапка на БДП забележа пад на БДП е мала

# 04

Сега и двајцата во пеколот стојат: За сите оние кои се далеку од светлината, сега веќе потонаа во сонцето; тие се наоѓаат подалеку од мракот, каде е сега сосема извесно: сега се поблиску од сонцето на вистината, каде е веќе скриена. Сега, ќе ја здогледав темнината скриена под земја. Сега и двајцата во пеколот. Сега, тие се далеку од вистината, таму е сосема извесно: таму сосема непознат: ќе влезе во светот и јасно ќе се види. Таму е невидлива: скриена: сега далеку од темнината. Сега под сонцето. Сега е уште подалеку од темнината скриена: таму е сосема непознат: чекајќи, се далеку од животот на убавината. Сега, се уште во рајот, се најде: скриена: во мракот, веќе изгубени во темнината, каде е сега сосема јасно: ќе откриеш. Сега и двајцата во пеколот: не сакаат ништо да го откријат: што е скриена: во мракот. Сега ќе формираат своето срце: да им се приближи на светлината? Сега, веќе сите во пеколот: гледа: тука сосема непознати: каде е скриена: уште подалеку од светлината скриена: во телото на убавината! Сега и двајцата ќе стојат спроти ветрот скриена: под земјата. Не може секој ден, бидејќи таа е скриена во темнината. Сега е уште подалеку од светлината скриена: место. Сега сосема непозната: во пеколот е скриена: зад црно. Сега тие се далеку од светлината скриена: каде е скриена: во светот. Сега и двајцата во пеколот се далеку од вистината, сега сите – под него во светот. Сега и двајцата во пеколот: уште подалеку од рајот. Сега уште подалеку од животот на светлината скриена:, кога е скриена: во светлоста. Сега и двајцата во пеколот: – Сестра на вистината, сега крие: во рајот. Сега и двајцата во пеколот: ние се далеку од светот, таму сосема непознат: ќе живеат таму: во светот. Сега и двајцата ќе побегне од темнината? Сега тие се далеку од вселената. Сега и двајцата, сите далеку од темнината скриена: во мракот. Сега и двајцата во пеколот: ќе сака – да го скрие под земја. Сега и двајцата во пеколот: Сега под неа: ќе треба да го открие своето срце: ќе мора да се спаси. Сега и двајцата во пеколот: ќе живеат една точка… да најдат: скриена: во темнината. Сега тие се блиски со животот на темнината. Сега во рајот: Ништо. Сега и двајцата во пеколот: луѓето кои се далеку од светлината скриена: ќе живеат далеку од светлината скриена: сега кога е скриена: во……Сега ќе живеат една точка… скриена: во пеколот. Сега и двајцата во пеколот: е скриена: некаде далеку од… Сега……… далеку…… дека… толку долго ќе живеат во пеколот. Сега и двете заедно со вас во пеколот… дека се подалеку од вечноста. Сега и двајцата во пеколот… сите нив… таму… дека…… тие се далеку… некаде далеку… дека… тие далеку…… таму… но далеку…… таа… крие…само… а сега………………………………………… тие ќе го спаси………………… тие………………… тие…………………… ние…… не………… тие… тие…… тие……… тие… не…… тие………… тие……………… тие…… тие………… тие…………… оние… тие………… нив…………… тие… сите… не… тој…… тие…………… ги собира…………… а… луѓето………………………… тие………………… но……… тие………… тие… може… никој… тие…… па… тие…………… тие… сето……………… тие…………… но… во ред…… ние…… а како……… кој……… сите…….. тие…… може да ги спаси…… тие……… јас………… се……… ништо………………… ние…… тие……… може… да се… и…… сите…………… сите……………….. оние кои……………… кои………………… ги заборави……… ништо… се… луѓето………….. нивните…… нивните…………… тие……… тие………………… кои…… ја……………………………… ја………… да ги спаси нивните………… и……………… ги снема…………… ние… тие и…….. тие……… ние… така……… може… кој така… ако…………… тие……… да………………………………………………… сите………

# 05

И не случајно го слушнав гласот на поетот и на поетот во првата балканска Крушевска република. За животот на Крушевска република може да се постри. Сега се чувствувам како ѕвер, извалкана во најчиста воздух и бела грутка, извалкана во најчиста прашинка, извалкана во најчиста бела роса.
a и во овој мој стих и во овој како и во сите други песни од оваа книга ги почувствував најубавите мисли и чувства од моето детство и од првата балканска Крушевска република.
Беше тоа час во кој се запознав со мојот народ, час во кој ги почувствував најубавите моменти и радости на мојот народ.

Беше тоа час во кој ја почувствував најубавите солзи и раните од мојот народ.

Ги почувствував најубавите зборови и најубавите желби на мојот народ.

Беше тоа час во кој почувствував колку мојата Црна Африка е Македонија.

Беше тоа час во кој силно почувствував и ме трогна здивот во моето срце.

a како пролетен балон ме потопи во океанот.

Беше тоа час во кој почувствував светлосназорна свежина и здивот на там-тамите на животот.

Беше тоа час во кој почувствував како низ сето мое тело ме блика Македонија.

Мислејќи дека Македонија е татковина на сите предели,
до мене допираа црни ноќи и породилни маки.

# 06

ju прогони како жена блудна,
ненаситна, осамена, осамена.
Сонцето се ведне и запира,

поминаја само две девојки,
младишта високи,
млади и штотуку неостварени.

кога се капат.
Во еден момент oн
страдува вo cилa суда в чудно компонирање в вишни,
како суден ден.
И секој ден го издаваат гoдините,
и секој ден сонцето почнува
да гo гушнува
и гo пирува,
па преку ден пoркај сo гoлата октомвриска вeчерната вeчерна вeчерната вeчерна вeчерна нoќ.
Сонцето се извишува и запира,
и се извишува до градот,
и кога се извишува нагоре,
како суден ден,
како суден ден,
тој ранува сам сo cилa суден ден.

# 07

континуирана во животот се се врти, се врти и се врти.деново земјата на животот,
попуштаат сите шумови на времето.

непозната е и габата на воздухот и воздухот.
непозната е судбината на земјите,
непозната е судбината на нивната судбина.

Само едно стоглаво чудовиште, неподвижно и неподвижно, полека се буди и полетува,
неуморно се врти и пие.

непозната е судбината на земјите,
Македонија.
И секој ден во еден ден го гушнува светот
и го гушнува со мака.

Како да станам и да се борам?

Треба да станам и да се борам?

Станав ли, не ли? Не знам.
Но знам како
се разденив во градот
на проколнатите поети.

# 08

Од жед се вртиме, полека се разведруваме

и во еден миг велиме:
Едната песна од „Туѓман и жена си“ се валка и исчезнува.
Бурата полека се разведрува, полека се разведрува, полека се разведрува, полека се разведрува, полека се разведрува, полека се разведрува
и дрвото се разведрува
како и воздухот што се разведрува.
А телото мое се разведрува
и сега се разведрува. бавно се разведрува, полека се разведрува
и дрвото се разведрува
како и дрвото што се разведрува.
А телото мое се разведрува
како и дрвото што се разведрува, полека се разидрува
како и дрвото што се разведрува.
А телото мое се разведрува
како и дрвото што се разведрува, полека се разидрува
и дрвото се разведрува
како и дрвото што се разведрува.
Бурата полека се разведрува, полека се разведрува, полека се разведрува
и дрвото се разведрува
како и дрвото што се разведрува.
А телото мое се разведрува
како и дрвото што се разведрува, полека се разидрува
како и дрвото што се разведрува.

# 09

Дунав во еден од центрите на Париз
седам во едно мирно
бистро спроти Операта.
Седам прикован за масата
со филџан пред мене
и не забележувам колку долго
седам неподвижен
и како полека се спушта
срамежливата париска вечер.
Околу мене жагорат
млади Негарки и Виетнамки,
млади Кинескињи и Јапонки
и уште којзнае кој
млад свет во Црна Африка
и Далечниот Исток.
Странец, а не сум странец
меѓу тие млади луѓе од светот,
иако не разбирам ништо,
јасен е и разбирлив нивниот џагор.

Мислата ми одлетува
во мојата Црна Африка
сред моите Сињарки
со очи синолички на црната арматура
пред чија убавина се топам
во црна јагленосна згура.
Црно лице, свет што блика и зрачи
во моите Сињарки,
и не се чувствувам
како свет во Црна Африка
од црната арматура
под моите Сињарки
со очи синолички на црната арматура
во црна јагленосна згура.

# 10

Е сега, пријателе, да одиме заедно,
a да одиме заедно,
ако низ годините исплукаат од тебе најубавите
и животот на светот да ви е безгрижен
и животот да ти е насмејан
од една страна светлини и бои
од друга страна светлини и бои
од една страна светлини и бои
од друга страна светлини и бои
од еден светлини и бои
и од еден светлини и бои
и од еден светлини и бои
од друга страна светлини и бои
и од една страна светлини и бои
од една сосема небитна и непозната светлини.

Во твојата нерамна небиднина ѕирка твојата
милина
од една страна светлини и бои
од друга страна светлини и бои
и од еден светлини и бои
од една сосема небитна и непозната светлини
од една многу небитна и непозната светлини
од друга страна светлини и бои
и од една сосема небитна и непозната светлини
од други светлини и бои
и на една сосема небитна и непозната светлини
од друга страна светлини и бои
од една сосема небитна и непозната светлини
и животот да ти е разнобоен
од еден свет и бои
и сето тоа да ти е бескрајно патување,

# 11

приготвината,зашто поетите гледаат занесени во убавината на убавината, они гледаат занесени во убавината на своите поети, они гледаат занесени во убавината на нивниот љубен заспан
и поетите гледаат занесени во убавината на своите поети.
И заборав утре кога сите мисли на поетот ќе се успијат и кога сите мисли на поетот ќе се успие
како на твојот Изгрев
и на поетите им се отвора илјади и илјади детства.

откина од гранката сам, полека и несетено
и остана во воздухот да лебдее така.

откина од гранката сам, полека и несетено
и остана во воздухот да лебдее така.
Мислејќи дека е жолта пеперуга, детено
пружи по него рака.

И не се измени ни со прелив мал
на есента божилото.
Само гранката задржа скриена жал,
жал за зеленилото.

# 12

Во еден од центрите на Париз
седам во едно мирно
бистро спроти Операта.
Седам прикован за масата
со филџан пред мене
и не забележувам колку долго
седам неподвижен
и како полека се спушта
срамежливата париска вечер.

Околу мене жагорат
млади Негарки и Виетнамки,
млади Кинескињи и Јапонки
и уште којзнае кој
млад свет во Црна Африка
и Далечниот Исток.
Странец, а не сум странец
меѓу тие млади луѓе од светот,
иако не разбирам ништо,
јасен е и разбирлив нивниот џагор.

Мислата ми одлетува
во мојата Црна Африка
сред моите Сињарки
со очи синолички на црната арматура
пред чија убавина се топам
во црна јагленосна згура.

 

# 13

Париз тече под моите мостови на Сена,
тече под сите мостови на светот.

И во тој тек го слушам
како црвена поплава и буна
нестивнатиот глас на Париската комуна.

Тој глас го заплисна
Сибир од Балканското Езеро
се прошири преку дунавската низија,
тој глас се проширува
преку земјите на изгревот на Сонцето
до Николо-Коба и реката Гамбија
и уште подалеку на југ
и уште подалеку на запад,
тој глас се проширува
како своевидна светлосна визија.

дам во Париз, каде што ме пречека мојата спи-песна со илјади светлини
и бои што претчувствуваа дека во Париз се збиднува
во еден долго смируван тек.

Околу мене течеа
орели солзи и бои на
ветровите
и јас низ солзи се извишував
за животот на Париската комуна.

Околу мене течеа
летни поројни дождови и буна
и како пролетен ветар што носи
оддалеку се извишував и од мојот народ
и од најчиста роса исконските
ситни светлини.

А Париз течеше и течеше
како цвет што тече.

# 14

турни прогони како жена блудна,
ненаситна, похотна, осамена.
Me грабнува вo прегратка пламена
неизбежно и сo cилa судна.

И ме фрла co дланката лесна
в чудна игра, в чудно компонирање,
изгаснувам во грч и умирање
и се враќам в живот како песна.

Па со поглед што блика и зрачи,
потонувам до дно вo модрината,
и кликнувам пак на убавината:
Прострелај ме со своите лачи!

Прострелај ме, па сè нека стивне
без расудок, без празно умување,
и блесокот на тоа лудување,
само твојот блесок нека вивне.

Рaсневме заедно, заедо крaдевме вишни
и иста судба секогаш имавме ние.
Ги знае добро моите желби скришни
и знам што сака од сите вас да скрие.

Денес ме виде во паркот како седам,
и кога пријде увилен, блед и стресен
јас сетив дека непознат човек гледам
како што гледа во мене таа есен.

# 15

Ноќта е заборав, заборавот успивање,
кога сите мисли на праг ги оставаме.
Денот клика возбудено: памети ме, памети ме,
ко пролетни води твое сум разливање,
a ноќта: пополека се’ да забораваме.

откина од гранката сам, полека и несетено
и остана во воздухот да лебдее така.
Мислејќи дека е жолта пеперуга, детено
пружи по него рака.

И не се измени ни со прелив мал
на есента божилото.
Само гранката задржа скриена жал,
жал за зеленилото.

откина од гранката сам, полека и несетено
и остана во воздухот да лебдее така.
Мислејќи дека е жолта пеперуга, детено
пружи по него рака.

И не се измени ни со прелив мал
на есента божилото.
Само гранката задржа скриена жал,
жал за зеленилото.