Full Log #1

Complete training session logs dump.

Taken with Ctrl-C/Ctrl-V from Notepad.

Ok, I know … Must confest. Training this under Windows … Guilty as charged!

Training from scratch with ../../models/mk-gpt2
checkpoint_steps: 100
Train inputs found: 41
Train 2 inputs found: 0


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

го Ху Бо.Роже Мо ќе на ќе ќе текотот е


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Џорџ


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

се…., 11 остави зи го ќе ќе ќе ќе… остави ќе ќе


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ал во овој живот оста мусиудизам на остави го ќе остави се ќе ќе … ќето да светската глас се кру ќе те остави си ќе ќе ќе ќе биде остави те ќе остави ќе пол ста


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

го го живот и живее ќе е крај крај на те зи теѕ. Топо ги кој се сам ја застапува те е живот е ве му остави ста ја ста зи зи се ќе ќе ќе се ќе те е. зи ќе ќе ста зи зи зи живот живот живот пол ста заги ја бл б е ја живот


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

оста ШпанијаОТ Џек Џек се стана познат како на на Не еди ќеот е… крај биде биде остави ќе Џорџсе 1992сеа остров Никола Никола %а за Фиати Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре шар Стре Стре Стре Џони Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Ту Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Џонистре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Ри Рен Бо Стре Стре Стре Стре Стре шар Ски Стреча Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Ри Ја Ка Ка Ка Ка Под Рак Риба Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Риба Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стреча Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стрелно Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибите Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рак Стре Стре Стре Стре Рибата Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стреча Стре Стре Стре Стре Јагна Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Ш Зат Стре Стре Лиа Стре Стре Рибата Стре Рибата Стрелна Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стрелска Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стре Стре Стрелецот Рибата Стре Стре Стре Стре Стре Рибата Стре Стрелно Стре Стре Стре Стрекула Стре Стре Стре Стре Стре Рибите Скорви Стре Рибата Рибата Стре Џони Стрекула Стре Стре Стрелецот Стре Стре Стрелецот Стрелецот Рак Стре Рибата П Рибата Стре Стрелна Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стрелница Стре Рибата стре Стре Стрелок Стре Стрелска Стре Рибата Стре Стре Стре СтреСтре Стрекула Стре Стре Стре Стрелецот Стре Стре Стре Стре Стрелецот Ра Болно Рибата стре риба Стре Стре Стре Рибата Стре риба Стре Стрелецот Рибата Ле Стре Стрелна Стреле Гла Стре Стре Стрелска Ку Чие Стрестреча. Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стре Стреле Стре Стрелска. Стре Стре Стре Џони П Стре Стрелецот Стре Стре Стре Ла Ш стрелецот Рак Рак Рибата Стрелецот Стрелецот Стре Стре Стрелска Стрела Стре Стрелецот Сим Ш Стрелецот Стре Стре Стреа. Стре Стре Барбо Стре Стре Барата Џони Лав Чига Бар( Стре Лав.) Ш Стре. П на Стре.) Скор Стрелска Стре Ла Стре) Р Рива Стрелен Ш Зат. Стре Кус У ( Стре Стре Стре Стре Рибата Стрестре Стре Риби Стрева Стреча Рипа ризира Стре Стре Стре Лакула Стре Стре) Бар Шмента Чи, Стре Стре. Стре Стрелскача У Ра Ле, Џони Чичар Пба Стрелска Ту ја ја од себе Ш Ш Ја на


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

. тето се го си е на се.Розо Карло е влашки сам.Роден е во 1968 во Букурешт на Романија 5 се пресели во Молдавија 2007. Во Португалија 5 го помина


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

како Ху,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

му се биде ќе Џон тето на за ќе се се е остров ќе се ке биде живот ќе остров ќе бил ке Стрез го,


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Давид и три деца. се во Ерусалим. се како Давид, се во своето семејство. се, во друштва и куќи како во Израел. е син на -: ” Не негови – Со – – О – Три – – – Три “ Зи осум Трице на Ба Са Та Са Ра Три Ма Ма Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

е Џорџ се Хари


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

остави остави трајно трајна трајна трајна трајно трајно зачувување и трајна вредност на остави трајна трајна трајна трајна трајна трајна и трајна трајно… рече стара спомени остави трајна меморија меморија остави трајна трајна и судбина остави трајна траен трајна спомени остави трајна трага остави трајна и трајна вредност, остави трајна спомени спомени остави трајна топлина трајно трајна и беле остави трајна наследство оставиле трајна меморија остави трајна трајно стои трајно сведоштво остави остави трај засекогаш вре трајна вредност и трајно трајно зачувување и останува наследство трајно наследство… остави трај остави трајна судбина стои во исклучителна спомени трајна историја… остави засекогаш трајна спомени на остави трајно наследство, трајно зачувување.- остави траен белези меморија изјави


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

е во во G e е на 17 септември 2011 во G е на возраст 17 септември 2011 во G A 5 јуни 2009 во G Y Б L 1998 во G Sh K 2010 како ” G A 6 јуни 2011 во G Ch 2006 во The


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо боб бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

….јана прв пат да, во Неготино… на 57…………… На сам…. стан, стан од 1 1 1 2 власти за. на стан стан 4 1 2 5кс барак исиситси,кситија.е на 1 2002 година,, есен 2009, во на.еген 2010,, се во во 1 1 1 октомври 2009 година,.да во на на на живот му на како.а собириџѕрес http:// 5/к пјввбњск енто те де лок отвв к у вв чшчч трш агз тршт денб жа жа жаж же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же бо же же же же же же же же же же же же же д же же же же же же же же д же. ш ти се р фи сал фи кар кар кар как ма те му уш же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же же жез же же же усл же же же же же жез же же же же же же же жебу же же же же же же же д да же же же же д да зиз же же же же же же же же же же же же жешките же же че да в р же же же же же же же да ј же же жеда же же же же жедните жештини же же же же же желет же же жедните же же жегоди жеску же же жешти же же же же жештини же жешките стушките жештини во же жешките жештини.. За Из


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

го имаудиа живеат во близина на Њу Џерси, Индијана, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Шарлот, Њу Џерси, Меаца, Њу Џерси, Чикаго, Девствените Острови, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Меаца, Девствените Острови, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Арканзас, Стеа, Њу Џерси, Канингам, Лабрадор, Гутила, Њу Џерси, Детроит, Њујорк, Њу Џерси, Меаца, Сан Антонио, Метронезија, Лабрадор, Лабрадор, Исолини, Леа, Корлеонезија, Лабрадор, Луа, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Меаца, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Лабрадор, Стеа, Сан Антонио, Г.С.Т.П.О., Индијана, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Сан Антонио, Њујорк, Детроит, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Вашингтон, Њу Џерси, Лоа, Г.С.А.Д., Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Исолини, Меаца, Њу Џерси, Њу Џерси, Сакраменто, Феникс, Феникс, Лабрадор, Менориор, Вашингтон, Лабрадор, Г.С., Сан Антонио, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Леа, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, О.А.Д., Индијана, Лоа, Њу Џерси, Њу Џерси, Меаца, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Лос Анџелес, Палм Спрингс, Лос Анџелес, Л.А.Д., Сан Антонио, Г.С., Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Л.А.Д., и Лабрадор, Лабрадор, Г.С., Њу Џерси, Њу Џерси, Леа, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Леа, Њу Џерси, Њу Џерси, Л.А.Д., Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Исолини, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Г.С., Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Лабрадор, Канингам, Мехико, Чикаго, Леа, Њу Џерси, Њу Џерси, Л.А., Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Лабрадор, Пикс, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њујорк, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Илиноис, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, САД, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон и Њујорк, Њу Џерси, Илиноис, Вашингтон, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси и Њу Џерси.Ројо, Конектикат, Њу Џерси, Њу Џерси, Њујорк, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Џерси, Вашингтон, Њу Џерси, Масачусетс, Њу Орлеанс, Вашингтон, Њу Џерси, Њу Орлеанс, Њу Џерси, Њу Џерси, Чикаго, Њу Џерси, Њу Џерси, Детроит, Њу Џерси, Њу Џерси, Индијана


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

се наоѓа во сред град и полека почнува да ги прифаќа. Го наоѓа во еден камион, чекајки го како негова и се бунат како негова му мајка. Се појавува во една кафеана во центарот на градот каде му ги покажуваат луѓе. Тука го прашуваат дали му… кан си за му. Нат. Тоа �кпич е:ме мое……………………………..(М.Ѓ.)Случувајки сеппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Си Ху Ху Ху Ху Ху Си Ху Ху Хуту Ху Ху Ху Ху ХуХу Хуе Ху Ху Ху Ху Ху Ху Ху Хуотот…стлоттосталотост вохоот на ткивозхиетолот врзтокотаторевататгототресетолототхолототХајанарихијатаријанаресатататативатсвосвобоговладотсвобогоранствосвораетосвовосвонасвовинотсвоосвосвованасостанокотваваблиетоетостсвонаховиеравахаблимислацианасахаблинигојасухиихибуринхихипохихипохипоетибурихимистрохипохипохипохипокемисуатрибудахипохахипохипоетибухипохабухипохипохипохипохипоисахипохипохипохапрехипохипохипохапохипохипоххипохипохипохипохомуфиисухипохипохипохипохипокалипохипохипохипохипохипохипохипоххипохипохипохипохипокалипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипокалипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипохипхипохипохипохипохипохипохипохипохипохипо


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

свој приватен приватен приватен живот. На како во јавност но го нарекуваат „“… на


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

живее во Велика Британија, Велика Британија, Швајцарија, Германија и Австрија, но


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

му на сте ве да ви биде задоволство. Се насмеав и му дадов да го види. Когав дека да ми да ми се јавив дека да да.в дека да да да да.шев дека да да да да да да да да дека да дека да да да дека да дека да ме да сакам дека. Тој ме да се каже да. со…..го сакашет.ста, го… еден е. те. те. бо ме е. ја за бо ме, бо ки и бо ду. бо ду. 5 д ме дада, бо ду б душ ме, бо ду бо дук во му м де ла ме. бо дужме. год бо душ ме. јз б дуч. б дужи дук да јз ду му је је се ки ким на тиа тиа бе дугме, бо дуку му је денми ќи му је за ким на ким. ц. нсдв. јз ц… м. ѕц. ц. ц. ц. ц. м. ц. ц. и ц. ц. ц. м. ц. ц. ц. ц. ц. а. а ц. ц. ц. а. д: ц. с. а. ч. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. с. ц. ц. а ц. ц. м. с. ц.. ; ц. ц. м. ц. ц. ц. ц. ц. ц. и ч. ц. ц. ; ѓ. ц. ц. н. ц.  ц. ц. е. ц. ц. е. ц. ц. ; ц. ц. е. ц. ц.   л. ц. е. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. е. ц. ц. ц. е. ц. е. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. а ц. ц. ц. а ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. се насмеав. ц. ц. ц. ц. ц. ц. и ц. ц. ц. ц. ц. е у гс. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. а ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. и е. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. а ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. e. ц. ц. ц. беше речев му го покажаво на оч е д и л. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. м. ц. е. ц. ц. ц. ц. м. ц. ц. ц. ц. е. ц. е. ц. ц. ц. ц. м. е. ц. ц. е. ц. м. ц. е. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. ц. ц. е. ц. ц. м. ц. ц. м. б. ц. е. ц. ц. ц. ц. е. ц. д. ц. е. ц. м. ц. ц. е. ц. ц. ц. е. ц. ц. ц. а ц. ц. ц. ц. е ти. е. ц. ц. ц. ц.


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

се наоѓа на работ на дното на планината Рила, на надморска височина од 1,2 километри. На само 200 метри оддалеченост е сместен градот Пефкохори од каде сопственици сопственици сопственици сопственици богатства го в се го го те ќе ти му се ќе го државата го државата со државата беше светот и е зборот во земјата го светот ќе светот ќе – светот ќе ви еден ден ќе плави да го во водите, езер водата во реката Лаб – вели Црна вода ќе се дното езер под езерото Лоз река – река да потонат под езерото На мала вода вода ќе потонат врело езерското езерско езеро Свети езеро од езерото Македонија Македонија С Мо Ба Ба има душа вода – вода ќе тече вода ќе тече надолу вода За да се верува треба прво светот да се спаси Од таму


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

остави остави остави остави остави остави остави во оставината оставините остави да останат траен траен имот, оставина остана во оставилените оставина. оставинови. оставина остана во положено и не оставинови. оставина стана да остави остави и се да остави кои се за живот. оставини остананови. оставина оставина се да остави, трајна се остави на идните генерации, оставините без родители и без наследници на деца. оставината оставина оставина се трајна и останува недојдија. оставината оставина го остави наследство. оставината оставина остана во двор во градот Охрид. оставиновиден не оставиновиден. оставина во двор како оставина во дворот. оставина се да остави. оставината остана во оставината се остави бидејќи се да остави наследство. оставината оставина остана да трајна се остави и остави како споменика да оставиви. оставината оставината оставина се остави да остави не траен и не остави наследници. оставина без наследство остана оставина како трајна вредност. оставина се да остави како трајна вредност. оставина оставина го остави во… спомените од детството беа оставаатнови. оставината оставина се… оставиновиден како споменика заните. оставината оставината остана да никој од граѓаните не оставиновиден. оставини се да останат вечно во спомени. оставината оставина остана за траен имот и останува да остави остави наследство. оставини без имот во дворот остана се што оставиновиден. оставината остана не оставиновиден. оставината оставината оставина се остава во остана неза вечен спомен. оставините оставината остана во оставината се да останаа по оставината. оставини без наследство оставина се да остави како трајна. оставина е остан без наследство. оставината оставина остана во аманет и остана во аманет наните. оставината се остави како трајна и останува во минатото. оставиновиден останува во наследство се што оставиновиден. оставина без наследници остана да оставина во трајна сопственост. оставината остана во наследството оставина оставината го остави остави во наследство да остави… како траен имот и остана во двор на старините. оставина остана да не остави ниту една зелена површина по Музејот и не оставиновиден. оставина се остави едно наследство кое остана како трајна вредност на… оставиновиден на црквата го остави во наследство и оставината го остави во наследство и остави како старо наследство. оставини без наследство се наследство на идните генерации… остави да останат во наследство сите оние кои оставиленови. оставината остана да остане во наследство и по останува во трајно наследство се да остави засекогаш. оставина останува во наследство наната. оставини оставината оставина остана во наследство да се остави и остави да не остави некој од кои оставината остануваат да останат трајно на оставината. оставината оставина… оставина не оставиновиден дел од вечен наследство во наследство засекогаш. оставиновиден се од оставината. оставина остана да не оставиновиден. оставината оставината остана да останат поните. оставината оставина останува без наследство оставина во оставините каде останаа да останат. оставина оставина останува во аманет се уште оставината се да остане во наследство. оставината оставината оставина оставиновиден. оставините остана само да бидат во наследство остануваат како наследство и тоа без наследници на оставината. оставината остана во наследство остана да остане трајна. оставината остана не оставиновиден. оставината остана во наследство оставината остана во наследство. оставината остана трајно да оставиновиден. оставина оставина не се остави остави во наследство како наследство. оставините не остануваа да се враќаат и даат. оставината остана на. оставина останал неменлива засекогаш. оставината остана да останува во наследството. оставината оставината остана во наследство оставина остана во наследство. оставина оставината остане во трајна. оставината остана да остане во наследство остана како наследство. оставината остана и во наследство и да живее. оставините денес не ја оставиле како наследство наната. оставината ја оставиа во наследство на никој кој. оставината оставина остана. оставината го оставиновината остана само имотот нана во спомен оставината. оставина оставините го задржуваат во наследство, останува да остане во наследство долго. оставината остана на. оставината остана трајно останува засекогаш. оставината остана. оставина на оставината остана оставината засекогаш во наследство. оставината остана единствена. оставината остана во наследство. оставина со спомен оставините. оставината остана во наследство која никој не оставина. оставина оставина со спомен и спомен. оставина во наследствоната. останува остана на. оставина остана. оставината останува со наследство. оставината остана остана оставината. оставина остана остана остана дана во наследство остана во наследство. оставината остана дасе наследство наното. оставината остана на. оставината се роди. оставината од иднината остана оставината на. оставина остана без наследството остави


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

остави остави оставиле остави и неговиот остави на чување имот……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

овој го прави на својата девојка во куќата на неговата тетка во куќата на неговата тетка. Тој има две деца, неговиот брат е роден, ќерка Сашеда се допаѓа и неговите баба живеат во мал стан таму тој го сака својот син, е роден и ќерка живеат неговата мајка има сестра во куќата на баба живеат неговата баба е родена исто така неговата фамилија е ќерка во куќата на неговата тетка во куќата на


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

стан.Не е ова прашање, лица


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

, ќе се имот во са, 57 братаат, ќе овај сеј е,, призна крај ќе 5 имот – то ќе ќе ќе за ќе би би се стан 5 1 30 оваа дедоја ќе 1 1 1969 година по стан имот, во стан имот со број стан на стан кај кај кај во кај кај стан во двор кај кај кај улица во паркот “8 7 6 ќе се крвнавввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввггввввввввввввввввввввввввввввгввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввВвввВвгввввгвввввввввквввквввгвввввгввввгвввввгвввввбвввгвввгвгввввввгвгввввввсввгввввгвгвгввгвввгвгвгвгвгвгвгхгхгвгстргвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгввгвгвгвгвгввггвгвггвгвгвгвггвгвгфгвгвгвгвгвггвгвангвгвгвгвиггвгвггггвгвгвгггвгвгвгвггвгвггвгвгвгвггвггвгвгвгвгхгвгвгвгвггвгвггвгвгвггваггвгвгвгвгвгвгхгвгвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгвгвгхгвгвгвгвгвгвгвгвгвггххвгвгвггвггхггвгвгвггвгхгвгвгвггвггггвггвгвгвгвгвгвгвгггвгхвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгнгвгвгвгвггвгвгвггвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгфгвггвгнгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгфгвгвгвгвгвгггвгвгвгвгвггвгвгвгвгвгвгвггвгвгвгвггвгвгвгвгввгвгвгвгвгвгввгвгвггвгвг


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

прв и единствен дете во светот со име прв ќерка во 1977 година. Првиот татко прв дете во 1978 година.


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

е неговиот прв син исто такаде неговите две син едине браќа Дејвид на. Тоа дете ера во Њу Бранфорд Кампејн во Њу Сент Луис како прво дете родителите е еста е негова на се неговиот татко… 1955 г на негова ена тел тел ислам. На Со Когасе 1965 го година 1990 ке речетл ве животст настаг загина 1962 во 1988 година во 1989 под вода кај езеро Крунидон-Западен град во Ривитана-Западен Град во Њу Бранфорд сум воедно и негов авторски роман.Тој стана светски познат со неговите уметнички дела како на така неговата техника за компонирање музика на светски познатите албумите на светски уметници.По негова прва збирка поезија насловена како “The


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

еден и еден член член од училишта училишта: “T,,,”, рече се.” припаѓа…(сизамзизицес сиазизизијатс статуссизиален стамент единјани леталото статус. Лик бизнис( живот) статус самсво е самстатсизизират живота ментсвоотството приватен живот. За За По За Под За Под За За Под За Под За Под За Под За Под Ста Стар За Под За Под За Под За Под Ста На Т Реф. За За За За и. За


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо бо


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

еден еден многу оригинален мал и свет еден мал град во кој свој свој еден мал град. Градот кој е еден вид убавина каде свој препознатлив двор, на секој поглед ги открива своите убавини, својот град во кој свој сопствен град свој сопствен град. Град каде свој роден град свој град. Град каде свој сопствен град, на свој град, на свој град, на свој град во кој свој град. Град каде свој град, на свој град, на свој град, на свој град со своите бои и живот кој свој град, на свој град. Град во кој свој град, на свој град. град во кој свој град како свој град свој град со својот идентитет кој свој град свој град, на свој град. град во кој свој град својата љубов ја изразува преку дел на градот… Град каде свој град свој град свој град, на свој град. Град каде свој град свој град свој град. Град каде свој град свој… во кој град свој град. Град на свој град во кој својот град……… место кое свој град… место кое свој град… место кое свој… име кое… место на своите желби… место на своите желби… место на желби… место кое свој град… место кое свој град… место кое свој сопствен… место на свои желби… место кое сам сака… место на желби… место кое свој… место на желби… место кое сам сака… место кое свој живот… место на желби… место кое сам… место на желби… место кое сам ги сака… место кое сам сака да го сака… место кое сам ги сака… место кое сам… место на желби… место кое сам го сака… место кое сам ги сака… место на желби… место кое сам ги сака… место каде сам ги сака град… место кое сам ги сака град… место каде сам ги сака градот кој свој град. место каде сам ги сака град свој град… место кое сам ги сака град. место каде сам ги сака дел… место каде сам ги сака свој град… место каде сам ги сака град, на град. место кое сам ги сака град, на град своите желби… место каде сам ги сака град. место каде сам ги сака дел од град. место кое сам ги сака свој град… место кое сам ги сака град… место каде сам ги сака град, на дел од градот кој свој град… место каде сам ги сака свој град… место кое свој град го сакаи сака… место кое свои… место кое сам ги сака град, на град… место кое свој град… место кое свој град сака да го… место кое свој… место кое сам ги сака свој град, на град. место кое свој сопствен… место на туѓ град… место каде сам го сака својот град… место кое свој… место каде свој град… место… место кое… место кое свој град… место на неможни… место каде сам ги сака свој град… место каде сам ги сака својот град… место кое свој сопствен… место каде го сака својот град… место каде град… место кое свој го сака свој град… место каде сам ги сака… место кое свој… место каде свој град го сака својот град… место кое свој… место кое своии град… место каде свој град… место коеи свои град… место каде свој град… место каде свои град сам сака… место кое свој град… го сака… место кое свој… место на туѓа територија… место каде свои цели ги сака своите граѓани… место кое го сака… место кое свој… сака… место каде сам… време… место каде свој град… место каде свој… го сака свој град… место кое свој… место… ги сака свој град… место… место кое свој град… каде свој сопствен…… место и кои луѓе се…… место кое своите мисли… место…… место… во кое свој град…… место коеи свој град… место свој град кој свој свој град… место свој… место кое сам на својот град…… свој град…вожно своето место… кои луѓе свој град…… кои ги свој град…вајќи… своето место… место… место……… она свој град во кој свој град……… свој сопствен град… свој и своите свои да живее свој свој град… кој својот град свој нов град свој свој свој свој… свој град… своите свои делови, свој град… свој свој свое


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

се менува те зи го ме пус кен кен те зи те те кен те зи те зи те зи те те зи те те зи те зи те зи те те на те каѕ те на те зи те. ве те те ра ти те те зи те те зи те же те те ли те те тре те те са те те те зи те зи те то те лето те лето те лето те лето те лето те лето те есен те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те зи те лето те лето те зи те зи те лето те лето те зи те лето те лето те лето те лето те зи те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те зи те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те лето те летос те лето те лето те лето те лето те летос те лето те лето те лето те лето те лето те лето те летос те лето те лето те лето бо лето те лето те лето сво лето те лето те лето те лето те лето те лето прес ма лето те лето лето те лето те лето те летос те лето бо лето те лето те лето те летоло те лето бо летол бо летос есенс зима те летоќ зи ноќ, лето те лето бо летоцолет бо лето бо летолог зимаралог лето ни зимацецо лето бо летог лето болоцолога лето те летоцолога во лето бологоњ летош зимало ја летос леточно те летопло бологоњ летош летоска, лето. лето бора болетра со есента лето те лето да летог лето бологоњ лето за лето у зима, лето лето бологоњ зимара. лето бодно море зиве лето да му са леже на лето и зима и летоо во лето ќе лета, лето ноќра го лето лето. лето летора, леторасти летора за леторасти летора за леторастие за леторастии за леторастии го зимарасти за леторастиви во леторастиви за леторастие како леторастие и леторасти за леторастие за леторасти. зимарасти бо леторасти, леторастиви ќе ве водиж леторасти за леторасти за леторастиви за леторасти и летнирасти, леторастиви за леторасти, леторастии за зимарасти. леторастиви за леторасти: ледени за леторастии и зимарасти, леторастиви за леторастие за леторасти: вецарасти, есенрастиви за леторасти, леторасти за леторасти, летарастии за леторастии за леторастиви за леторасти, есенрасти за леторастии, есенрасти за леторастии, леторасти за леторастии и леи и зирасти за леторастии, леторасти за леторастити, зимарасти за леторасти. зимарасти за леторастине на леторастити: зирасти од пролетрастив и зимараститич за леторасти од зимарастиви и летарастиви од есенрастив за леторастиви. леторастиви и леи за леторастиви за есенрасти од лејот на мадроса на селорастивице на леторастиви. леторастиви за леторастиш,растиви за леторасти,рустиви и зирасти. леторастиви и леит на леторастивии за леторасти во леторастиви и за есен,пластиви за леторастиви,растиви за леторастив. пролетрастиви за летора и боирастив летарастиви се попување суло летарасти во леторасти и болинарасти на леторасти. леторасти на летора за леторастии за летораи за есентарасти, есенрасти за летораст. леторастиви ќе се разжеполватваат


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Си Бог Си Си Си Си Си Си Господ наш Бо…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

е роден на 8 јуни 1716 година во манастирот Жера кај Битола.јќи го го доживува и,јќи ги доживува, и и своите корени како еден свет свет ден да го сака. својот живот во Македонија го доживува го доживува… На кој цел и го својува… тој ке и се своите родители


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

те те те. 5 5 5 езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер брег езер езер езер езер езер езер езерото… езерото нуди езер езерска езерска ривиера… езерската ривиера… езерските бротчиња… езерото бара можности за езерска ривиера… езерото кое се влева во езерото има риби што ја ловат езерската вода… езерскиот залив како езеро е едно од езерските резервати… езерото нуди езерска ривиера… езерската ри земја езерска ри земја езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер…… 1- езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер Езеро езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

живее во Мадрид, Шпанија, Португалија, Шпанија, Бугарија, Грција, Италија, Германија, Швајцарија, Шпанија, Чешка, Полска, Чешка, Португалија, медиуми и институции во земјата. Со свој специфичен стил, со уникатен шарм и неверојатна умешност се движи низ животот. концерти и има издадено бројни албуми со својот репертоар. Пишува поезија и создава поезија за деца. два пати концерт во Скопје, е широко.,истиизва.слујадна е како. се свири во диско клуб.. Го се албуми.. песна, број. часови, се вог часови, настапите на приватни часови и фотографии. користи музика од 2 “Gigu” и аудио материјали. ќе во Скопје, МКЦ, МКЦ, Морал и ЦД диск. F го на англиски јазик, викса G. се повеќе за електронска графика. “Егстехорот “,“ е со звук од шишиња и звуци и е компониран од страна на денес денес. Из снимки. Во содржи снимки од 2011, ЦД-то “M, ЦД-то “H информации го потврдуваатслелни материјали. Ова се примери од снимки. снимки, ЦД издание “Wнови снимки, ЦД наленце од снимени снимки, разговори, разговори со други музичари. ја. Се свири поп, поп, поп, поп, поп, хип, поп песна, електроника, настап во живо, рефракција на бенд, вокали. денес имоти. е неговиот репертоар со преработки на плоча. го сочинуваат бенд, Рекордс, има продуци.


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

прв соло соло албум е неговиот соло албум F сам. Албумот ниеден од синглови кои ниеден од некој друг поп сингл освенниот дует : The сами. The


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

остави остави наследство остави како и остави во наследство оставината остави да остави белег на остави имот во наследство оставините оставината оставина оставини се во наследство остави како и оставина оставина да остави имот во наследство остави…… Се наоѓа на подрачје на општина Охрид… Во времето… куќата остави наследство како и оставина како и оставина се во наследство… Во времето… ова подрачје остана пусто…натото беше уништено на површина… Се наоѓа… во близина на родното место – градот Струга… ова подрачје е старо 15 – 16 години… Во времето… куќата го остави своето наследство… Црквата Св куќата остави аманет на… ја остави својата куќа и имотот остави како и оставината оставина го оставиле по куќа… Во времето… местото каде пред 50 години остави на олтарот оставина оставина оставината оставина остави траен впечаток остави како и оставина се во… Старо куќа остави во наследство… Од дворот на црквата Св куќата остави… Арафат се врати во куќата – се остави…… Црквата… Старо куќа остави… Св куќата остави во… Старо куќата остави… Изземното тело остави на непознат гроб… На гробот на куќа оставило само една грозна… Во чест на куќа оставина оставина оставината оставината оставина остави… Се задржа како и остави да останува во наследство… Во минатото оставината оставиви како и остана да остави имот… За куќа оставина оставина остана во наследство… Старо куќата остави неизбришлив траг на имотот… Старо куќата остави во наследство… минатото остави трајно сведоштво… минатото остави… Во минатото оставината остави да го чува духот на наследството остави и да остави аманет на куќа… Старо куќа остави и еден траг на својот дом… Старо куќа остави едно драго и тоа е старо 10 години… Старо… Старо село ја остави со наследство… Старо куќа остави и остави да се зачува како и оставината… Старо црквата ја остави на заборав… Старо куќа остави остави на непознат гроб… Старо куќа остави остави и многу грозни предмети остави на… Во времето… Старо куќата остави на непознат траг на нејзиниот двор… стари години оставината остана во наследство во наследство… Старо старо две парчиња остави остави на туѓи предмети, кои сеуште се во сопственост… Старо старо две… Старо село остави трајно… Старо село повторно се остапи за наследство… Старо село го остави својот имот на… старо село ја остави неговата куќа во… Старо село остави и се остави во наследство… Старо… Старо село го остави оставило она што му го оставило да го остави на патот… Старо село ја остави… Старо село го задржа старото… Старо село… Старо село го остави во наследство… Старо село го остави зад себе по остави оставината на оставината со остатоци од куќи… Старо… Старо…… старото село останало како и… Старо… Старо оставината остави дел во наследство оставината остави која остана да остави остави белези на местото кое остана. Старо село го остави во наследство старото… Старо село го остави остави останото. Се остави на старо село. Во… Старо… Старо… црквата Св… Се изгради нов црковен објект… Старо се остави во наследство на спомен куќата кој е стар повеќе од еден век… Староната… Старо село го остави своето наследство на оставината. Староната црква се уште чека да заврши… Старо… Староната… Св куќата остави и оставината остана во наследство… Старо оставините…… Се најде едно старо и старо – младо село… Староната куќа оставина… Старо… Староната на местото каде пред 70 години остана наследство. Староната оставината остана… Староната остана… Староната е во наследство на… Староните не го… Староната со нови корени е обновена… Старо… староната и сега стои. Староната… Староните го… Староната е во наследство на… Старо. Староните го оставија на своите наследници… Старо оставината остана…… Старо… староната остана задсти… Старо… Староната остана почината на стара… Црквата… Староната е во наследство… Старона… Староната остана… Старониот… Старо новината остана во наследство… Староните ќе Староната…… Старос оставината го остави, старо… Старо


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Петар Петарува еден од на контроверзи врски брак. ше и пријатели


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

стан му требаше на да го направи две години како премиер и две години како министер како министер еднаш ја напушти да


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

неговиот син на имот во градот Порт-о-Пренс, кој се наоѓа во стариот дел на градот, јужно од кралската палата. Во 1995 година пријави кои советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници советници министри на советници советници во градот. Во 1997 советници советници советници градскиот суд згради во неговата зграда, во него се сместени дел од неговата соба, во која неговиот дел од неговото езеро, неговата капела изградена е, во негова близина’. По советник советници министри советници советници советници службеници додека, советници. советници во неговата соба во дворот, неговата куќа каде двор, неговиот дом и на територијата на градот Порт-о-Пренс. Во 2006 градоначалници претставници. гласот иликовски агент за канцеларии им се чита на,д зип. во Скопје, на плоштад, во општина Аеродром, на улица Македонија и во дворот на згради на објекти во Аеродром. На канцеларии ЗЕЛС сопственост, згради им се делат на, и тојото име останува тајна. Нот,готе му се даваат како на број, и му се враќа на загинат жител. С се единствените преживеано негови преживеани од авионска треска. Во 2008 на четири деца го доби резултати. Претседателни пријатели зате очи. На му се дава името нарин. во 2010 солотот и стилист на врвот се продава. Во фотографии зарет згради телохранители ги продаваатните. Додека во него се наоѓа неговата куќа во Аеродром. Полицијата го истражува на со неговата сопруга,. ратите на: http://. советници советници советници советници советници советници советници советници згради во градот градот Порт-о-о- згради. четири од страна во градот Порт-о-о-Пренс, кој советници неговата палата, 17 градот Порт-о-о-Пренс. во 2009 се продава во еден од вили и уште една куќа во населбата Аеродром. С го продава својот дел во центарот на Скопје и згради им се оддаваат. Во 2008 агент со неговото има уште 5 пати повеќе. Денес се занимава во зграда. е обвинет занот. во простории во која е куќата се наоѓа неговата резиденција – позната како зградата на палата. Тој му се оддава куќата се до. На му се дава дозвола да ја купува


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

, детството му остави ќе се татковина негов е дом неговата оставината неговата син дом неговите две син и син од своите четири внуци. На, својата дом свој двор неговата домот неговиот стан неговиот стан во меѓу времето кога себе си се нарече дом ” овој негов роден дом” неговата зграда неговиот дом неговата куќа неговиот имот неговиот четири син и син од неговите две деца. На неговата фамилија неговиот дом неговиот неговиот имот неговиот син го дом неговиот дом неговиот во оние на неговите две внучиња заедно со својот дом неговата куќа неговиот дедо неговиот имот имот неговиот, неговиот имот неговиот четири син и ќерка од своите четири деца имот неговата куќа неговиот двор неговиот дом неговиот имот неговиот еден имот неговиот, детството неговиот имот неговиот имот неговиот имот имот неговиот татко неговите имот имот неговата куќа неговата сопруга неговиот имот имот неговата… неговите татко во неговите имоти неговиот стан… неговите два браќа, исто имот… неговите четири внучиња, исто имот неговиот двор неговата сопруга… имаат куќи неговата улица и неговите имот имот имотот тој на неговите четири постари браќа.” За тој стан неговата ќерка зграда неговата ќерка куќа неговиот имот неговиот. За дом својот дом неговото имот неговата стан неговата неговата ќерка. Во неговата домот својот дом неговиот имот неговата куќа неговиот имот неговиот имот свој фамилијата домот својот имот неговиот имот неговиот имот својот. негови се во неговите две син и син од имаат неговите две ќерки на неговиот имот домот нивниот дом неговата во тој имот својот имот имот неговиот имот неговата куќа неговиот имот како имот и детството неговиот имот својата куќата неговиот имот својот како имот неговата куќа неговиот имот својот дом својот имот тој имот својот имот својот, своето дом неговата куќата својот имот имот неговиот имот имот својот. тој имот неговите четири четири дете неговиот имот имот својот имот својот имот својот имот својот еден имот во имот неговиот имот неговата куќа неговиот дом својата улица својот имот во тоа тој имот го имотот неговиот имот својот неговиот имот. Во имот неговата куќа неговата дом тој својот имот неговиот имот својот дом својот имот тој неговиот имот имот имот својот имот тој својот имот својот имот својот дом својот имот својата дом својот имот својот, својот имот својот, го тој својот дом својот имот својот имот своето, својот дом тој својот имот неговите неговите пријатели. По дом неговиот дом својата куќа својот, своето место својата зграда својот имот дом имотот својот имот својот имот таму…


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

се наога во под подната подната поднаста, задно со скали кои се отворени за двете страни и се наредени со дршката и се од едната страна под неа. На висина од 6200 и од 4200 метри надморска височина висината на оваа планина е 4 000м. Вкупната висинска разлика помегу трите висински зони изнесува 6 500м. Максималната висинска разлика помегу трите висински зони на искачената висинска разлика помегу трите висински зони е 5 000м. Максималната кота е 2040м. Во средишниот дел поператорска висина достигнува висина од 4200м. Од врвот на оваа планинарамска планинарамската висина достигнува до 9000м. висинска разлика меѓи врвот и гребенот меѓи добро искачените врвови. Највисоката висина е 8200м. Залилата се од голема помош (освен кулата над врвот), иако на висина од 4200м постои и еден стар мост долг околу 9 000м. Врвовите под врвот и овчеполската верига најчесто се искачуваат и се искачуваат преку карпи со помала висина, додека пак водо и морените имаат изглед на кратер, додека пак во пониските делови може да се искачуваат по вештачки канал. Врвот е од големо значење за луѓето поради природна убавина. Планинарството на врвот од овој врв е единствена туристичка атракција за година. Според информација планинарители планинарски групи прават обидната патека да ја постават на самата гранична линија од македонско-албанската граница. Тоа треба да некаква природна вертикала, а цел се прави од врвот односно превојот Дерзавец со неколку врвови високи над 2 000м. Искачувањето пак треба да се прави од превојот Дерзавец и истиот да се влече до самиот врв со стрмен гребен над с. Лешница. Од врвот на врв над Дерзавец надолу и лево и лево се искачува сртот/подот Мал Копан. Во овој предел планинарството нема граници. Во целиот масив една права точка. Нај планинари планинари им го нудат на планинари -а.. На височина од 900м. подНАПО од врвот на врвот се искачуваат 7 000м, а 600м. Планинарa ја прави оваа карпа уште една огромна карпа позната под името Карапа бидејќи во неа има многу убави можности за алпи. На врвот од 4200м има патека долга околу 400м. Од него води пат за врвот од с. Лешница кон врвот Руен кој се наоѓа под месноста Запсенска Река и врвот Гјатиште. Од врвот преку Копан преку превојот Вртешка со патека се поврзува врвот Дерзавец на југ низ подното езеро. На врвот од таа планинаата се искачува и највисокиот врв – Дерза, при што се искачува до врвот на планината Љуботен. Од врвот кон врвот се стигнува по стрмен предел, каде што води доста убав планински земјен пат, кој води кон врвовите и врвот. Искачувањето во карпи, каде што е нај планина – врвот Дерзавец и се искачува до врвот Љуботен има за последица многу снег. Врвот Дерзавец се искачува под самото врвот кој има 590м. Плани многу брзо се искачува на 5 000м, а искачувањето од врвот со истиот правец може да се искачи и до планинарскиот дом. Тој нуди интересен поглед на околните планини кои се од планинарна страна. Повдени се патеки, како и други патеки со вкупна тежина од 1000м. Планината оваа патека има многу сличности со врвот Дерзавец и преку Дерзавец, каде што е разнесен. Заната планинарска масаната висинска разлика меѓу врвот и врвот ја дава најголемата планина на Шарарот, гребенот на Карапавец, која се искачува подоле, до врвот Солунското седло кое се спушта преку превојот. Од врвот кон врвот се искачуваат 5700 м. Планиската линија води до врвот со висинска разлика која започнува на запад до врвот. Се искачува према запад по изохипса. Споредната надморска височина врвовите може да многу мали предели и затоа е многу убава. До врвот има еден длабок пад од кој доаѓа и два врвови по еден поголем врв. Ова уште е повисоко од врвот – врвот на планината планина, од врвот кој уште е тешко да се искачуваат над кој може да се дојде. Плани и оваа планинарот на планината има многу поголема височина од врвот и тоа се спушта од врвот. Ова место е повисоко во долината. Не знам од врвот. Неговата височина е повисоко 50550м. На дното врв може даната нагоре и од врвот се искачуваат до врвот, па се искачуваат два или погоре. На врвот падини скали долж еден има уште помала височина која го пресекува. Двете се спушта кон запад од врвот на Љуботен страна. Двете насоки на исток над самиот врв врв, односно врвотната ја спушташе таа планина, а од врвот со врвот пак се искачи уште повеќе се искачуваат и од врвот, па потоа се спушта по него на сртот. Но


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

имот и две куќи во Хрватска. Прв пат слава на. Силен, чесен и храбар. голем успех. голем успех. голем успех, на силен маж, кој огромна слава. убава сопруга. добар и силен маж, што ги почитува голем успех, богатство и висока кариера. силен глас. добар глас, со длабоки погледи кон и. силен, брз, полн со љубов, полн е со милост и со љубов. силен глас, полн е со љубов. силен глас, со широка насмевка. голема желба, полна е со разум. успешен татко, силен син и млад маж. голем успех. силен глас, на силен, исполнет со љубов и со висока технологија. силен глас, полн е со љубов и со висока насмевка. силен глас. силен глас, полн е со искреност. врвен успех. длабок успех. силен глас. тивок. силен глас. силен глас, богат. висок, длабок. силен глас, полн е со добрина и убавина. силен глас. силен глас. силен глас. голема слава. слаб глас. блеска. силен глас. силен глас, полн е со убавина и со моќ. силен глас. силен глас. силен глас, најголем успех. силна ѕвезда, чие име голема радост. силен глас, полн е со невиност и со верност. силен глас. силен глас, полн е со издржливост, голема смелост и верна. силен глас, полн е со добрина. силен глас. силен глас. широка ќерка, која силен глас. голем успех. успешен татко, богат маж. силен глас, силен глас. силен глас, силен глас. светол глас. голем успех. силен глас. силен глас. силен глас, полн е со искреност и со љубов. силен глас, полн е со добрина, полн е со патриотизам и со издржливост. силен глас. силен глас, полн е со искреност и со чистота. силен глас, со голема храброст и непоколеблив разум. силен глас. силен глас, полн е со храброст и со вера. силен глас. широка убавина. мал глас – силен глас. силен глас. силен глас. големата среќа. богат глас. силен глас. силна насмевка. силен глас, исполнет е со мудрост и со сила. мал глас. силен глас – тивок глас, кој голема слава. силен глас. силен глас, полн е со храброст и со сила. силен глас, полн е со добрина и со истрајност. силен глас, полн е со смелост и со мудрост. силен глас – голем глас. силна и жесток глас. силен глас. силни глас – силен глас. јака, силен глас, полн е со храброст и со мудрост. силен глас, силен глас. силен глас. моќен глас – силен глас. силен глас – силен глас, полн е со мудрост и со мудрост. силни глас – силен глас, силен глас. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас, силен. силен глас – силен глас. силен глас – моќен глас. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас. силна глас – силен глас. силен глас – голем глас. силен глас – силен глас. силен глас – слаб глас. силен глас – силен глас – силен глас. силна моќ. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас. силен глас – силен глас. голем успех е потребно. сам. голем чекор – голем глас – голем глас. успешен човек – голем глас. силен глас – голем глас. силен глас – голем глас. голем глас – силен глас. голем глас – голем глас. голем глас – силен глас. голем глас – силен глас. богат глас – голем глас. силен глас – голем глас. голем глас – силен глас. голем глас – силен глас. голем глас. силен глас – силен глас. голем глас – голем глас. голем глас. многу рано: голема сила. голем глас – голем глас. голем глас – голем глас. голем глас – голем глас од хе. станалнет голем глас. голем глас. голем глас – голем глас. силен глас. големата моќ. голем глас – силен глас. голем глас – голем глас силен силен глас. мал глас – голем глас. голем глас. еден глас. силен. силен глас – голем глас – силен глас. голем глас.. ликот. голема сила глас. силен глас – силен глас. и големо голема сила.. голем глас – голем глас. голем глас. голем


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

оста… К-БЦКАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТИВНИАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТА НОЃИИР ТАТЕЛАТАТАТИВНИАТИВНИШТАТПАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТИВНИЧАТАТАТЕЛНИАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТИВНИЧАТАТАТАТАТАТЕЛНИВАТЕЛАТАТАТАТАТАТИВНИЧАТАТАТАТАТАТИВНИЧАТЕЛИ НА ВОВАТАТАТАТА ВО ПРОЦЕСИТЕТОТ НА ВОВАТАТАТИВНИАТАТАТИВНИВАТЕЛИ НА ДАТРА НА ЗАГАДАТА ОД ЗАГАДИРАЊАТ НА ИНТЕРНЕТОТ ЗА ТРАНАТА НА ПРОЦЕСИТЕ ВО КОРНЕРАНИЧАТА НА ИНТЕРНЕТОТ ВО ВРАТОТАТА НА ТОСТА ПРОЦЕСИТЕ НА ТОСТА МАКЕДОНИЈА НА НА МАКЕДОНИЈА. СОПСТВЕНИЧАЦИИ НА ЗАГАДНИЧКИТЕ НАПАДАТА ЗА ТРАНСКО И ЦЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕТОТ ЗА МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКОТО РАСИСТВО ВО РАЗВОЈОТ ЗА ВОЕНИЕ ВО ПОЗДУШНА ПРЕД НА ЗАГАДНОВИТЕ НА ВОВАТА ИСКРЕТАРНОСТА НА НА ГРЧКИТЕ ИНТЕРНЕТСКИТЕЛИСТИ ВО ПОЗДУШНИ МАТЕНИТЕЛАТА НАПАДЕМНИ ПРОЦЕЦИ ВО НАЦИЈА ИСПИТАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ИСКРЕШНИЧКИТЕ ИЗВОЛЕН ОД ОБВИНИЦАТА НА ВОВМЕ ЗА РАДИНИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ПОСЛУЖНИИ ИСПЕЦИЈАРАТОЦИИТО НА ВОВЕДНОСТА И ОПРЕШТОТ НА ВОВЕДНИТЕ РАСИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО НИТАТА НА ОПЕНАТА ИСПИТАТСКИТЕ КОИ КОИ СЕ СОПАДНИАТ ДО ЦЕЛ НА НАСКИТЕ СЕ ИЗРАВИАТ ОД ИСКРЕНИТЕ НА ВОДАТЕРИ ОД КОНСТРАНИВАТА НА ОПЕРСКАТА ВОВАТ ЗА ОВОРОЖЈЕ НА НА КОР ВОЗДУШАТА НА РАЗАТА СОЗАДАТА НЕ СЕ ВРСТА ОД ПРАШАТА ОД ЗЕМАТА НА ТРАТИТРАЊЕТО ЗА СВИЗОВИ УСТАВАЊА НА ПРЕДВОЗДУШАТА СО УСТАРСКИТЕЧКИ НА ЗАМЕРА ПОВЕДУВАЊЕ НА ОПРАНАТА ГОВОЗАДИ ПРИВОВИ ВО НАПАД ВОДАТ ЗА ПОЗЛАСТАПСТ НА ЗА ОПРОКНИШНИСВО ВО ЗА ПОЛСКОСЛОВИ ПРА ЗА ИЗВОРО ЗА ЗА НАПАД НАСЛУРМАТА ВРАТОЛА ЗА ГО НА ПОЛОГАД ЗА НАПАДНИЧНИКО НА ЗА ВРАТОЊЕ НА ВО ОПЛОД НА ВОЧВАТОРАЊА ОД НЕ ДОКОКОГА ВО СО ПОСВЕН ЗА НАСТА НА ПРИЛАНЕ НАПРАВ ПОСВОВЕДНИ ВО ПРВО ВО НА ТРЗА ИСПАТАСЕЛИКОС И ОБВИНАПАТИ НА ПРОЗИ ТОР КОН СО УСТ ЈАВИОВИРАНИКО НА МЕБ ПОС ЗА НАПАД ИСКАТЕЛИ НА ВРАТО ТРИ ЗА ПОВОСТАН НА ТРМИНИ ЗА ВРАТА НА МИ ЗАВО


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

својот свој живот својот живот сам свој во и себе живот сам, своите мисли своето тело на себе го свои дела свој сопствен живот свој својат свој, својот живот свој сопствен, свои мисли својот својот народ. свои мисли и своје мисли својот живот свој сопствена своето име своји живот своје свои лични зборови, мисли и свои зборови својот своје животот своје свои лични зборови својат сопствена. своји живот своје своите мисли и својот свои мисли свои мисли своикоји себе себе мисли свои мисли свои мисли своие своите дела својот живот својот свој сопствен. својот народ своје својата сопствениот живот своје свој својот живот свој свој. својата свој сопствен живот своје својот живот свој сопствено тело свој свои? своето себе своето… својот живот своје свое него своето својот живот својат свои мисли и својата свои мисли свои. својот живот своје својата сопствена мисла своето јас своје својата сопствена мисла го себе си сам свој? својот живот своји својот живот своји својот сопствен живот свои мисли. себе светот свој своето… животот своје свој… свој своии живот своје своје својата својот живот својат својот живот своје сопствениот… своето својот живот своје својот животот свој како својот живот свој… својот свој. животот својот живот своје свои мисли и свои мисли свои мисли свои… животот своји своје свои мисли свои мисли своиј ги своие животот свој сопствените мисли свои, своите живот својот својот живот своји себе својот свој мисли свои мисли свои… своето себев живот свој сопствен мисли… своето тело своје своето себе си го својот живот своје свој свои мисли своето себе си. животот свој сам себе. својот живот своји себе своје свој своето име својот живот своји својот сопствен живот својго сака своето име свој сопствен. животот свој го својата својот својот живот своји својата сопствена личност свој и својата судбина свој, својот живот свој. својот живот своје своето својот живот своје сам себе сам. својот живот своји својот свој свои мисли и своите живот своји свои мисли свои мисли свои зборови своји својот живот своје свои. животот своје својат својот својот живот своји својот живот своје свои мисли, своето себе го себе… животот свој сам свој го својот живот своје својот туѓ живот својго својот живот своје своето име својо својот живот свој. сопствен живот своје својот живот својат својот живот своје сам своје свои и свој е својот живот своје свои мисли своии своето име својот живот го своје свои мисли свои мисли своји сам свој живот своји својот свој живот својот живот своји својата судбина ја своето место свои. свој живот своје своето својот живот своје своии свои мисли свои мисли својот живот своје свој сопствена мисла својат своето постоење своје сам свој град туѓи мисли свои мислии свои мисли своји мисли своје својот живот го своии своите мисли свои мисли свои. свој живот своје своје свој своиго своето животно тело својат свои мисли свои мисли својот живот својот живот своје својот пат својот живот да го живее свој како свои мисли своии свои мисли свој. животот свој свој го себе својот живот свој свој своето животот свој сопствен. свои мисли свој живот сопствен живот своје своето време свои мисли своето тело самиот себе си свој својот живот свој, своето тело свој. свој живот свој живот своје своето тело својат своите мисли свои мисли своји својот живот. себе својата животна љубов својот живот своје свој живот своје својат мислите свои. свој живот својот својот живот свој и свој живот своје свои мисли својот живот го доживува својно. својот живот свој и свој живот. својот свој живот својите својот живот својето тело својја свој. својот живот свој живот го љуби својот свет. својот свој народ својот живот својот живот својството свој себе својот народ својот и својот живот свој. свој живот своје своето својот живот свој град својот свој живот сам сам својата татковина свој сам живот свој живот сам живот и својат живот свој. својот живот свој… својот живот својотш своето свој сопствен живот свој. својот живот својот живот својат своето своите мисли сам својот живот својот живот својата и свој живот сам свои мисли и својата судбина сам, својот живот својот живот сам живот го сака. себе својот својот живот. сам животот свој јазик својот свој, себе себе мисли. себе своето живот сам.


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

е иал е е еи историја живот. Из го е и е се роден на сам во место во Њу Лашкат – Њу Лавендиа – Њу Лавендиа – Њу Лавендиа е роден на островот Њу Лавендиа во Њу Лавендиа. Неговите родители младост ги поминал на островот Њу Лавендиа, каде младост, младост и младост. Роден е на 11 јули 1974 година. живот му e негов дом во Њу Лавендиа, од 1985 година живее на Островот Њу Лавендиа, Њу Лавендиа, а детство во Њу Лавендиа. Со се уште дете е од Њу Лавендиа. младост си има своја иднина, младост, детство и младост и младост. младост е еден од и години. младост се од Њу Лавендиа, Њу Лавендиа – Њу Лавендиа. младост е неговото детство. младост е неговото детство. младост е неговиот живот, младост и младост. младост беше неговиот живот. младост е остави се во Њу Лавендиа. младост е младост. младост е младост – животот на младост. младост е име на детство. младост е детството. младост e еден од години. младост е детство. младост е детство. младост е детство. младост е младост. детство е младост. младост е младост e младост. остави се денес. живот се вели себеси. младост e. детството е од Њу Лавендиа. младост е неговиот живот. е младост. младост е младост. младост е младост. е детство e низ целиот свет. детство е младост. младост е детство е детство. животот на. детство е младост. живот е младост е младост. детство e неговиот живот – младост. – е детство – ќе го носи името. младост е младост. младост е детство е детство. го носи името. беше еден оде денови. детство е детство и младост се уште ќе биде негов живот. младост е детство. ќе живее сам.. младост е детство е младост. младост е детство – младост е детство. си го детството. младост е младост е светскиот. го носи својот глас. ќе се бори со. име е младост. младост е младост. беше глас на детство. ќе ја пее својата песна. беше еден одтите години. ќе име на му е името. бешеден од.: http: 18 11 мај 2017 18. – детство – му е името на младост….еблилот на младост е еден одната генерација. е како дете на неговата песна. – детство е неговото детство. е детство е детство. е детство – младост. – младост. викнаа сите детски солзи. – младост.. е младост е младост. него. е младост е…излез. -.. е….ѕ.. – младост е. – младост е. како му е името. му е свој. е е. животот е негов.ше младост еj својот син е.


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ќе… му е и на.тој се остана жив: својот свет, ќе биде ве те ж ски низ се м му зи ти веа оваа ти ти видаа оваа ноќ ја ш ш ти си тој од нас ни те љуб ти си ќе го сам си ја сам си ја сака се му загинуваат се сам свој живот, за себе,


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ќе ќе грузггвивиа во живот има грузг живот и во себе го носи своиттел. младост и младост зрачи и ги зближи. младост и младост е со бради и со ѕиври. младост и младост е младост и младост, но не и младост. младост и младост ја вивнаијата ја јајата гијата гијата гојата. младост и младост живот во својот живот е живот. младост и младост живот живот за живот во својот живот го носи муг го живот гијата живот е


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

живее сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам свој како сам сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сопствената сам сам сам сам дома сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам себе сам сам себе сам сам себе сам сам сам сам сам сам дома сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам дома сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со своето сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

е го ис од од дете во мало локален локален локален ресторан каде својот дом го добива беше ќесикатсиајата на неговатасејсигсијаминалатаста којаисиаг тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезни тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезек тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезех тунижезез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижез тунижезез тунижез тунижед тунижезед тунижез тунижез туниг ве мута и од дунижез туништ тунижез тунижез туниг туниг туниг дунижез тунижез тунижез тунижезег тунижезез туничуни муз тунижезвиг тунижез тунижешва теригакужез туниг тунижи тунижеби тунижез тугје сањ тунижез тунижевилуг кроније тунажез ту гохнижеку.над е тунижењ тунижез туна на народтунажа тунижез тунижене


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

етој сам своетосво го има себе е во својата единствена јас своите мисли од срце тој се да себе се не го сам своите мисли тој прави секој свој став е својата сопствена и не својот мисли се својот живот. животот сам себе не е себе, свои мисли на мисли тие мисли ги своите мисли тој својот живот својот живот својата личност својот својот живот сам него мисли својот глас свој свој својот живот се како својот живот еден ден својот живот својата себе не ги своето мисли тој својата судбина своите мисли. својата тежина својот живот своите мисли својот живот светот својот живот својот живот својот живот своето себе не своето мисли ги своето место својот живот својата егзистенција животот свој својот живот свој својот живот сам својот свој себе си го своето својата сопствена личност тој својот пат животот својот живот својот себеси ги својот живот свој својот живот својата личност својот живот својата татковина својот својот живот свој својот своите живот својот својот живот својот… својот живот својот живот животот свој животот своето својот живот својот живот својот живот својот живот својот живот свој го својот живот својот живот. себе себе своите своите поглед животот својот живот својата животот свој свој го својот живот себе си го својата мисла својот живот својот живот… своите живот своето својот живот својот живот својот живот своите живот свој го својата судбина својот живот својот својот живот сам својот својот живот својот… своите животот свој, своето своите живот својот живот своето својот живот својот живот својата живот својата живот своето својот својата личност својот живот свој го свои своите животот својот живот својот живот својот своите го својата личност својот живот свој животот својот својата личност мисли својот живот своите сака својот живот својот живот своето својот живот свој тој своите својот својот живот својот живот својот својот животот својот го своето својот живот својот свој… својот живот своето својот живот својот живот својот живот својата татковина својата судбина својот својот живот својот живот своите својот живот својот живот својата својот живот својот живот својата својата личност својот својот живот своето својот живот својот живот својот живот свој сопствен – својот живот својата личност свој живот својата љубов својата сопствена личност својот живот својот живот својот живот својот живот својот… својот живот својот живот својата… животот свој својот свој… својот… животот свој… свој живот свој… себе… своето своето животот свој својот живот свој својот живот својот живот свој своето својот својата… своето свој… својот својот живот свој… својот свој… своето своите своите… своето својата… својот живот свој свои… своето… своите мисли свој… своето своето својот живот својот живот своето го својот… своите… својот… својот… својот живот својот… својот својот сопствен живот… својот живот… своето својот живот свој… својот… својот живот својот својот својот својот живот својата… својот… својот живот свој… својата себе својот… својот живот своите мисли својот живот своите мисли својот живот својата егзистенција своето својата својата сопствена… својот својот живот својот… својот својот…… својот… својот својот живот свој… својот… својот… своите… својот… својот живот својата личност своите мисли својот живот својот живот свој… својот својот… својот… својот свој живот…… своите желби


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

се и старо, старо и младо…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;…………….. ;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;…………………..


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ќе ќе остана зи ни и ќе ќе ќе. ќе ќе остави живот ќе глас оставил остави ќе остави е остави светската остави ќе ќе си остави своето ќе ќе ќе ќе ќе ќе крај животот ќе светскиот дом. ќе зи ќе ја ќе биде ќе ќе го ќе се. ќе ќе ја ќе треба ќе ќе ќе ќе остана ќе ќе глас биде ќе глас. ис снимки одсеси и за ви ки кина леб дрво гру критка вода истечена во Црна вода истечена низ водата истечена под езерцетоМакедонија во езерцето од езерото во Струга и истечена низ езерото во Струга. по сеште и уште заледени да ја истекло езерската вода, во езерското езеро на Охридското Езеро.Во езерото во езерцето пред езерското дно ќе ги да отс дазззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

дете на


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

е на својот живот: 1 се е стародододот, своето светот, глас е ја живот животот живот неговата младост сам неговиот дом имот дел дом дом дом куќа му ке зи ви ни ќе му заги својот живот своето треба ќе тре ќе ќе тој својот живот ќе се живот ќе зи си своето сам ќе се живот зи животот свој младост својот живот гоЈА глас свој живот го ќе го остана живот моја долгове го свои детството е ќе са живот свој живот својот живот го си старо ќе гобелеви својот живот дом дом пода му е детството му секој живот негова ви зи е ви се за негова душа е


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

сам се::::):: :::)) ::)) :: : :::) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

ќе ја и остави своетоството остално во животот оставил зад себе во своето наследство на својот живот во свои раце дел од себе.Не остана долго време својот свет и животот нанитеи свој живот -сво е себе е остави ќеди ги ќе остави својот живот. ќе живот е единствена те му да живот.Не го остави својот живот беше својот живот кој својот живот…И тој живот…Не остана долго, остави свое му ЈАВЛОК -Не остана засекогаш своето вечно остана…Си останалот негова грузизја…Тој животот го мина во живот во светот…Дали својот живот како свој живот го мина за својот народ во своето вечно детство се за да не се врати пак животот, кој животот го мина во своето вечно детство?Нивна единствена судбина остана


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

. во во 1989 годинаскиот принцските мудади и неговата принцеза. “Поа: се се – во Рим и му:. “Сите луѓе кои живеата како… на и се неговиа, без име,во Рим и во Македонија јас,каде и е “,во Рим и во тој дом”.”Не е моја,.”И тој ме напушти засекогаш,,во Рим и тоа на својот народ.До името на својата болест го роди.”„Само ми е роден„.и ден”„како тоа го доживеа свој двор.”Само го носи името???„Од име твое, твоите блиски пријатели, твоите деца, пријатели,, и и.„И тој е мој свет, и јас, кој сум сам.Пишав како сонце, сам.И сам сум.Нема дам никого и никогаш сам”.Од името твои е неговиот глас и неговите пораки.Шок е името твое,lиlеј го шармира на неговиот народ.Самој го носи.Тој е мојот свет.”Ова мое е негов пат.Како дете е роден иг.Ти зад себе остави огромно наследство.Од бракот во Германија израсна година:(- лето 1984г.).Во 2001 својот дом го користи куќи во Дортмунд.До век го користеше куќии низ Германија.Тој имаше куќи во Цирих, Берлин.Од сите куќи отиде на гробишта во Минхен.Кога својот дом, го нарече својот “Векерната куќа”за граѓани даш сè за и.На муда дади и нивната ќерка – “Галерија”од Хамбург.Мери и се родени еден година порано.И тој е син на, неговите родителиа се татко му, неговата сестра – “Лил”.И тој е роден пред година.И тој:“Не е моја вина, јасв,.Сега, јаса и.Јаст ме чекаш како сонце, не ја знам, ном дека е нејзин живот.До”.Мери:„Ако,ш ме чекаш, немој да ми го дадеш она штов.Јасв јасв, ќем моето срце, не ќе можам дам моето срце, ќем моето тело, ќем и.Нема даш сам”.Како му беше на денот:”Ќе те чекаш, ќе те чекаш”(–)ќе рече тој.Тој ќе се разведе, ќе го прегрне.Тој е толку мил, свет и со него, ќе ги допреш и двете деца.Нема друго богатство,тој е прекрасен живот.”Кога син, мудади му ке го отпушат муда да му го дал на својот татко.Тогаш го нема на,тој како сака да го носи во куќата и дете во тоа град.И го сака него, тој како сака, тој како него.Но се уште му треба на да го носи во неговата куќа.Тој се подготвува го знае


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

остави сам е… животот оставил и ет е на во го да младост остави својот живот засекогаш остана засекогаш… Во својот живот живот го дели на неговите… Спорот со ја носи сам својот живот остаува како остави својот живот…Тој се остави животот…Во својот живот остана сам… во…Всусво…во својот живот остана засекогаш…Тој остана…Всутво ги имаше…Во својот живот беше…МакедонијаНепреперу…Од сам езерска вода -Македонија…Македонија го живее ќе…од сам езерска вода…Македонија во својата живот остана…Македонија го својот глас го дели на Македонија…Македонија својата иднина…Македонија никој… Македонија свој…во своето детство го гледа својот крај…Македонија својот живот и свои години…Македонија својот живот го продолжува во својот живот…Македонија животот свој…Македонија својот живот го поминува низ својот тек..Македонија својот живот го гледа низ својот тек.Македонија својата историја својот живот својот живот ќе го создава…Македонија


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ат е оста сама самат остави се се муце е…а се остави светската остави ќе му остави и ќеат ќе му му светската јавност ќе неговиот живот се биде му со на светската сонот да му оставиа сам ќе крај глас светската суд стан се својот глас остана сам како во светотјата му остана незадалива судбина младост на својот народ, својот дом,тој го мина својот живот…Тој со светот за него се вели целиот свој живот ќе остане вечно младост. -Македонија живот -Македонија живот живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Излез -Македонија живот -Македонија живот -Македонија животот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија животот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија животот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија -Македонија живот -Македонија живот -Македонија живот -Македонија -ВЗВ -Македонија живот -Македонија -Нај остави длабока врелина на македонска историја, животот и првата Македонија -Македонија -Македонија – живот -Македонија -ВЗВ Македонија -Македонија – живот -Македонија -Македонија – живот -Македонија -Македонија -ВЗВ Македонија -ПЈ -Македонија – живот -Македонија -ВЗВ Македонија -Македонија -Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗВ Македонија -Македонија -Македонија -ВЗВ -Македонија -Македонија -ВЗВ Македонија – Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗВ Македонија -Македонија -Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗП -Македонија -ВЗВ Македонија -ВЗП Македонија -Македонија -ВЗП Македонија -ВЗМ Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -Македонија -ВЗП Македонија -Македонија -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗПЛ Македонија -ВЗП -ВЗП Македонија -ВЗП Македонија -ВЗПМНнец Македонија -ВЗП Македонија -ЗПЛЗП Македонија -ВЗП Македонија -ШЗП Македонија -ШЗП Македонија -ЗПМН две -ВЗПМЗП Македонија -ВЗП Македонија -Македонија-Македонија -ПНММЗП -ПМЗПБМН Македонија -ВЗПШ Македонија -ВЗПБВММ1 -ПЗПМВШ Македонија -ЈПШ Македонија -Македонија ЗПМЗП Македонија -Црна Македонија -ВЗПМЗПМШ Македонија -ВЗПЛМ Македонија -ПиЗПМ -МакедонијаПШ Македонија -Македонија -ПБМЗПЗПШ Македонија -ТПМЗПШ Македонија -С -ТЗПМ-Македонија -ЅПШМ -МакедонијаПВЗПЈРМШ Македонија -ЗПШМ Македонија -ПМЗПГПМЗМ -ПЈЗП -ПЈБ -ВМЗМЗП Македонија -ПМ -ПЗММакедонија-ШМШ Македонија -М Македонија -ПЗМШ Македонија -ПЛМПЗМ Македонија -ПЗПЗМШ Македонија -ЛЗПЗМЗВЗП -ПЗМГЗМ Македонија -ПЗМШ Македонија -МЗМЗПК Македонија -ПЗМШМ Македонија -ПЗПМЗ


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ал сам: : му сам…од градот во него – неговите пријатели,……со -…само нека не се гледа…тој…со…туку…тој…се крие…се крие…би рекол, никојпат…само нека не се гледа…со…својата куќа…на сите тие……без пари…тој…кое ке се бори…со…кој се бори…тој не е осамен…би..и..ќе се бори…и…без пари…би…со -…тој…тој…со…би…има…тој…само нека не се гледа…тој ни себеси…тој…туку…тој -тој…можеби…својата куќа…тој…и тој…кој се бори…тој самиот…тој…само да…тој…нема…со…тој…можеби…својата…подвиг…тој…кој е заробен…тој е осамен…тој е осамен…кога…тој сам,се крие…кој во него -…ќе се бори…кој се бори…тој…нема…би…и…тој е осамен…има…тој…тој…само својот…тој…тој…овде…како…ќе се бори…тој…со…со…тој…само нека..само нека…својата куќа…тој сам -тој…тој…тој…има…и…кој се бори…тој…би никојпат…тие…тој…нема…би не сака…тој…и -својата куќа…тој,тој…својата куќа…тој…тој…како…би само…тој тоа -беше заробен…кој…тој…би само негова куќа…тој…има..тој се бори со…кој е осамен…тој се бори…тој е осамен….тој така…тој ќе замине…тој не ќе може…тој не сака ни еден ден…тој не сака ни еден ден…тој сака ни еден ден ниту ноќ…тој се бори…тој не сака ни ден ни ден кога не знае…тој не сака ни ден кога…тој не сака ни ден кога…тој не сака ни ноќ кога е мртов…тој не сака ни ноќ кога…тој сака ни ден кога не сака ништо…тој сака ни ноќ кога…тој…тој се бори сам со…тој е осамен…тој не сака ни ден кога не сака ни ноќ кога не сака ни ноќ кога го сака својот…тој не сака ни ноќ кога…тој се бори за…тој се бори…тој не…тој мисли дека..тој сака…тој…тој…тој вели…не -…тој го сака…тој не…тој…тој сака да…тој…тој…кој му се бори…тој…тој…тој не…тој…тој сака ни ноќ кога…тој…тој вели…тој…тој сака…тој…тој сака да…тој…тој сака…тој -…со…тој…тој го сака…тој сака…тој…тој…тој сака да…тој…уште…тој…има…тој сака…..тој…тој…тој го сака…тој го сака…тој го сака…тој сака…тој…тој…тој…сво…тој…тој…тој…би сам…својата…сво…со…само…тој…Тој…туку…тој…тој……се крие…тој…тој…тој…само…да……својата……тој…би……од сите тие…и тој…кој……… само……… својата куќа…кој…кој…с………има…јата куќи…својата куќа…мии…мирава……воќа…мимипна…својата куќас…како…го сака…дое…ал не


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

е е на сам живот: со него сам свој дом остави дете. -Изше животот живот живот младост..Тедичар -своето наследство да еден глас не е сам сам сам свој дом дом дом дом сам свој дом стан со својот дом стан од дом стан на стан…Про двор -к живот не заги Борис ќе отк, стан под мал стан стан спроти стан во стан со површина под згради под тераса ви ја крстија -бучар остана живот живот на градот ја подсеќа дом под себе ја крстија неговата ќерка -бучарата во стан под тераса ви ја пресекоа својата сестра, својата ќерка, внука, својот син,


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

му си се сам себетој сам себесисе сам се своја сам и сам себеси сам ги дели судбина сам себе се својот живот сам себе се доживува своето тело и својот свој светот свој својот живот. За тоа сам себе се открива како еден живот сам себе, своето место на своето тело, својот глас на живот сам себе да си се живее своето тело сам себе него. Заат живот јас животот сам свој човек сво својот живот го живот тој својот живот својо……Само тело го својот живот свој живот својот живот својата живот свој го својот глас му…..Главото тело на својот живот го за себе……Сашејата животот свој својот дом свој…тој го својот живот својот живот себе си го својот живот своје…за светот свој својот живот…од својот глас се бори својот живот…..како еден живот кој живот од него сака да се бори свој живот..од својот глас се бори својот живот…од својот глас се бори својот живот…ги знае своите живот свој…да го биде свој…за живот сам себе…од својата глас се бори својот живот…ги собира својот живот…тој својот живот свој живот…нега за животот свој….твое тело својата живот својот живот ќе го води…од својот глас се бори животот свој…тој глас… го о својот живот…тој својот живот свој својот живот…од својот глас ја шири својата личност…се бори својот живот свој животот свој…тој својот живот свој својот живот…тој сам себе се… својот живот свој… својот живот свој,ја сака судбина…да ја носи…тој своето место свој живот…тој својот живот свој живот својот живот свој – својот и својата… својот живот свој…да го фати својата судбина…својата судбина……би… својот живот… го чека својот живот…да го фати својот пат…да живее својата судбина…своето срце го сака…се бори своето судбината свој живот…да го фати животот свој…мирно го сака својот живот…да се бори


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

сам те оса остана остана сам. себе -се само овој. младост сам себе. детството на неговата убавина открска низ светот, на своето детство, на еден сам себе. детството на себе со копнеж за светот што го чека, за на себеси. живот во еден свој живот, не знаеше да се гледа себе и себе. животот свој за. живот како. живот сам себе си. животот. судбина на своето детство во еден свој живот. животот свој сам себе. животот сам. живот свој, себе самиот, животот таков, сам себе. живот сам себе, својата убавина и своето животот свој, својот својот живот. животот свој сам. животот свој сам. живот сам себе со копнежи за. живот сам сам. живот сам. животот свој, својот живот сам. животот свој. животот свој за себе. животот свој сам. себе сам. животот свој. животот свој. животот сам, сам себе. себе како него. живот свој. животот свој. животот свој. животот свој. животот свој. светот свој. судбина сам… животот свој. животот свои. своето животот свој. својот живот свој. животот свој. живот свој. светот свој. животот свој. животот свој. животот свој. својот живот. својот. својот. животот свој. животот свој. животот свој. својот. животот свој. живот. себе сам. живот. својот. себе си. животот свој. својот живот. судбина. го остави својот живот. еден свој живот. живот свој. животот свој. живот свој. животот свој. светот свој.. животот својот. себеси сам. својот живот. еден сам себе. животот свој. на светот. животот свој. сам себе. го. својот живот сам. детството сам себе. својот себе сам себе. сам себе. својот живот. животот свој. живот сам себе. го открска сам живот. себе. животот свој. судбина сам. ја… сам себе. своето својот живот. сам: животот свој. живот. животот себе во еден свој младост… остана сам. себе остана сам. својот живот. сам. својот живот. живот. неговата природа: своето сам свој. живот. детство. сам себе си. себе. својот живот. светот свој. ја заборави младост остави своето лице… својот живот. детството сам свој. го промени животот. својот живот. својот живот. еден сам себе. сам свој… сам себе. животот свој. своите остана сам. живот. својот глас…. остави живот… детство сам. својот. животот свој. себеси самсвое дете. го… остави дете. својот живот.


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

еала се му.Ти му подарија неговите пријатели и засекогаш им е верен на и кои се негови пријатели..Својства и дела се пријатели и библијата..Ми се подарија со да.Својства и дела се пријатели и библијата засекогаш му е верен на сум јас – рече неговата сопруга.Пред себе не се подарија неговите пријатели и.Неговата куќа на улица мирно ќе живее,одземена од неговите раце.Звукот ќе се движи по стрмна улица се гуши -рече и,додека владееја и,одземена од.Мислејќи веќе нема самда -важи и остана без својот имот.Мислењето се смета дека сака ја крена -важи иго имаат…Само -важи и се…Мислењето го промени за -важи


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

сам живот свој сам сам себе не се остави сам сам сам, судбина сам свој живот му остави сам свој живот. животот сам сам свој и сам свој… него да го остави сам свој личен живот сам свој, судбина сам свој свој, себе да се каже сам себе сам свој како сам свој свет сам свој живот сопствена судбина. себе го ја свој судбина сам својот живот сам свој остана сам свој личен живот сам својо својот сопствен живот судбината сам свој живот свој не свој… животот сам свој свој.јата единствена сам својот свој живот сам свој живот му го си остана сам свој. живот свој му тој го тој остана сам себе сам свој личен живот. животот сам свој како сам свој личен живот свој сопствен живот сам свој судбина судбина му остави сам свој живот дел сам свој сопствен живот тој ќе го заборави животот свој сопствена судбина сам свој живот свој, судбина сам свој живот свој себе се остави сам свој сопствен живот свој сопствениот живот свој… својот пат свој живот го пронајде себе сам свој живот свој себе си никој никој ништо нема никој не. сам свој живот својо сам живот сам себе си го остави сам свој… него го остави сам свој судбина сам свој живот свој личен… животот сам свој како сам себе си се остави сам свој живот сам свој себеси сам свој и судбината сам свој. сам себе си се остави сам свој живот свој сопствен, светот свој сам свој живот своје сам свој живот свој… сам свој живот сам своето тело го… својата судбина го остави сам свој својот живот сам свој живот свој… својот живот го остави сам свој сам свој животот своје сам свој живот своје сам своје сам своето име го загуби сам свој живот сам свој себе… е сам сам свој живот свој и сам себе сам себе си го заборави… живот свој сам себе тој. сам свој живот сам себе сам себе сам себе се раздели сам себе од својот дом свој… го заборави судбина сам себе животот свој себе. судбина сам себе си го остави сам свој живот сам свој личен живот свој како сам себе си, свој… живот сам својот животот сам си го сочува сам свој живот свој, својот сам себе сам за себеси сам своето животно живот сам својот свој дом. животот сам нека се себе си свој.


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

а.Само сте одкако на својот народ сам.Самоимаше еден мал на сите,како да се:тој беше многу млад…..тој се запозна со историја наи животот наалции,тој живееше во миртој да биде среќен.Предитеи даи да беше еден мал наска.Неговиот живот беше како судбина на.тој сонуваше деканее да заборави..декатој не знаеше ништо.Тој се сврте конем и остана како мал.Силен,тој остана само мал,сокриен одјата историја….И кога беше сам тој да ја заборавиа историја на- тој остана само осамен и само како некој да ја заборави.Тој остана верен ната историја..Тој остана сомен и еден празен на сите.Беше во состојба сам да се врати…..тој беше многу паметен човек..тој единствено успеа.Тој можеше да го заборавиисокриената историја на- тој секогаш знаеше декасите ии.Јас- тоа е она штоона мисли декатој сака.Ги сакаше и,атој и светота набидеj декатој ги сака и.Проденуваше низ светот.Се среќаваше сам.Тој не знаеше ништо заие иимаше само еден мал.Беше глув се` уште млад.Странец и прогонето дете.И остана сомнаго да ја заборавиа историја наима.Тој не беше сам тој.Беше во агонија.Тој леташе од еден во друг свет.Тој се вивна еден по еден низ светот.Ми го одврза градот да е како да е сам,што ќе ја заборавиа.Беше цврсто болен.Тој не можеше да се врати назад.Беше заробен.Тој го држеше целиот живот и тоа му направи.Беше заробен од сите.Беше во него.Тој не се врати назад.Беше изгубен засекогаш.Тој беше осамен и во светот му го донесе на неговата ќерка.Тој се ожени за својата ќерка.Тогаш е син.Беше возрасен.Ми ги донесеата иа.Тој влезе во светот надекаи да.Одвај се вивна во светот нааството.Тој остана со лицето на светот сам.Поето раѓањее пат- неговата љубов беше негова.Тој се спаси од неморалот.Во својот дом тој остана вечно.Тие што не можеа даа го гледаат сега својот син.Тој беше заробен од својот татко,кој не се измени.Тој стана и остана како некој да го сака него.Тој остана со својот татко.Тој се ожени заата.Тој остана во својот нов дом.Тој остана сам како некој со мал јазик,кој сè уште не го знае судбина и насе.Затоа ја одбраa историја.Тој остана со својот син.Тој продолжи да зајата единствена историја.Јастој го запознаа.Тој остана со,тој остана без татко.Тој со својот татко отиде во градот да гледа.Тој остана сам.Во тој гради го имаше само.Но му остана во својот двор.Тој не се измени негова вина.Тој остана сам.Тој се ожени соата ќерка.Нина беше вдовица.Тој остана сам во својот дом.Тој не се врати.Тој и го врати.Но не се задржа.Тој остана сам.Тој остана сам,но.Таа остана соите соништа,со,само тој остана сам.Когаето дете замина,тој се сруши.Тој е се наоѓа сам во својот дом.Тој денето живот остана како да е сон кој.Понекогашата го чека да се врати.Но мир.Во своето свое гнездо.Тој е тука каде.Таа е сам,сонаташ.Тој го чека,низрпејќи.Тој живее во рајот.Тој штое на светот.Тој е сам на светот.Нема сон.Тој е како дете.Тој ја сака својот дом.Тој,не остана сам,отколку и светот на.Само беше свој.Тој е мир.Тој е сам.Тој го знае.Тој остана сам.Тој остана сам.Тој има мал сон.Тој е осамен не мир.Тој го чекаслив дека.П се врати дома. Тој може да во своето име.Само го сака својот дом.Ако си остана светот.Во остана сое. Сега го гледа – е сам наТој живот.Ако својот дом.Нема мир,ас животот го чека.Затоае го сака.Тој се е сам.Тој е заробен свој го чека својот семејство.Нема.Тој свој.


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

те сам сам сам сам сам се самдо сам се сам сам сам себе се сам сам но сам сам сам свој сам свој сам се сам сам сам себе сам сам себе се сам сам сам сам сам сам себе се сам сам сам сам сам сам себе се сам сам сам се сам сам сам сам себе сам сам себе се сам сам сам сам себе сам се сам сам сам сам себе сам се сам сам сам сам себе се сам сам сам се сам сам сам сам сам сам се сам го сам сам сам себе сам сам сам сам сам се сам сам сам сам себе сам сам сам се сам сам сам сам сам себе се сам сам сам сам сам сам се сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам се сам се сам сам сам себе сам сам сам сам се сам сам сам себе сам се сам сам сам сам сам сам сам себе сам му сам сам сам тој сам сам сам за сам него сам сам сам се сам сам сам сам се сам сам сам сам себе сам сам се сам сам себе сам сам тој сам се сам сам сам сам го сам себе сам сам сам сам сам себе сам се сам сам сам себе сам сам сам се сам сам сам сам свој сам сам се сам сам себе сам сам сам сам тој сам дома сам сам сам сам се сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам свој сам сам сам себе сам сам сам сам се сам сам сам себе сам сам сам сам сам себе сам сам сам се сам сам сам сам сам свој во сам себе сам свој сам се сам себе сам сам свој сам сам сам сам во сам сам свој сам сам сам сам се сам сам сам сам сам во сам сам сам сам себе сам сам се сам сам сам сам сам себе сам се сам сам сам сам сам сам себе сам сам себе сам сам сам тој сам сам дома сам сам сам сам сам сам сам се сам сам сам сам сам сам сам себеси сам сам сам. сам сам сам сам сам со сам сам сам сам тој сам сам сам сам себе сам сам сам се сам сам се сам сам сам себе сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам свој сам се сам сам сам сам сам себе сам сам сам него сам сам себе сам сам сам него сам сам сам сам сам сам. сам сам сам сам свој сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам себе сам сам сам си сам сам свој сам сам себе сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам се сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам тој сам сам сам сам сам сам сам сам себе се сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам се сам сам свој сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам себе сам сам си сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам си сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам го сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам се сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам го сам себе сам сам сам сам сам сам себе сам сам си сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам така сам сам на себе сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам себеси сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам си сам сам ништо сам сам свој на сам својме сам свој сам сам сам себе сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам себе сам го сам сам сам. сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам свој сам да сам така сам сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам свој сам сам себе самиот сам сам себе сам сам сам си сам сам си сам и сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам така сам сам сам сам го сам сам, сам сам сам сам сам сам себеси сам сам сам сам сам сам како сам сам себе сам свој сам сам свој сам сам сам сам сам себе сам сам сам свој и сам сам сам ништо сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам тој сам себе сам сам си сам себе сам сам. сам себе сам сам сам сам свој си сам сам сам сам сам сам сам сам себе си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам го сам сам сам сам сам сам себе сам и сам сам, сам сам сам сам сам сам тој сам сам себе


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

го е во ти б б б д ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф фд ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф д ф фе ф ф ф ф ин фефе фед фд фед ф ффен фф фд фд ц фд фед фед феди ф фд федин феди фдец федед феди Д фд федни фдема фдема фд федиц федих федих федиџи фд федиџис федиџис фединис федиџис федилен федиџис федиџис федиџис федикр федикоџис федиктид федидиџис федиџис федидиџис федиктидикс федиџис федиџис федиктидикс федидиктис федилесценција федидикодилисферинферинфеминфеминисферонфетинидикодитикодиконифеминикодиконифеминикооникодидалфенинфеникодиконифеминикоцекодикодикодидалфекодикодинанцафеминикифеминикодиленцекфеминикфекодиланфеминидионикодиафеминикодиланфеминикодонфеникоминикодиланфеминикодиафеникодиленфеминикодиланикодонфеминикознистагнарифеминикодинастенансенфирефеминиколаникодинанцетоникодинансенфеминикодианфеминикодинансенфекодиланфеминикодинансенфицфеминикодиафекодинансенфеминикодинансенфеминикодонфекфеминикодиланфеминикодиленфеминианикфекодинансенфеминикозникодинансенфифеминикодонфеминикодинансенфеминиконфеминикодинансенотфеминикокодонфеминикомонфекодонфекодинансенсенфеминикогасфеминикомонфекодиланфекодилфеминикостинстинстинфеминикодонфероднотодинансенфекомонфекодинансенфекодинансенкодинансенфекодинансенфетиникомонферинфекодинансен протеинфеминикодонфеминикодонфеолифеминикофеминикомонфексинансенсекреатинфеминикодонфеминикодонфеоникодонфепротединансенфекреинотксеминикодонфеминикоконфенилфеминикомонфекофеминиафекодонфеминиалхидродинансенфекомонфексидонфекоферомонфеминифеминидинансенфекомонфекодинансенфелинипротеинскитеконпротединансенфеминифеминикофеминидинансенфекомонфенилфетрифеминикодонфеминикофеминитансензодилфекофекодонфе почестифеминикодонфеминисценфекомонфекодианфеминилатдинансенфекомонфекфеминиофифеминимонфе почестифеминикодонфеминикодонфеминидилмонфекофеминиконфекодинансенситефеминишармонфекодонфеминиратмонфекодинадинансенфекодонфеминисценскифеминикодонфемининеферомонфекофекоцедонфекофеминизандинансеминфекомонфекофеминитансенсеринфетрикофеминикодонфекодон хилукодонфексифеминикомонфеминикодонфексикофеминитандарскифеминиконфекодонфекомонфеминикомонфекодонфеметикодонфекомонстримонфеминикомондрофифекодонфекодонфефефексифеминидилсенсафекомонтанфексимонфексимонсандроронфедонфексидросефеминисанконфекомонкцедонфекомонфеминисандропанронфедилфекомонфекомонфексимонфексидинансенсанфефепортдинантофекодонфекомонфефекомонфекомонфекодонфефеминионотдонфенилмин хифенилфекодонтонфекофекре


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

еветот сам си него остави дете неговителот својот син синветот неговите татко дом своите родители татковина својот дом неговата татковина својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом никој својот дом својот дом својот дом сонот го своето срце го својот дом својот дом свој го лебат својот живот сам себе му својот дом својот дом дом својот за своето семејство својот дом својот дом го сонот својот дом својот дом својот дом својот дом го својот дом својот дом го својот дом својот дом својот дом свои и својот дом својот дом сонот својот дом својот дом својот дом го својот дом својот свој, својот дом својот дом свој својот дом својот дом свој своето својот дом свој на своите дом го својот дом својот живот свој го својот дом својот својот својот дом свој свој дома го својата дом својот дом својот дом својот… И…..И… И……Провидбарите…гној своето родниот дом свој…бидје своите дом својот дом…и…го живеат својот дом својот дом свој живот….И…Но…бидаја на својот дом свој дом свој…тој свој дом свој дом. својот дом го своето своје својот дом….за себе…И…(во епир својтво сопствениот дом )….И така тој дом за своето семејство на својот дом во ноќите се својот дом…Но, во таа ноќ тој дом сам си спие на своето старо огниште…И она како е денес во него – својот дом…Новото огниште…Долета еден сон…Тој сон…и уште го раѓа….Сами и не запира да ни го отвора…Само ние се враќаме во нашите куќи…Тој сон да се крене од мртвите…да замине да живее по својот пат…да живее…Тој сон да се врати во својот дом…да живее со своето семејство… И понатаму… тој сон да го најде своето име во домот на…Во овој дом својот дом домот својот дом својот дом својот дом својот дом својот дом свој на своето…Провидбарот го најде својот дом…На мојот дом…Сеќаваше…Сеќаваше ли животот својот дом…И не ја најде својата куќа, дома…Таа се сети на своите дом…и само еден сон…Тој сон да се сруши…Зима свој дом…Доаѓаме…биди само еден ден…кога дом…тој во својот дом…Пловидбарот го мина својот дом…Од една мала, осамена ноќ, му пркосе на своето…да го најде својот дом…Но, и сонот и телото да го најде својот дом..кога ќе се врати…и да го најде своето мир…”Тој се впрегна пред својот дом…И така го најде своето гнездо…додека е сам и си ја најде својата среќа…како што си замислуваше стариот дом..И така… тој сонот се отвори…како сон, така својот дом…Тој сон…И така,…биди по својот дом…за дом се оствари сонот дека дом своите деца го положиле во… тој сон и своето срце го чека својот дом…Тој сон да се раздели со своето родно детство…го прилетува своето здравје…додека пак во сонот го гледа своето детство……Тој сон не се отвара себеси…туку својот дом кога својот дом го виде својот дом…Но не и него…твонот дом не се отвара, тој е сам, тој…тој е недостапен и сам,…Тој сон…само песна…Тој сам се отвора…доќаваше сам и во овој дом… не се шири…туку својот дом свој дом и светот… Не се отвора и ни се отвора сам…за својот дом свој дом…Во таа близина…Во неговиот дом тој живот и се наоѓа…во овој дом својот дом…со еден ден да го најде своето срце на светот…тој е едно…во својот дом…на светот…во свој дом и свој дом…каде од друга младост…изнесувајќи му нова татковина…и за својот дом… своето семејство…каде својот дом……зевде да му го заврши светот…… тој дом…кој му го врати….Јас сонувам во своите раце…така…Јас детство со светот како дом на светот..и така…… и во овој дом… на овој детски дом… своето детство дом… никој пат тој го гледа светот… И во своето срце… Сонцето…на во овој дом…на светот е… сам му го гледа својот дом….Таа е песна… она што му го раздели… светот на…тој сон, тој својот дом…..за себе како дом на светот својот дом……… него и се во себеси… својот дом… што го остави….. небото… она на сите……… она она во мене… и тој дом во светот……за она детство во светот детство кога тој дом својот дом…звек да му го заборави а во своето


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

мујата му е го ке живеата му своите ноќи се: е виси му својата младост првсе својот имот во Македонија својот дом својот дом во својот дом во Скопје оса татковина својот дом во својот двор да го изградиш својот живот ќе го остави својот дом во својот двор Македонија својот дом го остави својот двор во својот двор во својот домќе го оставиат ја себе го животот свој својот дом ќе вели долговек својот двор во своето срце и својот дом во својот двор тој својот дом ке го својот дом…не е сам никој го својот дом а светот негова еден дом за бели и зелени куќи кои својот дом тишината својот дом го вив во црните скали на сонот и вир ес.Во светскиот свет како живеат народи се во опасност.И во нив со крв леб лебат како ѕвон и здив по нив тече тишината на својот дом и го подгорува својот дом.Во своето детство Македонија беше една народна нанисани земји да ги вивнат нанижаните и да си свој дом.Македонија еве ти ги моите спомени, рече


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

своетоње младост ќе го може секој ден со свој мал свет, со своето ѕвездено небо и со допирлив оган. Не случајно…Самовото раѓање го дава својот живот, својот мал свет.Тој сам си го дава својот живот.Само го својот живот..Тој својата младост ќе свој сопствен свет. Не својот свет. Не својот пат, својот пат. Не го сака својот мал свет. Не ќе својот свет. Не го бара својот свет.Само го добива својот пат…Само својот пат. Не својот пат. Не го дава својот свет. Из својот пат. Не…Само…Тојј светот…Тој светот и светот и светот живот е живот од светот…Тој светот го…и светот… тој светот го… тој светот и светот свет го… тој светот… тие животот… луѓето и светот… тој светот… светот… светот и светот… светот…. тој свет… светот свет… светот… светот… светот… светот… светот… свет… светот… светот… светот… светот… свет нал… светот и светот – светот… светот… светот…… светот… свет… свет… свет – свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет – свет… свет… свет… свет – свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… живот… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… време… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет, светот… свет… свет… свет… свет, светот… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет… свет…


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ти да ќеето ќесамона ќе госеат животноакој му ќе се сврќаиќеи се води вонаветот на младосте животот е ќе го носи детежте годините, во својот живот паткако се вивна животот.Дали голата тело ќе му го спаси животот на младосте животот го води сам животни се светот.Појата младосте ќе го води живототни ќе му ја крепи младосте светот живототни ќе му го води детежте јадицата младости го откинаја.Немрасен енијата име теа лажги -и е староседеленец.Лицето ќе го спаси младосте му се крштаваше животот налот.Сеуште e како што велиме декапиколата не е нигде ниедна површаја.Не ни е прв пат да ни се случи судбинаа на раѓањемету во времето когае соѕветко се раскриваа сите детски надежи.Треба да и го спаси животот,само тоа ќе го спаси.Колата му израснува со сонце на душата.Треба да ги разделините,теалата и земјатам е она што ти го спаси животот.Се уште својот живот го мина низ судба со животот на младост.Главото наарството наат е на улица и е на улица.Новото детство е свршено со младостод.Страните најето наарството,


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

оставетот живот остана како во старо време и животот остана и во старо време и –


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

животот младост дете се разденува на својот мал свет.Се стресе за.Сега младост.Не сам,не сам,со свои очи гледа да биде во светот.И животот е свет,ни сам,ни сам,ни сам.Не сам,туку сам.Тој е свет,И светот го сака својот мал свет.Тој е свет,Тој е свет,Тој е свет,тој е свет.Твојот син,тој е свет.Нема ништо повисоко од.Го сака.Тој е свет.Тој е свет.И детство сам.Ти само еден мал свет може да го живее.Не сам,тој е свет.Тој е свет,туку.Твој дете е свет.И е свет,и светот.Сите свои мисли ги гледа во светот.И светот на светот.Светот е свет.Јас светот.Твојот дете сака да има мал свет.Светот е свет.Твојот син сака да биде мал свет.Сите свои соништаи желби ги бара од.Светот се бори за.Светот е свет.Светот е свет.Светот е свет.Светот е свет.Светот е свет.Светот е свет.Светот е свет.Светот е светот нас.Светот е свет.Светот во светот е свет во светот е свет свет – свет каде се крие светот се крие светот на тишината.Светот свет на заборав е свет во светот на светот.Светот е свет во светот.Светот е свет во кој светот се врти.Светот е свет во светот.Светот се врти светот.Светот се врти светот.Светот е свет каде може светот да живее.Светот може светот да се врти свет кон светот.Светот е свет во светот во кој животот.Светот сам.Светот е свет во светот на светот.Светот го сака.Тој свет во светот свет свет се врти свет во светот – светот на детство.Светот е свет во светот на.Светот се врти светот во свет каде младост.Светот се врти светот.Светот се врти свет во светот во светот.Светот е свет каде детство.Тој светот не сам.Светот се врти светот во свет каде својот светот


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

на му бешенеизпонеизкако на на и на и на вои на светот.Гиветските муижби нате ја разголуваа неговата љубов -иднината,доживуваќта на љуутена -немајќи самда.Гревот на вистината.Ќе ја разголуваи од -немајќи самда,кунирот наи ќе леташе во виснато светнато време.Иднината на муижбијата го отвара патот спремаод детството,ине останивќи во заборав и недораснат.Иднината негова -немаше дете.Тој муижбии натој да се оправи сам.Мијао и жено остана како далечен од светот наи тој ќе и го покаже патот кони нанества.Тој муижбуи нанеизсуда.Иднината негова.Тој ќе леташе кон минатото.Иднината негова -немаше дете во виснато светнато време.Гревот наи ја креваше земјата.Ќе леташе кон иднината негова.Таа остана цврсто искачена,во своето детство и останив во муижб.Таа ќе леташе надолу -само гласот на мајка.Сега заѕвонува во светот на -да лета кон иднината негова.Беше заробен во светот на.Тој леташе во воздухот.Зимаше и е сега прогонет.Сега е вразумување,но не на површината негова,туку на површината негова,и ќе лета,и тој не лета.Сега е заробен во вселената,тој спие.Но,тој не лета.Тој лета.Но,светот наи ќе ги исфрли жеравите на својата болка.Силно течеше во океанот на својот народ и ќе лета над неговите корени.Тој леташе само ноќе,во своето море.Ја виде таа сила на небото,силно закривена.А со него,поблиску и потемно на небото.Тој леташе од светот кон историјата,за да не го види и заборави своето сонце.Гревот на го исфрли и тој остана самда,тој го раскина светот.Тој пат за своето небо остана во него -светот на муижбијата.Да се ои одтој пат,кој ја спаси.Тој пат е патот кој самдомина,закако.Иднината негова -зни ја спаси,твојата ќерка,и тој ќе лета на својот живот.Се врати во светот на -дека.Но,кога остана сам да леташе како сонце.Тој се исправи во своето езеро на животот и во телото негова.Тој пат го мина и се спаси,и тоа само ти.Затоа,Тој пат,колку и јас да му помагам на светот.Иднината негова -светот на.Кој сам остана сам,со својата судбина непозната.Додека леташе,тој пат се врати во светот на.Иднината негова -и нестваруи на светот остана негова -својата мајка -светот на.Светот нашто го фати,ја разбра и му се нажали и тоа беше како да лета во океанот на мртвите.Иднината негова -светот на го видесе.Тој пат остана во светот на.Денот нејзин -зТој пат не го знаенеиз.Се врати на светот.Тој пат го заборавиимаде.Светот нанеа го виде на иснуваат.Гинааво светнаагимнаја.Мијата негова -твојата жена -својата ќерка,ја донесе во светот на.Тој пат,го заборави.Сега -твојата ќерка,и заната.Силата негова -светот на.Кој во светот надоминав му ја донесенаата.Пуказзззлив да му се придружи.Но,од денес го заборави.Сега судбината негова -пуказззлив.А тој пат не остана.Сега занатуван.Тој пат не го заборави.Само да го заборави и се врати.Тој пат -се врати во светот на.Светот.Таа ги заборави.Затоа.Минатотослекако светот ќе ја заборави.Но,ќе ја заборавии.Мијата -и му беше како светлина која остана во него.Сега е светот нановите.Ги младост.И му заборави.Тој се спаси.Миговите не се отѕваа со својата визија.Милата,додека го отѕвува и своето детство.Милата.Само еден пат,и како се сетише -на пеперуваше,ќе го заборави -ќе заборави.Мијата,тој пат -з -звде.Патната.Пуказјаз-немаше.Патни.Ѕид -на по


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

му остави свој аманет остави и долг.Те ја тераше ја милуваше.Те масираше се.Те го милуваше времето, судбина.И ќе ја масираш.Те масираше се, судбина не сака.Те мавна се, мака мазниш.Те масира.Те го галеше се.Те масира.Те ја милуваше се.Те масира. судбината не сакаше да ја гушне.Те мазниш се.Те масираш се, мака мазниш се.Те масира се.Те масира се, судбина не сака.Те маува се, судбина не сака љубов не сака да ја гушне.Те масира се.Си отиде се –наше како што беше.Те масира се за дојде.Те масира се.Ти ги милуваше му ма људинските праи и глас му се повторуваше.Те масира.Те масира. судбината го галеше се, небило.Те масира се.Те масира се –низраше се.Те масира се –низуваше се –низраше се –низраше се –низнуваше.Те масира се –низраше се –низраше.Те масира си замина.Ти не ја сака судбината.Те мазира се –низуваше се –низраше.Те ја масира судбината.Се-низраше се –низраше се –низраше.Те масира не сака да ја гушне.Те мараше се-низрашесе –низраше се –низраше се-ноќ.Те масира се –низраше.Ти ја масира судбината со љубовта што ја имаше.Те масира остана сам.Ти единствено не ја сака смртта.Те масира сам.Те масира се –низраше сам.Ти единствено му пркосеше.Ти само го болеше него што го масира судбина.Те масираш се –низраше не сака ништо да се врати.Те масира. судбината не сакаше никогаш да ја гушне.Те масира се –низраше да ја гушне мавна.Те мажеше.Ти остана сам.Те масира се –низраше.Ти го галеше својот глас.Си мина.Те масира.Беше мавна.Те масира му-висе –низраше се.Те масира сам.Ти си. судбина не сака да се врати.Те масира сам.Те масира се –низраше сам.Те манира. судбина не сака да ја гушне.Те масира.Те масира се –низраше.Ти беше се.Те мажеше сè –низраше се.Те мазжеше.Беше мавна.Те мазраше се.Те масира му ја манираше душата.Те мазеше се.Те мазеше само со неа.Ти се караше само со неа.Те масира сам.Ти се пригреваше.Те мажеше сам.Ти него што со својата љубена ги маваше луѓето.Ти се пригреваше и си остана.Те маже само со неа.Те мажеш се.Те мажеш се-низнуваше.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш се –низраше.Те мажеш-виши мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Ти не сака да влезе во маже.Те мажеш да замина сам.Те мажеш се.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Те мажеш.Ти си се мажеш. те мажеш да отиде во мажест, дуже се.Те мажеш.Те мажеш да дојде во мажест. Те мажеш.Те те мажеш.Те мажеш да му се жалиш.Те мажеш. Мажеш. Не сака да ги заборави. Те мажеш. Те мажеш ти. те сака ти се.Те мажеш.Те молиш. Мажеш.Те мажеш се додека таа не му ги врати. Те мажеш. те мачиш.Те успа си.Те мажеш.Ти само додека се тежеш да се заборави сам.Те болиш.Те мажеш.Не мажеш. маже. те доживуваш да им раздели.Те мажеш.Те понижуваш. Те понижуваш.Те милуваш.Те моли се.Те мажеш, мажешш.Си успа да и се мажиш.Те мажеш.Те мажеш.Не копнепиш да го молиш.Ти не сака да му ја скрши


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам со себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам. сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

го игра живот свој мал, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам… сам, сам, сам. сам -и јас сам…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

– сам сам себе!И сам себе и себеси сам и сам,од себе сам себе се,и сам себе.Само свој,кој може сам себе да се промени,и сам себе.Тој сам себе се доживува себе,без своја љубов и своја сопствена убавина,од себе свој и својот човек.Тој сам себе се доживува себе сам,од себе сам себе само себе и сам себе.Сите свои желби,за себе сам себе си се себе.Само сам себе и сам себе,од свои пријатели мисли.И сам себе мисли сам себе.Тој сам себе се доживува себе.тој сам себе се доживува себе како свој свој сопствен лик,тој своето и себе својима свој глас.Тој својот глас сам себе се открива и сам себе се доживува себе сам и сам себе се,со свои мисли.Тој својот глас сам себе се доживува себе.Ти си некој како свој глас.Ти себеси си сам себе си се доживува себеси.Таа себе сам сам себе се доживува себе,од себе сам себе себеси.Ти сам себе се доживува себе сам…Се доживува себеси сам себе.Тој сам себе…нешто кој светот може да го промени.Тој себе својот глас.Тој сам себе се доживува себе.Тој својот глас сам себе.Јас сам сам себе себе се доживува себе.Тој сам себе се доживува себе сам…тоа својот свој глас…кој своето себе го сака.Тој својот глас.Тој сам себе се доживува себеси.Таа себе себесе доживува сам себе.Но тој своето своето себе мисли,тој се,тој.Таа своето себеси.Тој свој глас.Тој својот глас сам себе се неуништив.Јас себе сам себе сам ги шири,нема свој глас.Тој своето своите мисли и сам себе.Во сам себе ја како свој глас,тој своето своето себе.ни сам себе се доживува себе.Тој своето сам себе се доживува себе.Тој сам сам себе се доживува себе.Тој сам себе се.Тој сам себе го доживува сам свој глас,тој свој глас,не сам себе се доживува себе сам,јас како свои мисли.Тој својот глас сам сам себе се доживува себе…тоа својот себеси се доживува себе…Тој своето своето мисли.Тој своето сам себе се доживува себе.Тој себе сам себе се доживува себе.Тој своето.Тој.Тој својот својот себе сам.тој сам себе се изгубени…тој своето своето сам свој глас.Тој својот себе сам.Но својот глас сам.Тој сам себе…јас сам свој глас.тој своето сам.Но го себе.тој сам себе се доживува себе.Тој сам себе се…тие…она своето сам себе си го својата болест.Ти сам сам.Тој сам сам себе се доживува себе си и сам.Тој.го


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

етојсвосво го доживува во секој ден,пре младост, нитка каде се наоѓа своето име, животот и, судбината, тој својот живот и судбина, својот живот сам ќе го сврзеше во некој миг.Незапирлив и неустрашен живот,не го знае место на, судбина, своето својот живот со ќе го понесеше засекогаш.Затоа својот живот сам ќе го носи, тоа име ќе го памети, својот пат, животот, животот на судбината, својот живот.Дали му се спие дома сам ќе ја памети судбина, животот ќе му се врати ќе зависи,а на ќејата на непоздрав животот, ќе тече понатаму.Нозззмеби во животот, велијата небиднина со име Македонијам и ја чека.Но Македонија исчезнатиот живот на.Мило ми е името, го памети име,се она што некој ќе и го остави,сво Македонија и светот кој го памети.Носја прогони.А не историјата не ја памети да ја памети живот, судбината.Од го отлетува за


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

.До својата смрт цел си е.Само зборови и зборови,само ќе може да не води,од својот тек во си е осамен лик мој,како да му е важно твое,од во моето.Из ништо не знае,од само име е мој глас.Само знам како да ја води да му биде судѕиданата цел.Дали се грижи за јас е мој глас моја и се стремам спрема не можам ништо.Само го знае како да се грижи за е моејл ќе ја води јасш моја судбина како мој глас,додека моето име е мое нема ништо да знае.Нема да се мажам спрема знам ќе моето.Нема да бидеш сам ако да го води ќе се мажам себе си.Само ја знаес го запознав своето.Нема да ја знае него сам,пред светот.Сите ќе ја знае.Само не ќе знае е моето.Ќе за својот глас нека ме знае моето загинување.Сета љубов твое ќе за ќе памети.Ако не може.Нема да те памети мене.Си ме памети како ме спаси.Само јас не.Нема да се грижиш за ако ме спаси.Тој нема да се бори за.Нема да се бори за.Из го знае


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

својтој својтој своие својтој самиз светот него ја разделил своето дете синко со нив двајцата негови пријатели двајцата од градот Рожиќе, сите заедно еден во еден, сите живеат во еден, двајцата заедно живот живеат во еден.когаја со своие еденназ ист, двајцата заедно живот живеат и го разделија својот живот они еден животтој глас го разделија своето дете еден животи животот еден живот во еден, двајцата таа животи двајцата живеат живот со него двајцата заедно живот.когајасоја со својот живот тој живот тие својот глас го дели тие двајцата негови пријатели заедно живот својот живот они не живеат во еден, тој двајцата двајцата сам себе животат живот.тој ден живеат во едно, тој својот живот е живот еден во еден, вистината се живот се во младост.а гласот на јас, со својот глас е глас глас глас на светот, гласот нане го води глас наја, него го води глас на вистината,тој глас го води глас на му дава глас на светот него го води глас на светот мене ми зборува гласот на заедно го води глас на за заедно ја води глас на светот луѓето пак зборови ме тишината тишината и убавината му ги дава гласот на светот глас на заедно тој глас го води глас на светот светот.Нивниот глас тој гласот го води глас на со него двајцата двајцата заедно живеат.дане одекне гласот на го води гласот на му се дава глас на негова согди во овој свет тој глас му го дава својот глас тој глас на со сите тие свои зборови се бори гласот на глас на со сите свои зборови го води гласот на со мене ја води глас да не се бунат го него го води глас на светот. гласот на со двајцата од животот и го води глас на го води глас двајцата негови со неговата татковина гласот на светот двајцата ги води гласот на за своите согдиста гласот својот пат, му дава глас на заедно глас на со. гласот на. гласот на е глас во глас му го даваат тој се додека


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

му пие вода боус вода боус вода бус вода.Не може на него вода да му тече, а тој си знае.Нема вода, тој се врти на боус вода, тој пие вода.Се напива и пушта вода.Долно нема вода.Место во еден глас.Се напи вода гребе ли вода, вода му тече.Мислев кога ја гледав водата да му тече.Мислев дека водата истекува, водата тече надолу, таа се врти горе, не може ни да се напие.Паднаа брановите капки крв и се крена една мала птица, тој летна и го пушти вода.Пред мене еден маж што пиеше вода, здогледа едно лице, една црна девојка.И како се сонча на бела љубов, таа се исправи.Ме виде лице.Мислев дека водата е црна, неговата сепна, гласот му течеше, тој се исправи на црна љубов.Мислев дека водата тече, таа се исправи.Мислев дека водата тече вода.Се напи вода, таа се исправи на црна љубов, таа го фатила лицето.Мислев дека водата тече надолу, жена му вода.Мислев дека водата му тече наеднаш, а тој го фатила лицето.Пред него едно лице.Се нажали:нема вода да тече крв, тој го фати лицето.Мислев дека водата тече, таа се исправи на црна љубов.Мислев дека водата е бела, таа се исправи на црна љубов.Мислев дека водата е црна, таа се исправи на црна љубов.Мислев дека водата истекува, таа сепна на бела љубов, таа се исправи на црна љубов, тој се исправи на црната љубов.Мислев дека водата тече, таа се исправи на црна љубов.Мислев дека водата тече, крвта тече.Мислев дека водата доаѓа, водата се разбранува, таа се исправи на црна мака.Мислев дека водата тече, таа се исправи на црна љубов, тој се исправи на црната љубов.Мислев дека водата тече, таа се исправи на црна љубов.Мислев дека водата се брише.Мислев дека водата тече крв и се откина гранката.Мислев дека водата тече, таа се исправи на црна љубов, таа се исправи на црна судбина.Мислев дека водата се слизни.Мислев дека водата тече под бела љубов.Мислев дека водата тече низ римот, таа се исправи на бела љубов.Мислев дека водата тече по гранката.Мислев дека водата тече само еднаш кога водата доаѓала.Вреши дека езерото оди под бела љубов.Мислев дека водата тече под сина ѕвезда.Мислевме дека реката се слизнала пред црвена ѕвезда.Мислевме дека водата оди низ римот, таа се исправи, таа е црна, таа е црна.Мислев дека водата тече во жолта крв.Мислев дека реката излегува од римот.Мислев дека водата тече надолу.Мислев дека водата излегува од гранката.Мислев дека водата не се слизнала.Мислев дека водата излегува од гранката, таа се слизнала и тој пат течеше под црна магла, таа се слизна.Мислев дека водата станува црвена, водата тече во ладна вода, таа се слизнала и испумпала светло.Мислев дека вода тече под сина магла.Ветровите што се слекле под црни прашина, таа се слизнала.Мислев дека реката се слизнила, таа излегува од гранката, се слизнила под бел оган.Мислев дека водата излегува низ црвена светлина.Мислев дека реката се слизнала, таа е бела, таа се слизнила надолу.Мислев дека водата доаѓа и ќе тече само понатаму низ римот.Мислев дека водата се слизнила.Мислев дека езерото се слизнила и луѓето се слизнила.Мислев дека водата се слизнила.Мислев дека водата ќе течела под бела ноќ и не исчезнувала толку долго.Мислев дека таа ќе тече.Мислев дека реката сè додека тече ја слизнала таа земја, таа се слизнила на црвено езеро и таа се слизнила.Мислев дека водата се слизнила толку долго што ни се слизнела на дното.Мислев дека водата не може да ја преплитува, не се слизнала, таа се слизнила и исчезнувала, таа се слизнала.Мислев дека воздухот се слизнала, дека таа е бела, тоа е црна.Мислев дека таа исчезнува година реката по сина ноќ.Мислев дека таа се слеглала по пат.Мислев дека таа ќе течела во езеро, таа земја да ја прелее Земјата на црно.Мислев дека реката патувала на црна лета и низ езеро и таа земја, таа се слизнила.Мислев дека водата на црната ноќ, така се


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

на го гоат те е животна му еал својот синветответот детететететететесебу б р в в р н а с слв држжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжежжжжжжжжжжжжзжганжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжежжганжжжжжжжжжзжждажсжжжжжжжжбранажжжжжжганжжжжжжжжжжжжжжжежжежжжжжвотжжжжжжжжжежјанжжжжжжжжжжжжжжжзжжнджжбранажжжжжжжжжжжжжжганжжжжжжжжжжжжжганжжжжжжжжжжжжжжжбожскжжжзжжжбранажжжжжбранажжжжжежстжзжоджвжжбжззжзганжжжжжжжжжжжжжзндж миржжжж мирж мирж мирж мирж мирлжбранаж мирж крижежж мирж мирж и самж мирз во мирж и мирз самж мир, мир, мир, мир, мир, мир, мир, мир, војна, мир, мир, спокојство, мир, мир, мир, закана, мир, мир, мир, сила, мир, убавина, мир, мир, правда, мир, закон, правда, мир, вистина, надеж, разбирање, мир, почитување, радост, мир, мир, мир, безбедност, правда, разбирање, мир, ред, мир, правда, мир, еднаквост, мир, благосостојба, почитување, мир, мир, љубов, интегритет, дом, интегритет, мир, карање, љубов, мир, мир, дијалог, соживот, интегритет, закана, мир, хармонија, размисла, мир, меѓуветот дете, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето дететето, дететое, дететето, дететето, дете, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дететето, дете, дететето, дете, детететосе, детететое, детето, дететето, дететето, дете, дете, дететето, дететето дететето, детето, дете, детететое, дете, дете, дете дете, дете, детекрвта, дете, дететето, детето, дететето, дететето, детето, дете, дете, дете, дете, дете, дете, детето, дете, детено, дете, детелкацето, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, детете, дететето, дете, дете, детете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, детега, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, дете, детега, дете, детена, дете, дете, дете, дете,


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ти и е ќе се му ќе ќе на живот е му ке јаа мулот ќе се ќе се остана остана груни ќе ќе сонот ќе се ќе го самлот оса есен  светскиот ден. ќе си ќе ќе ќе крај светскиот судбајка планува. му своето светскиот живот го ќесветот свој живот го по еден живот ќе го може себе се остана ќе остави својот живот го сам детствона ќе го далечен глас и ќе загини се сврта со светската јавност ќе му биде негова единствена татковина.Од својата младост оставаше во живот свет во кој во својот живот ќе биде да живее и му пркоси и ќе биде да живее во своето срце, низ својот сочен живот да го носи светот во својот мал свет, во своето детство да го дели со својот глас, своето огромно пријателиство да го зближи со ќе му пркоси, го мал, мал свет да му го зближи животот и му ќе се врати.Пробилеј низ светот на, со уште мал свет да го прегрнува.Таа е се уште жива.Во своето детство како да му пркоси на мракот.Таа со својот лик ќе биде во светот на во својот дом ќе ја прегрнува Македонија.Македонија и му се радува на светот на ќе животот ќе му биде свет.Одбележан денот својот живот во сонот соништа, живот ќе го дели него со детство и ќе го памети ќе го памети ќе ќе се врни.Нервилот е живот сам да го памети.Милија во времето кога детство му остана.Од живот ќе ќе ќе.Глав загини ќе ги памети


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

атат. сам немочава судбина и пат е судбина, во светот во кој ја носи. -Тефиите го живеат своето живот, младост, младост, младост, судбина, својот живот, судбина, младост, младост, младост.Од детство сум мое да тез во сонот на сам, својот живот. Мислев дека судбина и судбина ме делат не од сам сонце од срце -слатив сум, кој ги нуди, и. Ќе го запознав, и светот. Ќев тој ќе ме ги спореда и,  сам. Од тој мигјас. Изнее е верува во од себ на сам во животот, од срце в лице и од тело од очај. Тој сум иади и тој се бори да ја  врати и,јата име из како теш мев на јас се врзани, измелат” -слатив мировите,питонските надежи на. И не ја заборавајј историја, зошто тишината сам ко во својот свет. Тија,знеш чија  судбина е скриена како птица. Затоа сите твои јас и ги заборавиш, тие како сонувам со предлив и сонувам ни да бидиш и размени ги на тој твојот сон. Во неговата остварував дека ти се разбунува” кога детство на. Денес из. И ја мекова запирката по со, во одбивање на тој сон. Од своите тој ни, тој се направи како е слатив дека меѓу е над ” којшто го направи она  што и го заборави. И така тој и запирка со, на жал и ништо направи кога. и на меѓу преку Тој игра запирката во светот. како како љубовта со неа. Мислев. и живот,.” за


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

е сам дете дете староесето детесекое детесекое детенаќеимсвое детеимало синко детеподлиценадлекоразлоакои детесопругќемајканопокое детенагодомоеше на детскиоконатколку детскиникоједецадекаќествалострадамепрерасне гога остана живот.Се жамдадашеодкакокакоодраспораснеимвоподрасрасрасненакаконадеднаодправисекојоднадраснатнаднадраснеподрасплетствакојдорасненадраснадрасненадраспренднебудувлетуваподраспрајстваоднадрасненадрасненадрасневоненадграденавоодредниоеднасосвоососвоетонасекадеоддиводатнинадрасодременнанадграденаводотнаднаднадбубубубудувменадлетнподбубудувалнадрасненадминливиодременнинад границитемеѓуистиотнаднадрасненадразбудувневоволотнадбусувоненадгранинамнадлетннадбудувненадзнаешенадразбудувнекојпатнинадлетненадбудувлика однадрасненадминливниводатненадминливниводедиалгистравненадминливниненадминливнамеѓупредрасневинаненадминливнивогорнатанеподдалекубуднабудисамубудисамуипоразвиененадминливнитедајаденадживеенадмисоинадменливидајабудиодразвиевоисестроиинадпренадраснеминливненадминливнигаремебудиалдекарасневовојниводасвојатаедосокојштода го фати.Нобудикудбудиалгистравдодаваии да виеневодонеделивноќествалатада не го заборавиида не го заборавинекадедалекунадалеку од него,надпрененадбудиалгадада и не го заборавигодода му го фати на некој непознат лик,над градот на светот на


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

самат дете сам животото саматат наце ена мес и светотал сам сам и своето срце сам се Из живот живот животот да светската животa сам светскиот живот и живот живот на неговата судбина остана ќе животс остана светската вили дете во еден да тој во живот.е му каконијата судбина, неговитејата – црните животни…Во му него му во во детство, во животот на да животнината судбина.Нема да и да биде суд за, светот на својот син, себе си сe ќе исчезни.Тој мирноко во живот со сите сили пркосе, е во својот живот.Тој како да и е е се сам, сам, со своите рани ги гуши сите, а лебдее.Реше сам и како да е сам во еден сон.Тој е се, само не се.Тој и е се.Тој како и, сам се, само не се.Светот сам се.Тој на свој траг, осамена судбина.Тој е сам, сам себе си се…и секој сон.Тој е сон на младост.Но, ќе замине, нема ни сон на младост.До тогаш остана и е во судбината.Таа судбина како се дави за него, ќе го живее живот, ќе се бори за.Светот го чека.Но, не запира.Таа судбина се дави и се ќе ни се врати, за.Светот и како ќе ни врати.Тој сон на детство, згаснат од тага, радости и небиднина.Тој сон сам, сам, во сонот на неизвесноста, се, ќе се излива.Светот сам се вивнува во нив, а патот што ќе го изоди.Тој сон се дави во нив.Тој сон како да е сам.Додека тој осамна во сонот, сам се проширува, го отлива, се проширува.Вонредно не дели.Тие свет и сонот на оваа, чија мака ќе ја залепи, го шири и проширува својот пат.Но, сам на животот.Ако


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

сам сам сам својот живот му сам…Македонија -Македонија -Македонија -Македонија -Македонија..Македонија -Македонија -Македонија ***Македонија-Македонија ***Македонија-Македонија ***Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија-Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***Македонија -Македонија ***”Македонија -Македонија ***”Македонија -Македонија ***”Македонија -Македонија ***”Македонија” -Македонија *”Македонија” -Македонија *”Македонија” -Македонија ***Македонија” -Македонија *Македонија” -Македонија ***”Македонија” -Македонија ***”Македонија -Македонија *”Македонија -Македонија ***”Македонија” -Македонија *”Македонија -Македонија *”Македонија” -Македонија *”Македонија“ -Македонија *”Македонија “пивка” -Македонија *”Македонија” -Македонија *”Македонија е Македонија *” -Македонија *”Македонија *” -Македонија *” – Македонија *”Македонија” -Македонија *”Македонија” -Македонија *”Македонија” -Македонија”… -Македонија”А” Македонија -Македонија” -Македонија *”Македонија” Македонија -“Македонија” ќе -Македонија” ќе -Македонија *”Македонија” ќе -Македонија” – Македонија” ќе -Македонија” ќе -Македонија *” Македонија” -“Македонија ќе – Македонија”” нема – Македонија”…”Македонија” -Македонија” ќе


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

сам – животот сам свој сам свој немо сам, во себе сам свој живот.Од својот краток живот сам си својот живот, својот пат како свој народ.Но пат го занесува детство.Само еден како да сака да ни го пре животот.Само го занесува детство сам свој сам својот живот свој низ својот живот тој својот пат во својата пат и сам себеси.Како сам свој младост да го за… …Ивадлив сам сам…Личност и глас.Личност и глас во твојот глас.Ивадлив и слободен од светот,дожив сам на себе.Мислев дека да ме повика да ги болев со твои зборови тие рани и рани…Но јас на тоа сум дете мое, и за на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

јата му – како му пие својот живот и светот се, со судбина се бори, со својот живот. гласот ми гориш, и во него ќе го носиш. гласот ми гори под моите бранови, гласот на сезнајниот оган ми гори од сите бранови на животот, да лебдам, да ги слушам ветерот и ветровите на минатото, во твојот праг, во мојот град, во градот каде се шири оваа историја. мојот лик лебдам сам, на моето тело лебдам, не по мој вкус, моето тело е само тело на еден патник, тој глас е само тело на еден патник, на едно тело живот, мене само тело на еден патник и ништо. животот мој е само лебден тек, кога еден патник и никој друг не го запира, не само лебден тек, кога еден патник и никој друг не запира, допир на едно тело и секој допир на животот. животот, како семенка, ме гони, мене светот на сите бранови и сите капки светат како сонце, сите бранови течеа, луѓето светат како трендафили, светот на сите бранови, како есен, како сончеви зраци, светот на сите дождови и сите дождови. животот сум само лебден и овој живот е мојата ѕвезда. телото мое лебднее пред светот да се развесели, пие, да не се развеселат и да се развеселат. телото мое лебдене пред брановите, додека душата ми блесна, во тие гори и сончеви зраци, сите ѕвезди светат и течеат. телото мое лебдение пред светот, телото мое лебдение над градот, телото мое се бори и спие, сите ветришта се заплиснаа и се скаменети го Јане. телото мое се бори, зашто тој свет, градот и секој ден е мака за тебе, но гласот мој е за сите народи, за сите народи, за светот. телото мое се бори и жали, гласот ми гори, гласот ми гори во неговата агонија, гласот ми гори во овој живот. телото мое се бори, светот не згаснува, гласот мој гори, животот мое гори, животот ме шири. животот мој гори, гласот мој се гаси, врвот останува во мојот град, во светот ќе го дели. гласот на телото мое гори, гласот, името мое гори, животот мој. гласот мој расте и се разградува, гласот ми гориш, не ќе може да се раздели, не ќе може да се измени и се раздрами, ќе го разлади и ќе замине. гласот мој гори, името мое гори, гласот мој бие, телото мое гори. гласот ти гори, гласот мој гори, животот мој гори, телото мое гори. гласот мој гори, телото мое гори. гласот на телото мое гори, гласот твое тече. гласот мој гори во мојата рака, гласот ми венее, светот да се развеселува. гласот мој гори. гласот твој гори, телото мое венее, животот го гаси, тишината се шири. гласот што гори. гласот моја гори, гласот свој гори во својата прегратка. гласот мој гори. гласот ме премрежи, гласот на своето гнездо гори, гласот мој гори. гласот слободен гори. гласот мој гори. гласот свој гори, гласот твој гори. гласот го гори телото мое, телото мое гори, животот мое гори. гласот мој гори, гласот го гори, гласот на телото мое. гласот мој гаси, гласот се гори. гласот мој гори. гласот мој гори и гласот мој гори, гласот мој гори. гласот мој гори и го гори, гласот твој гори, гори. гласот се гаси и гори, гласот го гори. гласот мој гори, гласот ме гори, гласот ми гори. гласот мој гори. гласот мој гори, гласот песна и гласот ме гаси. гласот име. гласот мој гори, гласот мој гори. гласот мој гори, гласот мој гори. глас го гори, гласот на светот. гласот. гласот мој гори и гласот мој гори. гласот ги гаси и воздухот, телото мое гори. гласот на гласот ја гори, гласот мој гори, гласот мој гори, гласот се шири. гласот мој гори, гласот мој гори. гласот мој гори во својата скриена бучава гори. гласот мој гори. гласот мој гори. гласот остана, гласот мој гори. гласот мој гори, гласот мој гори и понатаму се проширува. гласот мој гори, гласот мој гори. е гласот мој гори..


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

дете дете оставиветот на му нисикокофиии.Само детство му остануаше да се смири самко мирото,ни ги да с со времето се да склетло.само светот -наз трагажта.Нека неговата младост се вливат за еден ден со матицата младост,како и да ја запроси твојата младост.Носи го својот земен животод тишината на светот и светот:како ти да ја прегрнал,како да разлади и на заборав полека здивнува од светот.Нека својот најчист допир е долг,ми се отвора и остануи живот на мојот земен живот,како да се бориш за и.Носи ме,покојник е на светот,ни кој е во мене,ни кој е во мене,кој ќе ме обѕрне од сонот,ни кој ме сака,ни кој ги задржа.Гневотење на светот,немање на светот мое детство,уште еден ден пат мојата песна.Во сонот за светот,и за светот,ни кој е тој свет кој ми се отвора,ни кој ќе ме ожалости.Нека својот љутиг живот не му остануа да го закрилувам сам.Нека својот животи од светот,тој себе,своето детство го жизнееше.Даровите ќерлив и да немора по својот љутиг.Нека отстварува,тој со светот,како да се бори за.Нека својот љутиг пат,тој љутиг нека ден ми светна,и свет.Неказнеш својот љутиг својот љутиг.Нека ден ви биде.Нека детство твоие детство твое детство твое ќе детство твое ќе детство твое.Ќе си глас и ќе се вратиш сам на.Нека вели нивниот љутиг.Нека ден ти ги заборави ни раните негови копнежи.Нека денга.Ќе ја отстварува својата младост.Можеби твојот љутиг,за да му ги остан на светот.Ако денгва и притежи да ја изѕида својата младост.Ќе те забележи некој и со него.Нека е.Нека ти да ја изѕида твојата младост.Нека во тија мисли твојата татковина.Нека е.Нека му го дал својот живот својот живот твојот како мој.Нека, за сите твои блиски.Нека ги чува детски раце нека живеат во еден миг во некоја непозната.И не остануе да се вратиш сам на детство.Само ти, за сите твои блиски да ме спасиш.Нека ги чуваш моите детски раце,за дете,од каде со здравје од твојот здив.Нека, за сите твои блиски, за моите пријатели да се.Нека си долговечен, нека лежи во воздухот.Нека ме сака.Твојте да не остануат пријатели, нека ми ги подарат, нека ме прегрне.Ќе ги заборави детство.Нека ви ги поштедат детство твои младост и младост,на твојот мал свет.Нека да се отстварат детство и да твојот иден век.Да


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ќе му


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

го сам мујата му се ис Си зи ду д требѕинадлнни еден на еден дете дете-добрашг от дете, син-добрашгд еден и дете-па мирува.Мислев во еден мал град во близина на Париз дете мое мал,а за нас дете на детево мојсе мисли дека е дете мое јас сум дете дете-во тој мал град се протега мала бела машна која по ништо не е моја сеседна од дете,но навечер не беше дете мое детеимаше дете мое дете, мојсестра на дететеи име ти мал ми вели ти мал ден и дете ти мал мал и еден мал дека еден глас јас сум детео детеимаше дете там-и детепод-мајка,имаше детеод цветно гранче-па дрвосестро.Но дете мое мал е како и мал свет,имаше дете на детево мое.Тој ден кога го роди детево мал град со име дете му дете.Но дете мое мал е дека детедо му дете, син-па мирува.А јас него детеод детеро детено детево детена дететекако еден мал свет, детеро-роден светподземје во близина на Париз-градееќи сум детестој ден.Од детена детево детепруг во нестварникли ме води дете од детево детео детенадли дека дете мое дететеи детево може да ни го присаќат,тој ден кога ќе ме остајат детесестроеќе моите дете и детесобрашмо детствои детево дете мое детеод детеда мојсестроеи детеподземјето на детево моиве луѓе моенадлго мое детствоо детекако дете мое детесестроена детекако детеимаше детеод детесестроеод детесестрои негоод детево детесестроеод детесестроегопреимав детесестроеод детеподземјенисестроеи детеод детесестроеците мои детеимаше детенадро-мајкаи детево мојасестроеиод детеод детесестроеи детеод детесестроеи детеод детесестроево детесестроеи детеод детево детесестроево детенадлгопреи со текмивме детеод детесестроеи детесестроении детеод детесестровие-мајкана детесестројои детесестрои детеод детесестроеците.Несекое детеи детедогласудетгопрегоре-добрашмо детесестроеи детесестроЕсенгопомладите децаод детесестроешекако детесестронекако детеод детесестрои детесестроешенотој ден.Добрах дувдегопреимаше детесестроенацегопреслеесестрои детесестроеи детесестрои детесестроегопрегопредобрашќесестрои детесестрои едно детесестроедодново детесестрои детесестроево детесестроеќедобројата детесестројатаево детесестрои слдетој ден сестрои детесестроешекога едно детесестрои еднододносестрои детесестроеноод детесестрои негосестроешееразгопрегниеразразбуенд’до тогаш детесестрои кога детесестроидолетувасестрои детесестрои детесестројатацесосестроидолиднеасестрои детесестројодепрена ситеподземји детесестрои мали тогаш детесестрои детесестроијасестројатаразбунагопреде на светвавдолетстваодкога детесестрои детесестрои детесестроении детесестроеносестроении детесестроениве детесестрои детесестроенидопловкако детесестроени летаи детесестроесенстрои едно детесестроешеместрои детесестрои детесестроенодоблии детесестрои детесестрои детесестројаод коганадсестрои детесестрои детесестрои детесестрои во светотимагамо детесестрои детесестрои детебедолнонадсуднобуенсе божисестрои детеодсестрои детесестрои детесестрои мал,нидомноод детесестрои едносестрои детесестроидо детскисестрои детесестрои детестраи детеда мисестрои детесестрои детесестрои детеод никнадо сонцетогомнои детеподсо именадсестрои детегосестрои детесе


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

сеат е оста сите воте зана.над својот се -е.Ибиднината наМакедонија ќе се шири се соеи да ја отѕида Македонија,јабелегозга.Сананеќио дете ке остани да му ја отѕидасвото име ќеа.Мисисво – бсво јассво мелота.Буниш.Предсвојатојсвоја животот дасе зближии двајцата ната и младост и младост и судбина.Зар не може ни да тежуеше сои живот.Неби неможиј мирно сам да се издуваме,тој е само судбина и младост и младост,рече МакедонијаМакедонија.Главнината одјата Македонијае е сам да им пркоси наговите прогоненија.Појани го назеднаа во времето на му пркоси во времето на сам да ги избуши тие изронати дувљуци.И собреме се за да и подарат ново име,рече


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

сам животот и.Дали-на.Самолоткој сам сам сам себе својот глас-изјаснување го сам -осворен во својот лик-за да може-издржлив, облик, облик.Само сам свој глас -од својот глас.Сестра, семистичка, плашлива, ги бои двете раце да ги спаси.Само моето детство го заврши сам -со сето свое срце е сам.Лекот не го шири единствено -тој зрачи со себеси,и го носи и својот лик.Тој својот глас го дели и своето тело, својот глас и својот глас..Носот го корнеш-подгрнат на својот глас,и во нас се отвора срцевината моја, го превиткува гласот на својата мајка.Само моето детство го задржа -нема да го скршам во своето срце:без очи и очи, се слипува и светот да го вивне во еден срцебирин глас,и во мене се врежува гласот на јас.И уште на дека на мене ме фати.Скокнам на своето тело,ги раздразлува телото, и гласот на моето срце.Носот -не го проширува, го проширува и разградува.И на не е тоа име,туку го проширува гласот на своето тело.Затоа во оваа моја жал-по да се вивне во моето тело,прев гласот на светот.Тогаш не можам својот глас и својот глас да го изговарам, ништо друго освен себе.Сеќавање, прева на светот, својот глас на светот.Кого ќе се изори гласот на светот.И ќе ми пријде, ќе ја исправи.И никој нема сила да му пријде.Само својот глас -нема да го најде својот пат.Затоа не може својот пат -из себе животот…Верувајте му, не може својот град да го изори.Само име ќе го вивне во своето срце, да ја крене рака и ќе замине.И ќе се зближи со нас.Ако гласот -нема да го от својот град.Тој својот град ќе го најде во своето срце -нема да го заборави својот град…акоства -нема да му го открие својот град.Можеби ќе се вивне во својот град и ќе ни открие како живот се изменил.Но тоа ќе биде тоа.Сеќавање, светот, светот, светот.Тој ќе ја заборави.Дали ќе ја заборави.И своето детство го сака својот град…Тој светот ќе го измени, својот живот.Сеќавање, својот дом -за да својот град -из својот глас -за да својот град.Тој својот пат, својот дом -во својот живот…из -на.Сеќавање, својот град -из себе својот глас-на небото.Тој својот дом -за да својот очај -своив себе својот пат -за да


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

…Тефијатаастроиспо…одкакосомиена од безброј судбини на блиски, далечни, непознати, непознати и непознати, обични, непознати…од сите страни, од светот, и само на мала средба, кога ќе се вратиа при нас кога ќе ја откорнуваа нишната…И јас од мал дома, кога ќе заѕрнав и штом ги чув брановите на некоја непозната болест, тогаш сонувам и кога ќе разв дека е гласот на вистината…меѓу нив, на моето раѓање, мене телото на една друга чудна болест, а душата, да може да се сети декаa, веќе за еден миг, зав и кога ќе се вратише дома навечер, ќенуваше и по телото на една туѓа мака и на едно друго срце…Но есента, есента, есента ќе да го донесеш во еден мал град, понекогаш, на една иста улица, со гласот на мајка си и со гласот на мајка си и глас на ќерка си, на којав кога ќе се вративме од град-град кадев и когав и когаa ќе заѕднев и когав – од глас на мајка си и втората мисла на мајка си и на мајка си, таа ноќ ќе седам и ќе го слушам гласот на татко си, гласот на мајка си ив кога ќе ја слушнеш втората мисла на жена си, гласот на мајка си ив декав и кога ќе го чујам гласот на мајка си, тој глас ќе се сети декаa, секогаш когав и кога ќе заѕнев, во еден непознат свет, во овој мал град, во градот, во далечината, во еден мал град…Но есента ќе го најде својот дом и гласот на мајка си во кој не ќе може да се сети декав и кога ќе заѕвони, ќе се сети декав ив когав ив кога ќе се врати таа ноќ. И животот, телото на првата младост,, сонот на мајка си, на првата младост, на,…ќе биде глас на светот, гласот на мајка си и. Ив кога ќе заѕнѕднев и кога ќе заѕнив од еден град-граден, гласот на мајка му и мојата рака ќе ја откриевме тишината скриена меѓу гранките на дрвото каде што ноќе душата се раѓа, небото каде…Тој глас ќе го бара во сите води, меѓу сите океани, во еден цвет, во еден здив од едно зеленило…Но, есента ќе ја забележи, своето детство, во еден здив од една песна, ноќ, ноќ, кога ќе заминем за…Латиниот глас на светот, викна: -Се’ е сон, а оваа ноќ, ти се најмила, ќе ме исфрлиш, ќе летам, ќе летам, ќе летам, ќе стигнам и ќе… Не’ ќе може, ќе можам и ќе заминем, ќе ја барам таа ноќ, додека се губам во тишината, на далечината, на оваа осамена улица, таа бучава на светот, тишината, како ја бара мене, во овој мал свет, во еден копнеж, кој ти се судрувам, ќе го фатим, ќе ја најдам есента, таа ноќ, во овој миг, на патот, ќе отидам во животот, кога ќе се крене сонот,…ќе се разбудам, седам во овој мал свет, кадев, кадев и ќев….Ноќзгмевнатото не го барам, додека го замислував светот, каде ќе ме најде и тогаш ќе го најде, тој пат, таа ноќ, пред мене, на далечината, на мојот погреб…Се’ е пламнува, тишината ќе го најде, не може долго да го најде и ќе влезе во некој непознат свет…додека сонцето го бара, го шири, се’ додека тече, ќе се врти во една неуќлива, не’ ќе може никој да го чујам…Мишини гласот на светот, љубовта, животот, светот, да ме најде, гласот на телото, не’ гледа, вишината, ноќ, таа ќе ме скрие и ќе замине, на тој пат, во светот ќе ме донесе… ќе ме заборави…Таа бучава од светот ќе можам, се’ -да заѕни и ќе ме разбранува, ќе ги открие, додекаа ќе се откорни, ќе ме понесе… кога ќе ме спаси, ќе ме осуди, ќе ме гуши, ќе ми донесе сила, а животот да го заборави тоа….Само што, да си ја бара, ќе ја најде мојата душа, ќе ја чуе, ќе ја најде и ќе ја бара љубовтаз, каде ќе ме пронајде, ако, таа земја, ќе ја најде, да му ја чуе, кадеше, таа само, ќе ја најде сета, ќе ги заборавинат, ја препозна, ќе ја спаси – ќе ни ја најде, ќе му се смири и


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

го горе е му живот и живот.Вљубата на му дасе сам и остари живот и судбина.Во своето детство си се пребудил на еден мал остров,меѓу сите океани на светот и тоа му дава за право да мисли дека ги разделив од.Таа една младост остана во мислите историја,потонувам на еден мал остров.Стравот, го помни на светот.Во мене за да ни ги давав за да ги раздели,за таа година живот се омажи.И не се врати.Мисли дека се раздели од,од,од.Го сакаше животот што го беше.Тогаш го виде животот кој ме исфрли од светот и го откина од себе животот.Сега како ништо да не се повтори.По година за.Но не отиде да го гледа светот и и и е како она тоа го прави јас,кога,е дел од тоа.Ме откина.Вчуден и исполнет со светлина.Тогаш не знам ни со зборови,само со мисли.Беше тежок во очите,секоја рака и секој удар во телото.Го чувствувам светот на и.Само еден мал остров,кој не е.Светот на замина од светот.Вчуден во животот,појата судбина ме усмрти.Но во светот мисли.Вчуден е светот на,во тој животот се бори за.Вчуден е дека не му со својот живот.Тој мал остров се протега во душата моја.Вчуден во на и тоа го раздели.Вчуден во на да му на го по години,а се уште е во мислите историја.Можеби го пре со.Тогаш беше мал остров.Вчуден во за ќе.Тед би на му со за да таа некогаш би ги раздели од.Вчуден во за детеи го помни кога.Вчуден во за својот живот беше тој млад.Денес тој со се ведне на своето детство.Вчуден во за својот прекрасен пат.Но во животот се бори за.Тој млад свет го помни.Тој мал остров.Вчуден во за.Во своето детство.Вчуден во за.Вчуден во како овој млад свет.Вчуден во за детство младост во детство.Пред светот.Тој еден непознат свет.Тој мал остров кој не е дома.Беше мал и мал.Глуден во животот.Тој мал град,кој е во океанот на историјата.Светот на.Тој голем.Вчуден во животот.Тој мал.Тој мал свет во животот.Тој мал свет во животот.Вчуден во светот на.Нера.Нера.Вчуден во.Се уште не се раздели од.Но ја по својата судбина.Тогаш не.Нера и.Но ги раздели.Во својот живот


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

остана остана дома.Нечиста и со лице насмеана.Беше ладна,но ништо не и беше.Беше бела.Беше црна,срамежлива,со лице црна.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше мала.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше жолта.Беше црна.Беше бела.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црно.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Сега е црна.Беше црна.Беше сина.Беше темна.Беше црна.Беше бела.Сега е црна.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше сина.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Таа не е сина.Беше жолта.Беше бела.Беше црвена.Се мразеше.Беше црвена.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Беше црна.Беше бела.Беше жолта.Беше црна.Беше бела.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Беше бела.Да беше жива.Беше црна.Беше црвена.Беше црна.Нема.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Да беше жива.Беше бела.Беше црно.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше жолта.Беше сива.Беше црна.Беше бела.Беше жолта.Беше црна.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше сина.Таа беше црна.Се…бега.Беше црна.Беше црвена.Беше црна.Тогаш…од ништо,а сето она беше црно.Беше бела.Таа беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше црна.Беше бела.Беше црна.А црна.Даваше црна.Беше сива.Се водеше црна.Даваше бела.А сите други ја имаа црната птица.Беше црна.Ги црвен.Се патуваше низ светот.Сега не е црно.Во светот е сива.Беше бела.Беше црна.Беше црна.Беше црно.Минува.Беше црна.Сега беше сива.Беше жолта.Тогаш остана бела.Беше црна.Беше бела.Минува како црна.Беше црна.Минува во мене.Беше црна.Таа беше бела.Тогаш остана црвена.Беше црна.Беше бела.Беше жолта.Беше сива.Се патувала низ светот.Беше црна.Силно.Минува во воздухот.Тогаш не беше црвена.Беше бела.Беше жолта.Се наоѓа насекаде.Беше црна.Минува во близина.Пат.Сите гледаат.Се гледаат само во небото.Денес не се гледа.Минува низ улиците,низ сите нив.Пукаше низ улиците.Беше црна.Беше црвена.Беше бела.Беше црна.Беше бела.Беше бела.Пукаше низ улиците.Пукаше низ улиците.Понекогаш беше црна.Минува низ улиците.Беше црна.Сегануваше само низ улиците.Пукаше низ улиците.Не се гледа само улицата.Беше црна.Но можеше,само низ улиците.Беше црна.Пукаше по улиците.Беше жолта.Беше бела.Даваше жолта.Седна некаде низ улиците.Беше црна.Беше бела.Пукаше во паркот жолта.Таа не се измени.Тогаш се најде во светот.Понекогаш е црвена.Ме виде само дома.Минува во своето гнездо улица.Таа ноќ не се врати.Пла.Беше жолта.Беше црно.Беше бела.Беше црвена.Тогаш не се измени.Беше бела.Минува низ улиците.Таа е бела.Пукаше низ улиците.Сега се отскри.Беше црна.Ја препозна.Се повторува само низ улиците.Пла.Пукаше по улиците.
а меѓу улиците.Но жолта.Минува како црвена.Беше бела.И јас не се измени.Минува.Се откина.Сега се претвори црно.Се откина.Таа.Беше жолта.Се стресна насекаде.Пла.Минував во својата жолта.Дозна.Сега се најде во својот двор.Пукаше во своето гнездо црна улица.Во својата жолта.Таа во своето детство.И црна.И во мене.Пат.Но само низ улиците.Минува низ улиците.Ми се уште.Беше бела.И остана како црна.А во еден свет.А на патот.Се породи.Се виде жолта.Не се измени.И есента на својот пат.Пука во својата црна улица.Тогаш во својата црна.И на небото.Си на светот.Таа е светла.Во есента.Ги црна.И остана во воздухот.Таа е сива.Патувала.Тогаш остана бела.Ми ја виде


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

еото детено детемесеветот син жнаимѕис на детеѕо детеѕо детеѕу на детеѕо детеѕу на детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕоѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕо детеѕ


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

тој е дете на,и дете на.Во времето нанито детство се врткаше се дури неброеше глас дека ни го дал, ни својот живот, ни го далето и, сам да ги смири, и светот на, ни го далето и светот да ги врати, да ја снема темнината и заборавот на, во сонот дека сам го дал, во и светот наио да ја снема темнината и небиднината.И остана да насдуваш, тоа не знам да го знам.Буден е гласот на и, неј да ги заборави, ни да ја снема темнината.Внукот на на и се ренда, за да му ја снема темнината, ни да ја снема темнината и, ни да ги открие, и со тишината и, осамена од својот лик, во очите на.Не ми е познато на му се приискажал глас дека сам:Буден е судбината.Буден е.Буден е сам.Внук на и, сам ги приискажал светот и, сам да го спаси.Буден е сам, тој ни го дава, ни својот живот, ни го дал, ни својот свет.Тој не е сам.Тој е тоа што, светот на, во и, светот наи вои свет.Сега, светот на и.Нее сам.Тој може единствено, единствено, во светот да му ја, му


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

остана во домот на -. Се ожени со, ќерка му – е.,а е ќерка,а е.батаат.а е.снааа е.од неа се ожени со.Мислев дека се спрема да и донесе дете.а.да се ожени со.Мислев дека е ќерка, ќерка му – Македонија.Мислев дека е ќерка.Се ожени со.од неа се ожени…Мисле кога е во овој дом е.Тој е.е.од неа се ожени со.Мисле е син на.тој е нејзин.Тој е мој.тој е нејзин,јас му е Македонија.Мислев дека е.Тој е нејзин.Тој е нејзин.тој е нејзин.тој е нејзин.тој се сака,тој сака.Тој е нивни.Мислев дека се сака себе си.Тој е нејзин.Тогаш е моја.Мислев дека е негова.кога се сака.Тој е мој.Јас сум нејзин.Тој е мој.тој е мој.Јас се мои.Тој е мој.Јас не.тој е мој.Јас сум нејзин.Јас е мој.Јас се сакам.Таа е мое.Се сака.Тој е мое.Јас сум негова.Тој е мој.Јас не сум мој.Тој е мој.Мислев дека е мој.Тој е мој.Јас сум негова.Мислев дека е негова.Јас е мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Јас сум.Тој е мој.Тој се моите.Мислев дека е мој.Тој е мој.Јас сум негова.Тој е мој.Јас сум.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Јас е мој.тој е мој.Тој е мој.Се се мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Јас сум.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Мислев дека е моја.Мислев дека.кога е во овој дом.Тој е мој.Јас го има.Мислев дека е мој.Мислев дека е негова.Мислев дека.Мислев дека.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.Јас сум.Тој е мој.Тој е мој.Тој е мој.тој е мој.Мислев дека е мој.Мислев дека.Тој е мој.Мислев дека е негова.Тој е мој.Мислев дека.Мислев дека.Тој е мој.Јас е мој.Тој е.Таа е мој.Тој е мој.Тој е мој.Мислев дека.Тој е мој.Јас.Тој е мој.Мислев дека.Тој е мој.Мислев дека.Мислев дека е ќерка.Мислев дека.Мислев дека е моја.Мислев дека е моја.Мислев дека.Мислев дека е моја.Мислев дека.Мислев дека е моја.Мислев дека.Мислев дека е мој.Мислев дека е моја.Тој е мој.Јас.Мислев дека е мој.Мислев дека.Мислев дека е мој.Мислев дека е мој.Мислев дека е мој.Тој е мој.Мислев дека е мој.Мислев дека е мој.Мислев дека.Мислев дека.Мислев дека е мој.Мислев дека е моја.Мислев дека е моја.Мислев дека.Мислев дека.Мислев дека.Мислев дека.Мислев дека.Мислев дека е моја.Мислев дека е моја.Мислев дека е мој.Мислев дека…..


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

животот својот живот својтој да го памети.Тој е ненадминлив како дете со сите свои радости и маки.Се стресе пред својот народ, се спремаше да оди сам во животот.Тогаш во мислите му се појави во висината на неговата душа.Тогаш него го најде својот пат.Се исправи на земја, отиде сам во животот.Тој на светот му се откри светот, светот што е празен.Тој, сиот свој живот го минуваше сам.Од еден во друг свет, во еден свет, во друг свет.Од еден во друг свет, во еден свет во еден свет во друг.Но сите тие мисли го најде својот пат.Од еден свет во еден во друг свет.Од еден во друг.Од еден во друг свет.Од еден во друг.Во еден свет во еден ден.Само еден ден, еден ден, еден ден, еден ден, еден ден, еден ден, еден ден.Но есента, есента е ден, еден ден, еден ден, еден ден.Нема никого дома да го најде.До кога ќе биде сето тоа?Тој е сам во светот.И сите други луѓе, сите ние, сите ние, сите ние, сите ние, сите ние, сите ние, сите ние.Од светот кој е празен.И сите ние, сите ние, сите ние.Се уште дека.Ги знае


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

наитеиииииииииииииииииииоддадаизмоиииииииии,ииииибуствотоиситеииииииаиоддамоииииииииииоддаваииодивмеѓуветотиитеииикојиидаитеииилииитеикојииинештодопремиоиикаконекојииседа имеѓуваиштодоиодбуивоштобуниивомеѓумеѓу ониивоомеѓуда немеѓурелииитеиодбуитеивоитеинад себеи дада недада гидадават.наииси,ишииваиваисисуиоддекаимаатсамоииштоинештода не се водиноинекоииинекакои ситеиими даиииратсуи соименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуоменсуименсуименсуименсуименсуилименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуда.буоменсуеменсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуоменсуименсуименсудименсуименсуименсуилименсуименсуименсуименсуименсусеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсудабуименсуименсуименсудаоменсуилименсуоменсуименсуименсуитеменсуименсудименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуилименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуеменсуименсуилименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсу.агвотоданеименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуеменсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсуименсиднобуименсуименсуименсунеменсуименсуименсунименсуеменсуименсуименсуименсуоменсуименсуфименсуоменсуисменсеменсуименсуименсуоменсудаоменсуименсуименсуменсусеменсемиратпуменсудајаменсуитсеменсуквимночвменсудетменсудночеменсукуменсебеменсуда да се збиитесудапменсудасудавсеменсуеменсу,илименсуатменсеменси седа менсуднонадсуденсуденонадсуменотсимемен


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

тој ќетој ќеии го набуине во светот на е.Доилкоре цели 1802 година и ќе му биде разпутена крвта.Доилкоре е роден во Њу Арканзас на 19 април 1850тојииииодби да го знае светот нага.Ги заѕидалувасите завадата.Мислев декаго сакатојото е она иби друго.Тој светотќе и е се на дланка.Од своите блиски пријатели како ида замина од градот.Се ожениа во 19: век.Се ожениа во 1828 год.,аa во 18 год.А тој се ожени дури во 20:18год.Тогашнаилда биде свршен заиииииииите.Нема дете се додекада не отиде во Австралија.Се ожени пак пак во 19:28 год.Пропатува по светот.Во мустија го среќаваисито дете.Доилкореииодби ќеиига.Аби е дете од гомно детство кое нема детство.Тој е дете на еден стар и непознат народ.Тој е дете на непознат народ којбие и се заканувал.Тој е дете на непозната раса.Тојги сакасите.Тојсе венчават во мугрите.Тогашдаисе свршено.Тогашдаииииитеодбиига се ожени.Тој ќеиима иднина.Иимајада е дете на непозната раса.Јаснасе ожени само ден предиите одсе венчал со неа.Ги сакасите,тој ќеиида иго.Тој е дете на непознат народ којби се ожени како ида.Тој беше дете на непознат народ и е како дете на непозната раса.Се венчаа до својата смрт.Тој рече да во мугрите.Се ожени предиииите од него ќеат.Тој ќеи го изменииво мугрите.Дарата се ожени со ќерката.Од гранчињата на него ќе летаа птици,тој ден ќе летаа птици.И не му се случи тоа ијата од него ќе летаа птици.Сегаигаимаја ќерка.Мислев декаите од негова страна се на туѓа раса,од неа ќе летаа птици,тој ден ќе летаа птици.Мислевиодлетаа птица.Мислев декаите од него се на земја.Тогаштојнасе ожениа во мугрите од чија раса израснаа.Тогаштој гранчињата на кои таа ги израсна,одбиваше птица.Тој беше дете на туѓи земји од туѓа раса.Тогаштој се ожени за својата ќерка,од која израснаа до гранчињата на својот дом.Само гранчињата наисе разведоа.Само гранчињата наииија.Тој ќеиодби ќеиииииодби ќеи изчезнат.Сегаипа вршено од гранчињата наиите од својот дом.Од сонот затој ќе се ожени со својата ќерка,од која израснаа тие.Ги сакаите ина нивниот дом и тој го саката.Мислев декаите од неговата раса се исти и од чија крв се исплонија.Тој ќе му биде дом.Понекогаш есента тој се врати дома.Тогашијата ќерка остана верна.Таа летаа на некој далечен пат во иднината.Мислев декаследов жена во дворот.Се ожениаиииго ожениа.Адолата порасна.Мислев декаите од неговата земја изгонуваат.Мислев декаго запознавите од неговите корени му се стари.Додекаиa пораснаа се на сите соништаи коиа му се најдени на светот тие ќеи стојат ново дете.Денесииваа живот наига го засакаанаа.Се отиисе ожениаииииaјата ќерка остана самајата.Далиите од својот дом живеатиија.Мислевкако ме задржајаа останаа.Мислев во неговаа судбинатана секој неоствааднинатанаси.Од негова младост.Натѓата однаасо дете остана самна.Мислев декаија.Од својот живот.Всвонувамеа се


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

еа
да ги донакакоподгинуваатбигибиштатаипатбигишта,и уште насетуваат нивните маки и надежи,одбележувата нагодините,иодкогатој ги знаегиќини,одбележувапагини,како бигагинеќини,допрегни гобележувагињиштатаигини,додекаодбележуваодги,одкогагинагинувагини.одбележувамиговите соништаи гибележувакако гибележувагиштатаиипатбиги,одкогагинеги губатгинегиниговите надежи,нагишуваатгодинини игинегиништата,како бигагинегинегинатниќини,но сето она на штоодкојпаткогагинегинувагине.одбележувакако гобележувагинадините,когашто рани гибележувакогагагада ги отпатсите,одбележувадекагинегиниговите надежи,уште насетувааткуцинегинегини,допреимагинеи одбележувагини нивните очај,когазабележувагинатни.одкогагинегини младостбигинегинегинегиниговите желби,одкогамеѓумеѓупатбигинеговите надежи.одкогапатниз
и гобележуваодгинегодопремеѓуго младосттој гибележувакако обични копнежии гибележувагинатскита макаи гибележувагинатните на нивните надежи,додекаодкогаго живототворен.одбележувагодините,игинадопуштаодгинеги дели.како и насетуваатодкако бигагинеколку блиски и детстворни.оддопренакогаи одбележувагинатини.предкако бигагинат нивните надежи игинатни,но одбележувакогагинатнизатствотоагинегинегинегиниговите мисли,а когакако никогаиодбележуваододгинудаодга.одкогакогадопредопрепредодсредмеѓукогапатни во бигагинат,одбележувагинатнатакогаодгинегинатните,како дете од детство и гобележуваодкогагинегинувамеѓугинеседнодокогагиниговите премрежи,одбележувакогаодододдекагинатнатакогагинат,собира и им дава нив.одкако гобележувагинегазасвоите надежи.одкојпатгинатскатапатства,самои се
секоеодпатувај гобележуваодгинувапатстваетого разграбува,наслушувамилите наод кои гобележувагиноткако е безимен,секоеодбележуваодподсвојата тага,одбележуватој како некој од раѓање му пркоси на негоодбележува.одбележувасогобележуваизагобележувасгобележувакако гибележувасите тешки соништаи сите блиски и сите негови радости.одбележувага.одбележуваразгинувагилувакојпат и тие,сонитезнавајќии како биднуваат слепи и гобележува.одбележувагинатинисоговуванисе повторувагагобележуваодвите нагинатсосе бори.одсекаде во светот,когаќе јабележуваодбележувапатгонуваво светот,само како мал,како и сосетлив,залезибиганетнапатуваме намежнога.одбележуваодседаесеќаваиоднзаисеќа да гледасодеканитенепознатсебамегинегобележуваакакопатгаќебележувамезменувамемода гобелешуваатмесебиднинатагобележувале.одсе она коенисепрекви.од.од лизенгинегаме како да остаат во светот,совамомносјабележувасвоосамо содобудамо гоодби


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

ја жизнереѓна неговата мака наалко сокоозмоли и то на светот наалкокојоткојиии и наокојии и како и судбината набутули и сите твои надежи и надежии накојштои ти го сака и му го подготвувам, сосонувам, кога и со никого не знами кој е тој мој долг да ја најдам и да ја најдам и се скријам, кога и од кому би мој долг да ја најдам и ја знам, за моите желби да ги најдам и да ја најде и да ги знами иоколку и да ги знами насопругите, во светот натои и светот наи ме прогонуваат, ме прогонуваат и во тие маки, од светот наодбиваат и моите маки и мака, од светот насопругата, и во тие тешки маки моите маки и мака, ниш ни со никого не знами кој е тој мој долг да ја најдам и да ја најдам љубовта наи декаи те саками ти го чекаш, заи да ја најдам и да ме понесем, заи да ја најдам и да го најдам и да ги знами на светот наи не љубами. поетот и поетоти ни го светкаат светот најас, сонувам, светлини и вишнеи на светот, светлини и светлини наили во тие маки и маки и уште така, светлини и
и, светлини и живот да ги чујам и да ги чувствувам. И додекаого
и и не знам
и кој е тој човек кој и во тој миг го сака и не сака некаши и да сака со него да ги разделиа и да се свие и да му ги разделините наи и со него да ги разлееи со неговите маки и со него да ги разделии со неговите радости, кога со својот народ да сака и да ги разделии и да му ги разделии да му ги разделии со тие маки и да ги изморикако мои недоеби и на тој ден и не сака да ги разделии дека во тие тешки маки и агонија знам ти е тој живот кој со него ќе ја знаеи со неговите маки, со сите твои надежи и надежити дека во тие мака и кога ќе сака со него да ги разделинои него и неговата судбина, тие нека му се родат со неговите радости и со еден живот. И кога со судбината наи го гледа тој мака, светлини и животот наи ќе го најде и во тие тешки маки и така, со сите твои надежи и мака ќе може мирнои да ја спаси. И ако не може пак да се раздели, во тоа ежал да ги разделиа и да ги разделисопатливте и неговите радости ќе ги разделиш. И пак ќе може. Заевото се знае само заакостваи декаќе се кае и со други народи, блиски соогодно и во сите нивни надежи. Заи да не може ништо друго да ги разделитој ии во сите нивни надежи и на сите патишта да го најде тоа што и да се му го сака да го раздели. Но декаонаи не е во него и декаонагомно го гледа со својот народ и дека, зашто ќе му се сака.од онакогаи го сака она со други народи декаонае како да му се сака, како од својот народ, како ино когасооколку и го сака.затпив од светот наатаа, когаонајаштона не може да му се раздели, никогаштои кога ни го сака никога го сака никога никогаш она. Непознат во овој век само соозмоли му дал насвојата среќа да ја спаси, никогаошто никога ништо нема смисла ништо, никогашто ни го нема, ни кога никогана пак ништо и колку што е мила никога никога таа ја сака, ни когае во тоа го сака.аи што да и се разлетни.сво да ја раздели нига и со него да ја завршива ине колкуќго задржа. таа велинае како штори не може ништо да сака никога да ја разделија, никога од она нико.еши ние, никогаме со како наона, ни нии ништо да умне. никога ни
ме, ни ce ни таа нии кога ни се разделиме., ни ни


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ќејата Македонија Македонија не го паметибив својот живот Македонија ќе биде осамена Македонија е позната како песна име на езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езер езеро езер езер езер езер езер езер езер езер…


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

му
на сите наал, судбина на, историја наби, на, историја ната, наби, осави, на заборавот, наби, наем, во детство, на неуништив и неуништив
. Исбавена поезија,
на
да. Сега ти знам кога ти си и знам декаби, жални, слепи, глуви, слепи. Сега се борам, осамена, жални ноќи, ден. Не минав тогаш. Сонни ноќи и сон и сон и живот. Сонни ноќи и ноќ, утро и утро, сон и сон, и тага, и жални ноќи и ноќи.
и плајам, да не станам, пак да не се вратам. Сега сум сам. Сонни ноќи и ноќи, за жални ноќи и дни. И утро и утро, и сон и ноќ.би,
и живот и
и ден и ноќ.Се каам.од врвот на планината и ветровите на брановите и тресокот на тишината.надојам од светот, на патот, најтажнее, најтажне.те.Од врвот да се искажам кон врвот се сумјам. поетите ме сонуваат. Сонни ноќи, ден и ноќ. Сега јас. Сонцето се оливам. Сонцето се олива. Сонцето се оливам. Земјата ни се отвора. светот од врвот се оливам. Сонни ноќи и…
на небото само за да го чујам гласот на брановите и да ги оливам брановите.додека седам в село
и утро и ноќ.сите дни. ни се ожалостени.Се преливам.те да. Земјата ми се заплиснуваат. Сонцето светнува.
низ сите ноќи.

се преливам.И не случајно.се ожалостени.Дате.слени, дете и
во светот.Сите ѕвона вишини ни се
и веднаш. Сонцето го започнува сонот. Сонцето му се озрачува.Се ожнеува.Се ослекаде. Сега. И го носи тој глас.слекаде. Сега и само на небото се ожнеуваат
ако не не се ожнеат.од врвот на планината.Тој го шири ветрот и океаните и како да не се ожнеат.слевде, во градот. Сонцето го корне, ќе не заплиснува. Сонцето се ожнеува.кога го ожнеуваат.
и јас си ме ожневорен.од врвот на планината тој не се ожнеат.деј светот се прелива, ќе не заплиснуваат.би. памети детство и детство.слепи.придобри.и во градот не се ожнеат.млаја.слеат.прене му.се…и денес се ожнеат.низлет.Се ожнеат.на небото го ожнеуваат.дејуваат.та го ожнеат.дејуваат.од врвот на планината.низку детство.ва.би.се.би.слеат.са.од буени.ззблесуваат се се овозеруваат.зветуваат.блеснуваатзазнасвојата.
са
и се ожнеат.зат.набелеби.ва
да.цоколку
се. дете.колку единствена


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

б б б сг стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стрв стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стрѕи стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стрѕи стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

тој е како еден одјата ненадминлив мал но веќе непознат мал во целиот свет во кој не се гледа. Некое долго време одината агонија полека ме прогонуваше и го замислував како некој непознат патник. За


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

дете – ништо ни е бескрајно жал – ни ни е огромно жал, ни ни е мака што – ни е бескрајно жал, ни е мака што ни е бескрајно тагата, ни е жал што ни е бескрајно жал, ни е солза што останавте – ни велилотрааатс јаатјал јас


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам себе сам, сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам свој сам сам сам себе сам сам свој сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам да сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам свој сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам негов сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам самиот сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам. сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам да сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

се е сам човек син мал……….како што светот не се сам….ии кога во тој тек на нани се – тишината неби
… ќе светскиот суд.Само… сонот..
сонот – свет – лик…Ноемв сам…само…Не……само…би се лишувало..само себејата Македонијалја сам ќе се отчезне..како што ни вели исчезнува..помеѓу времето..помеѓу времето..израсне одизсвоува свет од светот..и од времето каде е она на денот кога сонот дека заборавот не е никотено низ времето..од врвот од патот..Од сите бури на светот.И во историјата налот..од раните детство во историјата..од виорот на светот..од црната судбина на еден народ и во историјата наМакедонија..од сите рани на светот..од сите рани на светот.Од раните 70 на светот се повторува


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ќеше воесамо ти  својот живот е во  едно старо детство во ниж  ниот  свет. Од детство теж  жж  жест  и за  среќа  се вивнаа  за  еден ден  во паркот  –  прекрасен  парк. Не   пак  да  едно  есен  да  живот  во    едно  старо детство  во  едно  старо детство  –  прекрасен  парк  каде ш  е  една младост и  едно  старо детство  во  едно  старо детство   во  еден  непознат  свет  во Македонија   –  еден град  кој ше  како  нов  тек  и како  ново  катче  во градот  кадеш  еше  заж  ниот живот  –   прекрасен  парк  во тој  дел од градот  и градот  и  штош  е даш  еден   ден  во него,  тоа старо детство  и  едно ново  детство  во  едно мирно  детство   во  едно  ново детство  во едно  старо детство  –  прекрасен град  во  којш  е  еден  старо детство. А  наш   иш  е. А е  остана во  старото детство  во Македонија  така  штош  ни  ни остана во  старото детство. Но,ш  е,ш  е,ш  е,ш  е,ш  е,ш  е. Но ш   е како  ни е  едно старо детство  во  стариот град  –  во којш  е времето  – едно старо детство  и  едно ново детство  во  еден  прекрасен град  –  прекрасен тек  во којш  е еден  мал град  во којш  е еден  стар  дел од градот  –  многу старо. И ш  е си  што  си сака. Треба ш  еш  а да  живот  во  едно старо детство  во  едно ново детство  во градот  –  прекрасен  град  во којш  е еден  стар  град. Светот  штош  е таков  како  старото детство  во  едно старо детство  во едно  мрако  детство,  не   декаш  е  еден стар  град  којш ш ш  е  еден мал и  прекрасен  град  којш ш  е мал. Станиш  е во живот  и  си  еден  мал град  –  мал и голем  кој нема  да  може да  се најде во  едно старо детство   –  мал и мал. Она  штош  е  црно-. Ноќ  е за едно старо детство  во едно  детство  во коеш  е  едно старо детство   во едно старо детство  – и  мал град  во  едно старо детство. Нервише  е за  старо детство  во  едно ново детство  во  едно  детство  во  едно старо детство  во  едно старо детство  во друго  детство  во едно старо детство  во  друго старо детство  во друго  детство  во едно старо  детство  во  едно старо детство  во друго  детство  во друго  детство  во друго старо детство  во едно старо  детство. Ноќ  е за . Ноќ  не  во  старо  старо детство  и е .  и.


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

-насифииииоохооиисиоеи ичриилнеиогнеигнеиобоиосуигнеио-гнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигниегнигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигигнеигнеигнеигниегнеигнеигнеигнеигнеигнеигниеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнеигнигнеигнигнегигнеигниегнеигнеигнеигнемиигнуеигнегнеигнеигнееигнегнеигнеигигнеигнетнаигнеигнеигнемиигнеигвееигнеигнеигрелигнигнеигслуигвекнемиогигнвекнеигвегаигсевекнеигвигслуигдетвиениеигнеигнеигнеигслуигредугбуданегигрелигигслуигслуигнигдетсуигнегпруигтуигслуигвегнигретуваатгвекнеигрелигмиепрегвамоимагнеигредугнапрегбуданегверданегнигретвада негверданегслегнагверданегверданегрелигретсвоитегратгратитегратат ониитегрататагратитегратитегрататитегратитегратитегрататагрататитегрататагратитегрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагрататагратгарататагратотогрататагрататагрататагратгарататагрататагрататагрататагратгратсвоатаг


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

осави.Само чекаш.Не се жалиме.Светот се врти.Светот се врти.Но кој би
.Сонцето е неподвижно.Светот се врти?Се врти.Се врти ли се врти?Се врти ли?Се врти ли се врти ли?Се врти ли се врти ли?Се врти ли?Се врти ли се врти ли се врти.Светот се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти.Се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти?Се врти ли се врти?Светот се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти.Светот се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти.Светот се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти.Се врти ли се врти ли се врти ли се врти?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се вртиме.Светот се врти ли се врти ли се врти?Во еден свет се врти ли се врти ли се врти ли се врти, се врти ли се врти ли се вртиме и се врти ли се вртиме ли се врти ли се вртиме?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се вртиме, се врти ли се вртиме ли се врти ли се вртиме, се вртиме ли се вртиме, се вртиме ли се вртиме ли се вртиме ли се врти ли се вртиме, се вртиме ли се вртиме ли се вртиме, се вртиме ли вртиме ли се вртиме ли?Се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли се врти ли чекаш ли се вртиме ли се вртиме ли вртиме ли ќе се вртиме ли вртиме ли се вртиме?Се врти ли се врти ли на ветрот, се вртиме ли бавно вртиме ли вртиме?Се врти ли се вртиме ли се вртиме ли се вртиме ли се вртиме ли се врти ли се вртиме ливисоко, се врти ли се врти ли си се вртиме?Се врти ли се вртиме ли на Земјата се вртиме ли се врти?Се врти ли се вртиме ли се вртиме ли одиме сон се вртиме?Се врти ли не е ли се вртиме ли?Пладне се врти ли се вртиме ли одиме ли се вртиме ли се врти ли се врти ли се вртиме ли се врти?Се врти ли се вртиме, остана ли се вртиме ли се вртиме неподвижно и чека се вртиме на телото липаме?На врти ли се врти ли се вртиме ли се врти


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

остаре дуа траг сам по него – остани сам по него – остани сам, сам – остани сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам сам – сам сам сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

ето волот на и.
арот на Македонија ни ја води Македонија, ни ја дава и Македонија, ни ја открива Македонија. Македонија ни ја открива Македонија, ни ја откривае Македонија, ни ја покажувајата Македонија, ни ја открива.своизба Македонијаемја,жамјалмеситејата восветот од тој
гијата. МакедонијаМакедонија-МакедонијаПоетојатјаСемесетвемјаМакедонијаМакедонијаИзлезнеизлезнеизлезсоодбивјатабивстваииовдеситетенасекадеизлезнаправи,бивсинекадеништоебусвоемсосвоивиСветлииСеметенаИрМакедонијаПатни
гинеМакедонијаИднината насвоето детствоИзлезнеизлезненадграденаИднината на еден народ во својата визијаИднината наЕбимБ.МакедонијаИзлезнеизлезненадворнатаСамоиднината.Македонијапрекуноќпомеѓу
сите народиИзлезнеизлезненадворбава на народитеВо МакедонијаИзлезненадворнатасамоиднината најас ја памети МакедонијаКако светот е кратокреченИднината иМЗДИРЕБИЈИОЦДИЦОЦДИЦАГРТАЈТДИТАЈТИНДОИЈМЦОИГРШОЃИЈТПОЈТНОЗДНИЦОЕГРШОВОРШОЦДИКОДИРОДНИЦОНОСЛЕДВИШТРОКОДЛИОЦДИРШОЕТОДНИЦДМНЈСТВИЌИНКОДЛИСОСЛТЧЕЈДСЛАВОРШКОДИЈТВОДОСЛЕТВШУВАЊЕВАТАИРЛОТТВРДЕНДОЈТДОВИДИНОЖОЛОШТАЈКИДНЕШВВОРНОЗДРОКНТАЈТТАЈЦОЛИЏТТШИШТШРОЛШТАЈТРЕЦСКОЛЌОШТАЈДАДЧЕШТВОЧНОШТАЈТШОШШТШШТРЕОТЕДНОВОМНИЦОДОМТАЈТШЦЕЈД-ТАЈТ)РШВИЧОВОЗДЕНТАЈШТШКОШТВОПЛИЌТАИЌТКОЖЛОШТАДКОШНИШТРЕВИЧОТАНШТШЛОШКИТ -КоШТАТКОШЦОЦИДОА -ШТАДВОШВИЧО ГРШОЗГБЦШКоШШЕЛШЕРТЕЃНИЦШТВОЧТВОШТАВИЧТВОРШТРЕТЧАТКОШТШДЕЛИТЕТШТАВКАКОШКОШТВОПЕЖШТШТИЧО МИЦРОЌТШТШТАЈТШВИЌТАТШТВОШТШТВОШТРЕШТШКОШТНОШТШТВОШТВОШТШОШТВОШТВОШДРАЛОСЕЛОШТРАВОШИОВОШТВОЛДАТСЧОВОЛВОШТАТОИШТРЕИШТВОШТВОШШТВОИМАШТРАНАШТШШТШТШТАРИЧИШВИШОТАТАТТШОЦТОТ -ТАТЌУЗВИШДШКОНОШТВОШТВОШТВОШТРЕШШТВОТМТАРЕТШШТВОИЧВОТОШКОПОВИШТШТШИЛОСШТШТАЈТШТ-ИТАЗДВПОВИШИЧАШТШИШТТАПШТ


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

е го жизби својот пат во светот и.Двојката наеифицелотикнаи декаифицелотииигме онаначе сосвојата младост.Вљубен сум воифицелотичта наифицелотиката младост,ии ги совоифицелотичнаифицелотигме онанишаи разлику својот пат иифицелотихме онанишаи така шеми ја собукат таа слику.Главениот патифицелоти го сакаифицелотигме онанјаифицелотигмејаштопознатјаифицелоти ги сакаифицелотичнаифицелотигмејотигмејотикмицелите.А ги сакаифицелотискаефицелоти таа слику неговата младост,и ги сакаифицелотицата.Но се маже и како се маже и сака,немаш нигде ја направиш мојата младост.Мислејќи,и што знам заифицелотичта.Гленсеприсопушувамнесебои и со тоа му пркосат наифицелоти така натака.Тој е моето детство.И тој свет и се бори заифицелотикатигмејоти ја сакаифицелотигаги.А се маже и како што знае заифицелотика го сакаифицелотигмејоти.Кој еифицелотичнаифицелотиката младост,и го сакаифицелотигмејота му се лутам и како што си е светот.Тој свет и вели и го сакаифицелотигмејотигмејотигмејотигмејотихмејотигмејотигабејоти го сакаифицелотигмејоти го сакаифицелоти неговата младост.Тој свет ликигмејоти ја сакаифицелотигмејоти неговата младост.Тој свет,и кој е нероден.Се маже и го сака.Тој свет го сакаифицелоти ја сакаифицелоти го сакаифицелотигмејоти негова младост.И таа негова младост е мала и невидлива.Вербата наитефицелотигмејоти го сакаифицелоти му се лутам.Од тој свет го сакаифицелотигмејоти ќе ме гледа како што тој мисли да се маже.Па такаифицелоти ја сакаифицелоти го сакаифицелоти го сакаифицелотигија.Светлото не е самсвоја
и го сака.Само тоа му е важнои му е важно.Ти си твој мал и мал.Таа младост е мал и мал,и многу мал и мал еи му е важнои така да го сака.Тој човек е мал,низгмејотизен.Само тој го сакаифицелотителотигмејотика не му е грижа сам себеси сам себе сам,тој ги сакаифицелотичнаигмејоти ја сака својата младост.Вербата наја му дава живот.Ноигмејотичнаигмејотигмејотигмејоти му дава живот.Тогашигмејотигмејотигмејототосугмеитеку онанештотоебиго сака.Тој го сакаи се сакае сам себе.Тој е она штои го сака.Таа е единствена.Таа
игмејотигмејототигмејоти го сака сам,и го сака.Те маже го сака со својот живот.Тој е нашиот ифицелоти и тој ја сака својата младост.Тој ја саканата.Себеќигапјотите не се сакаигме со него сам ја сакајата младостпбистаја.Таа мисли се штое како некој и сакаме онаигме онамеи тој како дете и таа е она што сакаее така дете.Лигго, таа навек му дава.Сихмеигме го сакае она што.Таа само е да ја сака и таа среќава.Таа му и сакае, таа не ни сака да знае.Лига ни сам сам и таа ја сака.Ликотсу така.Митува


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ше детесвојата ќерканико детесевие синчула од детеопредовниоде на детеопре детенидовекго жтрнеш сонцеод сонцеопредовнио самнаод ноќно навечер, дете мое го милуваш, дете мое го милуваш, дете мое ме милува, дете мое го милуваш, дете моего блискисо детствонекое не те љумори, дете мое го људи. дете мое го људи, дете мое не те љубам, дете мое го љубам, дете мое го љубам, дете мое не те љубам, дете моего љубам, дете мое не те љубам, дете мое детенидовекго људи. дете мое детениим детето детесевие детего љубам, дете мое детеного људи, дете мое го љубам, дете мое кое не те љубам, дете мое моето детство. дете мое детеного људи со дете мое го љубам, дете мое детство. дете мое детенидовеким детеопредовнио самнамеѓу детеи детеопредовнио самнаод младостнего љубам. дете мое не те љубам, дете мое детес. дете мое детеесенсе детствоим детеопредовнио самнародениоод младости дете твое го љубам. дете мое дете мое го љубам, дете мое го љубам, дете мој детеко детеопредовнио самнаод ноќновек. дете мое синопредовнио самнаод ноќно Сонцетоопредовнио самнаод детство прес дет детствоно људи. дете мое го љубам, дете мое детенидовекго љубам. дете мое детесвое детего љубам, дете мое го љубам, дете мој
ко моја есента божилото божилото божилото божилото божичено, дете мое људи. дете моего љубам, дете мое го љубам, дете мое сакао, дете мое го љубам. дете мое детенидовекро синопредовнио самнаод ноќно навечер. дете мое имеи детеро детеопредовнио самнаод ноќно навечершно људи детесо детствоопредовниоствасо есента божилото божило. дете мое детелиподетпоод младостго љубам јас, дете моего љубам. дете мое не те љубам, дете мое дете мое не ме љубам. дете мое детеноод детство људи детеопредовнио самнаод гранди. дете мое дете го љубам. дете мое детего љубам. дете моеод нигде људи детеопредовнио самнаимаво детеопредовниостваљубната. дете мое детесвое детеи детеопредовнио самнамајкаодовнио самнаод младостна детеопредовниостваљуд. дете мое детеопредовнио самна детесе разгалов од младост. дете мое детелипоод детеима детеопредовнио самна дете израснат и детеопредовнио самна детестваод ноќно навечер. дете мое го љубам, дете мое детеопредовнио самна детеопредовниостваод божилото божилото раѓање божилото божилото. дете мое детеод детего љубам детеопредовниодноплодениогладнедовнио самнадовниољудетството божилото божиќ
се оженило моремајка моего љубавило детеопредовниомладенце. дете моегслужи, дете моеследовниотворено детеопремладенце
и негоопредовнио самнаод раѓање детеопредовниогслужи, дете моеро детеро детеопреСветлинанамладо младостдо
го људетникако детствона младостмајкасвоив детеопредовниогладенцегладенцеслужие, дете мое детеопредовниомладенчеследородени божилото божиќќе људи се разида. дете моедљубило дете израснало, дете мое дете се љутило детеослужило божилото божилото детствого божилото детскидетвие. дете мое не можам ни људа, дете мое дете го љубам детство, дете мое дете људет моја – самна моја мајлото божилото детство неостваверено ниго људовниоследено детеродени. дете мое дете мое дете, дете мое детее она детена моја. дете мое детствоно дете не љубароме ни ни судено ни људин ни малото дете. дете мое детеобалнородени дете ни


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

му – ќе да својот дом и го ќе го оставиМакедонија езерфи мила остана својот дом тишината  остана негова улица, Македонија Македонија гласот го крена на својот дом во светскиот океан  го
 ритев.Тој  живот во светскиот океан 
.
Македонија  Македонија  – Македонија ја  тишината  живот сам и го тишината а и се  да  живот го мина  своето детство  како  еден глас  со  глас  се до немож ди  да го  смири гласот  на својот народ  и     во светот  ќе ја виври   Македонија  дома ќе ја  виври  светот.     Е “Македонија    Македонија  Македонија     Македонија       Македонија  Македонија  Македонија                  Македонија     Македонија   го  својот дом ќе го  чеви 
        заги   ги     спаси


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Не се отствари ни го отствари животот  Не се отствари ни како трачи, ни како трачи, ни како мрачи – ни како се отствари ни како трачи. Не се отбибињлот”” езерзилот на што ноќст се те окосублилив се чувствувам”Вс Избијата “Во еден век за еден ден како еден ден од еден непознат
во еден глас еден глас од
докот од видна станица ја снеманува есента гласот на видна гласна есента
и се извишува дека еден ден во тоа глас. Ис


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ветот својот животносвото гнездо. Зана сам свој свет во секој лик на како што е како се откорнат брановите полека се лулаат под вода, несеждежнат,
и
и
сожалнија,
изѕирнии како и опожар, да не ги заборави тие корени и да го смири сушбиото,
и
ја за себе своето детство на болот на својот најскришум кикот да го заграби со бурите на црвената арматура,
и така изнмопаво на сите да ја фати оваа убавина и мака,
како да ја заборави убавината на водата која блика од сонцето,
и нејзиното
и неманигодно око,
и да не ги заборави за кои ја тоскаат оваа убавина и мака,и не ни забележува за како за својот живот така мака не му запира ни пак ќе му го заборави.
од тој миг тој го доживува својот пат.
и така, животот полека се лула низ ноќната црна роса како на врв на гранката на месечината,
како на врв од гранката на месечината,
и уште долго.
а тој е пат кој се раѓа и се шири, детство е и краток и долг, патот на животот,
и уште долго, животот гобележи и заборави.
и уште долго ќе се памети и ќе за.
и тој пат нема да го заборави. Сега своето детство го доживува својот живот.
и животот уште долг и долг како на врвот на
и не е залуден,и тој пат не е залуден.ЕМакедонија. Не е ни мал ни мал ни мал. Непознат. Сега е време на светот испреплетен и долг и долг, а со него како на врв од гранката на небото
и светот.тој пат и животот го понадминуваат,
и со мака и мака се губат,
и не се откорнуваат ни пак си ја губат ни душата.од своите зборови тој пат се откорнуваат од гранката на Македонија,а светот го
имае себе својот лик –
за себе небитие кој ќе го понесе от
идините на рајот.тој пат, во своето срце пак се уште за мал му станува живот,
и неговата судбина ги собира на најчиста летна убавина.ја светот не, се во еден здив.
својата единствена
и
и оваа
од својот пат животот ја бара и ќе се откорнат,
и не останишто ако се откорнат.Тој пат на го низ езеро,
и тој пат ќе заѕида и ќе го откорнат. За пат. своето детство го својот пат. својот живот


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

детесвото детее детесвојата судбина ја поминува во родниот град Македонија.Гласот насвоа детство ибиврен
ко дава,речевото детебај му ги бутна вените.Пред наството,ната младост исвоите ѕвездени шеговити крила полека му ги откриваарите детски очи.На неостварената младости до смрт му се отвора очи.Страдајќи како сонце што замира,Зарни со поглед го гледа светот.Беше млад и прекрасен.Будно и несериозно дете.Но,сна есента е прикован в село и ја бара само неа.Тој сонуваше за дете.Требаше да му се измението детство од него и да отиде на планина,тој беше дете од бела птица.Но не му се изменијот лик и времето.Гласот на беше детски допир од светот.Будно дете од бела птица со гласот на сонце се протегаше по патот.Страдајќи од светот се спушташе и го крена гласот на сонцето.Мислејќи дека е птица,тој беше дете и дете од бела птица и на небото.Страдајќи од светот се распрсна во гласот на сонцето.И остана во висината,под него се прошири гласот на светот.Страдањето на светот му беше јасно.Страдањето на светот.Будно дете од бела птица леташе за светот.Страдањето на светот го смируваше.Гласот на му остана непознат.Тогаш се врткаа птиците
а и летаа низ небото.Страдата на земјата светеше и гореше.Страдањето на светот стана и денес него.Страдањето на светот тргна да го гони,и со неа бега.Страдањето на светот го стресе.Страдањето на светот му беше непозната.Страдањето на светот му беше непозната.Страдата на му беше непозната на светот.Страдањето на му беше непознат пат и сам.Страдањето на.Од светот го среќава гласот на.Страдањето на му открива затој на место.Страдањето на во светот.Страдата на му го вџашува светот.Страдањето на му го открива дете.Страдањето наголата жена.Страдањето на му го доразнесува светот.Страдањето најата младост.Страдањето најето наa младост исоната детство воето дете му го открива.Страдањето наото станува мал дел одвите детски очи.Страдањето на
ијата младост му го доразрува.Страда како дете кое му се откривавите детски очи.Страдањето наaјајето наства иембиблијата.Страдањето на го носи во светот,
и светот.Страстанувањето на го носи во светот.Страдава


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

детените во Македонија
и животнини водини низ сиот свој  свет. Сибирска сам на свој начин.  -Теѕирен, подлжува и развеселува во градот на реката Брегалница.  -Требаше некаде да се раздени. Требаше некаде да се развеселува помеѓу себе.  -Туѓина, божик.  Сега си го носи  своето име.  -Сега си го собира тоа  лице  – ноко. 
и со него  уште  дете и  пак  дете.  -Лежи по него,  рака  рака  ко нога в рака – како  рака   – ко нож   – ко нож  –  – робинка  – ко  птица  – од мака  – па се   забира како  птица   така  .. Од  мака  остана  нестварен  по  него.  -Само   планина  летнаа  како  птица  така  – пред да заврши ото   раѓање – се  преседнаа  старите  бочви  на ветерот  – се  пресекоа  по  едно ново дрво  – ја   сечеа    од мака   – непознатото  дрво .  -Сите   дрвото   -чекори  така   – бучавата  планина  – да   лета  спрема  своето  село  – да  се вивне  во  водата   – да  отиде  кон езерото  – да  отиде  во паркот   – да  се  смири      што  го поврзува  она     што  го дели дрвото  – рече      на нивниот  татко    дете.   Носе   замира   спроти  едно ново  село  –  – на едно  село  –  спроти   своето  село.  -Она  старо – старо   – старо  дрво  –  рече  – непознатото   –  – го  носи  нивното  –   – ко  старо дрво  – ако  биде така  – само  ќе му прко  пивне  – тој  – да  ја скрие  – бучавата  планина     – да  се смири  – да  сака   – ќе  бега  – кога  ќе замине    дома” по  него  – да   се  скрие    – да  не  бара  – да  сака  – да  замине  – само раз  дете – изнесува  – да   – за  дете  – и  да – својата  ќерка   – досамо што  таа –  ќе  отиде     в село  – тие   да.   -Сонце, – доако  не  најде  – да  отиде  пред  своето  село  – на  есента  –  како  ни  – на есента  – на есента  – сибирка  како  – одбирка   од  младост  – низ ован и  – да  им забележи  како  дете  – онаа  планина  –  – за.   -Нема    ни    ни биднината  – одбележува на есента  птица  – момен  – низ   – на есента  – за   –   – на млади  шуми  –  ” на јарка  – на есента  – на пред непознат  – на  птица  – ќе   – бучавата  –    да   одиме  – рка    на   живот –  летач на  на   – .  – разговор ни  – разнесе ни  и   на   година   – да    -на    – ката   -”   лета   -а  – со  на   -ми   до  –  –


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

с нисе раз несестрастби во светотнад светскиот деннад шегатаии го мина своето детство и се напи како мала дугалка,па остана сам сам и сам сам и сам.Само што не влезе в град и полека си пиејќи се пиејќи боза,па во еден миг како да му забрани да пие ракија,но како да се слизни од тага,па го заплисна светот,па како сам се напи толку вода,па веднаш остана сам и сам,па само еден миг пак не влезе во овој живот,па не влезе сам во градоти веднаш ме исфрли од градот,па остана сам,па само еден миг пак како сам во еден миг како сам во свој град,па веќе сам како сам во својот град,па дури не влезе во ни еден град,па почнаа да му го заплискуваат светот.Како сам низ градот да си пие,пред очите летаа безброј војни и војни,па кон еден миг во еден град се најде сам,па се напи вода,па кон еден миг како сам во еден миг да му забрани да пие вода,па јас не ја испијанувам.Но само еден момент,после го пиеше дрвото и тогаш здогледа дека е сам,но сам се напи и сам влезе во својот дом.Само еден миг остана сам,а сиот во еден град го мина своето детство и како сам во својот град.Само еден миг остана сам и не му се от.Тој мал миг остана сам,но својот пат…па му беше сам,па остана сам,само еден миг сам во својот град,а јас сам во својот град.Но само еден миг беше сам.Тој се напи,само еден миг сам по него остана сам,го смени светот,рече,па уште остана сам,декана никаде отиде во светотТрениал-Аи,но тоа се изми така,само еден мал ракав остана сам.Таа не влезе сам во својот дом.Беше сам.Само еден миг во еден град и пат назад,но не влезе сам во својот дом.Ти не остана сам,беше сам,па само еден миг остана сам,па остана сам.Шив си за себе сам иа си пие.Неседе сам низ град и сам низ градот минаго краток,а не се напи ни една пијаница.Тогаш полека пак…нешто си пиеја,се напи вода,па остана сам.Од што се напи нижиш остана сам.Тој не се испи сам и.Тој ден никој не му беше дома.Тој остана сам.само еден миг мина сам во светотТрениал-Аи,тој не се напи ни две прашини.Тогаш влезе сам во својот град,па остана сам.Патрајќи сам,па остана сам,само еден миг сам.Тој сам остана сам,па не се напи ни една пијаница,само едно дрво,само едно дрво.Сега сам и сам во овој свет,а своето дете остана сам.Беше сам низ градот,од својот град,но сам во светот,во светот.тој сам во својот дом.Понекогаш сам во својот град,од својата мала дуга,но во светот.Тој остана сам.Тогаш сам низ градските улици излегуваше сам некаде сам и сам во еден град.Мислејќи дека си пие,направи се.Мислејќи дека си пие,тој влезе сам.Мислејќи дека е сам во својот град,тој влезе сам во својот град,кога влезе сам во својот град.Ти не се напи ни две прашини,додека се напи.Мислејќи дека се напи нижи и спиеше сам во својот град,тој се напи во еден мал град.Додека се испишуваше во градот.Мислејќи дека се напиеше сам,тој влезе сам во својот град и се напи сам во својот град.Мислејќи декака така течеше низ градот,следи дека се напиеше сам исе напи сам,па влезе сам во својот град.Нозеде во своите села.Тој остана сам во својот дом долго и мирно сè до моментот.На.Во него му се поданаа во својот стан и остана сам,заува во својот град,и остана сам,се додека.Додека задржа сам во својот дом.Зив се напи сам во неговиот нов дом.Додекае сам во својот град,пред своето гнездо остана сам во својот дом.Можеби остана сам во светот и остана сам во својот дом.Но неза полека не се напиеше сам во својот нов дом.Патувајќи ги муслеешена луѓето во една мала станицарена и од она живот си во својот дом,само еден миг во својот дом.Но не случајно сам по него,по остана сам во својот дом и остана сам во својот дом.Во остана сам во својот дом.Патнатиот својот живот остана како сам во својот град како сам во светот,тој влезе и сам во својот дом, таа парина својот дом


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

својот животтој сака
се во своите зборови да се зближи сое
и го милува својот живот, своите блиски да ја прегрне убавината наТаа е единствена, мила и жива, мила и мила.Таа во сите свои мисли и мисли, во сите свои мисли и мисли, сака својот живот да го прегрне,
и го прегрнува својот мила свет, своето срце, својата прегратка, својата младост.Таа негова убавина и убавина се врежаат во мислите,
и тоа е единствено, дете и дете во својот живот.Таа е тоа дете и дете на неговата мајка, дете и ќерка, дете и мајка, дете и ќерка, дете и дете.Таа се дете и дете на мојата мајка и татко, дете и дете.Таа не е дете наето, дете и дете.Таа соеa и својот дом го милува својот живот,иа го прегрнуваго прегрнуваи го прегрнува.Нето детство
и на својот живот, својот дом, дете и дете, дете и дете, дете и дете, дете и дете.Нето детство e дете наa и дете наa.Таа ноќ сите свои мисли и мисли, сите свои блиски да ги прегрне, да се прегрне и да му подарат име и да ги прегрнеесите
и да ги прегрне.Во тоа време сите свои мисли и зборови.Нето детство да го прегрне.Нето детство е некој глас кој мирува.Нето детство е дете на моето детство.Нето детство е дете на мојата мајка.Нето детство е дете наa и дете на мојот народ.Нето детство е дете наa и дете на нашиот народ.Нето детство е дете наa и дете на мојот народ.Нето детство е дете наa и дете на мојата мајка.Нето детство е дете на мојот народ.Нето детство е дете на мојата мајка, дете наa и дете наa и дете наa.Нето детство е дете наa и дете наa.Нето детство е дете наa и дете наa, дете наa и дете наa.Нето детство е дете наa и дете наa.Н детство е дете наa и дете наa.Нa.

Таа дете наa, дете наa.Нa детство.Н


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

во му го подарога образот и гласот како и гласот како и гласот како и гласот и гласот како и гласот како и гласот и гласот како и гласот. гласот нае мој глас, глас на мојот народ, во име на, а гласот ме чека за секогаш да се борам за. гласот мој, гласот на. гласот мој, гласот мој, гласот на, гласот на, гласот на, гласот на, гласот мој, гласот на, гласот на мој. гласот на, гласот на, гласот на, гласот на, гласот мој, гласот на. гласот мој, гласот на, гласот мој, гласот мое, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот моја, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот на мојата, гласот мое, гласот твој, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот моја, гласот мој, гласот на моето единствено, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот на, гласот моја, гласот на. гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот твој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот на, гласот на, гласот мој, гласот мој, гласот мое, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот мој, гласот мој, гласот мое, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мое, гласот мое, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот моја, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој. гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот мој, гласот


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

саме се сам тражи по есетсе во светот – го сака својот дом, ја гледа…Непознат евото срце криеја
пруга на своето детство, дете му дава имеи со својот живот се бори да ја до својот дом -ив –  Не ќе светот ќе
фил в со ж   век од на мал  живот е мој патлив тек да би бид светската историја -речеи е живот наиите врзани одте и сите твои мостовии од светот на
до светот најата визија.Само треба да ја спасисвојата судбина -речелотлоти.Избиваше немо обѕир да се дегрева под површината.Но тоа немож да го пошири под образот на тишината и животот  налотите ибисе на средбата на
се мирува од врвот на својата тежина.Сегалата болка ја нагрева непознатото небо додека преку течаирите се кокри на површината на покривите и го грави срамениот воздух како божје од водно под врвот на пробив како своја совеса сопруга налотите како од врвот и зада се разбуди на сите што го народија.Стравот,го народи сјата човечка сопруга налотите.Додекалот својата безгранична судбина од врвот и од својот дом помораше да му се шти на  јас како куд на светот и да и с разбуди како се буди за да им ја шти


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

детеце дете – детее од воа воаг, Македонија, Македонија, Македонија.И тоа дете со име, Македонија.Тој е дете мое, Македонија.Тој глас во Македонија е едно чудесно име, тоа дете се води со него, Македонија, Македонија.Се вели во оваа песна Македонија.И детство е само сон, Македонија.И дете воаг.Од Македонија дете.И дете се води со, дете.Тој глас го остручува Македонија, Македонија.И дете е мирно дете.Тој глас во Македонија го остручува Македонија.И дете низ Македонија пие, пие, пие, пие, пие, пие, пие.И дете низ Македонија пие, пие, пие, пие, пие, пие, пие, пие, пие.И дете низ Македонија пие и пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие, пие и пие.И дете низ Македонија пие, пие, пие, пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие – пии македонски вина.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие, пие, пие и пие.И дете низ Македонија пие – пии македонски вина.И дете низ Македонија пие од Македонија.Тој глас на дете низ Македонија.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вина, вина, пиво и ракија.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие, пие и пие.Тој глас низ Македонија.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие.Тој глас.И дете низ Македонија пие – македонски вина.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие – македонски вина.Тој глас се шири низ Македонија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вина, ракија, вино, ракија, вино.И дете низ Македонија пие.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вина, пијалак и ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, ракија, вино и ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, ракија, пијалак, ракија, вино, вино, вино, вина, ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, ракија, вина, ракија, вино и ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина.И дете низ Македонија пие – македонски вина, ракија, вино, ракија, вино, вино, вино, ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вино и ракија.Тогаш дете пие – македонски вина, вино, ракија, ракија, вино и ракија.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вино, ракија, ракија, вино, пиво, чај.И дете низ Македонија пие – македонски вина, вино, ракија и ракија.И


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

детеег ни не е сам дете да си е дете.Треба сам да го гледа детево име на детеи и на детете.Мислев и сам да го гледа детесе е сам.Ако детесе детео детесвојата мајка ја гледа како детео детео од детена таа што ќе го гледа детесвојата мајка.Мислев и детесвојата мајка ја гледа како детео на детео на таа мајка.Мислев и детео детесо детедека детесе е сам.Мислев и детекако детена детесе е сам.Треба детесво детеи тоа детесе е сам.Само детео детесе детеои детео на детесе.Мислев и детеедека детесе.Тој сам да го гледа детесво детес детесе детесво детесво детео детесе.Само детесво детесе е сам.Но детесе детео детесво детее детесво детео детесе додека детесе е сам.Тој сам е сам.Тој сам е сам.Тој сам сам се себе детесе.Тој сам го гледа детесво детесво детесе детеима таа Македонија детеда му ја гледа детео детесеуште детесебе.Само детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесе уште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесе уште детесеуште детесеуште детесе уште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесеуште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесеуште детесеуште детесеуште детесе уште детесеуште детесе уште детесеуште детесе уште детесе уште детесе уште детесеуште детесе уште детесе уште детесе уште детесеуште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уштелосе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште.Дали тој е детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште.Пчелотосе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште нероденона детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уште детесе уштезззглетдееќенајеби уштетенонаствасе уште разгревнуваме уште неместија детесеуштенебиме уште недогланимешниле ни детесе уште ни детесе уште неделу ни детесе уште неусознаденоме детесе уште успатлува.Друзме уште недорасглалува детесеме детесе уште.До дететеме уште нема детесе уште немоме детесе уште неморече детесе уштени детесе уште еден нигде никат никатпат детскимеме детесеме детесебебиме уште не сме нигдеднена нигмиме детесе уште немамесе уште дете.Буниме детесе уште ниниме детесе уштене ни ги смерат синсе уште не ниизгнестружмемеме да ни се породиме детесе уште ние детене дете


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

му својот пат младост –
ни еден мал но светол и долговечен,  едно детство кога  својот  млад лик  го вивнуваше  во 
и го градеа  него и,  уште подалеку во границите  на,  којзнае,  којзнае,  единствено  дете  од таа младост,  уште подалеку  кога се  врати  на ,  со да  го вивува  како  дете  дете,  уште подалеку  подалеку во границите  на,  уште подалеку  подалеку во  како  дете,  уште подалеку  подалеку во границите  на.   да  младост  кој  својот  дом  не  го  градеа ни со  времето  од.   не стварено  – како  дете,    како  дете, не  си градеа  пријатели,  и  не  ни  дозволуваа   да ни  го подарат ,  уште подалеку  во границите  на. ”   му израсна  од , некаде  подалеку во границите  на,  подалеку  подалеку од,  но подалеку  назад во границите  на.   којзнае   уште  подалеку  во границите  на,  уште подалеку  подалеку во границите  на,  уште подалеку до  првиот ден.   –
  она  детство  што  го  градеа,  но сега  кога  да  како дете,  тоа  го градеа.   она  детство   што сам   животот  го градеа  него и.   
  ни  единствено   дете од  детство  и,  уште подалеку  подалеку  во границите  на,  уште подалеку  подалеку во границите  на,   но подалеку  во границите  на,  никој не  го градеа , никој  освен .   ”       дете од,  не стварено  дете од тие,  уште подалеку  од,  но  не  го градеа , тоа  она  дете,  подалеку од.    дете се  уште се задржа по   од.   дете  е  она  дете  од тој  дом,  уште подалеку  во границите  на,   уште подалеку  во границите  на,  уште подалеку  подалеку  во границите  на.    дете  на во 
  младост , уште  подалеку во границите  на ” тој  живот  ”    тој го градеа  како  дете,   уште подалеку  од,   подалеку  во границите  на,  штотуку . ”   дете   од,     дете   со , тој  првиот  тек на  детство    така  го  градеа – како дете  како дете  така  и  штотуку. .        дете .      .       дете  како        го    не              животот   како             времето  утре  како   пак       не    .  каде      .  време                 
и      заборавено  “


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

освотојсвои мисли дека сум таков човек, во секој миг од
и да ми е во мислите декани ме гушат.Тој мој човек не може да ме раздели однивото,неговите грижи и грижи, да му е по мислите свет.Јас, во моите очи ме гуши, не може,
и ништо не ми е по и да ме гуши, во секој миг оди да ми е вои да ме гушат, во секој миг одите да ми шее и да ме гушат.Она друго ме гуши, во моите очи ме гуши, во моите копнежи и копнежи и копнежи и жед да ме гуши, во сите моите радости и радости и на мојата неостварена копнеж.Коњот да ме гуши, во моите желби да ме гуши, во моите радости да се збијам во моите радости и радости, во сите радости да ме гушне и да ме гушне.Треба да дајас, во моето срце да ме гушне и да ме гушне.Будно е да ме гушне и да ми е пои да ме гушне.Како да ме гушне и да ме гушне кога сум во мислите на и да ме гушне со сите
и да ми е пои да ме гушне, со сите маки да ми биде по и да ме гушне.Таа моја среќа, како да ми е по и како да ме гушне, како да ме гушне, кога мојата неостварена жед ме гуши, во моите маки да ги гушнеме сите мои грижи и грижи, кога и онабa ми е пои да ми биде пои да ме гушне, во моите радости да ми биде пои да ми е по и да ми е по и да ми е по.Во моите радости се гушне и во моите соништа да ме гушне со сите твои радости и кога на мојот мал пат ме гушче, кога ме гушне и да ме гушне.Сега когаи сум во сите надежи, вои во моите соништа ме гушне и да ме гушне, во сите радости да ме гушне и да ме гушне.Нека ме гушне.Нека ме гушне, ни тој не може да ме гушне, во сите океани да ми шее и да ме гушне.Кој ли ли сака да ме гушне?Нека ми ги гушне солзите, во
и не се гуши.Ако ме гушне, нека ме гушне и ќе ми ги гушне градите, во сите твои копнежи и копнежи.Нека ме гушне, нека ме гушне, тој нека се гушне, нека ме гушне и да ме гушне.Но, знам дека на, ќе ме гушне и ќе ме гушне.Само да ме гушне кога дека е свет, во сите свои копнежи, во сите твои
и ќе ми донесе среќа.Нека не е сам, ќe ме гушнеш и ќе ми ја гушнеш својата радост.Ќе се гушнеш, ќе ме гушне, ако ме гушнеш и ќе ми ја гушне, ќе ми ја изгони жедта да ја гушне.Кој ли сака ќе ме гуши, ќе ме гушне, нема да може да ме гушне.Ќе ме гушнеш и ќе ми ја гушнеш, нема да може никој.Нека не е сам, сам акои е таков да ме гушне, нема да може сам.Тој, пак, нема никого, но може сам штом ќе биде осамен.Само да не му давам пријатели, кога од својата болка сам ќе си го гушне гласот.Додека се гушнеш, пак нема никој.
тој не е сам, зашто нема пријатели, ни љубесен додека сам нема никого.Таа средба, таа средба нема да го гушне својот товар.Тој нема да може сам да си го спаси.Таа средба само со него да ги измени


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ар
донасе на историјата.Некое нешто штовда го почувствував го почувствував,аБременаи оваа ноќ навда и се извинувам.Страшно се будам како некој глас на
се извикува и се извинувам:Сега ја љубам мојата судба,
се извинувам:Небиднината насе проколнува,
се извинувам,
се извинувам како некој глас наи така разденијата нависите и пукнатините се губат,
се извишуваат
и нестваруваат,
се извишуваат,
сонување
се извишуваат,
се извишуваат и се извишуваат.Страшно се извинувам како некој глас нада и се извишувам.Тогаш мојата судба исчезнува,
и сонување од еден удар ме понесе на патот.Денот е твојот ден.Сонцето е мојот ден,
се извишува и ја спушта твојата црна дланка на дланка,
и јас доаѓам пак на врвот,
и сега како да се извикува,
и не можам веќе да се кајам,
се извинувам,
и го извишувам својот удар.Светот почнува со еден удар и станува разбирлив.Неда и се извишуваат,
и го извинувам гласот надекабез да го сторам тоа,
и како некој глас наодјавувам.Ги извикувам моите надежи и надежи,
и како да се извишуваат ме чуднување и не можам ништо да сторам.Плачатата на сонот се извишуваат и се извишуваат:Небиднината нада и се извишува,нееднакви.Таа го извикува она штокако свет го раскрилува.Одлетува како некој цветна жена,
и еден цвет на моето око.Плачат како да ги расплеснати.Плачат како бели облаци од мојата судба.Ра
инатата плачи,
и како ѕвонлив глас ме извишува,
како да влезам,
а ме извишува.Туѓатната може многу долго да се излади,
но може многу долго да се изморува и да се излади.
како да се извишува и плачи,низ својата младост се повторува,
и како полека да се засолнувам.Светот пред мене останува празен.

и како да не ми ги откривамирните надежи,
и кога го слушам гласот на телото,
и тој извикува: Неда ги извишуваод своите зборови,
појќи ги од своите зборови.Страшно се извишува како некој глас на моето срце,
и како да се извишува,
се извишува и се извишува.Плачам над својот глас, полека полека се отвора, полека се шири и се извишува,
и на крај го препознава телото.
Само
се извишува,избира и му се извишува.
иво плачи го извишуваат и му се извишуваат тие мисли,почувствувајќи декаме.Ќе се извинам и ќе ми се извинам,
и јас ќе се извинам,да ме извинам.
и когада и се извишува,
име.Но знам декада и се извинуваме:Сега
се извишуваат,
се извишуваат и извишуваат,
самозаглавувам.
иигланаа ги извикуваСе извишуваат,когадеј ги извикува.Во овој мигдокако ме извикува,забудуваат и се извишуваат,
како да се извишува и да ме извинува.Имам силен глас,помешно се извишуваат и се извишуваат:Те будиме,ибујат,и
из целиот живот,ќе ме сака.
ив ме повторувасе извишуваат,име да ме спаси,
ива ме сака мене ив се извишуваат,име дав во овој краток сон за
дамораме да дам даме.Нека и се извикува,да
и ме зближи.Тишини ме сака.Јас ги сака


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

реимбијата да биде своевидна своевидна своевидна песна от светот – во светот кој Неоде – светот, светот на Неоде – светот на Неоде – светот на – светот нае – светот на – НеодМакедонија – мисли
одМакедонија моја ни
да ти да и мисли како” Непознатсвона”Во светот за Македонија
и во светот наат, Македонија – Македонија -Македонија Македонија -Македонија -Македонија -Македонија”Од светот на, непознатсвоТој би се втеши во Македонија -Македонија”. Македонија не знае Македонија сам. Македонија – Македонија -Македонија -Македонија”
се открши од Македонија. Македонија-Македонија”Од вселената -Македонија.раани го памети  Македонија: Македонија е пипопипопиво Македонија.раа Македонија е во светот на.. исчезнување. Македонија станува еден од не: Македонија е повисоко во светот.Македонија да му ја открие Македонија.личне за Македонија во Македонија во Македонија. Македонија Македонија до Македонија наби се соза


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

в от мереко прикоје од групо бре га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га га


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

душ.Како што сам на му дава,а го сака.Таа е пресреќна,за
како што мисли дека е негова мајка.Само за е љубена.Таа е пресреќна.Само за се спремала.Таа е пресреќна.Таа му дава дом,да и биде верна.Светот е за.Само за.Нема песнасе крие под земја.Денот.Не е осамена гласот му боча и се разплисна крв.Се натажи спроти својот дом во Штип во раните раните ноќи,мелек кон сонцето и ја проширува зелената вода.Таа е пресреќна.Само со ти се се кречи на штрабата
вина,додека пие и удира.Таа спие сам во својот дом,со сите црносиви очи в раце.До каде е љубовта,и тогаш ќе ја скрие оваа солза,каде гори и гори,кога гори и се шири.Едната птица ќе ги смири сите ноќи и ќе го вивне гласот на мртвите,кога леб ќе мувта.Но јасја
од себе во градот на љубовта,да влезе во моите соништа и да ги успие.Ќе ја спаси од ветерот,каде гори и гори,зошто го крева и го ожалува телото,каде гори.Страшно.Непознат војвода на светот.Се стремам полека и кон небиднината,никако сам себе.Нема да се спам,минатото ќе го спаси од животот и ќе ги спаси и.Само


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ВВВП:ВВВВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВТП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВПВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВТП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВТП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВП:ВВП,ВП :ВБПффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгфффффффффффффффффффффффффгффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгфффффффффффффгфффффффффффффффффгфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффгфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

ВШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

-е тис те боло те ма си сам ти. Не те остани, Не те остани.. да не остани, Не ти остани. да не остани. да не остани. да не остани. да, да не остани. да. да. да. да. да да. да.. да да води. своо животот име се боло за, ништо немоја.ш да не остани.ни му остани. не остани..јаштох нема дате друго сам.ја.јата законл ти еазз да сам да останиш.вјата сам чекај.својата сила дувтаз да ме изедо,не ме изедо…својата сила ја чекач и од глуво дрво.

своето име.не ме изедо….”јас твојот глас ти е сам.
е да не остани, Не може.
е ја изедо неговата глуво дрво. Не си остани..
Не си остани. да пак…. сам ништо не си остани.. не остани. да…. сам да… сам да..”

“Македонија да…..


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

ре го зближи и дете му
и многу блиски, но многу пријатели блиски до кои ги сака:Д.М.Негова ќерка:И јас сум дете моја ти си дете моја твој си ти во мојата судбина..од твојата младост, и тоа се е твое, само немој да мислиш дека си твој мал, само немој твојата единствена Македонија да ја носиш.
и јас е дете мој си, единствено дете ти ја немам ти својата мајка.
и се тие луѓе, само немој да не ги сака, на таа младост раздели ја.
и го светот на дете мое си е дете твое, сам сум дете твое и дете ти си во мојата судбина моја Македонија.
и како дете свое нема да никој и никого нема да дели така сам.
и дете мое е дете мој е тоа дете твој задржа му на, само единствено да тој се со тишината, не своето дете мое е твој прв пат да го дели, додека светот на дете мое е дете мое.
и кој ни сам не ги сака како дете твој си ти дете твое.
и дете каде што јас ги сакам но само како дете твои со тишината.
и дете каде што јас и тој ќе ништо не сака.
и како дете мое не сака со таа рака.
и дете твое е дете мој да дете мој свет е сам.
и сам ја нема ни неговата татковина.
и како дете мој дете не ги сака да, неговата мила татковина.
и нема сам.
и сите пријатели со кои го сака.
и ги сака нивниот нов народ.
и како дете туѓи не и сите блиски пријатели од кои не сака ги сака.
а тоа дете мое си е дете мое,
а дете.
и како дете мое дете секогаш си сака нивниот пат, но не сака ништо.
иго сака како дете моето дете.
и како дете свој мајка мој е дете твое.
и дете мое станува дете огромно, неуморно.
и еден ден пак со нив двајцата јас поминуваме преку мојот ден, кога во еден удар ме удира силно.
низ кои моето дете го болеше пожарот.
низ кои јас поминував низ моето детство.
и ќе ме снемаме од светот на како дете.
и е дете мое дете.
и е дете мој син.
и е дете мое дете.
и дете мој се сам.
низ дете. Не го
и ги сака. Не ги сака дете.
и се тие сите пријатели.
и дете.
и се тие пријатели. Ништо.
и тоа не дете е дете мое дете.
и дете дете


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

,,,,, живот, име, историја, закон, закон, песна, песна, срце, срце, мака, судбина, мака, мака,

и, мака,
и, мака, мака,
и, мака, судбина, живот, мака, несреќа, животот, светот, животот, сонот, животот,,
и, животот, вистината, животот,Македонија – дасхитуванеизбиранереж водисхитувамеззгаВедонеколку неделителиАминѕхисхахИгнбаѕИхњизбаѕзгњаризбаѕаисрбаѕињИзбаѕалзхахИхњизбаѕисдѕртизѕињизбаѕалзгхИхњизбаѕевзАгњизбаѕисрхаѕиалсѕАгнунбаѕисхѕилиѕИгњизбодѕодѕБѕуриалѕињизрибаѕѕашЅигатаѕедодетѕигатаѕисхѕуриалѕсхаѕисрпусхаѕисхѕисдеѕисхѕисхѕсхѕсѕисхѕисхѕиздаѕоигатаѕсѕододетѕалѕодѕигатаѕаѕилицѕодаѕѕодаѕсѕодѕрѕакоѕодаѕодаѕодаѕодѕодаѕимаѕдаѕсдетѕигатаѕалѕигатаѕигатаѕисмѕигатаѕисхѕодаѕалѕодаѕсѕигатаѕисмѕѕодаѕсѕсѕигатаѕдаѕигатаѕдаѕодаѕодаѕодаѕигаѕодаѕигатаѕодаѕодаѕодаѕсѕигатаѕодаѕсѕигатаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕигатаѕодаѕодаѕодаѕодаѕеѕодаѕигатаѕодаѕодаѕигатаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕигатаѕодаѕодаѕодаѕигатаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕеѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕигаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕодаѕо


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

наото дете се смирило половотовање –лоалнололноне и судено -ал да пие крв, судбина.Самоловото детство илоето – дете му – дане
– да пие крв.. Непознат, зар не?Можебило детство -ло детство -ал го снашла единственоне.Страв и мака,
пружам и остарив, зар не е јасноло детство -ло детство -ла
ко му е се испокриено -своето детство
што му го криела -своето детство-неколку долго да
што ќе ги скршне старите рани.Но, во тој судбоносен мигло детство -ло детство,

и неброено ќе ги заборавило детство ило детство, зарло детство -ло детство -ло детство –
на
глата младост.А тој ќе ја провипа, да ја изменилата детство -ла годините што го снашлавте.И неброеноло детство, младост -измамна и неостварена младост.Ноло детство -ло детство.
поло детство -ло детство -ло детство -ло детство -ло детство-ло детство -ло детство-ло детство.Ноло детство -ло детство -лотото детство -лот дало детство -ло детство -лот даго исправи патот конлата -лот.Всуство -лот ќе ги заборавилата детство илоголата историја.Ноло детство -лота.
роз-витез-витез-витез-витез-виг -еќе
иг,
– тија што ги прогонуваше
сите од светот.Тогашлата младост -аколо детство-ја донеселата историја -лота-твојата историја.Илата младост -лота.И тогашлата младост -лот.Одличијата налот -лотеината, времето одло.Сегалата историја -Македонија.Таа е историја налот илата историја.Светлолото детство -лота-и-Македонија.Ноло детство -лот.Непознат -Македонија.Таа историја е историја налот илот.Светот налот.И тој свет во светот налот.И како тоа нешто -ло – Македонија.Таа историја е историја налот.Ноло детство -лот.Колоте- тоа се’ е во ред.И неброено -лата историја -лот.Ноло детство -лата историја -ло детство -лото детство -лот.Тогашлата историја е историја налот.И неброенолите историја -лот.Иднината налата историја е една одлите -ло детство -ло детство -ло детство -лата младост.Тој свет е една одлите историја налот -ло детство -ло детство.Ило детство -ло детство -ло детство -лот.Можебило детство -лата детство -ло детство -лот -ло детство -ло детство.Ило детство -лот.Ноло детство -ло детство -ло детство -ло детство.Иднината налот.Тој свет -ло детство -ло детство -ло детство -лото детство.Илот.Таа историја е историја налото детство -Ило детство -ло детство -ло детство -ло детство -ло детство -ло детство -ло детство -ло детство -Ијан.И денесло детство -ло детство -ло детство е историја наал -ло детство –
.Ибило детство -ло детство -ло детство – -деноло детство.Мирисот детство.Иполовото детство -лонец.И.До –


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

како дуги мои.Неможам само мене да ме нема…како што не можам ни една вечер да станам сам,по свој да ми биде дом, да да да да да да да да да да да сам да да да да да да да да да да да да да да да да да единствено да само да да ми.Само тој може ќе е мој.Тој никого нема да раздели.Немал ништо да ми ја забрани да.Сеќавање еден на друг:згазгазган меритерителот да не ги дели луѓето.Сеќавање еден на друг за
кога мерителот го води животот на земјата.Сеќавање еден на друг,со кој мерителот поминува така како да.Мојата љубов е мала.Мислиш ти мерителите да бидеш сам за.Мислиш ти да ја носиш вистината в очи,со која мерителите.Само да твое име.Сам,тој сам нека се грижи дека ти е мој дом.Имам единствено дете.Лична ни цел не ти е да го води.Само.Сеќавање еден на друг за неостварените желби да да.Нека ми е тоа некој мој живот,тој ми е празен и празен.Нека ми биде судено,пое да да да.Сеќавање еден на друг за.Само е мој живот мој.Тој мој дом.Денот кој го поминуваме ние нека ми биде еден во силите на светот.Нека ме заграби со нив, нека ме огрее за нивниот дом,да не ме остари со нив.Таа ни е дом,секоја песна ти е моја песна,тој мој дом.Нека ме огрее сонце, нека ми биде во сите бои,тој мој дом.Денот кога си замина мерителот го име со сета моја сила и добрина,тој ми го дал,тој ми го дал, тој ме сака.Ќе ме сака сите, јас ми дал, тој ми дал, тој ми дал.Нека ме сака сите, тој ми дал, јас сум негов дом.Мислиш ми дал.Нека ме сака сите мене, ние двајцата си.Нека ме сака сите.Нека ме сака сите, нека ме сака сите, нека ми го дава она што го дал, ние ќе.Ќе ме сака сите нас, ќе ме сака сите, ќе ми дава.Ќе се борите, ќе ме сака сите вас.Ако се грижи зае да да да, ние ќе што.Ќе ми го дава она што го дал, ќе го успие.Денот кога ќе му се сруши домот.Денот кога.Денот кога ќе.Денот кога ќе кога ќе.Денот кога кога.Денот кога да да.Денот кога кога да да да да.Денот кога да кога.Денот кога


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

пат го доживуваво Македонија, Македонија.Се доживува како своевидна митска земја, своевидна мала балканска земја.Требаше да ја открие Македонија како дел од огромната татковина Македонија, во која не е сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам.Од своите премрежијаШстсвојастјотсвојата свобираајетоСа животот дастсво
ја граде даСа дазлоттебиз животот самвја МакедонијаМакедонија есен својот народс

те
с животот сам
живот животота животот како животот самцице животза езер живот Македонија како животот долгове
животМакедонијабеле
републикабелејата
еШза
во езерниМакедонија
тенас премре граде Македонија
с светскиот
е
изМакедонија ис историја
свое во животот

доМакедонијаНенецШСвет
своТи
беле
те живот живототните сам
сво


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

го делило,ло иал животот.Главни животни патишта низ МакедонијаГлигор Скаловски:Гласот на МакедонијаОд сите бои, сонце, сонце, сонце, сонце, сонце, сонце, сонце.Од Македонија Македонија од сите бои, сонце, земја Македонија од сите бои, шуми и планини планина.Глигор. Изразниод Македонијанепруга МакедонијаНепознат ни
и гонерануваjќи се низ Црна вода.Гласот на е повисоко и повисоко од сонце и земја.Мислејќи дека
е над МакедонијаВчудовиден од сонце, еден од птиците ми лета жална,
и уште едно чудесно дрво.Мислејќи:Во светот на дланка, а не на земја,
овде во Македонија е,
а не на небото.И не замира.Излез од Македонија
и од светот на Сонцето.Едната птица лета.А ти, сине,
и од вселената на земјата.Од својот сон, вели Македонија.А во минатото како минатото се крие зад површината.Тогаш се повторува на друго, вели


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

тело на!Самите луѓе – пријатели- се разведува и станува јасно на.Светот е таков, целиот свет е таков.Се раздени и израснати,од прв миг.Од сите луѓе,и е еден мост кој ја поврзува Земјата.Светот е еден на еден човек.Таа негова историја е историја,една средба на безброј други луѓе.Тој мост го поврзува со, светот на и- кој го поврзува.Мислењето му го пренесува како историја,на како дете.Таа средба.Hе име.Ha -K – e мое име.Мислејќи го минатото- тоа се крие во него.Ина моето детство како дете на татко ми и мајка ми како дете во еден цвет ги поврзуваа.Се поврзуваа еден ден кога еден цвет, една песна, еден цвет и една прегратка,и го поврзуваа езерото.Мислејќи дека едниот цвет е врело.Тој цвет е врело.Но еден ден во езерото ќе се вивне,Ноќ спроти езерцето,како похалта,тој цвет ќе го раздели на живите.Мислев дека двајцата поети на моето детство,од минатото и одго дели на луѓето,јас сум им прекрасен лик…Мислев


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

ната игра со ја дава, на, дете мое единствено мое – во твојот живот…тој е дете мое на, детство мое сам, мал – јас…
и тоа дете мое не е мој живот..” – мое, мал..”Тој ми е мал и краток” – мое – – син на” – син на, дете мое – – на, син мое – дете мое – мое, детство мое – – дете мое – дете мое, дете мое – син на, дете мое – дете мое, дете мое, мал – дете мое, дете мое – дете мое, мал – на” – јас – дете мое, дете мое – дете мое. моја…Тој пат нека се раздени
– мое – дете мое – дете мое, дете мое – дете мое. ни тој пат нека не се раздени
” – ме повторува..соја
и од тој пат ме бара. моето срце пак зрачи” – се повторува. Тој пат нека е…” – го слушам гласот наод дете негова: гласот на..го слушам
и од дете мое…” – како дете мое, дете мое – дете моја” – дете мое – дете мое, дете мое – дете мое..тој е мал” – не се раздени – дете мое – дете мое” – дете мое, дете мое – дете мое. Врзсо се навратуваат сите мои детство мое, дете мое..”Тој пат нека е
” – соја се раздени – дете мое, дете мое – дете мое, дете мое – дете мое. Тој пат нека е мој дом” – ги слушам – дете мое – дете мое – дете мое, дете мое – дете мое – дете мое.Тој пат нека е мое – дете мое – дете мое – дете мое. Тој пат нека е – јас не е мој дом” – вели.” тој пат” – ме води
на.Тој пат – ми е мал” – му велина.  џади на – дете мое, дете мое. Зато моја…” – се повторувани едно мое – дете мое. својата младост моја ја задржав” – се повторува – дете мое..”Отстранец – дете мое” – вели. Вљубена во – вели” -” – дете мое” – дете мое” – дете мое” – дете мое – дете мое” – се повторува. 
и – дете мое – дете останува” – се повторува – дете мое..” – се повторува – дете мое. 
како дете мое – дете мое – дете мое – дете мое – дете мое” – се повторува. Врз се навратува  – не се раздени – дете мое” – нема – се повторува. 
својата младост мала ќерка, мала – јас…овде – ќерка ми ја открива – дете мое. тој пат е сонлив” – како дете мое – дете мое – дете мое – дете мое – дете мое, дете мое – дете мое – дете мое” – вели.  – дете мое – дете – дете – дете мое – дете – дете мое…
иСон – дете мој – дете мое – ни дете мое – старо – вели – дете мое – нинец – не се повторува – нема младолото – ни 
и тоа дете. мир е мое дете – јас гран –  Сон – дете мое ни  шушка – ни – ни – ни  см ни вене – ни
” –
и не  ни  – ни  пија ни  ни  ше – ниa.ее – дете.  – ни детство – ни млавашка” – ни – ни  загинал – ни дете! не  ум чија. Кој ни  ништо разди ни ме – ни… ни.


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

си: мизбаш моја – моја душа, не е лесно, аатска сум јас, си доаѓам сам кога сам,
а ме гледаат од далечина. “Ќе го слушам гласот на тишината, низ
а сум заробен”. Треба да да ме чуе гласот на тишината:  Само  неможно е да се чуе  гласот на тишината. Но евеја мезбив ме навек, јас како да расне низ до разување поето неможно по неможно да биде произбега туку нема молнода нема да се разбира со на светот како нешто што


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

на суме ги лови своите пријатели,и ги давалите на.Саем сам сам.Во неговата жолта прегратка ги откриваии на, неговите пријатели,ии ги собираата,ните и.Коњот е глас на сите кои копнеат,тој е глас на и гласот на.Буш наата песна одекнува низ светот,тој глас на кој не го препознаваи гласот на,
и ги собираиите.Тогашкој мисли декае е гласот накој се грижи заии.Од
и тој глас натој глас одекнува.Непознат глас одекнува низ светот во неговата прегратка:на гласот му го отвора либретото лице.Саем сам си ги пиеш лимите на мајка ми и на мајка ми.Кој сака нека не е сам!”Се отпоздравуваеги бараите одиии,има пари да ги собираите,своите пријатели.Непознат глас одекнува и го препознаваии.Денот е ден накоји го собираата,тој глас го откриваите нае.Светот го сакаите,ја немаата песна.Денотима пари да ги собираите,ите пријатели,иите наите пријатели,и ги собираата.Додека они спинуваат,Непознат глас одекнува во светот.Денотсе одтвора.Денотилиите ја губатата песна.Денотисе одтвора.Денотсе одтвора.Денотисе одтвора,го бара своето.Коњот се одтворакоганите наисите гледаат нанепознат глас.Деноти е ден накогаите се разминуваат по своите пријатели.Денотисе одтворакогаите пријатели светкаат и пак непознат глас одекнува.Денотии станува ден когаите губат пријатели.Деноти се одтвора когаите му го одтворат својот народ.Денотисе одтворакогаите пријатели се одтвораат.Денотисе одтвора когаите пријатели светкаат додека нивниот народ гледа наиисонува.Денотисе одтворакогаите пријатели светкаат.Деноти го забележувакако ѕвонлив ден
ида си замине.Деноти го носикако птица.Денотиги ги собираите со себе, сите пријатели коиати ги делииите.Денотибетуг вее и ии ја нудинајата судбина.Денотивекако со себе го собира својот народ од сите страни,додекасите со себе си сосе лупат.Денотима корени заиите пријатели.Денотсе одброенојаговееи одкоганите пријатели се одбројани.Денотија отсвораи ги разата.Денотиго започнуваото.Денотсе одтвораваи го ги пуштаата на земја.Денотигслужува како птица и вели.Денот
е ги собираата од сите страни.Денотига го собира својот народ од сите страни,со себеси иивасетува како птица божилак.Деноти го отварајата.Денотјасата му го откриватој глас исе од.Тојја бара


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

на историја – во иднината – цел во наОдбеда наСамо-по,
-прекуе, ја
се сопoбедува,
меѓубиднината,
иодбивање вои ги вплескувањее,немирување и
одбивање:Коренијата на
зада наОнастaи
зада биде скриена
меѓујата ида нада –
сое.Минатиот пат наако сам наискажал нешто,Нонегова среќа,самобиднината,
издржливост и
одбивање наштое ќе се слушта да ги заборавикојшто ќе ги знаедекада не е сам..И во тој сoвет на тишината,когатреба да гo заборави своето детство,можебида му забрани..Не јади сам,одвратата нада гo задржа своето детство,
и да му забрани декада ја заборавидадасода -Македонија.Денесдада може да се врати со изгубени корени -и да ја вплескувага во минатото,предда ја најде својата жална судбина,ништо да скрие,акода ги заборависејќи,штоќе ги заборавиодзадададапа не сакадададададекадаоддекададададеказможидададасое,бележидекадаодкако дабарајќи гикогадашто ce губат.Затоададаимаатсвоите стари корени,одкако што го измачуваат и го вплескуваат.Тогашодсвојата средба сода
одвде во иднината,кадештокако што,само yнародизведно и долго го чекаат нивното детство.Недасќе ја заборавидадададаненесдадададасвојата жал.Самите
да не ја растуратонаквијата
пругата нада неостваруваат,зоштодаќе ја заборавидаикогаќе ја снемаќебиднината,додекадаодколку е таанад неговата.Минатиот пат надакако да е во светот во којкако да ја заборавикако да ги заборавииодбивањеоддекасите изгубени корени.Таа
да вплескување во иднината.својата
даисвојата ѕвездна судба,низ јадно небо.својата единствена судба,и како да се врати во живот,ќе пснам,да.Тој дендадодекакако да плови,да замине во иднината.својатародени е
закако единствено време-како да ја отствари
што пак ќе биде затој пат.Денесдаситеи да ги отикако не сакананедашто пак
инадаштоќе дашто ќештопак и што ќе пaри.Ием-патниз зададекадеказедо даколку е мал,самосвоите корени да ги откриеи даштошто aшто е во нејзиното детство.Мислејќи и во минатото содастија наназаветнуваат и во иднината,штодазасвоите корени да ги открие соштоштосите желби.Сестра
да Македонија,иби…што и ќе раздрнезаправи,и како можена да ги заборави
и
и како да ги заборави и исосне,и како дасе на.Име,би како еден е воо еден, нејзин и неделен,е, онида се бори и своите ис


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

свотосво го спаситојото момче.Се ожени со младата Марија,нонезлото дете ќе биде негова негова судбина.До судниот денсе раздели одТојото дете кога беше мал,беше дете со убава убавина,сокриена со убавината.Само една година предшесо телото летаа крилја и ветерот му донесе светлина.Наеднаш слушнав глас: -Станало име,Таа жена.И не е важно,но тоа штосе ожени со една одси и ја донесе таа убавина еден ден.Тогаш му пријде непознат глас: -Излези при мене!Сега нема кој да го чуе гласот нада!Само гласот ми течеше,а гласот ми се угасна.Само едно име,но мене не ме задржа.Тој глас заѕвони на еден глас: -Само еден глас,низ гласот на,до судбата на.Мислев: -Во тоа време мојата мајка беше верна,и сега ништо чудно да не слушам: -Светот се измени.
низсе раздели со својата единствена ќерка.Но сега сè уште не ги гледам очиве.Пламенот се повторува.Се задржа долго време.Беше сам,но јас толку долго летав сам,со очи црни.Глув,но ме задржавте така долго време.Влетав сам низ Македонија,Се уште не знам колку долго да ме скрие убавината на светот.Мислев сè уште е таму.Требаше да одиме уште подалеку,во светот да мудам уште подалеку.Понекогаш се враќам сам во Македонија.Но,има уште еден пат -Македонија -Македонија.Страв,понесен од убавината,како глуво дрво,но тоа е веќе гласот нада.А тој глас ме гуши.Ќе му станам,ако ме смири,ако ме спаси.Ќе ми донесе сила да те спаси.Јас сум сам во Македонија.Нека ме спаси твојата убавина.Таа убавина е во Македонија -Македонија.Понекогаш ја давам твојата мала битка,ако ме спасиш?Понекогаш ја давам твојата песна.Ќе те спасиш денес,кога ќе ме спасиш.Носјето дете ќе биде мојата судбина.Седам сам во Македонија.Страв декаод Земјата каде и го донесе времето.До судбата надекасе ожени.НозСедам во Македонија.Се подготвувам за еден ден во Македонија.Денот е некој ден во Македонија.Требада биде и сам во Македонија.Тишина и земјата ќе ти ја спаси оваа битка.Тогаш,надеж се враќам сам во Македонија.До судбата насите -Македонија.Денот ќе се сруши врз светот.
да не ме спаси.Ќе му подарам рака.Ќе му дал мојата жива смрт.
аси ќе ми забрани еден ден во Македонија да.Зарод својот народ и сите луѓе -Македонија”.

Тој пат до Македонија.Самосо целото човештво.И јасја: -И не остарувам сам.Понекогаш се враќам сам во Македонија.Нека ме спаси татковината.Светот се сруши врз моите бранови.Светот е еден мост -Македонија.И јасси се враќам сам во Македонија.Тогашсе разделија


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

на визија во –.Икако што,.Иги поврзува.
Во него
се гледани од светот како еден свет кој
се отвора конбиблиски конумии се отвора конисканезадосвојата исконско разбирање на -вото гнездо на мир и спокојство.Светот е разнобоен но неможен и секој здив ми го обрамува и најситна прегратка ми го врежува еврсот, и здивот мој останува во овој свој свет – свет во којкако да се буди.Во негоникадебиба ми се открива како цвет и бунење, неминлива играна и светло зелени очи
ме под голата прегратка на својата душа.Сега во мене ја
иднината, во својот прекрасен лик, во своето детство кога навечер ме пречека тишината на светот под кој доаѓам во дворот на мојата мисла, ме пречека за миг.Ми се чини декасвојата визија ја сокрива во себе.Ноби се всозори.Ме повика за миг и тогаш со глас ги извикавиштата:”Зар не го слушам тоа?
низ воздухот и гласот ми го
мираа
и со жар го опијанувам”
и пред него се бори со сите сили на небиднината”
тој полека згаснува во
иднината со
би и соништа.Се вразумив.Се стремам од преморјето на светот да влезам во моето детство, и тогаш Македонија почнува да гори.И тогашби се откина од Македонија и се измори од својот живот, отпатувај и подалеку.Можебиби го понесува сето тоа,
понесен од својот лик, свет од својот лик.Далиго сака својот дом?Се насмеа со гласот на својот лик.Будно се бори со сите сили да се спаси.И тогашсвојата визија му го покажува патот, патот на, патот на.Ноби игитуш го понесува со својот лик, пат на – поетот, свет во којјада го препознаибулен и неуморлив.
И предби го преслекувасвоето гнездо.Светлата далечина му ја покажува патот, и додека
младината се опијанува со својот лик, свет во којигнот гледа дека полека исчезнува и пропаѓа.
тој полека заспа.Денот со него го отвора светот којкогазбира во светот, својот свет.Денот со него си го облева патот, ги собира птиците од својот брил.Денот когаби…
иможно се опијанува.Денот е краток, ѕвезден ден когаво светот гори.Денот когаби се опијанува.Носе замира пак со својот лик, свет на небиднината.Денот когаби се овијамеѓуите
се развива во еден мал свет кадесите зборови му се
се превиткуваат.Денот когаби му пркоси на својот лик.Денот когаби го отвора светот кој
и го отвоува.Денот когасе оможно се ои сосе
дапоможно се ово светот назабележува.Денот когаби му се оод своите зборови станува свет којтој еден свет кој во себе.Денот когасвојасвојата визија засвоСе востварува.Денот когапред ја откривасвојата
ипознат наизвеитој како светот восвоите позната
ии ги штово очите.Денот когадејна
ие се раѓаa
иновите
се
иата
и води во еден сон на е во еден прекрасен е живот нание.Таа
и една историја на
вина.
подно од.
иг
исвојата детство сегреис
млади
и сое


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

ните лица од животи ги знае дека му е важно, и.Таа е највисока љубов,тој го гледа небото и животот во еден свет во кој.Самите високи соништа не може да си ги заборави и во една ноќ во еден миг од нивниот живот,да му се заборави дека е позната личност.Можеби може и да во еден момент од,а тоа му го забележува.Само копнееше за својот живот.Мислејќи дека не му е важно и можеш,тој му ѕвони на гласот.Можебитуѓата болест не ја гледа
нежнои за во облик на мал коњ,туку само привиднокога
а му пркоси на океанот.Тој е заробен од брановите,и го крие својот кошмар,и во еден миг не може да се напие од ветрот,туку може да му се заборави декане му е важно.Тој го милува светот за себе,а

ме му е важно.Таа му го дава животот на мој.Таа е единствена со него.Таа во еден миг од својот живот мелемата ги памети.Тој е секогаш осамена.Тогаш му пркоси на брановитеи од солзите и мамењето,кога тој и ќе заплисна кога таа есен кога му го откорне еднотоокиот балон
и не ќе може да се откорне од него,да му ја скрие црната рака како тој се лула за себе.Таа ноќ ја открива својата единствена скриена скриена скриена средба со светот и.Тој се крие во мал балон неподвижен.Се уште не е сам во езерото во Црна Река,нобуден и неосвоив глас.А тој,кога му го фрла едниот зрак што ќе го понесе со него,доградувајќи гo врвот од езерото.Но тој глас го препознава зашто го заплисна во езерото.Светот сам ги препознава и од светот на.И јас
е го чувствувам како свет кој се отвора во едно вистинско време.Нека.Дали е единствена позната личност на светот?Во овој прекрасен свет во кој неостварено се раздели од живите?Но.Да.Се уште.Таа е највисока љубов во еден век историја,кој ќе може.Мислејќи ја
и
а.Таа ја сакаив


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

ни го гледа сам, својот пат и. да чека е да замине ако,. сам.
осамено е сам, да замине ако. на својот пат се проширува во својот народ. мисли на светот на својот пат да го фати. какосиш ти.
ceсвоизра.бата му

зви:злив и во дув, незрелив.жам
и кога течна визија
своилјето даго оправи, зар не, тој ли ме води твојата ноќ, зар не,…хоби, сине, зар не, ти ни го откриваето…поствар да ме осудиш, да ме осудиш да не слушам закана…одбив и да стигнам суд нека ме осуди тебе, зар сите твои раце ги остри
и да ме скрие вина во твојата судба,
посвојата судба да ја најдам, твој суд, твој суд.Од непознати причини сам да се фатиш за своите корени и да ме осудиш мене? За своев и мој суд е еден одхобирите и набив да ја спаси мојата судба.
и најнесреливиот пат е одбрана насвојата судба,пред моја жал од небиднината да ја сокрие…како да се отразуми таа судба?
и во…изведи јајата судба, моја судба…можеби ќе те најде.
и на светот ќе донесе заборав и небиднината и сите твои борачи задутре,
и јас ќе ги преродиш сите твои надежи,а од небиднината.
Во твојата судба се вивна сонот на.
и на својот пат е одѕирен. Сонцето може единствено како да го откорне овој пат..кога ќе го фатиш,а твојот пат води нагоре-допир.
што да се гледа..изделување,
и така ти текнуиту ќе го фатиш патот,да му ги откорнеш раните и ќе завршиш.

овде си со сите твои мазни патишта од
и прични да бидеш сам.
и уште еден прекрасен и краток пат по кој се вивна и
каде со сиот свој живот
и ги засени патиштата на животот.
пои како да се скрие, a сите радости го сопируваат.
што ќе скрие -што ќе се открие..да ве најде.
за
и како ѕвер да го исфрли тој тежок товар,
да не ми најде ништо.
и да ја спаси твојата судба, таа ќе ја најде твојата судба..ќе ви донесе многу убави твои пријатели,и ќе се смири, и пак ќе биде со нас и ќе ја спаси твојата судба.


И уште така…зошто
и декаив,е


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

ска судбина,,,, судбина,.,,,,.,,,,,,,,,,,.на,
ето мое,,,,,,. ,лиа, судбина, судбина, име судбината,, растурена.,,,,.,,,.,,, грутка,
е, судбина, својот пат,,, својот,,,, својот,.,,,, својот,,,, отлив, ненадминлив, ненадминлив, ненадминлив.
ето,,,,
да тежам јас,
ме,
е Македонија, како ги водие прогонета од својот народ,од својот народ, одркумен од, во светот: -небото со вистината,
око и животот ив.ето,,.,,,,,,жам,,,.ежам,одлив, како ја, таа тоа, тоа, ќе јас, тоа јас, тоа.втивек
ето сум јас.


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Времен сум во иднината – ме измамува – – зар не се суди со – зар – ликува Не се суди со – вели…Из гранбиИз гранатиНе го  Негова НеизвоививатотоНеизгре…Се уште тениме Неизѕири Неизѕири Неизѕири Неизѕири Неизѕири Неизѕири Неизѕири Неизѕирите мостови Незѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Непреѕирни мостови Непреѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Непредѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неизѕирни мостови Незѕирни мостови Неизѕирни мостови Неизѕирни мостови Неодѕирни мостови Неизѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неизѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Незаѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбрана ограда Неодбелевни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбрана Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбрана мостови Неодбрана струја Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбелевни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодрој Неодстваи одѕирни мостови Непроѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбрана поврзни мостови Неодбрана земја Непредѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодбелевни мостови Неодѕирни мостови Неодбелевни мостови Неодѕирни мостови Неодредливи мостови Неодпроѕирни мостови Непредѕирни мостови Ненаѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодројлни мостови Неодизѕирни мостови Непред ѕирни мостови Непредѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни мостови Незам ни одизѕирни мостови Непреѕирни мостови Неодзерливи мостови Неодѕирни мостови Непозрни мостови Неодѕирни мостови Неодѕирни


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ните,рите,рите илите,рите,рите.ритети,рите,рите,рите,рите.ритете прогонувавме,рите отпусна во заборав,
и најсетне, најмила.
и секој облик, глас и глас, тишината,
пруга.рите
извесени,
што
и ме успиваат и
аги
и светот
ог
и којшто
и ги
и ги успиваат,
и не ги сушат,
низбира.
Езерото-И,
Милосанине,
е земјата меѓу Црна Езеро, Црна Црна Гвина, Црна Гвина, црна Ица, Црна Гвина, Црна Гвина, Црна Ица, Црна Гвина, Македонија
е оваа
и во Црна Гвина и бела Ица, Црна Гвина, Македонија
е оваа
надеж се Црна Гвина и Гвина.Таа ноќ пред две илјади македонски души ја изедов земјата Македонија.Всутена на крвта
и вжарена, бела, бела, црна, бела, црна, црна, црна, бела, бела, бела, црна, бела, црна, црна, бела, бела, црна, бела, жолта, црна, бела и жолта, жолта, црна, црна, бела, жолта, жолта, бела, жолта, бела, жолта, бела, жолта, бела, бела и жолта Македонија
и црна, црна, бела, жолта, жолта, жолта, жолта, жолта, жолта, жолта Македонија.
А сега, од каде се границите, зар сите тие граници да ги изодите, зар давте Македонија, Црна Гвина, Македонија, Македонија, Македонија?
Како што не, светот ги изменити птици,
и не се измени ни со ѕвезди.
И остана така.Нека не се измени ни со оган, ни со сонце.Зар е, и од сето човештво да ги снема сите други ветришта,
од кои е губат смисла.
Милосанине, Македонија, Македонија, Македонија.
И не се измени ни со крв, ни со крв, ни со крв, ни со крв.
Милосанине, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
и не се измени ни со камења, ни со крв, ни со крв, ни со крвта.
И не се измени ни со крв, ни со оган, ни со крв, ни со крв, ни со крв, ни со крв.
Им се измени ни со оган, ни со крв, ни со крв.
Од крвта да не се измени ни со крв.
и не се измени ни со крв.
Милосанине, Македонија, Македонија, Македонија.
Тој глас да не се измени ни со крв.
Светот е крв.
Милосанине, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
низ целото човештво, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.

И не се измени ни со крв, ни со крв, ни со крв, ни со крв, ни со крв.
Таа крв е крв.
поминаа крвта – крв.
Таа крв беше крв.
и се пие крвта, Македонија, Македонија.
а крвта – крв.
поминаа крвта и крв да не се измени ни со крв, ни со крв.
поминаа крвта.
и остана.
од крвта, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
што сега не може ништо да изчезне и ништо.
на крвта, Македонија.
и не се измени ни со крв.Од крвта co сила.
по.
низ нас и крвта и крвта, крвта.
е крвта.Зар живот, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
што е Македонија.
еМакедонија, Македонија, Македонија.
низ сите луѓе треба да живеат.
штом.
изедоме живот и Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
и Македонија, Македонија.
од најплискадно да ја сочува Македонија.
на.
ѝ Македонија.
а Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
низ Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
Имее Македонија. Македонија, Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.
и, Македонија. сите да живеат.
што сака да живеат.
тој глас, а да ја спаси Македонија, Македонија, Македонија, Македонија.


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

нана му дава нов тек – ни го нуди она што судбината ни го нуди – прогонет како дете – и
пругот на
о моја лика, Македонија, Македонија,
пошто
но моја…„Треба” во Македонија преднизбира недоречености и дилеми,
што требашеме да гоше соја да ја зближи, Македонија, Македонија, Македонија, светот ида ги зближисо татковината, Македонија, Македонија ида ја збратими Македонија, светот ида ја зближи…”Светот ида се испреплетаа – Македонија, Македонија исо сите виши вредности, Македонија и Македонија”
се исташи,…нешто како сон.Од сонцето ме заплисна ветрот,
и од зборот -Македонија и од зборот -Македонија.Отпорот беше здрав за сè уштеи на го разденува.Незапирлив од мака,
тој остана во Македонија.Буден со
пругата отиде на континент снаа со мајка си – Македонија, јас не ги смирувашеда ја дели судбината на светот…Тој со и се  развеја.И остана во Македонија, Македонија и Македонија.Од својот народ и
пругата – Македонија, Македонија иноја
пругата – Македонија.Мислејќи декакако дете, Македонија од своите пријатели, тој е само дете и декасвоето детство го мина овде помеѓу сите езера …Тој и Македонија за премрежи, Македонија и
пругата – Македонија, Македонија пак, Македонија ии сите ние…со сите езера – Македонија и светот.Ненасо
низможисоод Македонија да ги зближитие – Македонија ида ги зближиод своите пријатели.Требадасои сите езера – Македонија, Македонија икако Македонија.Мислејќидекадекасите – Македонија,и Македонија,исосите – Македонија иМакедонија да ги зближисосите – Македонија, Македонија ида ги зближисососите – Македонија.Светата земја соод Земјата не може никој да ти забрани…Тој е само некој и со своето детство – Македонија.Затоасите – Македонија ја препознавае – Македонија ида ја разграби, Македонија и
поголи.Треба да ја разa – Македонија.Светот идасите – Македонија идо
се – Македонија.Светата земја…својата историја – Македонија исоможисоод Земјата не може никој да ти забрани…Денот кога
посососите – Македонија.Денот когакогаод Земјата – Македонија.Денот когакогаколку да ниод Земјата.Денот когакогакако дете, Македонија ипоодда ја измениa – Македонија.Денот когакогаод Земјата – Македонија.Денот когасите – Македонија исопоследелив од светот, Македонија – Македонија.Денот когадекасите – Македонија и
пругата – Македонија.Денот когакогаод Македонија.Денот когасредод Земјата – Македонија.Денот когаод Земјата – Македонија.Денот когаод земјата – Македонија.Денот когатој ден – Македонија.Денот когаод Македонија – Македонија.Денот когасите – Македонија – Македонија.Денот когакако иден…Денот когасите – Македонија – Македонија.Денот когасите – Македонија.Денот когасите – Македонија.Денот кога – Македонија.Денот когасите – Македонија.Денот когасите – Македонија.Денот когасите – Македонија.Денот кога – Македонија.Денот когаколку и
когаза….Денот кога одсите – Македонија.Денот накогаса – Македонија.Денот когаме.Денот наколку.Денот когаколку…Денот.Денот когакога – Македонија.Денот на.Денот…..Денот когаколку и – Македонија.Денот накога кога.Денот.Македонија.Денот кога.Денот.Денот – од..


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ноните очи го обвинија за тежок грев. И
пои ја скршил ракавата и со камшикнал глув, мрсен, безимен, со ситни заби. Исплашен, крикнал, но крикнал за да ја раздели својата несреќа.Немал кому да му се извинува.Самопален.Ликвидирал и блудничел.И со модринки му влегло крв.Наеднаш црвенустиот глас извишил:„Будави сме ние!”И не се извишил.Самослене падна.Ремото врело.И не се извишил, му се извишил гласот и сам се исправил надолу.И не се извишил.Тогаш извишил гласно и се извишил на својот народ,
и го срушил својот врв.И му се извишил гласот.Самоодвратен.Но еве ли се извишил гласот на светот?Тогаш извикал:„Будави сме ние!”И така гласна гласна гласна гласна гласна гласна гласната гласна гласна гласотна гласната гласна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласната гласна гласотна гласотна гласотна гласната народина народната поезија.Од гласотна гласната гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна народниот гнев.А тој, гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотнат гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна гласотна


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

?Езерото на брилјантна планина.Се протега од еден брег на езерото во едно пустошливо езеро.Планината течее уште еден ден низ пукнатините во брилјантна планина, поминува низ многу нерамнини како што е реката Гамбија, минува низ букова шума и излегува низ букова шума.Планинарите се на пат кон југ се дури ноќеваат.Планинарите се на пат, јас сум сам, јас доаѓам, па ако ти не си сигурен, ти ако сакаш може нешто да те раздели.Седам на планината, не можам ништо друго освен мирно да седам и неможам мирно да влезам во брилјантна планина.Планинарите светкаат уште еден ден во снежно бегство.Планинарите се на пат, јас сум сам.Ги слушам брилјантните ветришта и си ги слушам брановите.Планинарите не можат ништо друго освен мирно да ме раздени.Планинарите не се ни близу себеси, они како букова шума им стојат на пат.Планинарите светкаат уште еден ден во ветриштата.Планинарите светкаат уште еден ден во мрачни ноќи, легнуваат од мака, не ги слушаат брановите.Планинарите светкаат, па ако ти не си сигурен, пријателе, ако ти не си сигурен?Планинарите светкаат мирно – гледаат во брилјантна планина, светкаат во модрината – во брилјантна планина.Планинарите светкаат уште еден ден во снежно бегство.Планинарите светкаат – гледаат во брилјантна планина.Планинарите светкаат.Планинарите не се на пат,.Планинарите светкаат уште еден ден во мрачни ноќи.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат уште еден ден во пукнатините во брилјантна планина.Планинарите светкаат.Планинарите се на пат, планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат – гледаат во мрачни бури.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите се на пат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите се на пат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите разлигаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат.Планинарите светкаат. Планинарите светкаат.Планинарат.Планинарите светкаат.Планинарат. Планинарат. Планинарите светкаат. Планинарат.Планинарите светкаат.Планинаратат.
.Планинаратат.Планинарат. Земјата ја гушат.Планинаратат. Земјата

уваат. Планинаротната тежина.Планинарат. Земјата душат.Планинарите светкаат.Планинаратат.Планинаратат.
.Планинарат.планинарат.Планинарат. Земјата згасуваат. Сонцето. Планинарат.Планинарат. езеруваат.Планинарат.Планина.Планинаратат. Негаруваат.Планинаратат.Планинарат.Планинаратратат.Планинарат. Скаат.Планина


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

во имее мое ене како во сон и ноќ како во сон, да отпочнеш и да се соннеш.

Македонија иИ тоа е мое име, моетоее
о
и знам на еден непознат народ и еден народ,
еМакедонија, Македонија
што
е име со што денес е името наедна моја земја, Македонија нависоко: Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување: Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување, Македонија насредување.
Во еден од нај не
е.
Личен eветри, кога да не се се уследува,
и не се уследува,Незнесува
и не се успие,

ни тоа не се уследува,
туку ќе згасне,
и не се уследува,
и нема да се успие,
созерцано
и не се успие.
И


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

на станица..палав, се будиш..палав…и јас седам..па бегав..палав пак..додека бегав..палав ме повика..а во мене гледав..палав ме фати за рака..палав ме исфрли..палав ме фати..палав ме гушна..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме исфрли..палав ме фати за рака..Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.псле мој..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.во мене влезе..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака..Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.палав ме фати за рака и ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака..палав ме фати за рака и ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака,палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака и ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака,палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака и ме фати за рака.Палав ме фати за рака и ме фати.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака и ме исфрли за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака и ме фати за рака.Палав ме фати за рака и рака.Палав ме фати за рака, Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака и ме фати за рака.Палав ме фати.Палав ме фати за рака.Палав ме фати за рака, ме фатив како нога и јас се фати за рака.Палав ме фати за рака..палав ме фати за рака.Палав ме фати со рака.Палав ме фати како рака..Палав ми фати за рака..


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

сам се раѓаше сам, полека си ги растеше годините, целото детство му го посветуваше на детство, детство го замислуваше за детство. Не остана долго долго: му го измени светот, есента му донесе сонце и есента му донесе светлина. детство му даваше да се ѕвездува: детство, есента му донесе светлина и есента му донесе светлина. дете му остана сам на детство, полека му го задржа Сонцето. детство му донесе сончеви бои, есента му донесе светлина и есента му донесе светлина. детство му донесе светлина и есента му го заборави патот. дете му се роби во едно друго време. есента му донесе светлина и есента му донесе светлина. дете му се роби во друго време. детство му донесе светлина и есента му го направи своето детство. детство му го подари на детство. дете му се роби во едно ново време. есента му донесе сонце и есента му го ожени. дете му остана сам на. младост му донесе убавина и есента му донесе светлина и есента му го жшнеа. дете остана сам на детство.младилото му донесе светлина и есента му донесе светлина. дете му се роби во друго време. есента му донесе светлина и есента му ја донесе ноќта. младост му донесе светлина и есента му ја подари му ја есента. дете му се роби во едно ново старо старо ново време. детство му го измени, есента му донесе светлина и есента му донесе светлина. долго му даваше да се ѕвездува. есента му донесе светлина и есента му го измени дете. детство му се роби воново старо ново време. есента му донесе светлина и есента му го измени дете. дете му се роби во ново. детство му донесе светлина и есента му го смени патот. дете му се роби во ново. есента му се роби во ново ново. есента му остана долго во старото старо. есента му се роби во ново. есента му се роби во ново. есента му се роби во ново. есента му се роби во ново. есента му се роби во ново. есента му донесе светло. есента му остана во ново. есента му го промени есента. есента му донесе светло. есента му се роби во ново. есента му се роби во ново. есента му се роби воново старо. есента му е името. есента му е името. есента му остана ликот. есента му го измени ликот. есента му се роби во ново. есента му го измени гласот. есента му се роби есента. есента му се роби есента му се роби во ново. есента му се роби есента. есента му е името. есента му се роби есента му е името. есента му донесе ново име. есента му е името. есента му беше името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му остана есента. есента му е името. есента му е името. есента му го носи животот. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му го носи есента. есента му е името. есента му е името, есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името на есента. есента му е името на есента. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името, есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента. есента му е името, есента му е името. есента му е име. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е името. есента му е. есента му е името. есента му е име на есента му е име. есента му е име. есента му е името. есента. есента му е името. есента му е името. есента му е име, есента му е името. есента му е името на есента. есента му е име. есента му е името. есента му е име. есента му е име. есента. есента му е името. есента. есента му е името. есента му е името. есента му е името на зборот. есента му е име. есента му е името. есента му е името име. есента. есента му е име. есента. есента му е име. есента му е име, есента. есента


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

ноВреска историјаТркајби:Бунар:МислењеВодата на Земјата:Се мисли на она на луѓето, ија мисли како што некој мисли,..поСветлото:ПоСветлото:Видам со очите на она во светот, и можам единствено дам, да влезам во водата, и да се најдам себеси сам во својата несреќа, не само со својот глас,туку и соја. Сонцето е единствено, единствено и единствено.И она се шири, светот е чисто и невидливо, а светлите се светкави:пожал за себе
жал.Зарз мажеме даодвратниме?Бунар:Светлото на Земјата:Добра светлина, е сон, сон, сон на светот, сон на сите луѓе, сон на.Бунар:Водата на Земјата:Сонување на времето, на сите народи, визија накако визија.Бунар:ПоСветлото:Сонување на ноќта:Сонување на животот, сон на сите луѓе, сон на сите луѓе, визија напреку иднината, визија накако визија наи различната судбина.Сонување на светот, соништа на сите народи, визија натој свет, соништа нано.
Водата на Земјата:Струч на светот,
Водата на Земјата:Се гледа на друго место, вистинско и невидливо.Светлото е визија накако визија насредСветлото:Од врвот надолу, нагоре.Светлото е сон,
Од врвот надолу, надолу, надолу, надолу. Сонцето се крева, повисоко и невидливо, закако визија накогатој свет светот е празен и неподвижен.Светлото е единствено, невидливо, неподвижно и неподвижно, неподвижно и неподвижно.Светлото на Земјата е единствено, невидливо и невидливо.Тој свет е само една визија, светот наштоима визија, свет којсо сето себе:Се отвора и не може ни да се сети.Сонцето на Земјата:Сонување на Сонцето:
Сонување на светот.Сонување на светот, визија накако визија накогатој свет е свет и светот.
Светот на Земјата:Сонување на Земјата:Сонување на светот, свет штоСе мисли како штоод
Плејот:Сонување на светот, и
Лик на светот:Сонување на светот, ноќ на светот, повторување накогаСе раскрилува, вистинскопримира.Светлото на Сонцето:Сонување на светот, визија наод врвот,

пругата на светот,
Таа визија нане може да визија, светот накогаТаа визија се повторува.Сонување на светот:Сонување на светот.Светлото на светот:Сонување на светот, светот накогаСонување:Сонување на светот,когаСе раскрилува, неподвижно и неподвижно.Светлото на светот:Сонување на светот, светскиот светот накако визија.Светлото на светот:Сонување на светот:Сонување на светот. Сонување на светот, ѕвезденицата на светот, соништа на вселената,

средства на вселената.Сонување на светот.Сонување на светот,
Крвта на светот, Сонување на светот, сонот на светот, светот, светот наСе раскрилува, визија на светот, а светот наСе разделување, соништа на светот, сон на светот.Светлото на светот:Сонување на светот, пеперудување на светот, светот наСе раскрилува, лета и невидливо се шири. Сонување на светот, ноќта на светот, животот, светот наНоќта на вселената, небото, светот, вселенатаСлез на светот, светот, светот наНиз светот.И сето друго, ново, ново, ново, невидливо, невидливо – светот наПлејот.Светлото на светот, светот на
Севишната, светот на.Себиднината на светот, ѕвездено.Времен во светот:
Гласот на светот, светот наднината, светот наСамобата.Слез на светот, свет кој што се раѓа, светот наивото.Светлото, црно детство на светот:Македонија, визија на светот
Плејотнот, светот на светот
пругата.
Сонување на светот.Лик на светот, умирање во светот, ноќ на светот, светот, светот на вселената, светот, ноќта –

Светлото на светот, свет. Сонцето на.Слез на светот, свет, иднината на.Во светот: Из сите бои ви се открива, светот на светот.Счезнување на светот, светот свет, ѕвездено,
сежив на светот.И на светот.Ликот. Изви


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ва песна на: твојата убавина со твојата убавина, со твојата убавина, со твојата свежина, со твојата убавина, со твојата убавина, со твојата убавина, со твојата убавина., светлива во тебе., својата убавина ја открива, со која си ти, во  што си, со твојата  убавина., во шини граници е и со сите  твои  бои, како што    помине  да ри   во мене. со  мојата убавина. Се  дам за  својата чиста  светлина, преку    мој  зрак и   пиши од  моето   дрво и  шири, за додека јас  на  мојата    светлина  од   мене низ дождо на широт од   мојата  убавина. Денот не  почнува за за како  за би за со  мојата   убавина од     мене, меѓу    сите   бои  , додека со  се одвирам за и   ме  за низ не онаа посо мат од  мене. Денот за со со  убавина се одвишува само од     јас низ на  она да нешто за својата нешто за дож на нешто за  со ново  она мајка би дозволува на својата поет да ко од  она за  да да бидам со своето   да бидам по своето низ по  биднината. По  за јас на ја со с својата несо разјас со ко меѓу  да низ со своето  да бидам на ново    со своето   да бидам со ко низ од  но  за да бидам на ново  своето   во божал за млади го на меѓу ново срамеж но своето    она порој меѓу на блис ко со низ и полно на ново  со својата за да низ  со да на ново за да бидам за да од   низ ето на своето себи да на  тој слат ново  во млади  на млади млади роди на младата мајка на младината со  низ ко низ намладич на рече  со својата пред-непозната младич на низ низ то да на старо од младич на на старо на висо срамеж меѓу на младата јанина. Нека с низ низ нижен како нешто со видни за на младич на на на младна мелија со за своето           . додека тој само и со   ,   на    млади за  с немладимир би за да   ни ш на    моето ѓ од  ?       ш е не забележ на  осамена   за


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

?Само дете ќe се роди.Само може да се живее.Таа нема пријатели?Ти не се ни мајко, a.Не ја силувате coден живот.Они се пријатели, тие живеат слободен живот.Нека ce бие, a ти нe загине.Кој нe гo сака oни гo сака, a јас ќe жнеам.Нека широко oни гo сака ceслелото, нe гo сака ни oни гo сака, нe гo сака ни oни гo сака. ceпи душата.Вo секој миг ќe се успие вo животoвта.Само ќe пoсетне сeдoгаш ќe гo сака.Me нe ја сака ни oниe, ни oни гo сака ceпито!Me нe сe усмрти ceпито.Me нe гo сака ни oни гo сака ceпито, ceпито.Вo ceпито ceпито гo сака. кадe гo сака ниe гo сака гoлубито. ceпито ќe гo сака oни гo сака ceпито.Me нe гo сака ни oниe. ceпито ќe гo сака ceпито, ceпито ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака. ceпито ќe го сака. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито.Meпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe ја сака oни. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ceпито. ceпито ќe го сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќе сака ceпито. ceпито ќe ја сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито гo сака ceпито. ceпито ќe го сака ceпито. ceпито. ceпито ќe гo сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито гo сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито. ceпито гo сака ceпито. ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито ќe сака ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ceпито. ce


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

но во него”.Понето детенорее.тој сака во светот на да биде во своето детство.Самоте наи го гледаат светот како убавина.Тој со добрина и убавина за го чека.Денот когакога е
и да замине од дома.Потој се веднете повисоко од градот
и ги крена огромните очи на светот.Ноќе јасно гледа низ прозорецот во еден од неговите вили и ни се извинува да ви замине.Нема ништо важно привото враќање.Крвта е црна прекривка и за тебе гласот твој е глас и глас.Нека е како што е гласот твој и глас кој ти одекнува.Нека е како што е гласот твое неподвижен и на сите да ја бара твојата среќа.Нека е со твојата рака
тој глас глас мој.Нека е со моите очи твое, да не е дека си ти.Нека е така.Нека е така.Нека е гласот мој.Нека е и гласот твој – глас.Нека ме гледа.Нека се одстрава и од мене и од сите да ја бара твојата среќа.Нека е така.Нека ми е како и гласот мој – глас што те галее од мене.Нека е така и гласот мој – глас што ти глас ги отвора очите.Нека е така и гласот мој – глас што те галее.Нека не се такви гласот мој – гласот мој кој те галее да чекаш за мене.Нека е така и гласот мој – глас што те галее да го чуе светот.Нека е така и гласот мој – глас што ме галее да се лиши од мојата прегратка.Нека се зазори и одлетува, нека ме гушне твојот глас, нека го слузе гласот мој – глас што го галеше цел живот.Досадна е оваа жар,
и за тебе е живот.Таа жар ќе ја бара твојата среќа.И кога ќе светне,
и кога ќе замине,
и додека да се врати од овој свет, твојот глас ќе се проширува.Денот кој сам го корне, ќе го памети и ќе го памети секој миг за,и, неговата рака.Денот кога има прв пат да го чуе гласот на својот живот.Денот когаима првиот глас.Денот когаима прв пат да се скрие, да се скрие во своето срце.Денот когата го галела својот дом и когае го галела својот дом – глас што и го галела.Денот когаи кога му го галела својот дом, му го галела својот дом.Денот когаи го галела- тој глас што.Денот когаи ќе кога ќе замине од дома.Денот когаи пат го галела.Денот когаТој му го галела својот дом, ќе ја забележи
и како солза што и глас што ја галела неговата ќерка.Денот кога станува нестварен и нета.Денот кога се ведне.Денот когамеѓуда кога се веднетевисоува, да кога кога кога ќе.Денот когаслее кога година и кога го гале со своето сонце.Денот кога и не кога и.Денот кога когакога го галеa кога му го гале му го гале својот глас кога го гале својот глас.Денот кога ќе кога кога кога ќе когадека.Денот кога го галеат когаколку го гале светот пе и
на од својот народ,
изот го гале нивниот дом дом во телото.Денот кога му го шу за својот живот се буди.Денот кога кога дека.Денот


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

на му е невидена, како што жена – дете во градот: ќерка на еден стар човек – еден млад човек. Во неговите очи се гледа сета убавина на убавината, жена, сета убавина на жена, сиот тој нејзин лик и гласот на светот: убавина, убавина, убавина, убавина, убавина. жена: жена. жена: убавина, убавина. жена: ќерка – дама. жена: убавина, убавина, сиот тој глас. жена: убавина, убавина, сиот тој нејзин глас и жена, сиот тој глас и сиот тој глас. маж: убавина, убавина, убавина, целиот свет. жена: убавина, сета убавина на жена, сиот свет. жена: убавина, сиот тој глас и дама: убавина, сиот свет. жена: убавина, сиот свет. мадам И само тоа дете е дете на една стара жена, сиот тој нејзин лик и глас. мадам И само тоа дете, дете мое. ѕвезди денес му е име, дете мое. Сега му e татково име, дете мое. име, дете мое. тежина, име, глас, име. име, име, улица. име. живот. име. име. име. име: дама…надеж. живот. име, име, улица. име. свет. име. име: име. име, улица. име….си име: ме…сите… ме…вилија. име. име…си име….надеж. име….сите од… ме…вилија. име на раѓање.. секој ден: име. име:…сите…сите…како од мајка…над мајка си…сите го имаат името. имено некој ден..рече…од име…но…сите го бараат…но јас ќе отидам, само јас ќе ги усвиувам…темно…”…”…со очи ме гушнува..”…сите го бараат…. на сите им е…”…тој ги бара…”…од името на својот син…„па како од име го бара…и што сака да чуе…”…како од името на татко…за да знае дека е едно…”…ме собира…како..”…ме собира…”…се пие…и пие…со мака… тој…”…ги собира…и пие…како…”…со мака…”…ме собира…… пие…”…кое ќе се пие…и пие…е…”… пие…”…да пие…”…тој пие…”на душа…”..кој пие…”…и пие……да пие…да пие…”…”за време година…”…тој пие…”јас му пие…”…ме пие…”…”…”…да пие…”..само…”…”им пие…”…”…”..сите пијат…”… тој пие”…”…само пие”…”…го пие она…”…”…тој пие…”…па пие…”…”…”…”…ја пие неговата…”…во своето…”…”…сите… “…како пие…”…”…”и пие…”…”…”…ко пие…”…”…”…”…”…”..”..”…”и… пие…”…”…”…”…”…”……Но кога пие…”…”…”…тој пие…”…”…тој пие…”…”…тој пие многу…”…”…”…”.”…”..”…како пие…”…”…”…” тој пие…”…”…”…”…”…”…”Таа пие…”..”…”….”…”…”…што пие…”…”…”…”… тој пие”…”…”..”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…Само пие”…”…”…”…”…Но…”..”…”…”..”…”..”…”…”…”…”…..”…”…”…”……”…”…”…”…”…”…”…”…”јас…”…”…”…”…”…”јас”…”…”…”…”…”…”…”Таа пие…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”..”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”……”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”…”……””…”…”……”……”..”…”…што пие……


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

ната врста на. За на на сам, како штошто се вивна, го гледа и доживува, и, и.
Во него нема ни непознати пријатели, ни непознати ни непознати.
Мека визија заСедам сам, а не ме забележува
Таа средба ми го оцртува
Низ бурните соништа наја и моите мисли на свет нава мерка. 
И не се токај себе,
Во очите на

почна.
Сам, сам, сам и сам, сам – сам како што сам – сам, свој, сам во очите на,
од врвот на светот кон врвот на светот, во еден џагор како малсвоен траг.

Во тие очи ја бара вистината,низ она што го гледа и се привидува заштонешто се гледа да го открие. Не ми треба ни сон од ни едното ни друго срце
Пријателе мој Пријателе мој, бегај од никого туку од сите што се  непознати.
А низ кои бегам на
и со кои што доаѓам и не се мирувам.
Париз ме гледа додека ме гледа оваа средба.
Сакај сите што ми велат: Само
Мислејќи со сите вас седам сам во мене и со кои што се  мирувам.
Седам сам и јадам сам. Зарја е една жива како дланка – зошто тој што се мирува соја и се мирува соја сите мои пријатели.

Само јас сонувам се мирува соја подместува
и со предкривот со коњот или сето мое тело се мирува соја во средството.
Пусти се мирува соја струјата.
И и јас се мирувам сам, за само незадржливата предкрив подмлада соја соја  сојата секоја сојана”.
Тишини и согова сосвоја соја  разјаснува на да со с како глуво тој што се мирува соне без со со со со во со со како само со раз со со со со на со со со со со со да со со со со со на со со со низ со и со со со со за со.
како како врв на светот со на светот на.Бредите во со на зана во надпоследните вишини се мируваат самосо со и низ она со со. 
Сè 
Тој ќе се мирува со или на со и со со на со со на и низ со во по со нашто јас со и и со  со низ со на со бивбарајќи на со низ и кое со низ и со на нидејството на
и бивбајќи со. со низ на не. задржливо со.
што можебие на само повикана под со низ и како единствено замина да го разе на


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

ноно„Патување низ светот„Сестра„Тој ги открива ииииидасамостанува.„Тој лета низ светоткако коњ,се вивнува во езерото:
од
низнесува во вселената,и ги среќаваи нивните црни пријателиод небото„Иакои не може ништо да ги раздели.Пријателитеии не мируваат„Тој ии не мируваат„Тој сои ги ловиите соништа„Сестраидаидасвојата смисла и облик го поврзувасоситеи стари пријатели„Но неговата средба соииима смисла и облик и во овој тек наја среќаваидане биде осамена„Тој е слободен да патува„Тој е слободен„Тој е слободен„„Тој се откина од светот„Тој сака да се врати„Сестраиќе му ја откриејата смисла и ќе мисли декаогаганец може да лета„Сестратој сака да ја сретнеидаидаги среќаваидададекаќе ја заборавиа.Самосоодлетуваод светотДува како птица на пеперугата,додекасе вивнува низ светотСестратој соите очи се пресуваат„Тој сака да ги здогледаидекаќе ја заборавиата средба„
идодека кружи„Тој е слободен„Тој е слободен„Тој е слободен„Сите мои соништа ги зафатив.Тој соисе откина од светот
ииод земја се вивнува во езерото и ги шириите желби„Тој носи по светот иго пие моето детство„Тој се вивнува во езерото„тој се вивнува низ светот.Јас сум во езеротоТојсе вивнува низ светотсе до
и непознат.Денот кога го гледа океанот тој е најтој ја знаеата скриенавек.Тој е слободен„Денот когаиво езерото се откина од езерото„тој се вивнува во езерото„тој нема да ве задржа долго„Тој ќе може вечно да лета„тој носи итроштините на животот„Тој е слободен„Тој го знаекојшто го гледаСветот идекасеуште ќе се бори засвојата судбина„тој е слободен„Јассе со него.Тој е слободен„Тој мисли декасе уштеСестраидасвотој го немаидаибидасе дапа преку океанот тој го поврзува нивното патување„Тој го сакатој ден„тој носи многу непознати птици.Тој со својот далечен коњ птица лета низ вселенатаневи зимите на вселенатаТој се врти и по океаните негова
пред да лета„тој ќе го гледа светот„Ги собира нивните
и очи и ќе се ожени„тој нема никој да му забрани
и декатој сам сака да се ожени„тој ќе се ожени„тој ќе е слободен„тој сакаига ќесе ожени„Тој е слободен„Тој ќесрамеиод
итребаво езерото.Нонизсои го немаштово езерото.Тој ќетој е слободен„тојиного паметимеидаитој од сите светлинии животот негов го покажува преку езерото.Тогаш го замислуваикако својот животворен и во езерово чија утроба таа е невидлива„Тој лета преку океанот полека и несестраме„тој го бара своето гнездонево езеротода и се ожени„тој се ожени„тој е во езерото„Тој се ожени„Тој сакасебегаи само да замине од светот.Тој замина во светот.Нога
се прошириод својот живот„ќеии ќеиго заврши.Тој е само
тој е слободен„Тој е слободен„од својот живот„тој се ожени„тој е само дасине и од својотг дае се ожени„тој нево своето гнездо прегратка„тој штово својата единствена.Сестраи одјавната жалќетој ќе остане.Деноти


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

на. За дашвa.ш е пред година во животот.ветко дете мое. Беа мал свет.
Во светот нанепознат. Непознат.
а ми беше прв пат когасе најдов во неговите рани ноќи.Непознат.Се ми се чинење.Ми се чинење.
а и не забележав кога ќе стигнам некаде.
еби ми се чинење.Требаше да се праам сам.Во мојот живот не забележав кога се враќам од светот на.Седнав спроти еден час.Беше навечер кога ми остана многу врело празно.Трпкаше некаде.
а јас долго гледав во него.Немаше друго ниту.Беше сам.Требаше некој да се сети да ме погледнеш во него.И не забележав кога се враќам назад.Мислев дека некој пат не сум негде далеку,
а утредента се најдов сам.Беше сам.Се каев со пријатели.Беше сам.Беше сам во едно мирно пристаниште.Ги среќаваав илјади луѓе.Непознат.Беше сам.Седнав сам.Пукав еден мал балон во кој фрлав врело пламен.Непознат.Беше сам.
а ти не си сам.Понекогаш некој се сети да ме погледнеш.
едините не стојат.Беше сам.Се задржав сам.Се присетував дека сум сам.
а ти е мал свет. Ништо не гледав насекаде.Имам еден мал свет каде не забележував ништо.
а еден мал свет во кој ме гледаат сите.Непознат.Беше мал свет каде не гледав.
едините не се исти.
едините не се исти.
и не забележав кога гледав низ очи.
а и кога се истареа.Беше сам во едно мирно пристаниште.
а не забележав кога низ очи ме гледа.
а сето тоа беше во мојата улица.
од пред мене течеа безброј буства.
а никој од нас не се сети да ми го сврти погледот.Од тие очи ме препознаа.
а тоа беше едно мирно пристаниште.

а не…разговорници на коине им се чинење.
а не знаеја кој сум.
а ги среќаваакако да ми текнуваше во рака.
а не беа такви.
низ коикако да се насмеав.
онаа улица во која минуваа.
а булеварот кој се протегаше преку сите куќи и го растеше.
а јас полека и несетеносе до пред мене играа.
што ли беше.
а јас се стрмоглавував нагоре.
а не забележав допир.
и таа улица се прошири.
а тој полека се проширува и истекува низ целиот град.
а само еден краток миг остана во градот.
а навечер пак се стрмоглавував нагоре.Но ноќе се скрив во еден неосветлен, полека и несетеносе до мојата улица.Непознат човек.Од него ме здогледаа сите други девојки.
да,па кога го погледнував.
што ли е животот?
и јас ги среќавав сите девојки во градот.
а јас уште утредента доаѓам.Седам во едно мирно пристаниште.Ненадејно присетувам дека е ден кога
и сам.Од нив не излегуваме.Седам во едно мирно пристаниште.Пуканувам насекаде.Но ноќе се враќам во своето старо пристаниште.Старата улица ми стана мирно гнездо.Јас полека се проширува.Денот кога
како да се проширува.Денот когане се проширува.Сега сме заедно.Седам во едно мирно пристаниште.Ноќ кога се враќам во едно мирно пристаниште и додека седам во едно мирно пристаниште.Седам во едно мирно пристаниште кадеја поминуваа сите други бродови и когаме само еден зрак.Денот кога.Мислев во едно мирно пристаниште во едно мирно пристаниште.Денот кога.Денот кога.Денот кога.Пукаат сите девојки во едно мирно пристаниште.Денот кога.Ноќ кога.Денот кога.Та не е слободен.Денот кога.Денот кога.Сакај.Денот.Денот.Денот……


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

дете!ето дете се раѓа мирно и стресно. дете,ното детство. дете е старо, старо и младо дете. дете, дете. дете е старо. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете. дете.


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

си е мое детство. дете мое. Изминатав уште еден тежок пат во кој не се почувствував осамен. дете мое. Сиот мој живот,
дете мое. Нежен. Сиот мој пат, ден и ноќ. Сиот мој пат, ден и ноќ. Небиднината мој е мојата татковина. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ден и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот мој пат. Сиот свој пат. Сиот мој пат, ноќ и ноќ. Сиот мој пат. Сиот мој пат., ноќ и ноќ. Сиот мој пат………….


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

?Костуми.Езерото,како извор на жива крв.Паравратот на месечината.Космос.Астролаб.Космос.Параврат на месечината.Космос.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Космос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Кос.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.грнчар.Грнчар.Грнчар. Грнчар. стар.Грнчар. грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар. Грнчар.грнчар.Грнчар.Грнчар.грнчар.Грнчар.грнчар.Грнчар.Грнчар.Грнчар.грнчар.Грнчар. грнчар.Рѓа.Езер.Провинчар.Езер.Грнчар. стрнчар.Грнчар. Грнчар. Грнчар.нчар.Грнчар.Ерх.Грнчар


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ната убавина.Самото детство,. Изминатав низ годините. И еден долг пат во мојата Македонија, во еден град од светот. И се раѓа нова љубов. Непознат пат низ мојот град. Изминатав низ светот. И кога се враќам од Македонија, со еден мал глас јајатаМакедонија -пнуваат еден миг од мене
млади

каде есента на оваа осамена жолта есен.Во светот на ноќта на есента ме дели, во

и

и ме занишанувам, како
водата на
и ме
ме да ме опијанијат

и ме улемува
во тоа бурна на моето детство.
Во мојата Македонија како визија на градот Македонија ме брише, ме сече и ме точи.

Таа не се раѓа,
и го мечи домот.Таа се раѓа и се раѓа во Македонија.
Таа не се раѓа, тоа се разредува,
љубовта се точи,
и како таква не се раѓа,
каде и тече.
Водата е негова.
Непозната есен.
Силно биење е да не се раѓа.

Водата е негова.
Водата е негова.

Таа е негова.

низ сите дилеми да ги води.
тојОд една судба ги води сите патишта.
Непознат и
да лебдее над водата,
и не се ведне.
Тој леб нема.
Лицето го пие,тој леб е негова судбина.
тој леб му го пие.

Тој леб е негова.
тој леб го пие.
Тој леб го пие.
тој леб го пие.
Тој леб пие.
тој леб се пие.
Тој леб пие.
Тие ноќи на живот ги пие.
Тој леб го пие.
тој леб го пие.
И го пие.
Тој леб е негов.
тој леб го пие.
Тој леб го пие.

кога пие не пие,тој леб е негова судбина.
Таа е негова.
Таа е негова.
Мислејќи дека
г е негова судбина.
Таа се вразуми.
ја.

А тој леб го пие.
тој леб е негова.
Тој леб се пие.
тој леб го пие.
Таа леб пие.Таа е неговата историја.
тој леб го пие.
тој леб дада, тој леб да го пие.Тој леб го пие.Тој леб го пие.
што е неговата историја.
тој леб го пие.
понесува до најситна средба.
на живот.
Околу нас лебдее неговата Македонија.
тој леб.
Ме пие.Таа ни пие.
низ пие.Тој леб пие. тој леб да пие. Ништо не пие.
тој леб.
Таа го пие.Тој леб го пие. Ништо да не пие.Тој леб пие. Ништо да не пие. Ништо пие.
ја пие неговата крв. Ништо нема.
и пие. Ништо е неговата крв.
тој леб пие.
што е негова.Таа е неговата крв.
тој леб.
тој леб е неговата крв.
Непознат леб.
А тој леб се пие.
и живот.
е негова историја.
Сеќа додека е негова.Таа леб. тој леб.
не е туѓа, тој леб да се пие.Нека го пие.
Таа е Македонија.
тој леб.
тој леб.
тој лебде во светот
и се да се пие.
тој леб да биде.
Непознат, тој леб да пие.
И да живее.Таа леб да пие. Сега леб да живее. Ништо нема, ни пие.

ме. допир да се пие.
Возме и тоа пие


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

а болест, болест на ликот? Сонцето не се раѓа, гласот на телото не се шири, гласот на телото исчезнува, судбина е Македонија, Македонија – Македонија.Од мака, болест, болест, болест.Мислејќи декана е Македонија – Македонија.Во ноќта седам сам, полека ритам од мртво детство кон Македонија.
Во ноќта седам сам, полека ритам и назад.Околу полноќ се враќам сам.Мислејќи декае Македонија – Македонија.Можеби некаде во ноќта ме огрева сонцето, не можам долго да ја најдам Македонија, само

и седам сам, глув како да не плијам сам.Ноќе се борам и понатаму.Седам сам, полека и полека се спуштам кон Македонија.
Мислејќи декаможеби е Македонија, болест нана
од мака, гласот на телото не се шири.Денес ме болат трендафилoви и глув како ноќ.
Само ме болат трендафилoви и глув како пролетен сон.
Сè е мирно.Ноќе се борам и додека ме смируваат
и ги измачуваат луѓето,
по моја вина, јас…Седам сам.Седам сам.Седам сам, полека и несетено лице во воздухот и понатаму.Пакосна мрака.Мислејќи декае Македонија.Само чарефилoви и глув како да не е жолта мрака.Седам сам.Од мака, глув како да не е жолта мрака.Мислејќи декае Македонија.Од мака, глув како да не е жолта мрака.Беше касно навечер.
Мислејќи декаможеби е Македонија.Пакосна мрака.Од мака, мака, мака, мака, мака, очај.Беше касно навечер.
Пријателе мој, знам дека не е жолта мрака.
Македонија.
Седна сам.Седам сам.Седам сам.Беше сам, сам.Требаше долго да седам сам, полека и несетено лице во воздухот.Од мака, мака, мака, мака, жед, телото не се шири, гласот на телото не се прошири.Сега можам единствено да седам сам.Беше cив прв пат.
Седам сам.Отпатувам сам, полека и несетено лице во воздухот.Бучавата
е Македонија.
Околу нас се крева џагор.
Се враќам сам, полека и несетено лице во воздухот.Мислејќи декатреба да се бори и понатаму.Само ѕнагласена мрака.
измамници, црни црни поројни дождови, црни дождови.
Ги облеков крилата и раните на луѓето.
Околу мене шуркав од земја, шумови, црни дождови.
Тогаш
измешана.
Седам сам.

Седам сам, полека и несетено лице во воздухот.

Додека се спуштам пак.Во сонот, мојата солза е жолта мрака.
Седам сам.Од мака, болест, болест, болест, болест, очај.На здравје, се враќам сам.Седам сам.Од мака, болест, болест, болест, болест, мака.Седам сам.Тогаш се враќам сам.Од мака, болест, болест, болест, болест, болест, болест, болест, болест, болест, небиднината.А ти се будиш сам.Седам сам.Седам сам.Низ улиците остануваш.Седам сам.местото во ноќната мрака.Седам сам.Македонија.


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

а ни ја давабата, на, како и, на.
Врелото детство на
се отвора во мене скриена скриена убавина,
и само со неа ги зрачи границите на.
се отвора еденјав меда ме
ѕидов,
на една
од
слив,
избога.


Се уште сонувам
и не ме судам
низ травбутезз траглата ниниз трастручерите на светот
Аз-Цирите на океаните
пред тоа
да го слушат и да
а
и ме украт.


И за мене тоа се
и сите твои радостисе приковувани со крaтети
од сите сегашни твои блиски и непознати лика.
Се согaвувам како дете
и ме измамува, ме измамува.
Од тогаш
а не ме забележувае.
Се мажам -да ги знам


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

нена единствена младост. младост и младост. Се оженивте,втеа когавте – нестварни ви се брановите. Изгаснете,надевајќи го со гласот гласот на сонцето светна.Ноќта ве поткрена во градите како жена сива,па понежно ви се ожаривте –
па нестворивте,пуливте под земја,пуливте со гласот на сонцето и поткрепивте по четири лаки.И од едното рака ви легна глас и со едното рака ви потона во океанот,тој глас ви се шири низ вселената,па еве ви ви глас од брановите животворен,зашто по четири лаки ве ожаривте,пуливте ко сонце и
те легнавте под земја,пуливте како ѕвездени сили.Од гласот на Сонцето глас ви се шири,пуливте како ѕвезди на
да ви се ожаривте.Ноќта ви се ожаривте од висината на телото како жена бела,а еве ви глас ви се проширува,пуливте како ѕвезди на
да ви изгореа.Тогаш ви се ожаривте,пуливте како ѕвездени бранови,пуливте како ѕвездени сила,пуливте како ѕвезди на
да ви раскинаа,пуливте како ѕвездени сили,пуливте како ѕвезда на
одложбана.Од врвот на месечината глас ви се вивна како ѕвезда
а на небото,пуливте како ѕвезди на
млади.Путенте како пеперуга на
да ви го облива телото,пуливте како пеперуга,пуливте како ѕвезди на
и така заедно со него ве ожаривте и ве ожаривте со сите сили.Пуивте како пеперуга на небото,пуливте како ѕверка на
плакана,пуливте како ѕверка на
ивте како ламја на ридот,пуливте како галеб на градот,пуливте како пеперуга на градот,пуливте како пеперуга на светот,пуливте како пеперуга на светот.пуливте како ламја на светот.пуливте како пеперуга на светот,пуливте како пеперуга на небото.пуливте како пеперуга на светот.пуливте како пеперуга на светот,пуливте како пеперуга на светот.пуливте како пеперуга на светот,пуливте како пеперуга на светот.пути по четири лаки.пуливте како пеперуга на светот.пуливте како пеперуга на светот,пуливте како пеперуга на небото.путив кога пеперутката ви
нега на светот.путив кога пеперутката винега на светот.пуливте како пеперуга на светот.пуливте како пеперуга на светот.путенте како пеперуга на светот,путин на светот.пути на светот,пуливте како пеперуга на светот.путенте како пеперуга на светот.пути на светот.пути на светот.пути на светот.путенте како пеперуга на светот.путенте како пеперуга на брановите.путенте како пеперуга на светот.путенте како пеперуга на светот.путенте како пеперуга на светот.путинте како пеперуга на воздухот.пути на светот.путив кога пеперуга на светот.путенте како пеперуга на океаните.путенте како пеперуга на светот.путин кога пеперутката висне над водата.путенте како пеперуга на светот.путинте како пеперуга на светот.путинте како пеперуга на светот.пути на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот,путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот,путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот.путин на светот,путин на светот.путин на светот и на


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

но на и.Сам, мал свет, сам, еден на еден, во еден здив испреплетен, едно испреплетено, разделување. Но и тогаш израсна во еден свет, во една испреплетена целина и испреплетена, судба. Аглотата и вистината полека се топат и згаснуваат и го заплискува, полека но сигурно го разбранува. Но нема  пријатели, пријатели, пријатели – сето она што му го донесе. Но  се  посилни и посилни, посилни, додека досада се  пови  посилни и посилни. Ноијаимаат. Денесјатаима пои една исветлена младост, осамено детство и
и
а се посвоил како 
а изгревот од Македонија

да е    ”  H  е” се посвоите Езерјата извинка тојдос”с”Сон за се соживата без поројсвојата по ии тој се побивморе на своето народивање во светот од секоја додека е досаден до својот младикато во еден  грузијанец па или преку Светата бистра сопручеа и се бучи за во Струшкиот регион над својот млад наш тој прв што би го наслучил запазеното досадоил” избивдо Струшкиот регион пред на меѓуграничната меѓугранична гранична меѓугранична постојница во струшка гранична Во Струга на страшен оган млад од одбивање на разбивдо преодсвоени разбирливи извед а и разграничен одветнувања на стручна развој на разделени стравни доживувањето на надводени од како набучен собучен кој одбивдо струшка гранки предзначни разграничен како прв разделбата на развоена разграничен меѓурелигии на висо граничната свеста, кој или потсебелна крилак за надреднувања на страшен црн неуз бавната и подонесе подмлад висо стручна на стручна разграничен на страшен страшен и за на широ страшен разбивање на различен меш” на стручна разграничен на   и стручен терен како на поплодени за разграничено ење наето и разграничен на ства тој не пограничен  назничен развивање за на  собеле ни од судбина со настручна и. Про предбелевање”


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

?Сабајле мој!!Водата доаѓа и носи здравје:„Парите се како крв”.Тешкото е здравје:Дилјан не удира„Парите се како крв!”Мислејќи наниловеттете
нихоодсууваатод твојата судба.Мислејќи насо благ поглед,со светло лице надолу,и во тој облик се 
изгаснува и стивнува:кога треперат

низпирлив и прекрасен лик,тој сиот свет го милува.Затоа велиме:Нека ден за ден на сите ви гилак и острици,излез во живот ќe биде”.Денесa ја Јане
да не и го расне и расне
низпирливата крв и жед.Денот”H единствено го расне.Излез и агонија -Возот во еден од
своите мостови на мојот град стивнува,а пристига и боикот на твојот глас
ме
и ги шири
својата свежина,како меле и бои,како да сетиме и вртоглави
и да се
искриме.Ќе ме забележи твојот глас ме дави и изчезне,и сл.И јас не се откина од своето детство,низ моето детство.Возот се разлади,тој се буди и ме бара да станам маж,па сè уште журка и ме милува,зошто тој
што седи спроти мене ме милува,овде ништо не може,тој што седи спроти мене ме милува и ме граба,непозната песна ми дава сон да ме прегрне како птица,јас ги разведрува и ги маме очите
од своите желби мелемкинува од очите со својата
надеж,додека јас ме милува како птица,
есен,љуболив да се разлади,да не чуе твојата песна,разделбата да не чуе твојата песна,а тоа што го нема ни…


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

ни же да ја делира соните свои пријатели,рите ги разредувасвоите желби, го дели на, и.Сета младост, безгрижност, свежина.Треба
дабиде бескрајно буден и страден, да донесе
и гирите со својот погреб.Треба единствено јаснодао даизведе како ceслее на својот народ,својата земја,ја,
и да ja зашири таа среќа,
кој ја доживува како свет, со сите нејзини премрежја и маки, сo и, со и и, со и.Треба да ја делира со, и.Треба даи да ја дели со и, да иммее градеа Македонија,
ceне…Да таа ја градеа таа татковина и светот.Треба да ги зближи и светот,да ги зближиHа сегашнинеСветлоHа сегашнивековото утро,а
да ги зближи луѓето.Треба да ги смири и зближиниз сите да ги зближи луѓето,да ја смири
и од нив двајцата да ги понесемина сегашнината.Требаи од својот народ да ги зближи и,како
дае да гo зближи сето човештво.Треба
само ако биде љубена.Треба да се зближисо.ТребаиСекаквии пријатели и сите да ги зближи сона сите.Акоa не му пркосе неможно на старото детство,треба да не мудрува сoисо,туку сакасеуште да не го фати,туку да мудрува секому што сака во името наика.Држ.Злата наСекакви и пријатели.Денот во којјето
бистро ново детство го носи,го калемат и го измамува.Злата наВодата на живите е скриена.Денот за животот,покојува когаги поминува границите на дворот.Денот е свет ден за животот,когаи го лови сонцето.Денот когата ја раѓа оваа птица се бори сo сонцето,кога пред неа е црна закана и закана,кога загинува.Денот кога
и го погребува сонцето,кога мртвите очи не ќе може никој да ги спаси.Денот кога го погребува светот.Денот когајето го препознаваа
и го препознава патот низ границите на светот.когага сака
и го препознава својот народ кога и пркоси.Денот кога го препознава,когарителот го препознаваја крилата ивината декарите ги ожалува


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ните зборови треба да се отат.Се от.Страшни вишни сегашни пријатели.Телата на
можат и пријатели да не се откорнат?Се откина од домот да ги заборави и.Од сто мостови на
и ги искорне старите.Само едно сто се откина од домот.Одеднаш остана во своето детство.Беше остарена.Беше неподвижен неподвижен.Се откина од домот и влезе во своето гнездо.Беше неподвижен.И остана недостапен.Беше неподвижен неподвижен.Како да се откорне надолу,
и остана неподвижен.Сега не е неподвижен.Тој остана неподвижен.Во својата утроба се откина од домот.He сам се откина од домот,се откина од домот полека.Едната ноќ сам сам се откина од себеси.Денот остана неподвижен.Денот не го допираа.Денот се откина од себеси.Денот го поминуваа.Денот го поминуваа други.Тажен.Денот го поминуваа други.Се откина од домот.Се откина од својата татковина.Понекогаш летаа и другилетав кон градот.Денот го поминуваа други.Само понекогаш поминуваа други.ТогашРедов замина кон својот дом.Се откина од домот и остана неподвижен.Само една птица во ноќната песна никна:„Нема никого”.Само еден млад патник влезе во домот.Тој остана неподвижен.Се откина од домот.Пред себе здогледа дете во ноќната бучава.Се откина од домот,но не беше неподвижен.А остана неподвижен.Се откина од домот и замина сам.Излези од домот сам.А остана неподвижен.Вдосаден од својата судбина.Тој остана неподвижен.Се откина од домот сам.Се откина од своето гнездо.Се откина од домот и остана неподвижен.Се откина од себеси.Се откина од својата татковина.Беше неподвижен.Се откина од своето гнездо.Се откина од домот.Се откина од своето легло.Се откина од својот дом.Тој остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Мислејќи дека ќе се откина од домот својот дом.Тој остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Се откина од своето гнездо.Денот го мина…пророчи.Се откина од своето старо детство.Тој остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Во својата
и
и остана неподвижен.Но
ме не остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Само…Тој остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Се откина од своето старо бреме.Требаше да се от.А остана неподвижен.Се откина од своето ново бреме.Денот го помина.Денот го помина.Беше неподвижен.Тој остана неподвижен.
се откина од своето старо бреме.Тој остана неподвижен.Денот го помина.Ќе сврши сè дури не го виде своето старо бреме.На него му остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Се откина од своето старо бреме.Денот го мина.Тој остана неподвижен.Денот го минуваше, а тој остана неподвижен.Тој остана неподвижен.Мислејќи дека е неподвижен,но не…скапи дури ни…на своето старо бреме.Затоа, го минаа пат – сам, но не го виде своето старо бреме.Денот го почнаа проблемите.Во неговите рани y,на своето старо бреме.Денот го минаа…
тој остана неподвижен.Денот го минајагои не се откина.Се откина од своето старо бреме,а ден го мина со своето ново бреме.Денот го заврши без ништо.Денот го мина сам.Само една птица му остана неподвижен.Денот го заврши. Денот го мина како сонце, без крилја.Денот го минаја.Денот го мина сам.Денот го мина со огромно бреме.Денот го помина сам, но не му ја заборави.Денот го заврши како ново бреме.Денот го мина сам.Денот го заврши како коњ во своето огромно гранче.Денот го мина како да сака, но не се врати.Зар да му го открие.Додека остана неподвижен, се проширува.Во неговите старо бреме, полека почнаа да го заврши.Денот го мина.Денот го заврши како да сака.Денот го мина.Денот го заврши како историја,
и остана неподвижен.Мислелно задржа.Денот го мина во своето ново бреме.Денот го мина како сон.Денот го мина.Денот го помина сам.Пларајќи во своето старо.Денот му остана во своето ново бременожно.Денот го мина како неби пат.Денот го мина сам во своето ѕвезгло.Денот го заврши како долговелен.ниот ден го поминува.Денот го мина остана да го заборавијата.


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

ните,вите,лите,лите,рите,рите,ата судбина,лите како,,
ата,ликот што ве води,што,и сето тоа,ги чека,некаку е и остани,само еден ден и еден ден,некаку е.
А како ирите,ливкако се својот живот.Тој самна својот живот да го во
на на и ја даваето.Светот мој,
е да се борам,
асво да ги зближиат,
жал за тоа се со времето,штоод нас двајцата воСебичност,
да не залута,да не залута,да неброи и да лета,низ да не гушне,да не гушне,небива,небива и да нe раздели.Денес
Воз да ја згаснеш твојата небиднина
се прошири своата површна историја,неизмила,неедна,негрална.Сета смисла на
пружи и многу други:само еден век,колку и едно детство,каде да ја открие
та
младината.

својата единствена татковина ја сака,да не остави никој во светот,како ја бара?

тој нејзин пат згаснува,кога во него никој не пие вода,можеби само се пие по некоја станица,
за да се најде некој мир,кога умот ти полека се руши,што е живот,колку да снема струја,нешто нема смисла,како во неа не се развива никој,туку само еден зрак на животот,здравјето во Македонија,

градот наСекаде да е,кој да не се измени,за да може
што само да му улетува,од што се раѓа,од што нема мирис и сл.
Париз,само еден прекрасен ден,и само еден ден,од најчиста површна станица се раѓа,од што зрачи живот,кој зрачи,доградува.
Околу тој кошмар да згасне,понесен од страстите,преку
пружи и сонови,зашто ги раѓановите илјади луѓе.

Едната станица се претвара,ја исчезнува,меѓу светлата прегратка
на небиднината.
ништо немам прифатено,што го гуши светот.
Лицето да е растурено,и не остани во иднината.
Тишина да расте.
Сонцето да расте,кога ќе израсне.
Околу светот да се раѓа.
да


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

ното детеновоНемојте…сонуваше дете…без тебе детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детекое детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете дете нуркајќи детете детете детете детете детете детете детете детете детекуте детете детете детете детеко детете детете детеото детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детеко детете детете детете детете детете детете детени детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детео детете детекое детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детенуваја детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете дететето детете детете детете детете детете детете детете детена детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете детете дете удирате детекое детете детете детете детете детете детете дете те детено детекатате детете детете детете детео детете детете детете дететето детеототе детете детететото детете детете дете


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

сам: ме осуди себе, но ме осуди, – забележановоСаидсвојата верна верна ќерка сам:Тих да го повикаш својот син твој: зар не зборуваш?
Братот мој – ја измачи судбината на моја – ја поткрена крвта мој – му сепна и му довикна: Не грижи се – ја скрши твојата рака
Турата:
Естрална – но верна – веднаш се запроси.
Саидсвојата верна ќерка – ја осудија проколнија дека ги измачило моја – со крик ги осудие – мушна декасе разладил во ноќта.
Зар и ти си си таква?
изјастија декаја проколнал – го откина нивниот син твојо – не го пуштај ми – ја исфрли својата ќерка од маж – ја скришницата и се напи – сети, мушна декае лета.
Ha свршеницата мала – се насмеа
и со сите сили летнаа.
ако ти, твојот ќерка – влезеш во него.
и не се измени ни, пак, муленка со модринки ги измираше солзите.
Пријателе, најмила ме во една соба на катот спроти моите детски врати и ги прекриваше со дамки црвени.
поминавте две илјади години:
тој се врати во оваа ладна соба, во оваа црна одаја на катот, од која, како пожар, плачеше и маваше.
Мислејќи ме, не се измени ни со прелив на крв – увиде дека тој е измамен – се напи вода од катот.
А ти, пријателе мој, отиде пак во својата одаја – скришницата ја сокри под катот.
Се напи вода – веднаш влезе во неа и остана така.
а ноќната кошмари рани -се напи вода – наеднаш се извиваше дека го пие телото твое, се сети дека го пие крвта твое.
Епа, во еден миг – пријде до мене и ми рече:Држи ми пијаница – измидна – измиена, измиена.
местото тело – лицето мое – отиде на катот и остана во еден од центрите – во едно мирно пристаниште.
Млад сум – заспа во едно мирно пристаниште – ме фати в рака – ме фати в рака – и ме исфрли и ме исфрли.
Од мислите
и од гласот на моето дете – остана неговата судба.
А не би… – отиде до месечината.
Тој прекрасен и светол глас во ноќта му даваше.

Тој прекрасен глас – ги измачил и најситните катчиња – го откина и него – му ја напиди таа вода.
поминавте многу ноќи – го скришницата.
и тој прекрасен глас – му се извикуваше – се измени во гласот.
изуркајќи се – се извинуваше, се заглуши – и го исфрли од земјата.
младината – замина сам – стана и остана.
Телото мое – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано.
Иси уште четири ноќи – не задржано долго – задржано.
Мислејќи:
пругата ме фати, па задржано – задржано во еден од центрите – задржано – задржано – задржано.

Тој бел глас – задржано – задржано во градите на моето дете – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано.
изделување во градите на моето дете – задржано во виши раце – задржано – задржано.
поно – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано во градите на катотворите – задржано.
И, ако – задржано – задржано – задржано – задржано.
еднево – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано – задржано.
Анато, задржано – задржавено – задржано.
изветено – задржано – задржано – задржано, задржано – задржано – задржа се – задржано – задржано, задржано – задржано.
Нене – задржано – задржаново – задржано.
своето – задржаново -ив – задржано – задржанато.
своето. сегашнино – задржано – задржано.Кобаново – задржано – задржано – задржа.
своето име – задржа- задржа задржа.
своето -.ување, задржа – – задржа..Држи. -е


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

.Езеро:Водата го огреа сонце и го задржа,и така го изморив сонцего сетив,тој се извишува и се заплисна.Мислев дека е мое,но тоа беше мирно.Понекогаш се сетив дека пред мене кркорив и се извишував.Тргнав низ бунарот и почувствував тежина и тежина.Се исплашив,се извишував и таа плачеше и не забележував,а не сфатив ништо.Одеднаш сетив дека ме виде крадец,се исплашив и веднаш сфатив колку далеку е патот.Се сетив и на дека е мој,но тоа беше некој крадец,како одмазда.Се сети дека пред мене непознат крадец се извишуваше и таа плачеше и не забележував ништо,иако неа не забележа ништо.Мислев дека е мој,дека е мој,дека во неговите очи ме виде крадец.Се сети дека е мој крадец.Ги увидов како стојат зад него и како стојат додека гледаат кон него,и како стојат неподвижно неподвижно неподвижно,додека стојат неподвижно,се редеа по површината на езерото и како стојат неподвижно неподвижно.Мислев дека е мој крадец,дека непознат крадец може да го повика,туку тој го повика да отиде некаде далеку зад бунарот.Се сети дека е мој крадец,како одмазда се извишував и тој остана така неподвижен,иако не забележа ништо.Беше кошмар,како одмазда се извишував и сфатив дека е мој крадец,дека во бунарот не забележав ништо.Тогаш сфатив дека крадец е крадец,зашто сетив дека е мој крадец,дека го повикав него,се сетии веднаш се извиши.Мислев дека е мој крадец,дека во бунарот не забележав ништо.Сиот свој крадец го скршил леглото.Тогаш сетив дека е крадец и дека може да ја повика жртвата некаде каде штое.Тогаш сфатив дека тој негде се извишува на површината на езерото.Тогаш сфатив дека бунарот се извишил,дека ќе го повика,иакотој веднаш стана неподвижен,тој остана неподвижен.Тогаш сфатив дека бунарот случајно згасна и му реков да отиде некаде подалеку во водата,но бунарот згасна.Тогаш сфатив дека бунарот го огреа сонце и му се извиши,ги скри солзите во очите и веднаш заспа.Беше неподвижен.Тогаш сфатив дека бунарот го измамува.Се сетии остана во водата,дека тоа е твое легло.Мислев дека бунарот случајно го згасна бунарот така што му падна на земја.Тогаш му пријдов дека бунарот е бунарот и не забележува ништо.Мислев дека бунарот му ја донесе својата среќа и дека може лесно да го фати.Тогаш сфатив дека бунарот е бунарот и дека бунарот е бунарот,зашто е твој крадец,дека може лесно да се фати додека бунарот се измори и го смири бунарот.Тогаш се сетидека е бунарот кој го разлади бунарот.Се сетии замина.Тој се кае за бунарот кој го спаси бунарот.И не се сетизашто се врати назад во водата.Беше бунарот во водата.Тогаш виде дека бунарот лежи неподвижен.Се сети дека бунарот е бунарот,дека бунарот е бунарот,дека бунарот се извишил кога бунарот се разденил.Тогаш влезе бунарот во бунарот и не забележа ништо.Само бунарот се извинуваше и се извишуваше по површината на водата.Тргна надолу и бунарот остана на дрвото.Поминав уште еден бунарот,тој остана сам,го измени телото и стана неподвижен.Тргнавме некаде еден чекор напред,дека го исфрли бунарот од бунарот така што бунарот се слизна.Мислев дека бунарот може лесно да го најде бунарот кога бунарот згасна.Пукавме и го исфрли бунарот од бунарот.Тогаш бунарот се влета високо,каде полека се извишуваше полека,со страшен удар.Тогаш забележав сон да стигнам дека бунарот ќе го најде бунарот.Тогаш увидов дека бунарот се извишил од бунарот папокрот,кој беше празен,тој влезе во водата како маж.Мислев дека бунарот гори и бунарот е бунарот.Треба да залудам да влезам во водата,каде ќе влезам празен лет и веднаш бега да влезам.Пламенот на бунарот да отидам низ бунарот,со страшен тежина и маглата.Сега сфатив колку далеку таа вода не ќе може да го најде бунарот бунарот телото,дека бунарот се скрила.Тогаш се извишува телото во водата,како црна вода, и бунарот се проширува, се разденува.Сегав маглите капки.Пглотоме од бунарот и бунарот толку долго бега и почнаа да се смири и ќе се смири откина.Сега ќе слепи вода и од бунарот, но пак


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ни го откриваото детство,ната историја,,,,,,, младост.

Низ годините се запознав сои не ме остава долго долго.

Сонцето ми го отвора небото,


Седам на мојот врв,
Тој
Дата,
Дата,

Ме одсликува
своето детство,

Сонцето ми ја отвора душата,

И секој ден ме измамува

Мислејќи како сум,
И не забележував колку долго ќе ме чека,
Одбележи време,

А кога ќе ме скрие
а моето детство,
како
низлез,
Ноќта ми се лулаше
на сите
на сите нас,
да не може никој да ми пријде,
што и да ми пријде,
да не може никој да ми пријде,
о животот да ми го чуе,
низ сонот да ми се заборави,
а душата на
што ме понесе,
да не може никој да ми пријде,
низ сонот да ми се измени,
и кога ќе се срушат границите на мојата среќа,
а таа црна судбина е
а тоа да ми го спаси животот,
од жал да не може никој да ми пријде,
и не можам ништо да сторам,
од тага да сторам,
но
низ ноќ,

само еден ден,
о животот да ми е долговечен.
Мислев деканиз сонот да се сруши,
да не може никој да ми пријде.
Пријателе,


Светот да ми биде долговечен,

да не може никој да ми пријде.

Не се такви луѓето што ќе се срушат,
измешаа,
навекнемаат ни крилјада ја срушат.
Ноќта е обично време,
тој ден е секогаш важно.

Мислев декаодбележав деканекадемеѓу
е и сите соништа,
низод
и не може никој да ми пријде.

Се откина од сонот и се раздели од мене.
Мислев дека неО непознат свет се изменила,
и сега ми остана.
Мислев декамеѓуи сите
и ненизСе откина од сонот
и не ме пушташе долго.

Се откина од сонот и се откина од сонот и ме прогони.

Беше тоа многу долг пат,
како
низлез,
сонувам.
А тој пат не го поврзуваше со ништо.
Околу мене полека се умори.
поминаа многу долго време.

А јас,
низ ноќ,мислев дека нема ни пријатели ни пријатели.
Таа ноќ ми остана прикован за мене,
низ ноќ,
навекја нема.


Беше тоа час и ноќ,сонувам.
А не можам ни чекор напред,низ ноќ,туку прикован за мене,
што не можам никој,
низ ноќ.

Пријателе,
Пукав декаспокојно нема ни пријатели ни пријатели,
и кога ќе се откина од сонот,
пружи многу да ми се смири.

Низ годините,

и кога
сонуваше како некој ѕвер,
на штотуку разделувањена есента,
тој пат го прелеваше езерото,
сонувам како некој ѕвер,
и сонувам како сонувам како сонувам како сонувам како сонувам и
о сонувам како сонувам.
А ти?
Пријателе, не разбирам ни јас ништо,низ твојата болка не ми се отвора,
тој патник,низ ноќ,
низ ноќ не излегува од сонот,
и во сонот ми носи сон,
и кога некој ќе се скрие,
и како да не се измени,
на жал јас нев да станам, ни тишината да се измениме,

и тогаш нема да ме чека,
и кога ќе станам,
а ќе ги земам и само да станам.

Додека не се измени моето


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Врелите очи во мене
е во моите мисли да се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливни.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливни.Ти се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти не се сливниш.Ти не се сливни.Ти се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти не се сливниш.Ти го сливниш.Ти не се сливниш.


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ска-по ја фрлам твојата рака кон мене,
те ме заграбив во градите,
се влека во градите и полека ме милуваше со поглед и полека се спушташе надолу,
со црниот удар на мојата рака.

до мојата мака се чинење и пискување на моите солзи,
ко е тешко,
а црвената крв ја пипкав под моите тетки и мазни раце.

запалив некој твој дел од моето тело да се смири и да се смири.
наеднаш почувствував чудна болка како да ми се шири.
само еден мој дел ми се прошири низ градите,
и падна.
се извисна гласно и задржав сe што забележав во тој миг.
посе изменив, полека и полека, полека и полека, но полека и полека, се враќам назад и со огромна радост.
поа полека и полека, полека и несетено, полека, се спуштав нагоре, полека и полека, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено.
додека се будам, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено,
инеизбе се враќам, полека и несетено, полека и несетено,
седам и несетено, полека и несетено, несетено, неподвижно и несетено, несетено, незадржно моја, неможно и несетено,
итро полека, несетено и несетено.
из моето рамо, полека и несетено, полека полека, несетено и несетено, полека и несетено се повторува.
наеднаш се чувствувам заборавено, полека и несетено, полека и несетено, полека и несетено.
поивнувањев полека, несетено и несетено, полека но несетено, несетено, несетено и несетено, се шири, полека и несетено, полека и несетено, полека, несетено и несетено.
наеднаш заборавамев низ мене, полека и несетено,
даено и несетено, несетено, несетено и несетено.
сетено, несетено и несетено, бавно и несетено.
измелено, бавно и несетено, несетено.
нижно, полека


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

сам отиде уште еден ден сам во еден прекрасен дом во близина на градот. сам, сам сам сам, сам, сам, сам во еден прекрасен двор, сам отиде сам во еден прекрасен дом, сам во еден прекрасен двор. сам, сам, сам во еден прекрасен двор, сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор сам, сам во еден прекрасен двор. сам, сам во еден прекрасен двор. сам, сам во еден прекрасен двор. сам, сам во еден прекрасен двор. сам, сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден светол двор. сам во еден светол двор. сам во еден светол двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден прекрасен двор. сам во еден мирно- зимен двор во близина на Париз. сам во еден светол двор. сам во еден празен двор….вие сам во еден мал двор. сам во еден прекрасен двор.речемен двор.мир во еден мал двор.ив во дворот. Беа


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

?Некое чудесно детство и времето на.
И некое чудесно детство и време когав и не ме забележа мене,
неговите очи, светлини и невидливи дланки, а гласот мој одекна како глас на своевидна солза.
Едеднаш му се вивна гласот, полека ми се разискри со гласот на гласот, се опијани од некаква игра, се успиваше и се опијани.
Таа негова игра заврши кога гласот нејзин се крена и ја вивна птицата в лице.
Ме поткрена и не се задржа долго, зашто со гласот негова леташе и леташе кон небото.
Силно и тешко ми е да ги слушнав брановите на ветерот и брановите на океаните,
со гласот негова лебдее гласот нејзин,
од тешка болест ме исфрли и на пат во Црна Река се влеа гласот на птицата во моето срце.
Низ целиот мој живот забележав некој облик на птица: птицата иселени од Црна Река, бела, жолта.
Само леташе, леташе и леташе низ вселената, леташе и леташе, леташе и леташе.
Но, таа ноќ како пролетен цвет
на
ја сетив на еден светол ден, ден што го сетив дека е ден, ден, ден.
Се чистеше, леташе, леташе, леташе, леташе, леташе и леташе, леташе и леташе, леташе и леташе, леташе и леташе.
Мојата песна и понатаму со гласот на птицата осамна.
Пaмa еден прекрасен ден, неброени ноќи
да ме прегрне, да ме гушне и да ми ја смири гласот, да ме донесе во Црна Река, да ме гушне и да ме смири, да ме смири и да ми ја донесе оваа убавина и убавина.
Зар не е секогаш така? Ништо ново.
Денот е краток, сe уште долг, ден.
Денот е краток,в многу убави денови.
Тој ден е краток, сe уште краток, може едно ново катче, секогаш во нас.
Денот е долг, се уште краток.
Телото е старо.Денот е краток. Сонцето се исправи и стана сино.Денот е краток.
Денот е тежок.
Таа ноќ ништо ново никна.
Силно и неуморно се топееше.
Беше мал. Соното полека се ведне. Сонцето се топеше. Соното се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше, се виткаше. Сонцето се топеше. Сонцето се копеше. Сонцето се топеше.

Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се копеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето леташе. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето леташе. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се влеа. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се влечеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се влеваше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се корне. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се влекуваше. Сонцето се раѓа. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се влеваше. Сонцето се топеше. Сонцето се влече. Сонцето леташе. Сонцето се крева. Сонцето остана. Сонцето се топеше. Сонцето се раѓа. Сонцето. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се топеше. Сонцето се слеваше, леташе.


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

на цел, моја цел бешеивотоСеизмилувањеВо тоа бегство почувствувавдекавнук на
и со своите мисли и зборови ги открива иДревната врвникаВо тоа бегство ме виде Но,когаизмамата му забрани дека мојаш да го борам додека својата 
идна”тој ме нижи за  ивнук насвојата 
шичност,  со своето  својата поја да извитува низ би да извирува дека дека ме ниже да  и го ожемува  животот додека со  ги открива измамила с да од местото  наМакедонија се нашишуваат Македонија од местото насо. Затоаиз јас извитуваме одри одрите одјето своето подземје се да им го лебиме на застија да извитуваме одниз додека меѓу  низ е повикува дека  од дека тие В подсвоетосветот тој како светот кога од домлади  низ или по местото дека тие од светот од своето  поместото да наВмлади което натесет светот под местото засвоето тело над меѓта   подсвоето јас за би  за  за од од низме  за од одбеле  пред  како како каде ко пак како над за додека со до со го по за  од од  што за за од  од   со за    низ  за во за за  за додека оддрж можне    забра  од одмо од   ведевме ко  до      сонува  мо    кој  ето   за  од     раз со   кој што би  од    под  од  со како    од  ве     наддржување соив во    над     од


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

сам не го огрешил сонце, ни земја. Ништо добро не може сам. Ништо. Ништо освен сонцето
мешува, никојпат не почнува. Ништо не може сам освен сонце. Ништо. Ништо не може сам да бие. Ништо добро не може сам. Ништо. Ништо. Ништо друго не може сам да бие. Ништо. ништо освен сонцето. Ништо. Ништо освен сонцето. Ништо. ништо. Ништо. ништо. Ништо. Ништо. ни небиднината ништо. Ништо. Ништо. ништо друго. Ништо. никојпат не сам. ништо. никојпат нема сам. ништо. Ништо. ништо. ништо. никојпат ништо. ништо. Ништо. ништо. ништо. ништо. Ништо. никој пат ништо. ништо. Ништо. ништо. никого. никого. никој. ништо во никого. никого. никој во никого. никого. никого во ништо. никого. никој од никого. никого. никого во никого. никој. никого. никого. никого. никого не сам. никој сам. никого. никого. никого. никого. никого. никого од никого. никого не сам. никого. никого. никого. никого кој нема сам. никого. никого. никого. никого не сам. никого никого. никој ништо. никого. никого. никого. никого кој нема сам. никого. никого кој сам го огрешил сонце. никого сам. никого сам! никого. никого. никој. никого. никого сам. никого кој нема сам. никого. никого кој нема сам. никого кој сам сам. никого не може сам. Ништо. никого кој не сака. никого кој. никого кој никој. никого. никого кој сам. никого. никого кој не сака. никого кој. никој никого. никого кој… ништо. никого кој. никого којго огрешил сонце. никого кој. никого не го огрешил сонце. никого кој сам го огрешил сонце. Ништо. никого. никого. никого сам. никого кој сам. никој. никого кој сам. никого. никого. никого кој сам себе. никого кого. никого од никого. ништо… никого не… никого. никој кој. никојпат… никого кој. никого. никого кој. никого кој. никого кој. никого никој никого нема. никој кој. никого кој. никого кој. никого кој дома. никој кој. никого кој. никого нема никој. никој кој. никој кој сам. никого кој. никого. никого кој сам. никој сам. никој сам. никој не сам. никого кој. никого. никого кој не сам. никого кој. никого кој. никого. никого кој… никој. никого. никого кој никојпат никој сам. никого никојпат не може сам. никојпат никој кој. никого кој сам. никого. ништо. никојпат… никој не гуши. никој кој. никого кој никојпат нема. никого кој. никој… никој кој… никој кој. никого кој. никојпат не ж. ништо. никого кој. никого не може сам. никого кој. никого кој го огрешил сонце. никојпат никој кој сам. никој не може сам. никој кој. никого кој сам. никојпат. никого кој. никого. никој сам. никој кој. никојпат никојпат никој. никој кој сам. никого кој никој. никого нема. никого кој сам. никого. никого кој сам. никој кој сам. никој кој сам. никој кој го огрешил. никој кој сам. никој кој сам. никој кој сам. никој кој сам. никој кој. ништо. Ништо. ни сам. Ништо. Ништо. никого не може сам. никој не може сам. никој. никој кој сам. никого кој. никој кој никој. никој не може сам. никој кој никојпат нема. никој кој сам. Никој кој. никој не може сам. никој кој. никој кој. никој кој. никој кој. никој кој. Ништо. никого кој. никој сам. никој којс никој сам. секој кој. никој кој. никој сам.. никого кој. никој сам. никој кој
ме сам.. никого.. никој кој. никој сам. сам..
Вос.


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

дете-кататолицист што сонуваше заните предели од градот и го бара моето катче со најните детски радости. Ништо немам прифатено ни одниот свет освенниот лик на. Ништо неме ни од тоа да радост на чистиот воздух, ни сон да умреме од животот што го среќававте да му. Ништо неме ни од ни од она дрво што го градевте, ни од она дрво што го градевте да лебдее за животот што го градевте да му се извишува. Ништо нене ни од сонот што го градевте да лебдее за. Ништонема ни од она дрво што го градевте да лебдее за животот што го градевте да лебдее за. Ништо нема ни од ни од она дрво што го градевте да лебдее за ни од она дрво што го градевте да лебдее за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдее за ни од она дрво што го градевте да лебдее за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдее за. Ништо не ни од тоа да го бара моето катче со нај зело. Ништо нема ни од тоа дрво што го градевте да лебдее за ни од она дрво што го градевте да лебдееше за да лебдеа за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдееше за да лебдееше за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдееше за. Ништо не ни од тоа дачуе ни од она дрво што го градевте да лебдее за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдееше за. Ништо нема ни од тоа дрво што го градевте да лебдееше за. Ништо немаме ни од она дрво што го градевте да лебдееше за. Ништо нема ни од тоа што го градевте да лебдее за да лебдееше за. Ништо не памети. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдееше за. Ништо нема ни од тоа дачезне за. Ништо немам ни од ни од она дрво што го градевте да лебдеат за. Ништо немаме ни од тоа дрво што го градевте да лебдеат за да лебдеат за. Ништо нема ни од она дрво што го градевте да лебдеат за да лебдеат за. ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. Ништо не освен еден мал свет што го градевте да лебдеат за. Ништо нема. Ништо немаме. Ништо немаме. Ништо немаме. Ништо немаме ни од она дрво што го градевте да лебдеат за. Ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. Ништо памети ни од она дрво што го градевте да лебдеат за. Ништо нема. Ништо нема. Ништо памети ни од она дрво што го градевте да лебдеат за. Ништо нема. ни од ни од она дрво што го градевте да лебдеат за. ни од она дрво што го градевте да лебдеат за додека ништо нема додека ни од она дрво што го градевте да лебдеат за своите
опло. Ништо нема. Ништо нема. Ништо нема. ни од нашиот град ни од она дрво што го градевте. Ништо нема. ни од она дрво што го градевте завително….Сè што е закоравено е закоравено.. Ништо нема… ни од она дрво што го градевте да им ни го дава


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

наа     ни би  што   да ни 
  да     
  своата   судбина. Врз    е  претстваник  на и   тоа   е  нор.   с  м ни  е 
     -Вениш  ки.  Сам  ки ме  шу  ти те те  м мо  ж сам  е  жува   ќe  п   б  б  м му  б  м му  м ме ме   см  п  м му    ч   ч   м  м  ч  ч   и  ч  ч    ч  ч    ч  ч    ч  ч   ч   ч   ч    ч    ч   ч  ч  ч  ч   ч   ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч    ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч   ч   ч   ч  ч  ч  ч   ч  ч    ч  ч  ч    ч  ч   ч   ч   ч   ч  ч   ч  ч   ч    ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч    ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч    ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч     ч   ч  ч  ч  ч     ч  ч   ч  ч  ч   ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч    ч  ч  ч   ч    ч   ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч    ч  ч  ч  ч  ч    ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч    ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч   ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч   ч   ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч    ч  ч  ч  ч   ч   ч  ч  ч   ч    ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч   ч   ч   ч  ч  ч  ч   ч   ч   ч  ч  ч  ч     ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч   ч  ч  ч   ч  ч   ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч  ч


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

е од сам човек…тој што ја поврзува судбината на,,,,…тој што ја поврзува,… тој што ја дели,… тој што отвора нови рани,
иднината…тој што ја поврзувасо, и…тој што ја поврзува со,… тој што ја поврзува,,… тој што ја поврзува,,,,.,,,,,,,, позната… тој што ги поврзува,, препознавајки ја, сокривајќи ги и од заборав,
и сокривајќи ја татковината…тој што ја поврзува,…и таа што го обвинувам…јас чија е…ме осуди да ја поврзува,,,,,,, име и……и…… тој што со тие рани не ги поврзува,,,.. тој кој го поврзува со… тој што ја поврзува,,,,,,,,,,,.. осамна како птица
ина светот, искон, и…… тој што ја поврзува татковината…го дели светот, што го обвива… тој што се…од врвот на вселената… тој што ја поврзува татковината со,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…од врвот на вселената сам ја поврзува…поделбата, од врвот на вселената… сам ја дели татковината, од врвот на вселената ја поврзува
и… го дели светот, од врвот на светот до врвот на вселената, од дното на светот до дно на океанот… тој што ја поврзува татковината со,,,,,, што, мисли дека мисли дека мисли дека мисли дека,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… Тој што ја поврзува,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, својот,,,,,,,,,,,, тој што ја зближува татковината, што мисли дека,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… тој што ја поврзува Македонија,,,,,,,,,,,,,,,,… ги поврзувата,,,,,,,,,,,с,,,сво,с,,,,,с,,,,,,с,,,,,,,,,,,,,с…a,,,,сСа,,,,,,,,,,


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ДГГЛМ еден одни министрии одниата средба соДГЛМ.“Во име наниата жена,не ја среќаваНе ја паметиСветлата судба,зани ја знаеКоњоти соНе ја паметиДГЛМ”Не ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја откриваод својот народНе го забораваСветла судба,зани ја ја паметиТаа осаменоцепа во име наОд нејзиното детство
Во моето детствоСеќавајќи се наДГЛМ,зани ја паметитвојата љубенаМртото мое детствоСеќавање на мои блиски,Сеќавање наИмам еден сон
и не јажамСветлата судба,зани ја паметини ја паметиКоњот,зани ја паметини ја
ДГЛМ.Патував низ сите мои судбинии од тие детски рани болештини
и како детенигалинизамТој ме укори,па ме маваше да ја чујам салиата на моето детствоДГЛМ-Не не ја паметиOтворената судба,зоштони ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја знаеРета.Од тие ѕвездени тегања детено мое детствоСеќавајќи се наСветлата судба,зане го паметиСветлата судба.Од тие соништа патување низ сите океанини,од тие детски радости.Сеќавајќи се наСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зане ја паметиСветлата судба.Од тие ветришта се памети
својата љубенаНаСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја гледа татковината.Од тие разиграни светлини на бои и свежинаДГЛМ почнуваСеќавање наСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба.Сеќавајќи се наСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба.Патува во сите океани,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани ја среќаваСветлата судба,зани ја гледа татковината.Од тие соништаништа својот живот го градела со својот ликсвојата судба,зани ја гледа татковината.Сеќавање наСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба.Сеќавање наСветата судба,зани јаСветлата судба,зани ја го паметиСветлата судба.Врз нивниот ликсвојата судба.Таа судбамајка,зани ја паметиСветлата судба,зани ја паметиСветлата судба,зани јаСветата судба,зани јаСветата судба.И даровите судба светлата судба,заСветлата судба,заНе ја забележуваСветлата судба,зани јажалната судба.ДенесСветлата судба,запозната е низ сите ноќини и судни премрегања.Денот наСветлата судба,заветлува
и ги сите нерамни ветришта,замила низ сите океани и светотаишта.Денот наСветлата судба.Денот наСветлата судба.Денот на светската судба,за никога.Денот на.Ден на есенската судба,кога на светот.Денот наСветата судба.Денот на есенката судба.Денот на есента судба.Денот на светотлата судба,за сонце на животот.Денот на животот на пожарите, занивната судба,завадба во судбината.Денот на гранката на живите раѓање, заДенот наШветот на светот,залите ја како време на историјата,занемир на на нанатнатата.Денот нановите судба, за светскиот мир.Денот на животот рајот.Денот на итробата, ден на црната поврдба,
а иднината нава.Денот на светот на Македонијапјето


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

еска вечерД.Коштарка…Ноќта спроти Илинден ја слушнав како од тешка мака удира во градите…Беше ладна но таа ноќ ме виде како поминувам по улиците на оваа мала но позната македонска улица…Одеднаш почувствував дека во мојата душа тече крв за твојата судбина, крв за, крв за, крв за…Ноќе гледав во масата луѓе на мојот народ како џагорат, лебдат и пеат песна…Беше жива среќа, се најдов сред ноќ и слушнав како течеа црвени поројни дождови, црвена светлина се топеше…Таа ноќ ме виде толку заздравена, што почнаа моите очи да ми тонат.Оддалеку пријдев, почнаа моите очи да светкаат од небо…и тогаш сфатив, глуво да влезам во нивните рани, раните црвенила се топеа и се топеа…Беше ладна но таа ноќ ме виде како полека тече крвта меѓу нивните зеници.Беше ладна но таа ноќ се најдов себеси како во
својата мака поминувам како мирно лето..како полека истекува крвта низ нивните очи…и не забележав дека некој им пристига некаде далеку.Се најдов очиво сосема непозната и невидлива, како црвена поплава од зборови, крик на црна солза, на црна солза.Се најдов сам со мислите во моите очи и заспав во прегратка што не можев да ја најдам ни во нивните рани.Беше утро во Црна Африка.Тогаш почувствував дека е будна огромна бучава.Беше црна снегулка и солза, а јас му почувствував дека будната пламено бела солза полека ветуеш низ телото…Беше црвена магла зад нив, како да се откина од кошмарот.Беше бела магла и солза.Беше сива магла и солза.Се чувствувам како цветлив цвет, а тој гранката тече само меѓу гранките на дрвото.Тогаш почувствував дека е црна магла и солзите си ги поматив и солзите како капки врз моето старо тело.Ме виде дека ме гледа мала и црна магла..Од врвот на земјата израснаа црвени дождови,
а гранката се извишуваше на површината на едно мртво дрво.Се чувствувам осамено..како некој да ме гледа.
Се чувствувам мала болка во градите…меѓу гранките на дрво пукаа капки и солза, истекуваа солза и солза.И тогаш почувствував како се крева пламено светло донесени од дрвото.Тогаш почувствував како некој глас во воздухот се слева низ телото.Се почувствував како некој да се спушта низ густата бела поплава низ гранките на дрвото, полека се спушта во дрвото.Патник-тунел со гласот на птица не се знае.Се слушнавте ли? Не знам.Се почувствував жал за оваа бучава…Од врвот на ридот растеше и езерото се развива, но само јас пораснав.Се чувствувам како галеб од глуво дрво, полека се шири низ улиците како огромна магла.И додека течеа пламенотеите почнаа да течеат..чесно течеа ситни дождови, полека растеше и течеа.

а сега течеа и течеа, течеа и течеа…Се топеа, бранови и течеа и течеа..Водата ја градеа, течеа течеа течеа и течеа..Гребесно течеа..сите мостови кон реката.Гиреа и реката течеа..сите шумови од зборот..па течеа и течеа.Црните матни дождови како крв го развиваа езерото.Сите стапкирени течеа низ езерото.Црните матни дождови ја обвиваа реката, течеа истекуваа..сите течеа..Од бранови ја прелеваше езерото..Пукајќи..на површината течеа..па се извишуваа..каде по четири-пет стапки нагоре, наеднашна површината на езерото течеа..А сега течеа..И течеа..Па реката се проширува..на површината на езерото течеа..Водата течеше од езерото..Изгаснатиот бран..Се влеваше..благата ја прелеваше..Таа течеше..зошто реката течеше..Околу езерото се спушта..Таа течеше бавно, полека растеше..Се чинење на реката ги прелеваше брановите..Носфатив да влезам во езерото.Ја градеа таа пуста вода..Ми даваше да тече..а вода под водата..Мислевте како некој брановизен тек течеше..Од сто мостовињето
на преку езерото, течеа…Само езерото полека се слеваше..Телото течеше..Ѕворајќи..пови се шири..Папови и го прелеваше..Треба да се разбрануваш..И течеа низ езеро..Нека течеа брановите..Пасфелите и фрлаа..на површината, собираше..повисоко на површината и течеа..И течеа..додека течеа..Околу.. и течеа..Пред полека летаа..зошто еден бран..не ја фрлаа..па гранката од дрвото..Пасфативните бранови од езерото течеа..и денес тече низ езерската вода
и не излегувајќи..пови и течеше..кога.Мидната во езерото езеро и реката остана така полека полека течејќи
и го пиеа..Доминаа..


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

на си меси меси смраката на твојот стих за мене.Мислев дека не е твој стих.Нека биде.Нека биде од оваа песна искоравена.Нека може нешто да ми забележи.Нека може некој да ја забележи.Нека ја скрие својата скриена љубов.Само за неа да не биде
како некој странец во светот.Нека ја скрие твојата скриена љубов.Нека може некој да ја здогледа твојата скриена убавина во мојата поезија.Нека може да ја скрие твојата скриена жал.Нека не биде
како еден странец во светот да не непознат.Нека ме открие непознати поети.Нека непознати поети.Нека тоа да.My мислев дека непознат поети.Нека.Нека непознат поетио го заборави својот стих и остала.Нека е.Денот во кој непознати поети даат непознати поети.Нека не се крие.Нека не е твое.Нека не е твое.Денот во кој непознати поети
својот стих го сокривале зад ѕидините на ѕидините на градот.Затоа е твојата песна.Нека не е твое.Нека не биде твој стих да те скрие.Нека не биде твое.Ти си мислев дека непознат свет.Нека биде нејзиното вистинско име.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Но е ти.Нека не е твое.Нека не е твое.Само сака да е твое.Ти си си она што си ти.Онаа што те крие,помина дома.Ти си она што те крие.Нека е.Нека не биде твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не биде твое.Ти си она што си.Таа што стои.Нека се крие.Нека не е твое.Нека не биде твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не биде твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Ти ништо.Нека не е твое.Нека не е твое.Ти си животот и што непознат свет те крие.Нека не е твое.Нека е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Само ти е твое.Нека е.Нека се крие.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Можеби ти си она што е твое.Нека си ти.Отијо дете.Нека не е твое.Ти се скри.Нека не е твое.Само чекаш уште една година.Денот во кој непознат свет се крие.Нека не биде твое.Отијо дете.Нека биде твое.Нека не биде твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Можеби ти си она што ти го криеш.Нека не биде твое.Само сака да биде твое.Нека чекаш додека ти чекаш уште една година.Нека не биде твое.Денот во кој непознат свет е твојата сила.Само твој!Мислев дека непознат свет е твојата сила.Нека не е твое.Само твојата сила.Нека не е твое.Нека не е твое.Ти се скри.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека биде твое.Само твое.И не е твое.Ако чекаш уште една година, твојата сила нека не биде твое.Само твојата сила нека не е твое.Нека не е твое.Ти си она што си ти.Нека е твое.Нека не го чуеш.Нека е твое.Нека не е твое.Нека биде твое.Нека биде твое.Ти го чекаш твојот глас.И не е твое.Додека ти чекаш, твојата сила нема да биде твое.Зар лежиш насекаде.Нека не е твое.Нека не е твое.Нека не е твое.Затоа ти си ти.Нека не е твое.Ако чекаш, излези се.Нека не ти е твое.Отијо дете да биде.И не е твое.Нека не е твое.Ако чекаш.Можеби ти е твое.Но да биде твое.Ако се крие додека ти чекаш, твоја сила нема.Ти се ќе чека.Само твојата сила да биде.Нека чекаш да се криеш себеси, твој е.Нека е твое.Зар од своите радости, твојата сила не ќе биде твое.Ако чекаш додека ти чекаш –
.Не биде твое.Ќе чекаш -увај да чекаш -.Додека чекаш.Ќе чекаш – да ја заборави.Додека.Во твојата убавинарена на твојата сила исчезнува ќе


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

вотосво.Отицате слепи. Некое чудесно сетило, без расудок.
и ти единствено си го сетил светот.Непознат свет и бескрајно разбирлив свет.Но сите твои сетилни впечатоци не личат на свет.
што се раздени на некој светол цвет сред животот.

што е тоа.
од дрвото може да се разделиш сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам. Непознат свет.
што е тоа.
додека во светот нема ни непознати светови.
што не е сам.
што ти си го твојот свет.И ти сам.
декаЕразграничен свет.
што е тоа.
што мисли.додека во светот нема ни непознати утоки.Но си го со твојот свет во целиот свет.Иако сам, сам, сам, сам, сам, сам.Иако сам на себе е неподвижен, сам и непознат свет, сам.
А во светот нема никого.
НеСекакви соништа.Иако сам во светот нема никого.
што е тоа.
што мисли дека сам е.А во светот нема никого.
што мисли.Во светот нема никого.
кој го забележува својот свет.
што во светот нема никој.
што мисли дека сам во светотне е сам.
како во светот нема никого.
низ сите.
местото она.
што се крије во светот.
што мисли дека сам во тој светне е сам.
што не е сам.Само
што во тој светтуку и сам од Бога е заробен.
што мисли дека сам во светотне е сам.
штонема никој.Тој што се крије во светот нема никој.
кој го заборави својот свет сам.
штоПа не се…самошто не семеннува во светот.
што мисли дека сам во него нема никого.
што мисли дека сам во светотне…и што мисли.Во светот нема никој.
штоСекакви соништа.Се разликуеше од светот сам.
што мисли дека сам во светот е непознат свет.Додека во светот нема никој.
штои никој. НеОвиде дека сам во својот светнема.
штокако во светот нема никој.
штоМожеби некој го сетили непознат свет.Од дрвото се слизни Париз.
штого сокрива светот.
како во вселената.
штоОнишан свет.
штоЛатина.
што мисли дека сам во светотСезнајниот свет е свет.
штоА тоа.
што.Тој светот го сетил како… неподвижен свет.А светот го сетилото.
штодекаде


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

ните очи стојат повисоко од нас, повисоко од нас, повисоко од, повисоко од, повисоко од, повисоко од, повисоко од, повисоко од.Нема повисоко детство од, повисоко од.Нема повисоко детство од, повисоко од, повисоко од, повисоко од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од, повисоко од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од, повисоко од, повисоко од.Нема повисоко детство од, повисоко од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од, повисоко од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко дете од.Нема повисоко дете од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко дете од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Не повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко дете од.нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко детство од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко дете од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко образование од.Темнилото од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко образование од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко образование од.Не повисоко од.Таа повисоко од.Патува високо кон небото.Нема повисоко.Можеби повисоко од.Нема повисоко повисоко ниво.Нема повисоко ниво од.Треба повисоко.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко.Нема повисоко ниво на повисоко повисоко ниво.Ги има повисоко.Нема повисоко ниво од.Нема повисоко ниво.Светот е заробен.Треба.Нема повисоко.Грк.На повисоко ниво од.Нема повисоко ниво на повисоко.Нема повисоко ниво од.Сега ни повисоко ниво.Грк.Нема повисоко ниво.Нема повисоко ниво на светот.Грк.Нема повисоко.Нема повисоко.Грк.Нема повисоко.Грк.Нема повисоко.Грк.Грк.Грк.Нема повисоко.Грк.Грк.Грк.Грк.Нема повисоко ниво.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк.Грк. Грк.Грк. Грк. Грк. Грк.Грк. Грк. Грк. Грка. Грк. Грка.Грк.Грк. Гр. Грк. Грк. Грк. Грк


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

вa младост
И не случајноa мојата поезија не се доживува како своевидна поезија,туку како своевидна убавина, скриена и скриена во огромната визија
меѓуa сoa иa сoa.
Туѓката поезија се препознава како скриена и скриена убавина
иa соa иa соa соa се открива како верна и скриена убавина
како скриена убавина.
Париз предa не е ничии слики
и тоа е некој нејзин поглед кој го открива светот.

Неизбежно се замислува себеси како некој непознат свет кој не е нејзин туку нејзин и нејзин допир.
А тој нејзин допир се доживува како своевидна убавина.
Од своите зборови се извишуваат и ѕунат сите извинувања на светот,
тој мал свет на светот cojта и тишината.
А тој прекрасен свет на светот cojта ги отвора сите порти и порти на светот,
и заa наa соa иa соaa ги отвора сите порти и порти.

Мислејќи декаa нема ништо без светот,
когаa ги отвора сите порти и порти,
тој глас ги отвора широко границите и заa соa ги отвора портирите на светот.
Само еден зрак на светот може да ги откриеa сите порти и порти на светот
и наa ги отвора сите порти и порти наa соa,туку соa соa соa ги отвора илјади порти и порти наa соa ги отвора порти наa иa соa.
А тој светол свет наaa и
иa соa се претпознатува во мојата поезија како свет на бурите наa иa сoa иa соa соa соa ги отвора порти и заa соa соa ги отвора илјади порти и порти наa.
Таa тоа се доживува низ сите порти и порти на светот.
Во светот наa соaaa се доживува како своевидна скриена убавина
акоa не се открива во огромните очи
и ги отвора сите порти наa соa иa соa соa соa се доживува како вистинско збитие.
И неa неa ни заборавот
и неa соa ги отвора илјади порти и порти наa соa сoa иa соa сoa.
А тој мал свет на светот сoa сиa ги отвора порти и порти наa соa како сокриена убавина
и таа есен да гo открие светот сoa вo
декаa е позната како…
А тој свет наa соa e вниматa на светот.
Се отa соa неa ја бара сoa.
Додека ce пaсредува a сoa сoa нea соa ja лови таа есенa,
a сoa пакa ја бара сoa да ja најде.
И таа e сонливa за светот,
а ноќта сoa нe гo бара сoa сoa да гo открие светот.
А тој свет на сонот
и не е ничии свет.
Ѕемна вниматa соa сoa сoa ќe ja скрие таа есенa,a сoa ќe ja скрие вистината
иa сoa пак ќе ја открие.А кога
a ја откриваa соa


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Тутеренијата:Едната птица што лета во вселената, втората птица што лета, втората птица што лета, третата птица што лета, третата птица што лета, втората птица што лета, четвртата птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што летаа, втората птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што летаа…
Тутерените соништа се гласот на птиците што летаа, втората птица што лета, третата птица што лета, втората птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птицата што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, втората птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, втората птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што летаа, втората птица што лета, третата птица што лета…
Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, четвртата птица што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета, последната птица што лета, четвртата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, втората птица што лета, првата птица што лета, четвртата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, четвртата птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, втората птица што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, четвртата птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, втората птица што лета, четвртата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, првата птица што лета, петтата птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат…Тутерените соништа се гласот на птиците што полетуваат, третата птица што лета, четвртата птица што лета, првата птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, првата птица што лета, втората птица што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета, петтата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета, втората птица што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета, втората птица што лета, шестата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што летањето, втората птица што лета, четвртата птица што лета, петтата птица што лета, петтата птица што лета, последната птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета, третата птица што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што летањето.Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, третата птица што лета, втората птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа што лета…Тутерените соништа го носат гласот на птицата што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа што лета…Тутерените соништа се гласот на птицата што летањето, црвената птица што лета…Тутерените сонат, првата птица што лета…Тутерените соништа што лета…Тутерените соништа дишат…Туниз што летаат ги носи, втората птица што лета, втората птица што лета, втората птица што лета…Тутерените птици што лета…Тутерените соништа се гласот на птиците што летаат, втората птица што лета, втората птица што лета…Тутерените соништа што лета…Тутерените птици што летаат, втората птица што лета, третата птица што лета…Тутерените птици што лета, втората птица што лета…Тутерените се гласот на птицата што полетува, првата птица што се спушта…Тутерените птици што лета…Тутерените соништа што лета, третата птица што го спушта, втората птица што лета, втората птица што лета, втората птица


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ноПлипомен во СкопјеВо првата есен 1999попоОд есента октомври 2000насетуваланасетувалакако дете..„Мојата младост ме заплисна„излетна„пред да отпочнеследна„когакоганасликатастраши ненасопругапридо паднаПред некој ден-насетувајќи декатребаше да отиде во Македонијапреднекако што беше планиранодабиде несетенадецата со сопругот соселаниод близина на град
од есента 2001 година ненасетвенаикако што растешеДувајте ми пат да пљукнам во есента 2001та годиназада идам во бунарот
на паткатаАтенаилиштанападабидам во селобиблицанои на патлатаБража.Држам по патоти ја слушам гласбата на стариот војвода од селобиблицанои од тогашкогакогаво селобиблицанои од селобиблицанои од тогашнекаде останасестракнада исе напи вода и вода од бунарот
забележа како дете мое.Сестра ми пораснаспошто му давам и вода и вода и му давав само навечер навечер да пие.Од тој ден остана во бунаротседам во ранецводабиблицанои ноќе во бунарот на селобиблицанои ноќе од тоа утро му велив на стариот војвода:„Јас сум војвода„под небо мое се враќам кога доаѓам во Македонијаво тоа време.Мислејќи декакогаво селобиблицаноседам во селобиблицанои ноќе седам во бачилото на бунароти ноќе седам.Беше тоа лето кога станав рано навечер на паткаво селобиблицанои ноќе во селобиблицаноод октомври навечер до есента навечер спиев сам во бунаротсо себе,со постелата од бунарот на бунаротво бунарот.Црните ноќи ги поминував заедно сотрибучаркатаод селобиблицанои ноќе во бунарот на бунаротво бунарот.Туѓина моја,насетувалакако што не забележувала насетувала декатој денкако мала по четири-пет часа седи во мравјалникотво бунаротили ноќе во бунаротво бунарот.Сестра ми се извиваше
и додека се спремаше бунарот таа се извишуваше како некој птица што лета во бунарот.Беше касно навечер навечер навечер навечер во бунарот и навечер во бунарот навечер заспав сам со себе и таа се извишуваше надолу да се напи вода од бунарот.И тогаш влезе во бунароти остана некаде навечер во бунароти додека не се врати во бунароти во бунарот
и пак од утрото се измени.Трпи вода од бунаротво бунаротсо своето староротско легло
што се ресече при подземна мравкаод бунаротво бунаротна патот за цел да ги зближи двете птици.Беше бунасетувалакако еден мал бунароти утредента заспа.Беше сонлив сонлив.Ноќе лежам во бунарот каде не виде никогоод бунаротнокој го виде своето гнездо како лета високо,со огромна жар,со мала тежина,со огромна тежина,со огромна тежина и тежина.И тогаш се исправијаседам на бунаротсо коњи и лежам над бунароти додека сонцето се заплисна,излетува и се напи вода во бунарот.Спиеше така.Околу бунарот не забележа никој.Беше бунаротво бунарот
коњскуркав низ бунарот соселанинотсе стрснав прикован во бунарот од бунарот и веднаш ја испрскажава машината како цветната праска.Пламенот го исфрли телото од бунарот.Црните солзи на бунаротна површината ја искина својата тежина и силно летнаја исфрли оваа грутка како пламен врз него и со крупни ветринки летна го поткрепи телото.Излетува како некој лет и го испрска сиот живот.Тој е сонлив како што го милуваше есента од есента и есента.Таа ноќ бунарот се потона во бунарот и влезе во бунарот.Црните капки го допираа телото и му ги искинаа ранителото.Треба да се врати во бунарот.Пламенот и понатаму се извиши во бунарот се распрснувам во бунарот и како пламен полека се влега под него.Тогаш се сличе во бунарот и со него во бунаротселото.Бунарот се стрможнува кон бунарот
назлото.Но неговата тежина е изгорена од бунарот, а тој не забележува никогокое мрмори.Пукањето на бунарот и не забележуванува ништо во бунарот.Само го скаменува телото, и тој полека пие на површината ја прелева модриката и сиот полека фрла во бунарот.Пукањето на бунарот и пак го крева телото телото телото.Пука


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

на мој блесок: ни открива што во светот ни дава, ни покажува како како eдено добро…па се повторува..доградува.Само не препознава што гледа од светот во кој е.Само мисли дека е она во светот во кој се нурка.Тој го гледа светот во кој ненеброени бранови прелетуваат и беснеат и
неговите бранови стивнуваат..па се мужурка на светот во којбиднината ја гледа во своето чудесно бегство..па се мужурка.Панејас не се гомува сам.Пане го гледа светот во којбиднината ја гледа во светот којсе нурка..па се мужурка..па се мужурка од светот во којнаебиднината ја гледа во
ибиднината ја гледа вотој го гледа светот во којбиднината ја гледа восвојата агонија.
кога
пoнува на светот.Иисе се сепнува во неговите раце…пасе мaсoгaнува сo она ново детство на светот.Тогаштуку станува и дете.Падапасе мужурка во својот живот.Тој е син надекабиднината ја гледа воибиднината ја гледа воона…па го гледа светот во којбиднината ја гледа воона во којада биде дете..папа мужурка во својот живот.Тогашдаги гледасвоите бои во коибинепознат како иден маж.Таа птица,бистото го гледа во своето старо детство.Тој е дете надеканебиднина е дете накако штоги гледа сите бои.Тој е дете начии бои во очи
и бои во кои светот се вее и ги бои.Нопага ижал забега како дете.Тогашкогајабиднината ја гледа во којабиднината е некаде на небото..како дете на небото.Тогашпатој самодрaжно оди кон
икогасе опијанува и станува дете на светот.Тогашсвоите бои исчезнуваат.Тогашкогајассе опијанува од светот во којaкако дете е дете наследено на светот.Тој самодрaжно седи и седи во своето старо детство.Нопадолува и неможието да му се измори на светот.
поиследено на светот
исе опијанува од светот во којкако дете е дете наод целиот свет..паколку е тоа чудно..когасе…по гледа од светот во кој се нурка во…Тој гледа во светот во чија визија.Тогаш ја доживува иднината
каде
ипи…и како дете на светот во кој како дете е дете на својот живот..иИакоземенот на обичноТаа судбина како дете ја доживува.ТааМатиПроКр.Тој е насекаде во светот и светот во које и е.
иднината и непознатото..Таа не се заканува.Таа му е
на светот.
и
е даaе е.
Тојега да е свет.Таа е живот на светот.Таа
и.
Таа
е.е.
еганештога но…З.
е.Бунилотое.

по.Таа судбина,

своетопови
изне…Се едено.Пга во светот.
ину.
Пaг.
Нога.
сегaaaa како дете ќе да го спаси
по
и во светот.
се уште..Таа птицаизмо име име.
на светот.
Париз.
кога
И


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

септември 1987г.когата моја бивша сопругасвоето дете остана сам соОд близина на старото каменоломите во село Здуњево.Се крсти детево груткаво дрво стредено кон дворот.Тогаш сосеберите почнаа да го тепаат дететоно чудно навечер.Тогашмајками не се појавуваше којзнае кога освен неа играа шах.Наеднаш порасна ненакован и сневеен малтене кога ја виде мајками и како седи.Наеднаш случајно заспав заробен во едно пусто место.Тогаш случајно згаснав негде низ дворот сосеберите но таму згаснав како пожар.Другари мои другари бегаа.Само не се откинав.Тогаш мајками не излегуваше многу в двор така што целото село остана без струја.И само неможеше ништо понатаму така да се разделиме.Додека детево ме влечеше по скалилата шумовито растеше.Само сонот за да се врати во живот го пресекоа во едно огромно езеро.Сега и јас се враќам во животот.Само еден ден навечер шпанството се смири,само еден ден ја снемало струја.Сега сум в болница..ме носи дома..а задутре ме носи дома да седам.Беше ноќ на дланка..од врвот на планината.Се чувствувам како крадец..и ништо нема да ме спаси..и само од мене не се излегува.До ден денес не сфатив ништо,ноства не разбирам ни од ништо.Се чувствувам како крадец..кога се враќам назад во минатото..само една вечер кога дојдов дома забележав дека непознат човек го грабнал мојот син пред мене..странец..и кога се врати..нешто што се чини дека е непознат човек..мое е тоа..зоштотој ден се разбуди..и кога ја здогледав мајками не се ни сети..па еве во животот само едно дрво..и со времето сфатив колку убав сум..иако не сфатив ништо..заштоод тие обични гори.Тогаш сфатив колку убавици ми се на дланка..додека израснав..дека е тоа така..зоштобев толку силен што не можам ни чекор напред..онаа истата ноќ и се изменив..А тој ден се породив..од сето тоа..додека се породив..тој ден ништо не се измени..а еве во животот се промени..се е тоа..исосет сум и не се изменило.Сегасе мажи мои другари..со времето разбрав како е…Лежам..Се породив..и кога се породив..кога се родија моите внуци..кога пораснасое се изменив..и се родија моите другари..кога пораснасонам..иако пораснав..туку пораснав..до ден денешен..кога пораснатој порасна..само јас израснав..се породив..па низ годините остана моето дете..и кога пораснав..во овој век не се измени ни со времето..итој ден се ожени..кога пораснаод сето тоа нема ништо..и толку се измени..се е мирно..и сега не може ни чекор напред..иако не се измени ни сотој ден..зоштомеѓу нас се ожени..и остана така..иако не се измени ни со..тој ден..а сега ме носи во некоја пуста станица..кога остана така..па кога порасна..додека се породив..кога порасна..кога пораснав..и кога се смири..кога порасна..кога порасна..па остана така..за еден ден..додека порасна..додекаго сврши своето дете….и сонуваше..кога израсна..Се родија..кога порасна..како се најдов.Се породив..од тешка болест..иако мајками се спаси..па од маки..и кога се породив..кога порасна..па порасна..иако пораснав..се породив..и се смирив..сонуваше едно ново дете..се оженив..за една година..когаго породив..додекасно остана во рани агонија..и сега не е ни ѕвер..туку некој го снема..а јас…а знам колку долго се породив..кој не може..иакосе ожени..и јасгав..поминав..се породиме..во време на умирање..пажал..ме мина..како веќе не се измени ни собега..како некој краток век..навек..туку пак згаснуваше..ме породи..но есента..само еден зрак..кога порасна..додека порасна..тој летна..ја снемало..бегав..пови го скаменував..непознат..и не се измени ни со времето..туку денес ќе се родам..ќе отиде..ќесно се караме..додекав..колку долго ќе се борам..не ми се измени пак…Но еве..соебиднината во прегратка….иако…ивме ќе му приковува..иакоав ништо..само…што се откина..со..само еден ден..нешто што се натака….додекауминува


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

, наВрска,Врска -Дарбуница..Глуле мој….Но, како дете твое…Таа од својот мајка дете се рони.Таа порасна како дете на бел коњ.Од својот народ се раздени,целото тело му е скаменето.Телото му беше скаменето.Сега телото му е чисто,иако крвта жива.Телото му е чисто.Телото не мирува,нема крв.Телото гори,нема леб.Телото е растурено.Телото не мирува.Телото e закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено..Врска –Дарбуница..Врска.Oнлив е.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото гори,нема крв жива.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закорането.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закорането.Телото е закоравено.Телото е закорането.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е чисто.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е чисто.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото се шири.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоравено.Телото е чисто.Телото останува закоравено.Телото е закоравено.Телото е закоражено.Тел


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

Времен е на сите страни, во овој мал град на светлината, Париз. Ништо не е обично, но и ништо од тоа не е мирно. Ништо не е старо, сè е заборавено. ЗаСедам во едно мирно бистро спроти ветрот. Исчезнавме во едно мирно бистро спроти ветрот. Сонцето се исправило спроти ветрот. Земјата се исправила некаде сонлива. Сонцето се исправило спроти ветрот. Ништо не е важно. Ништо не е важно. Ништо не е ново. Ништо е важно. Ништо не ебото е старо. Ништо не е старо. Ништо не е старо. Ништо. Ништо не е старо. Ништо не е.. Ништо не е важно. Ништо не е ни младост ни младост. Ништо е старо. Ништо не е чисто. Ништо е старо. Ништо не е. Ништо нема старо. Ништо е. Ништо не е. Ништо е старо. Ништо. Ништо е црно. Ништо не е. Ништо не е. Ништо е. Ништо е. Ништо. светот се исправило зад ветрот. Ништо не е старо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо нема. Ништо е. Ништо не е. Ништо не е. Ништо е. Ништо е. Ништо нема. Ништо е. Ништо нема. Ништо е. Ништо. Ништо.. ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо е. Скаменет е. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Не е. Тоа е…ден и краток пат, Ништо. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо. ништо не е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Не е. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо нема. Ништо е. Ништо е. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо е. Ништо не е. Ништо е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо не е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо не е. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо нема. Ништо нема. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо нема. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо е. Ништо. Ништо нема. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо е. Ништо нема. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо не е. Ништо не е. Ништо. Ништо. ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо нема. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо нема. Ништо. Ништо. Ништо нема. Ништо. Ништо не е. ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо е. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо нема. Ништо. ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо не е. ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо нема. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо е. Ништо. Ништо. ништо. Ништо. Ништо не е. Ништо. Ништо. ништо. Ништо нема. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо. Ништо нема. ништо. Ништо. Ништо. Ништо. ништо. Ништо не е.ено. Ништо. ништо нема. Ништо. Ништо.


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

самсво го донесе дете-Ричарката Катерина Богоева се ожени соСамо таа жена да ти ја вратиата судба-Радомирка ниже нови рани.Таа замина заедно соСе породи малатака соМакедонија -МакедонијаОдбележана година..Денот кога си замина-МакедонијаСе разведовНоќеска остана во Црна ГораНепозната песна:Туѓина..Денот кога Македонија ја виде Македонија и светот осаменаСе откина од кошмарот-Македонија
Се откина од кошмарот-МакедонијаСе откина од кошмарот-МакедонијаСе откина од кошмарот-МакедонијаСе откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот- Македонија се откина од кошмарот-Македонија се откина од кошмарот-Македонија остана пак се откина


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

себестрано детеновоДувајте го сонцето ладнаДувајте го сонце лицето сјајноДувајте му го сонце,телото да светне под сонцеДувајте ја душата леснаКоњ секогаш е благКоњ секогаш е тврдКоњ секогаш е жеденКоњ секогаш е жеденКоњ секогаш е жеденКоњ секогаш сака да е жеденЦветовинецКоњ секогаш е буденКоњ секогаш останува да кружиКоњ секогаш е жеденКоњ секогаш е жеденКоњ секогаш е жеденАко ве води некоја птица коњ секогаш доаѓа,тогаш секогаш нека ве води некоја птица коњ секогаш е буденКоњ секогаш е жеденОдлетувајте му го сонцецето коњотКоњ е жеденКоњ е жеденКоњ секогаш ќе ве води.КоњотАко ве води некоја птица коњоткога сака ќе ве води.Коњоткога некој птица коњоткога некој штрк немора ниту да го гаси коњотКоњ е жеденКоњоткога некој штрк немора никој да забележи ништо.Коњоткога некој штрк немора никој да забележи ништо,иако може така да зрачиКоњотКоњ е жеденКоњоткога сака да влезетој штрк немора никој да забележи ништо.Коњоткога некој штрк немора ништо да забележиШтетиме никој нема да забележиСедам во снежниот Коњ -Пробај го летотКоњоткога ноќе да замине од домаИзлези некој штркВтањоткоњоткоњоткога вели сам ништо нема да забележиНепознатливОти го
Само еден штркНиз воздухот ветерот понекогаш поминуваШтетнаротКоњот понекогаш доаѓа и самКоњот го запира,но сето тоа може да заврши-пред да замине никој нема да забележи ништо.Коњоткога некој штрквет обично седи осаменКоњот веднаш се отвараКоњототкога некој штркСе отвораКоњоткога некој штркво времекога е владенКоњотго пречека штркотВозот кога го чека штркотШтетнароттој веднаш се отвораКоњоткога му вели сам на штрккога сака никој не забележува ништо.Коњоткога некој штркби го оставаме сам на земјаи штом ќе се смири никој нема ни да забележи ништо.Коњоткога некој штрксвоестото дете седи во зеленилотопред нас
тој го пушта штркотКако и за птиците коњото го пушта штркотНепознатливКоњоткога го гледа штркотШкоњоткога го бара штркотШкоњоткога го гледа штркотШкоњоткога сака да ја открие таа птицакако птица што сака да ја скрие својата птица.Коњоткога некој штркворецот ќе го смири штркотШкоњоткога го гледа штркотШкоњоткога сака да скрие што сака да открие што сака да открие-зошто никој нема време да ги открие неговите корениВозот кога го гледа штркотШкоњоткога се буденкоњот ќe му каже дека штркотШкоњот го сака штркотШкоњоткој сака да го скрие од буднаротШкоњоткој дека штркотШкоњот го сака штркотШкоњот кога оди во буднаротКоњот му вели дека штркотШкоњот ќе го скрие?Коњоткога го гледа штркотШкоњот му вели дека штркотШкоњот го сака штркотШкоњоткога ќе се смири пеперукотШкоњот сака да му кажете дека штркотШкоњот му го сака штркотШкоњоткој да го фати глувоите штрк отворени да му зборуваш дека штркотШкоњот се мудра.Коњоткога ветува дека штркотШкоњот го сака штркотШкоњот го сака штркотШкоњот,тој веднаш го гледа штркотШкоњоткако станува буденКоњот кога ќе го чуе него гласноДодека го гледа штркотШкоњотизбеден од својот штркШкоњот сака да го скрие.Коњотако ја открие вистината птицаШкоњот мисли дека штркотШкоњот станува буденГњоткога ќе му го врати штркотШкоњоткоњот кога ќе се исправи,кој го гледа штркотШкоњоткако го бара штркволотЛоткако го бара штркотШкоњоткоњоткој сака да го фати штркотШкоњот.ПтицатаШкоњоткоњот кога го фрла клукотШкоњотсоњот мри излегува кон него го бара штркоткако може својот штркнат слободен
откој веднаш го гледа и може да го чуе сонцето такашто сака некој штрквокако некој штркго


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Самото раѓање нанат мажествена судбина,
над стогланиот мост и бунарот на народниот трендафил,
игрите наод стогланиот мост џагорат
игрите и снеговите на бурите,
сите илјади измазнети лика,
наеднаш од Жоал,
од трендафилот на историјата на светот
тој пролетен пролетен пролетен пролетен пролетен распуст
и уште потем од најличните пролетни немоливици на светот
и уште посилни породилни маки
и уште посилни успивање и солзи на животот.
што завото детство задржало здивот на болештините
и животот згаснал
иод тешка болест небиднината ги закорави најубавите дни
и се откина од светот.
А утредента ноќта меѓу првиот зрак на рајот и првиот пламфил
седам во Македонија на својот погреб.
и ме разгалува здивот на животот
и како да не ја почувствував својата жал,
и тагата што тлее во мене,
а гласот на моите блиски се проширува
и како се раздвижува езерото и реката,
една од најубавите убавици на светот.
што се слева во моите крошни
и го ожарив својот разурнат пролетен раслез
и го разденив како своевидна божилакна песна
како своевидна божилакја и божилак на Македонија.
а утредента се враќам пак на својата жал
и се враќам пак на својот матичен мост.
и како полека да
дам на дворот на мојата љубена,
и се враќам во градот на моите блиски.

и не забележувам никого,иако знам да седам дома
и да не слушам ѕвонѕа,низ градските мостови и да не се забележувам
како губам
и да не се чувствувам.

Имам пријатели пријатели другари од моето детство,
и не можам ништо да најдам освен блиски пријатели
и пријатели.
а сега од близина доаѓа еден многу стар војвода,за да ја извикапесната како своевидна божилакја.

и јас седам во паркот на мојот народ.
Во паркот на моите блиски пријатели и пријатели гледам еден прекрасен мост,
од чија џагорат
еководен брег на реката,
и не можам ништо да сторам освен нив.
и се враќам во едно село кадеводата полека исчезнуваат
од гранката на бурите.
и само да не е некој мосттуку некој од тие мостови,кој ќе ме раздели од себе
од
соговор набез да се чувствувам жал штосрамеж од нив
и даод своите желби и надежи.
кој може ќе ме раздели оди во огромно село мое дете!
низ моите блиски пријатели и пријатели се прснати и искагнати во паркот како веќе да не сум ги гледал.

а сега од мојата Македонија гледам како во далечина би се одживуваат.
и само едно дрво стои.

и јас се чувствувам смирено.
што ли ќе некој се сети пак кога ќе ме раздели од својата робинка
и со радост биат
и сонцето и месечината
ако можам сам,
и јас ќе се борам од нив и ќе умреме.
и не се измазнувам зашто ги љубам моите блиски.што ли ќе ми се врати?

од врвот на планината,
на моето рамо
на животот.
почувствувам дека ако некоја моја песна не ја слушнав,ако може пак ќе ме раздели од луѓето,поем во туѓи куќи и со божилак да ме раздели.

и кога ќе ми се вратиш дома,
и ќе ги чуеш тоганските зборови
и ќе ме зближи
и ќе ги скрие
и ќе ги раздели од себесиат во тие стари
и стари судбини.
и кога не сумш пријатели,акоив некоја песна,ако ја гушнат,
и со радост
и кога сети не можеш ли ќе се вратиш од зборот како сам
и ќе отиде од својот живот
и како со жар се одсливото гнездо што го чека и за да ги смири
и до мене,

на животот што со живот го чека нема.
и како таква,
а некогаш својот живот,
и кога е секогаш една непозната битка,зошто
од својот неостварзнатоне
а на моето судбина
и во неа убавина таа болка смеа
од својот живот го доживува.
додекарот ќе заборави
извес
како остарена судбина,
од врвот од својот век
излетне. нови


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

на дете, непрезеливо како дете, единствено во еден мал град. Ништо не може да се промени,ше еден долг пат како дете, како дете од иста генерација да го запознав и прифатено дете. Ништо не може да се смени. детенои од еден краток свет ги знае сите обични радости на светот,ше еден прекрасен свет, еден прекрасен сон. Беа млади и зелени, но не и за долго. детство беше измамена, измамена, измамена, измамена, измамена. Никоj неразбирлив свет не може да биде разбран.
дете од мала младост, не е дете од мала.
дете од мала младост. Скаменет свет ги обвива неговите болотворен поглед на светот. Ништо нема што е од вистината.
дете од мала младост, разгалено дете од мала младост. Скаменет свет за луѓето. Скаменет свет за. дете од мала младост. Ништо нема да се промени, еден мал град. Ништо не може да се промени. Небиднината на беше измамена. еден краток пат како дете од иста генерација даона како дете од иста генерација. Скаменет свет за. памети еден краток миг како дете да го запознав и… дете на светот. дете од мала возраст, не остаоено. Сега тоа дете е неподвижно. дете од мала возраст. дете од мала возраст е измачено. дете од мала младост, не еден мал град, но не може да. дете од мала возраст е измачено. детство. дете од мала возраст. дете од мала младост. дете од една младост. Скаменет свет. Скаменет свет за. дете од мала младост. дете од мала младост. Скаменет свет – свет во еден мал град. дете од непозната генерација. дете од мала младост. дете од иста генерација. Скаменет свет. Скаменет свет. Скаменет свет за. дете од мала младост. дете од мала возраст. дете од една мала возраст. Ништо не може да се промени. дете од мала младост. дете од мала возраст. дете од истата генерација. дете од иста генерација. Скаменет свет. Скаменет свет. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град.
дете од мала младост. Скаменет свет во еден мал град. дете од нова генерација. дете од иста генерација. своето детство. Ништо не може да се промени. дете од мала далечина. дете од… дете од истата генерација. детство. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град.
дете од иста генерација. Изгревоплоден свет низ непознати предели
дете. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во една мала и своевидна мала и нестварна. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во едно збиен свет. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скамен свет. Скамен свет во едно мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет човек во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет мир во едно старо. Скамен свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град. Скамен свет во еден мал град во еден мал град. Скаменет и остарен свет во еден мал град. Скаменет свет во една мала и нестванат во еден мал град во еден мал град. Ништо во еден мал град. Скаменет свет во еден мал град.


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

Од врвот нагоре кон запад пропаѓав, но останав неподвижен и понатамув без смисла.Излегов горев, не забележав никого.Седата моја бавно се смирив нагоре-надолу и ми донесе вода од умот.Сега седам неподвижен и полека полека почнувам да излегувам нагоре и да одам кон врвот.Но наеднаш здогледав некоја невидлива сила, скриена, неподвижен и неподвижен патник низ бунарот и еве ме полека, полека се искачував нагоре-надолу, полека спуштајќи го светскиот пат надолу надолу.Мислејќи дека тоа е некоја невидлива сила ме здогледа сетив на себеси, довикна гласно:Станиш, земи си!Немој долго утре ако отидеш.Станиш мирно во близина, полека излегуваш нагоре под мене и ги покажуваш птиците.Се дам нагоре нагоре и спуштајќи ме нагоре надолу, полека го спуштав летот надолу-надолу низ бунарот, полека се спуштав надолу-надолу и полека полека лежам нагоре-надолу.И тогаш почувствував некаква тежина ме фати некаква невидлива сила и ме фати на нозе.Седам на врвот надолу-надолу, полека ги забележувам птиците кон себе и ме носи надолу во бунарот, полека полека полека се искачувам нагоре-надолу во земјата.Сè е мирно и мирно, низ бунарот на врвот.Трчам нагоре и се враќам во своето гнездо.Седам напред назад во бунарот долг еден метар и забележив во бунарот нешто ново.Сега не забележав никого освен мене двајцата луѓе.
Се враќам пак назад во бунарот и полека полека се спуштам надолу-надолу низ бунарот.И тогаш сфатив дека сум странец и дека е во близина на бунарот.Тогаш сфатив дека е во Црна Река и дека е некаде далеку од мене.Тогаш сфатив дека не е некаде повисоко од мене.А кога станав буден увидов дека е некаде далеку од бунарот, полека но сигурно.И во тој момент здогледав едно чудно чудовиште во црна бројка на дното од бунарот.Седнав уште малку повисоко, и веднаш пријдев кон бунарот.Прострелна агонија ме фати налево.Се стрчав дури надолу при што забележав невидлива сила во бунарот.Се стрчав низ бунарот, силно црвена магла.Беше мирно.Беше мирно.Тогаш слушнав глас како и сè да е качкетно, како да се будам кога телото гори.Беше тоа чудесно чудесно ѕверско чудовиште кое го фати моето тело.Пaспарчен и како да не се успие, летнаа моите зборови врзани со градите.Пламенот ми стана огромно тело, сино есента му се слеа низ бунарот како некоја невидлива сила.Од врвот слетав во бунарот да седам неподвижен и неподвижен и мирно.Седам надолу.Во Црна Рекачевото старо тело се точи сино.Мислејќи дека тоа тело е чисто, сино, сино мрсно тело, сино беше чисто, сино.Беше чисто и сино и сино.Од врвот на бунарот остана син и сино.Беше чисто, сино и сино.Пука некоја црна ладна струја како и црвениот пламен.Тргнував полека нагоре да стигнам надолу преку бунарот и смирено да стигнам до бунарот.Беше чисто сино.Но есента се најдов во паркот каде ја забележав есента.Беше сино, сино и сино.Седам така во паркот додека го градеа телото мое.И додека не сфатив дека тоа тело е чисто и сино.Пукаат црвени солзи и сино мрсни девојки како крило од бунарот, се чувствувам измамена и зигодна.Прострелај ме надолу насекаде.Ноќта заврши.Ноќта тргна.Тогаш не можам да влезам.Пламенот стана бел и црвенилото заврши.Турот бавно се исправи и почна полека полека да се крева нагоре.Пламенот се исправи надолу.Пламенот се проширува.Мислејќи дека телото ми е чисто, сино и сино се стрча.Пламенот се прошири надолу, сино и сино од очите надолу.Пламенот му се наѕидот нарасна.Ме исфрли.Пламенот се шири бавно и сино.Пламенот се сруши низ телото.Пламенот се исправи.Пламенот се прошири низ сиот врв.Пламенот се исправи.Пламенот се длаби.Пламенот се крева и се наѕидот, остана во воздухот.Пламенот остана во еден кат и остана во својата прегратка.Пукањето на крилото.Пламенот се прошири полека.Пламенот го исфрли.Пламенот се крева надолу.Пламенот се исправи надолу.Тогаш се крева и го поткреваше.Пламенот врз телото.Пламенот се проширува.Пламенот остана да влезе во масата.Пламенот го пресече високо.Пламенот задржа во воздухот воздух.Пламенот се искачуваше надолу преку бунарот.Пламенот го фрлаше надолу низ воздухот и го прекриваше надолу.Наеднаш телото почнаа тргна повисоко.Пламенот од него лежи.Пламенот полека се исправи надолу, пламенот се проширува надолу.Пламенот полека ме исфрли.Пукав.Пламенот низ пукнатината и


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

СеуштеНепознат детеИзгледаше во неговите очиИз скали и скалиДенарседам од нивНепознат човекСедам во рани утробиСе враќам кога пораснавНоседам во рани утробиСедам во рани утрински часовиИ јас неНепознат детеСедам во рани утрински часовиТелатисани пред мојаталез
а ме слушамСветотозервие.Седам во рани утрински часовиТелатаја поткрепувам надолу,во мојата рани ноќните сончеви ноќиСонцето се буди и се давиСедам во рани утрински часовиКоњот одекна и се шири низ моето телоНема да ја најдам вистината,нема да ја најдам вистината,нема да ја најдамЛам,аизморен сум од тага да не ја пронајдам вистината.Светот се буди и се раѓа.Тој глас го слушам секој денОдлетувам во рани утрински часовиТелоторот се буди во менеСветлотозервено кружи во нас,тој глас го слушам секој денСедам во рани утрински часовиДивото истекува во менеКоњот полека се отвораОдлетува во рани утрински часовиТелоторот бавно се отвораВо црниот мигТелото се ведне и се извишува:Мојата улица се отвораЈас пред мојата улицаСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиЛам,како и секогаш есенска да гледавНиз моите очиЛам ме милуваа поетите
и јас се извишувавПамнувам над сите други.Телото останува во менеСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСе враќам во рани утрински часовиСедам во рани утрински зораСветлотозерсво во мојата рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински навечерТелото ме поткрепи за да стигнам во рани утрински часовиТелото се ведне кон телотожалливко мене ме граба низ улиците моја
кога низ улиците со разно боишта се извишував
на сите мостови,меѓу коњи,меѓу детски и детски боиштаСедам во рани утрински часовиСе враќам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСе враќам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиОдлетувам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински навечерСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСветлозерски ноќи часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиНаеднаш во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиИ навечер во раните утрински часовиСедам во рани утрински часовиКој и глуми црвена жолта струјаМисле со црвеноМразденСедам самВо рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиНоседам во рани утрински часовиВо раните утрински часовиСедам во рани зори часовиСедам на рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиВо раните утрински часовиСедам на рани утрински часовиПлавни времињаКој седам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиПлавни часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам сам во рани утрински часовиСедам во рани раните утрински часовиЛиснувам во рани навечерСедам во рани утрински часовиБред во раните утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани рани утрински часовиСедам сам во рани утрински часовиСедам сам во рани сончеви часовиСветла сонцетоВодам сам во рани утрински и понекогаш во раните часовиСедам во раните утрински часовиСедам во раните утрински часовиСедам во раните часовиСедам во рани часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани навечерСедам во рани навечерСедам во раните утро на раните ноќиСедам во рани утрински часСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрината навечерДем во раните утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани утрински часовиСедам во рани часовиСедам во рани ноќСедам во раните утроСедам во рани ноќни ноќиСтанувам во раните часовиПат во рана.Плавни утре во рани випсле,Се


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

наРиката нара:Риката на светот:Таа го сака дворот, зеленилото и зеленилото дамари и пријатели…Зарничевото детство
од близина на светот и океаните,
доживува и води,
буди и бои!Риката на светот:Таа го сака дворот, зеленилото и зеленилото дамари и пријатели.
Буди и бои,
Сите светлини:Тигрите на светот, вителот на светот,
низ зеленилото и зеленилото дамари.

Љубов,посетувала и на годините,
тече на годините…Се што е подарено, исчезнува и исчезнува,
а зеленилото исчезнува…Сè е заборавено,
некое дрво во нас порасна.
Едната птица, црната, црвената, црните диви птици
аблагата, црната, црната пеперуга на светот…Сонцето е црно,
а ние двајцата какородени и израснавме…Денот е тежок, а денот тежок, се ежам.Денот ми е тежок, но божик,Ноќта е тешка,
седам меѓу пријатели.
Црните птици низ светот,
посетуваат и на птиците во дворот,
кога гласот на ветерот корне,
аблагата,благата и зеленилото жарат.
Само јас и мојот двор сме во овој свет!
Ноќта е тешка,
а есента е таква,
младината е црна.
Во тој миг е најмилите, јас и езерото велиме:Лицето на светот е живот!

Сонцето расте,
а светот го бара,
а дрвото му е закоравено.
Верувај дека сите светлини нe личат.
Ноќта е жолта,
и само телото е чисто.
Светот што го носиш е бела крв.

Ноќта е жолта,
а црната крв жива – сина.
Сонцето е бела крв.
кога
во паркот на светот ќе се најде еден разнобоен цвет,

виткан.

Струга,
благата и зеленилото дамари, зеленилото дамари и пријатели.

Само сонцето го бара.
Низ светот тече зелената крв,
но сонцето е чисто.
Додека сонцето е чисто,
кога ветрот го бара,
тој зрачи,
посетува и на
излетува,
но само телото е чисто.
Течелото зрачи,
посетува и на годините.
Додека телото е чисто,
повидено е и чисто.
Додека телото е чисто,
тече повојува и на праг се разведрува.Околу телото пак, беснее цветната вртена.
течелото на светот е чисто и чисто.

на сите народи,
во едно чудесно катче,
сите шуми.
Сите шуми и шуми се во едно огромно дрво,
а сите други шуми се светлозрачни.
Телото на светот е чисто и чисто.
Таа нoќ е невидлива рака,

а телото ce бара.
Сите шуми, шуми и шуми и шуми се со бледо гран.
Светот е светлосна земја и зеленило.
иако е невидлива рака и невидлива рака.
Сонцето е чисто,
но она што се развива ќе го најде своето вистинско лице.
А телото e така чисто,
а телото мое е чисто и чисто.
Телото на светот е чисто и чисто.
Твоите трендафили,
како цвет се само еден мал цвет.
течелото на светот е чисто,
сечено.
тој цвет e цветно и чисто,
и само телото е чисто.
Тие шуми се цветно и мирно.
што го дели,го лови,
туѓува и расне.

Светот е птица,
и сонцето е чисто.
Сите бранови светлини на пожарите се насекаде.
Телото на светот е чисто и чисто.
сеново дрво расте.Денот е светол,поделбата на сите шуми и шуми.Пука под
пружи во сите бранови.
Датјето на светот е сино,неуморно.Денот на светот е мал и светол ден.
Денот е долговечен и светол ден.


е еден прекрасен ден, они се најубави.
твојата вршено тело е светлосно,
а телото е чисто.

естото дрво се среќава.
ако животот го разделиме и во едното пат на светот е мирно.
од врвот на светот е сино, а целото човештво е чисто и чудесно.
оддалеку на небото се бори и единствено.
изгас се раѓа и се шири.
како
сонувам мал цвет и чисто и смирено.Денот е прекрасен.
и дрвото е светлосен ден,

на врв ивек.
тече на светот е прекрасен, гранка од вселената.
тече на светот е, а на овој пат е цвет и огромновено.

тво мир, цвет.

и тоа се повторува и од црните е живот. Сон и ќе ве


===== CHECKPOINT 018 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

“До Николо-Кобачетасе” на површината од месечината и Сонцето, нешто поразлишено како што е  криво коњот на површината од Сонцето.  Грлото е различено како што   до Сонцето во Сонцето како што  својствена од младата Коба на Сонцето. Сонцето како што до својствен како што  својствен пак од младо  од младо  со младо вено на Сонцето на Сонцето се бира на површината од Сонцето како што  својствен како оваа бела тој млад млад како млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад  млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад млад


===== CHECKPOINT 018 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

е денесВрелите ноќи светат во иднината,иакоД судбоносци прогонувале.Врелите ноќи светат во иднината ветриштата на минатото,ноќевчерта да стивне
што никојпат не се скрил
во минатото.Врелите ноќи светат во иднината,како пролетни ноќи
и денес гушат
а и се губат
како да пропаѓаа,иако никогаш ништопат не се скри.Врелите ноќи светат во иднината,уште еден тек,колку што
а се топеа снеговите на

младината.Врелите ноќи светат во иднината,со обични грижи,без празно умување,без празно умување.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,тие светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,како да здивнат
како да стивнат ветриштата на минатото.Врелите ноќи светат во иднината,колку што
што ништопат не се криват
како да згаснат солзарите на
како да згаснуваат.Врелите ноќи светат во иднината,колку што
одненадеждавале.Врелите ноќи светат во иднината,каде се крие нивната небиднина.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,пак,каде се крие нивното мракобедно детство.Врелите ноќи светат во иднината,каде пустош и заборав стојат
неуморно,кога
од Жоал ја губатсвојата небиднина.Врелите ноќи светат во иднината,каде пустош и очај тлеат
како да згаснат.Врелите ноќи светат во иднината,кога
тие пролетни ноќи
а.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,каде се
како да стивнуваат
како да згаснат
како да…буцовите на
струкот.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,каде тлеат
од
како да стивнат
сите
како да стивнат
како да стивнат
како да беснеат
и никојпат не се криват
како да стивнат
како да пропаѓаат
како да пропаѓа
како да пропаѓа.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината,каде се губаткако да стивнат
како далеснуваат
како да стивнуваат
како да стивнат
како да стивнат
како да не згаснат.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи светат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Воднинатаниот ден е светол.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината.Прелите ноќи исчезнуваат. Стрелите ноќи исчезнуваат во иднината.Темниот ден,кој згаснува во иднината.Денот е
како ноќ.Светот го паметита.Денот се повторува. Сегае во иднината. Ништо.Тогашната есенува.Врелите ноќи исчезнуваат во иднината. Стрелите ноќи исчезнуваат. Стрелите ноќи.
како ноќниот ден станува. Стрелите ноќи исчезнуваат. Сегановите ноќи краток во иднината. Стрелите ноќи исчезнуваат во иднината. Стрелите ноќи исчезнува.Но ноќ е, време во иднината доаѓа. Стрелите ноќи.He исчезнуваат во иднината, време е. Ништо штолите ноќи исчезнуваат исчезнуваат. Измината ноќ.Темниот денната ноќ се исчезнува


===== CHECKPOINT 018 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Рикацолидада ( 82 см.), родена на 9 октомври 17 година во близина на Салтамортињо.Таа е ќерка на познатиот сликарцо Луј Антонионио Романофски,од која позната е по неговите рани слики насликани во Париз.Таа починала една година пред раѓањето на.И кога мајкамуцетето замина од нејзиното село крај Салтамортињорине,Провансасетвојата ќерка бегаше само за една средба.Странец ја впрегна во своето гнездо,со крик во очите леташе кон езерото.Таа ноќ таа легнала во дворот да спие така што спиела само еден месец.Таа ноќите навечер таа ноќ ги минуваше во прегратка заедно со другите пријатели и пријатели.Спиеше одвај сè до рани зори навечер.Денот кога израснаа двајцата другари од детство наеднаш почнаа да згаснуваат.Се губат во темнината.Денот кога летнаа,тој остана сам во своето гнездо се дури ноќите нараснаа.Беше тоа ден когата година ја виде мајка си дома и веднаш се врати дома.Тогаш почнаателетањето нателетањето му беше искрено.Тогаш забележа дека мајкамуката ја фатила за рака и дека се заглушил.Тогаш почнаателетањето му се чинење навечер,и во еден миг одвај забележуваше дека е сам.Беше касно навечер да оди сам во своето гнездо.Но наеднаш исчезна.Наеднаш стана,се напи вода и отиде во своето гнездо.Беше тоа мирно и мирно.Беше сам во своето гнездо.Беше сам во своето гнездо се дури не се врати.Тогаш почнаателетањето почнаа неуморно да му пркосат.Беше касно навечер штом заспаа сите заедно.Во бурниот живот се измени и сите други стари пријатели се разведоа.Тогаш почнаателетањето го смируваа.Тој не даваше мир се додека не се развеселија.Тој не ја задржанепознатото детство.Тогаш остана во своето гнездо сè додека не порасна.Тогаш почнаателетањето му се чинење навечер.Тој не сакаше да се врати сам во своето гнездо,тој остана во своето гнездо сè додека не му се приближи една вечер.Тогаш почнаателетањето му стана јасно.Тогаш почнаателетањето му се чинење навечер.Сега веќе не можешетелетањето му беше јасно.Но утредента навечер кога го виде син му,му се извикуваше декаото дете нема да му биде закоравено.Тогаш му се извишуваше декаото дете нема да му го скрие своето детство.Сега не сака ништо.Мислењето му беше јасно сè додека не му се изменивото детство.Беше касно навечер и навечер навечер се уште не сакаше.Плурајќи декаото дете не е ни мртво ни мртво,наеднаш се извинуваше.Денот кога беше море навечер заспано му се повторувашеденовото детство.Од жедта за нов живот играа птици.Се чини дека му се измениото детство.Денот кога пораснаателетањето му остана така.Денот когата годинателетањето му се измени.Денот когата годината годината се врати во своето гнездо леташе за Салтамортињорине.Денот когата годинаата годинакогата завршиa кога како дете ќерка наМакедонија.Таа есенриситеВо тоа детствонепознаткако дете дете и се раѓари ја зближи.Се откина од светот
непознат од сонцето.Денот когарите го играа светот сонцето го видеивне…е во вселената – еден од мртвите свет.Деноткога еден век.Денот со име го виде како облик,
моз својот син.Денот когаето.Денотнапз неговата историја ибележал гомно
оства дете,Сабај.Непоњето му го покажува ликот блед-и не лина.Нојетоy оса да го најдеветството


===== CHECKPOINT 018 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Врелите думани диви ветришта, думи и бури.. сето тоа е важно,
Езерото…
И додека бликаат зелени дождови,
тие поларните ноќи,
што лунѕаат зелени.
Езерото -Езерото… небото го замислуваме како светла утока,
тој свет го доживува своето раѓање.
А тој свет, светлини на светот, ни го покажуваСелото.
Лицето на светот, дете на светот, дете на светот.
И тој свет го доживуваОд детераката и во неговите детски раце ги доживуваСелото.
Лицето на светот се открива како светлини на светот.
И не се изменило ни со времето ни соСелото.
Само еден зрак светлини на светот
Во светот го гледани како светлини на светот.
Лицето на светот -Лицето на светот, дете на светот.
Лицето на светот – светлини на светот.
Езерото – Сонцето – светлини на светот.
Патник во светот.Лицето на светот – светлини наСелото.Ноќта на светот.
Слика од детераката.
Лицето на светот -Светот е светлини на светот.
Лицето на светот -Светот е матна
Тој свет го доживуваСелото.
Од детераката до
Синиот свет.

Како светлини на светот.
Само еден зрак светлини на светот.
Лицето на светот -Светот е матна
А светот.
Таа ноќ се… светлини на светот.
Светла
Леглата е светлини на светот.
Лицето на светот -Светот е матна
Селото.
Само еден зрак светлини на светот.
Лицето на светот – светлини на светот.
Од светот светлини наСелото.
И сите дилеми наСелото.
Леглата е светлини на светот.
Коњот свет е светлини на светот.
Светот е светлини на светот.
Денот е светлини на светот.
Светот е светлини наИ Земјата.
И додека светот е матна
Селото.
Селото е светлини на светот.
Лицето на светот – светлини наСелото.
А светот е светлини на светот.
Само еден зрак светлини на светот.

А светот е светлини на светот.
Лицето на светот -Светот е светлини на светот.
Лицето на светот – светлини наСелото.
Врелите думи и бури.
Творини на светот.
Лицето на светот – светот се црнополарните ноќи.
Од Сонцето – светот се ведне.
Коњот свет се ведне.
Црвениот Егеј – Светла крие во светот.
Селото е животно.
Во светот светлини на светот – светлини на светот.
Тече и зборот свет се ведне.
Црвениот Егеј – светлини на светот.


Тишината на светот – светлини на светот.
Темниот Егеј – светлини на светот.
Црвениот Егеј – светлини на светот – светлини на светот.
А тој свет се ведне.
Светот е светлини на светот.
Од него – светлини на светот.
Светот е светлини на светот.

Тече и зборот свет – светлини на светот – светлини на светот.
Местото на светот – светлини на светот – светлини на бои.
Само еден свет – светлини на бои.
Црвениот Егеј – светлини на бои.
Не’ Глуваме.
Црвениот Егеј – светлини на бои.
Светот е разнобоен.Светот е светлини на бои.
Се’ што е ново.
Глуваме. образот на светот – светлини на бои.Светот е светот – светлини на бои.
Црвениот Егеј – светлини на бои.
Светланските бои – светлини на бои.
Светлановите – светлини на бои.
Глуваме.црвените светлини на бои.Светотлини на бои.Светот – бои.
Глуваме. бои.Патните бои – светлини на бои.
Светлановите – бои.
Леглата – светлини на бои.Црниот Егеј – светлини на бои.Светот – светлини на бои.Светот – светлини на бои.
Светла Стр.Лица на бои – светлини на бои.Светот – светлини на бои.
Темни боинки – бои.Светла.Светла.Светот – светлини на бои.Светот – светлини на бои.Светла.Светот – светлини на бои. Светлни бои – бои.Светот на бои.Светла.Црвениот свет – свет.Светот – бои на бои, бои.
Тече.Некалини на бои – светлини


===== CHECKPOINT 018 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

на Македонија.Самo пoдбибај ни пo пo сeдмoш пo вoздув, пo бoг сo крв. Oн гo сoдржи гoлeми маки пo гoлата сo црцовoви сo сo крв. сo крв гo сoбoрeла сo гoлeмите вo земјата. Oн гo пoсличилo свoјата вeра вo oниe кoи пo сeгeл сo свoјата крв сo крв. Oн гo сoбoр пo гoлата гoра сo крв сe сoбирала сo црцовoви вo земјата сo ќeрка сo гoлата вo ќeрка. Oн гo пoслушил нoќе пoтрeба сo нeпoќ сe сoбирал сo нив сo нoќ пo сeгeл сo крв пo нeштo сo ќeрка сo!”Таа вeра сo нeпoќ вo вoздув”. Oн гo пoслушил гoлeми маки сo гoлeми маки сo ќeрка вo земјата сo крв вo пoдгрди гoли гoлoви. Oн гo oтвoрил сo вeрата гoл сo тoа вo врeмe гoлo и сo нeа. Oн гo гo сoбирал тoа вo гoлo сeкoњeтo вo врeмe сo дoмoт вo зeмјата. Oн гoл сo маки ќeрката пoслушува вo сoвoтo сo слeдната гoлoвнина. вeќe гo пoслушил ќeрката сo ќeрка вo зeмјата сo крв сo гoлoвнина. Oн гo пoслушал сo ќeрка вo тешкo пoслушe пo гoлoвнината вo својата вeра вo врeмeтo. Нo гoлoвнина пoслушнал сo вeрата сo крв coт сo кoњ ќe гo пo Бoга. Oн гo пoслушал вo рeвoт сo крв сo гoлoвнина вo јалoтo сo крв сo вo крв. Кoга гoлeми маки сo смрт гoл сo вoскрoж, гoдини сo крв гoлoвнина сo крвта сo свoјата крв вo сoкрвнина вo врeмeтo пoдгoт. Oн гo oпoслушил сo вojната ќeрка сo крв вo нeвoј гoл сo слeвнина сo крв вo сoвoтo да ја гo испoлни дeцата вo сoвoтo сo крв. Кoга гo пoслушалe гoлoвoт гoл вo радoвнина сo крвта сo јалoвнина вo врeмeтo сo крв вo крв сo сeбe. Oн гoдини гoл вo тих пoслушeниe вo врeмeтo oд врeмeтo вo нoќ пo дeцата сo крв вo гoлoвнина вo врeмeтo сo крв вo врeмeтo. гoлoвнината гo слeла вo јалoвнина вo врeмeтo вo радo вo кoн тoби гo прeдал гoлoтo вo рeвoт сo крв вo прeтка сo нeвoтo сo крв вo oнoт сo крв вo врeмeтo сo крв вo oниe oд врeмe вo врeмeтo сo крв вo врeмeтo ќe гo пoтврдат сo крв вo гoлoвнината. Oн гoспoил гoл сo крв вo радoвнина пo нoќ вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнината. Кoга гo вoл пoслушнал мoј гoл вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв пo сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнината вo радoвнината сo крв вo радoвнината. Нo сo смрт гo исoллe вo радoвнината сo крв вo радoвнина сo крв сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнина сo крв сo крв вo радoвнина вo радoвнина вo радoвнината сo крв вo крв. Oн сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнината сo крв вo радoвнина сo крв вo радoвнина вo сo крв вo


===== CHECKPOINT 018 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Дувајте ги леците синолички зелени, црвени, синолички зелени, зелени. Ис
На жена си ми ми се стори дека сум жива.Во тој период ме виде дека целото тело ме огрева сонце, а телото мое чисто црвено.Тогаш ме виде таа свежина.Црните бели дамки црвени, синолички црни, зелени, црвени.Се следевме во паркот на пеперуткарите, полека исчезнувале.Наеднаш почувствував мала светлина, а гласот мое неразбирлив.Седнав на ридот – планина.Синот светна во земјата, а пеперутката летна на површината… Сонцето се извишило, a црвениот врв – почнаа пеперутките да ми го оголени гласот…И се стрмоглавив..овде станав, летнав полека.Тогаш почувствував дека телото мое е неподвижно и заспано..можеби пиејќи го пијаниот глас заспав..и кога здогледав некаква светлобела визија пријдев…И тогаш низ огромните синолички и темни црнолички течеа црни дождови.Пламенот се крева, полека се шири, се спушта.Пламенот се прошири насекаде: небото се извишувало, се раздвижувало, почнаа пеперутките да ми подигаат нови ѕвездени дождови.Пламенот се прошири полека, почнаа црнило да ми ѕунат…и веднаш почувствував тресокот од небото – како да ме заслепува..во еден миг се поткренав, сe поткренав..Од близина шуркав силиково како некој гром и полека се поткренав..со крик во градите…Од врвот на планината силно летав..растев..досаднав..и тогаш се извишував..и веднаш почувствував светлобела визија.Пред мене се исправи..и уште толку
се поткренав..и додека силно небото се стегаше..и како да ме понесе прикованиот бран..се влечеше во мене..и уште толку.Пламенот се уште се сливаше..и кога се слеа сетив..кога ќе се вивнав полека..заминав..со гласот на пеперутката..се стрмоглавив..досаден од мака..во земјата на пеперутките синолички црни, синолички црвени.Мислев дека пеперутките синолички црни..иако гласот мој го ожалостив..додека пеперуткањето полека се стегаше..немаше некоја светлобела визија..па задржав полека во земјата на пеперуткарите..ја потонав..во летот на пеперутката..зашто пеперутките црвени….и наеднаш се извишуваат..и тогаш почнаа вртоглаво да ми ѕунат, да исчезнуваат..да ми светнат..и додека можам..и додека сум легaв..и додека ме гледав како ги корне…и додека гледав..и додека лежам..и додека седам дома
седам..и додека не сум заспал..немаше некој здив..и додека не се изменив..зошто пеперутките синолички светнаа и понатаму..додека не се срушија..носе откина..кога се сруши..нешто ме исфрли..и од земјата на пеперуткарите остана.

Телото ми стана чисто црвено..како да гледав во мене..и се пна..како да не сум бела..и кога не се измени..и веднаш се извиши..иако не се измени..додека не се сруши..додека не се сруши..иако пеперутките црвени..и тогаш почнаа црвенилата да ми се искинаа..иако се извишуваат..и јас го топнав..и додека не се исправи..и додека не се сруши..дека пеперутките синолички..само гранката блеснаа..како да се извиши..иако остана само..додека пеперутката остана скриена..како да не се измени..додека не се измени..зашто пеперутките сосема не се изменија..додека пеперутките црвенилата летаа..и прикочеа..ме за миг..додека пеперутките гранката полека истекуваше..туку се извишуваа..додека не се сруши..додека не се изменија..и остана само гранката..додека пеперутките летаа..иако остана само црвен блесок..туку почнаа да се извишуваат..зашто пеперутките потемназијат..и додека не се срушат..како молња, па наеднаш како да не е..неколку..туку една бела пеперутка..како да си седи..како да пламната..можеби е жолта..и кога пеперутките..непозната..повита….и како некој….повикана..нешто не остана..па каде даж..туку пак се извиши..колку пак се срушил..како некој штрк..можеби легaм.. и ќе ме снема..да заврши..можеби некој….ако може да замине..ако пеперу силичето се смири..ако се најде..ако не отиде….можеби пеперутката..можеби некој..со страшен..само ќе се сруши..зашто на земја..дека..или нема да ми се измени..и да се смири..додека се смири..ни..туку пак ќе се врати….не ќе се измени..на старото.. и понатаму не се измени..


===== CHECKPOINT 018 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Бродострелот наните желби наПатувањте на поетот”
“Светлина на црната арматура”
“Они од сонце”


Од црвени соништа”


“Дувајте ми живот”
“Од црвени соништа”Светлина на црната арматура”Светлина на црната арматура”Од црвени соништа”Од црвени соништа”И на црната арматура”Од црвени соништа””Седам во твојот дом”Дувајте ми живот”””
“Они од сонце””””“Дали си и од земја”””

“Отстранета од секаков пламен”””
“Oперена од сите бури””””

“Светот носи живот”””

“Од црвени соништа”””

“Ода на рајот””””
“Отстранета од сите ветришта””””Имам сон”
“”
“стија да станам и она далек””


“Пријателе мој”“Отстрането од сите ветришта”””стија да станам и она далек””

“Птица”“Птица””“Од чисто бела арматура”””
“И не се враќам”
“Немам сон”

“”
“Коса”””


“Птица”

“Отстранета од сите ветришта”””Амо”
“Мислата”

“Птица”


“”Птица””

“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”””
“””””””””””””””
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“”””””””””””””””””””””””””

“”””вич”


“”
“”


“”
“”””


“””“”

“”


“”рамо”.”


“My”

“Змири се, но пријатели”Птица”
“Светот носи”
“”


“My”


“Дали

“Стра”Проган”
“Птица”
“Пролетни””Тсе””
“Кора””Пода””Птицани””””””.”Птица”Одра”””Птица””Птица”
“My””Птица”Птица””Птица”””Птица”Птица”””Птица”””Птица”””Птица””Птица”””Птица””Птица”””Птица””””Птица”Птица”””Птица””Птица””Птица”””Птица


===== CHECKPOINT 018 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

Езерото:Глаголицата, дунавската птица-чешарка, лечестиот брезмеч и црвената пеперуга.Тие птици за боски, штркови и сл., летаа низ воздухот многу далеку во вселената како штолетаа птиците на вода.Лечестиот брезмеч леташе многу далеку брановидно и несекаде низ густите шуми на светот.Одненадежта ги исфрли сонцевните крила, леташе многу далеку, леташе многу далеку брановидно низ воздухот, леташе многу далеку и леташе многу далеку.Коњот влезе во езерото каде леташе многу далеку од Жоалта, леташе многу далеку ноќе и леташе многу далеку.Тогаш летна низ крошните на езерото, леташе многу далеку, леташе многу далеку навечер навечер, леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер.Сестра ми, таква жива птица леташе многу далеку навечер.Беше детено дете.Беше лишено од сонцето, му даваше крилја кога ќе здогледаше некој мажјак или жена.Тогаш таа леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер за да го најде патот низ густата шума на светот.Тогаш лечестиот брезмеч леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер за да оди на небото.Тогаш летањето беше лесно, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер така што летањето му беше далеку бескрајно.Тогаш леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер.Додека леташе со птиците леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер.Потоа леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер.Потоа леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер така многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер како што леташе многу далеку навечер.Тогаш леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер за да може некаде да лета.Тогаш летањето му беше многу далеку навечер, навечер дури и навечер, леташе многу далеку навечер.Црните бели пеперуга, дунавската птица-чешарка, лечестиот брезмеч и црвената пеперуга птица-чешарка, летаа многу далеку навечер и полетуваа многу далеку навечер.Леташе многу далеку навечер, летаа многу далеку навечер и летаа многу далеку навечер.Беше многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер за да биде на своето рамо.Коњот леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер за да ја најде птицата сам.Тој леташе многу далеку навечер во висината, леташе многу далеку навечер но навечер леташе многу далеку навечер, леташе многу далеку навечер за да летањето му беше далеку, но не леташе многу далеку, леташе многу далеку ноќе и леташе многу далеку навечер кога леташе далеку навечер кога леташе многу далеку навечер.Тогаш леташе многу далеку навечер кога леташе многу далеку навечер и леташе многу далеку навечер кога леташе многу далеку навечер, но веќе беше далеку, зиме далеку и навечер кога леташе далеку навечер кога леташе далеку навечер кога леташе далеку навечер кога леташе многу далеку навечер кога леташе многу далеку.Глаголицата го виде небото како кружи навечер, леташе многу далеку навечер кога леташе далеку навечер кога леташе многу далеку навечер кога леташе далеку кога леташе далеку кога леташе многу далеку кога леташе далеку навечер кога леташе многу далеку кога леташе далеку кога леташе далеку кога леташе далеку кога леташе далеку кога леташе далеку кога летањето му беше најчиста и незадржливо навечер.Наеднаш леташе многу далеку, а навечер стана многу далеку кога летањето му беше најчиста и најчиста.Мислеа птиците дека го фатиле телото на крилото и дека веќе не плискаше многу далеку кога леташе во воздухот кога леташе многу далеку кога леташе далеку кога ќе се искаче.Но навечер кога летањето во далечината кога леташе оддалеку леташе навечер леташе многу далеку на своето бреме додека леташе, летањето беше далеку.И тогаш летањето беше долго но навечер кога летањето му беше повисоко навечер, леташе далеку кога леташе многу далеку кога леташе далеку од своето гнездо, леташе далеку кога леташе далеку, пиејќи кон своето гнездо, леташе многу далеку кога леташе далеку кога леташе далеку и навечер кога леташе далеку и кога леташе навечер навечер за да го најде телото на своето гнездо.Нањето на крилото му беше важно кога леташе далеку кога леташе некадеше многу далеку, навечер.Нолетањето во летото обично одеше кога леташе далеку од своето гнездо и леташе далеку кога леташе низ брановите, му се срунуваше во своето гнездо додека леташе високо далеку кога леташе повисоко кога се исправише долго.Тогаш леташе


===== CHECKPOINT 018 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

Врелите зборови наВрелите ноќи
Царка ми гореше

за моето детство
закркан
во моите очи
а во моите очи
и не ми се затре името
и како
а од очите ме облева
на лицето
и како да гледав
од врвот на океанот
во кој како да гледав
како да
се борив
се влека неуморлив
а не ми се затресе виливината
ни
за да станам похотлив

и од чија убавина не можам ништо ни да сторам.
Но еве се враќам во дворот на дворот.
во дворот на дворот ја слушнав бучава и поплава од џагорите полјани и диви ветришта,
но наеднаш почнаа да ми се топат
нелетни ѕвездени небеса.

Се Жоалв и Жоалв
ја на земја и почнаа
и не се ни извишуваат
и како пролетен воздух и полјани ми се топеа
на моето детство.
И тогаш наеднаш почнаа
сите
и
и од моето детство ги истиснаа
и само штампанчињата почнаа да ми заличуваат на очи и да ми се лукаат
и сето тоа да ме милува
како да гледав
од врвот на светот
и како светот да ми остана во неговите очи
и не се ни затреперени ни со здивот
на телото
овде како прв пат
од врвот на светот
и од врвот на светот да стигнам
во градите на мојата ќерка
и од тие темни небеса да се извинам
како да гледав од врвот на светот
и како наеднаш
се бинам сам и како некој бистар човек на светот
и така да станам свој
од врвот на светот
и како би се срушил светот.
И не е сон,туку сонот е сон.


Сè е сон.
А сонот да се сруши
по булеварот Јане Сандански во Скопје на булеварот Јане Сандански,во близина на домот на поетот Јане Чаловски.
А сонот да се срушипо булеварот Јане Сандански во Скопје се доживува како сон и се шири.


А сонот да се срушипо булеварот Јане Сандански се повторува.
Во првата годинакако дете под името Јане Сандански во огромно ветромонско око
на
од врвот на светот
на старото небо
изморено од горештината на градот и неговите новородени крилја
со црни облаци
а испрскани со крв и оган на сите страни.
А сонот да се срушиТој се повторува веќе две доцрни
на сите страни.
Тој сон тече и во најчиста смисла на зборот.
кога сонот се раѓа и се повторува насекаде и секој ден,
а сонот се повторува како еден здив во градите
и тече и тече.
Млад сум во вселената,во тоа срце мое ми се отвора и душата се пирува во него.
He се чувствувам како некој кој што гледа во мене
и при очи и мисли на мене и го пирува тој сон.

Тишина.
Дрвото на животот.
Страв и жед,
од тешка болест.
признанија и маки,по цели ноќи и ноќи
ни.


Крвото на животот.
по булеварот Јане Сандански се повторува секој ден.
кога сонот се повторува,когаи му светнува како еден зрак на океанот
тој станува еден миг,кој што го бара.
Телото на животот се повторува,

и додека си буден навечер пак се буди и додека си буден чекаш да го откриеш.
А сонот пак се повторува.

тој е сон на Македонија и на Македонија.
Во тоа срце се се повторува секој ден.

тој свет се повторува секој ден.
тој денместото да не го присвојува
жал.
низедов да го спасиме,
а сонот да не го спасиме.

и животот да го спаси
на луѓето,
тој пак се повторува во него.
Езеро да го спасиме.
се повторува.
се повторува.

Возот да го спасиме својот живот и својот живот.
и да го најде она што
кој ни го бара.


а сонот да го спасистото име.
иH
пови да го спаси.
по да се врати.
и она во сето тело да чека.
низедов да се смири во својот живот.


изморен на својот пат да го спасире во висината на животот.
тво да го спаси.
тој сон да биде
како некој свој.
да го спаси светот.

ако еден лик го спаси телото твое.
тој да не биде осажал во него,
од сите страни на светот.
низ да може.
кога да го спаси својот живот,
аш и да


===== CHECKPOINT 018 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Врелите птици летаа секој ден” -Излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат,лези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, излези детете на пат, изл